home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-D-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
DE HAAS C. B. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1895-1903  

Dieserstraat (*1895)(*1903), Zwolle

 

DEIERKAUF Franciscus Jacobus
| DEIERKAUF

(1819 - 1917)(⁶)

 

"UIT DE HAND TE KOOP. (6876) Een sterk toongevend 6 ½ octaaf PIANINO, voor welker deugdelijkheid wordt ingestaan, en gebruikte 6 octaaf PIANO'S. Te bevragen bij F. J. DEIERKAUF, Pianomaker in de Muntstraat, No. 390." Utrechtse provinciale Stadscourant. Algemeen advertentieblad, 12/01/1852, p. 4

"Te Koop een 6 octaaf PIANO voor ƒ 125,—, zeer sterk van toon, de mechaniek en snaren geheel vernieuwd, en metalen plaat, en zeer nette kast met ronde hoeken; voor de deugdelijkheid een jaar in te staan. Te bevragen bij F. J. DEIERKAUE, Pianomaker in de Teelingstraat No. 154." Utrechtse provinciale Stadscourant. Algemeen advertentieblad, 18/08/1857, p. 4

Zie onderaan voor andere advertenties : (*1849)(*1853)(*1855)(*1859)

ETIKET

Op een Franse Bernhardt piano van ca. 1850, Andrzej Szwalbe Collection, Ostromecko Palace near Bydgoszcz

INFO EXTRA

Genealogische info bij Oosterbroek.eu (⁶)

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1852-19??

Ex-werknemer van RAHR.

Zijn vader DEIERKAUF Johan Michael [Machiel], was geboren in Maintz (1778-1859), was fortopianomakersknecht. (⁶)

1849 - "Gehuwd den [...] Franciscus Jacobus Deierkauf, Pianomaker, 29 j. en Catharina de Loor, zonder beroep, 25 j." Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, 1849, p. 37 - De Nederlander, Nieuwe Utrechtsche Courant, 27/02/1849, p.4

DEIERKAUF Franciscus Jacobus (*1849)(*1852)(*1853)(*1855).

 DEIERKAUF Johan Michael, zoon,  (1852- 1887)(⁶), muziekonderwijzer, pianomaker

"De ondergeteekende heeft de eer belanghebbende te verwittigen, dat hij, na gedurende 16 jaar de reparaturen enz. aan Piano's, in de zaak van wijlen den Hr. RAHR te hebben waargenomen, daar mede thans niet meer in betrekking staat. De vermeerdering van dusdanige werkzaamheden voor eigen rekening, alsmede andere aanleidingen, beletten hem zulks. Hij beveelt zich dus wel aan, voor alles wat tot reparatien en dergelijke behoort, maar geeft ter voorkoming van vergissingen kennis, dat gemelde werkzaamheden door hem niet voor rekening van den Hr. RAHR Junior, of door diens tusschenkomst gedaan worden. Fransche in palisanderhouten kast, 7 octaaf, welluidend en krachtig van toon, van ƒ 350.— en hooger, met, twee jaar guarantie, alsmede, de gunstig bekende PIANINO'S van BERDEN te Brussel. Oude PIANO'S worden in ruil aangenomen. Bij de reparatien wordt voor goed, deugdelijk werk ingestaan. De fijnste materialen daartoe voorhanden. F. J. DEIERRALF, Pianomaker. Teelingstraat bij de Ganzenmarkt, IS4_" Utrechtse provinciaal en Stedelijk dagblad, 08/01/1867, p. 4  - Zie RAHR Junior en BERDEN (°1846) te Brussel.

 

121, Schentesteeg (E1850), 390, Muntstraat (**1852)(*1853), 154, Teelingstraat [bij den Ganzenmarkt] (*1855)(**1857)(xx1859), 48, Oudkerkhof (19??), Utrecht
DEIRKAUF C. 'Instrumentmaker' ca. 1862  

35, Turfmarkt (**1862), Den Haag

 

DEIRKAUF J. H.

 

"BENEDEN FABRIEKSPRIJS BIJ TOEVAL TE KOOP : Twee PIANO'S van Collard en Collard te Londen, en twee PIANINO'S van Pleyel en Comp. te Parijs, 6¾ Octaaf. Voor de echtheid en deugd wordt jaren ingestaan. Te bezigtigen 3de Wagenstraat, 172, te 's Hage, bij H. DEURKAUF, Pianomaker." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21/06/1849, p. 4

"De ondergeteekende PIANOMAKER brengt ter kennisse van het geëerde publiek, dat zijn MAGAZIJN weder ruim voorzien is van alle soorten van Fransche PIANINO'S, uit de meest beroemdste Parijsche Fabrijken ; ook zijn er bespeelde Piano's voorhanden die geheel nieuw gerepareerd zijn. Voor alle Pianino's wordt vier jaren schriftelijk geguarandeerd, en hij houdt zich bezig met het repareren van alle soorten van Snaarinstrumenten en wat verder tot dit vak behoort ; stemt zoo wel in- als buiten de stad. Men zal van alles ten civielste bediend worden. H. DEIRKAUF., Amsterdamsche Veerkade, hoek van de Bierstraat, Wijk 0, n°. 226." Dagblad van 's Gravenhage, 15/10/1851, p. 4

 

 

'Pianomaker' ca. 1849-95

DEIRKAUF H. (*1849)(*1851)

DEIRKAUF J. H. (*1854)(*1859)(**1859)(*1862)(*1865)

"De ondergeteekende, PIANOMAKER, brengt ter kennisse van het geëerde publiek, dat hij uit de Wagenstraat VERHUISD is naar de Amsterdamsche Veerkade, hoek van de Bierstraat, n°. 226, en zijn MAGAZIJN ruim gesorteerd is van alle soorten FRANSCHE PIANINO'S, voor den matigen prijs van ƒ 220 en hooger; voor de deugdzaamheid wordt 4 jaren ingestaan. Repareert en Stemt, zoo wel in als binnen de stad 's Gravenhage. H. Deirkauf." Dagblad van 's Gravenhage, 14/05/1851, p. 4

 "De ondergeteekende, PIANOMAKER, brengt ter kennisse van het geëerde publiek, dat hij VERHUISD is van de Amsterdamsche Veerkade naar het Plein, hoek van de Heerenstraat, wijk K, n°. 370. J. H. DEIRKAUF." Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 09/05/1853, p. 4

 

172, 3e Wagenstraat (*1849), 226, Amsterdamsche Veerkade, hoek van de Bierstraat, Wijk 0 (*1851)(**1851)(*1852), 370, Plein, hoek van de Heerenstraat, wijk K (x1853), V 460, Boekhorststraat (*1854), [13], Groote Markt (*1857)(*1858)(*1859)(**1859)(*1862)(**1862)(*1865)(*1866)(*1866-67)(*1867), 30, Oud Kerkhof (*1895), 's Gravenhage (Den Haag)
DEIRKAUFF J. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1910

'Pianohandlung' (x1890)

 

25, Kazernestraat (x1890)(*1893), 6, Bilderkstraat (*1895)(*1896)(*1897)(*1903), 16, Bilderkstraat (*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910), Den Haag

 

DEKEMA Fabrikant en/of handelaar in piano's (*1895)(*1903) Utrecht
DE JONG H. Fabrikant en/of handelaar in piano's sinds 1905. Sneek
DE JONG J.  

'Pianomaker' ca. 1887-1911

 

 

441 D, Valkenstraat (**1887), 250 H, Bouwerijstraat D (**1891), 248h bis, Valkenstraat D (**1893)(**1895), 1, Valkenstraat (**1905)(**1906), 20, Havermarkt (**1907), 4a, Haven (**1908)(**1911), Breda

 

DE KOM A. 'Pianofabriekant' ca. 1859 Arnhem
DE KORT A. 'Piano-fabriekant' ca. 1859 Den Bosch
DE KORT P.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1905

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890)

Er is een DE KORT & AUBERT in Parijs, Frankrijk rond 1929

 

330, Achter 't Stadhuis (*1893), 154, Oostwal (x1890)(*1895)(*1896)(*1897), 35, Hinthamerstraat (*1903)(*1905), Den Bosch
DE LANGE W. J. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890

'Piano-Handlung' (x1890)

43, Kolkkade (x1890), Rotterdam
DE NIE H. junior Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890)

75, Rapenburg (x1890), Leiden
DEPROUW-LAMBERT  

"Magazijn van Fransche Piano's, SINGEL, N°. 170.  C. DE PROUW berigt bet Kunstminnend Publiek, dat hij eene groote keus van PIANO'S aangekregen heeft, waaronder zich PIANO'S bevinden met Gramponts, door brevet van uitvinding.. Met Guarantie van Twintig Jaren door den Fabriekant zelven. Deze PIANO'S hebben op de Expositie te Parijs eene groote Reputatie bekomen." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 09/10/1849, p. 4

"MAGAZIJN VAN FRANSCHE PIANO'S, KALVERSTRAAT, N . 66, Te Amsterdam. FINALE UITVERKOOP van alle voorhanden zijnde PIANO'S EN ORGELS WEGENS verplaatsing van bovengemeld MAGAZIJN. Muzijkliefhebbers vinden aldaar de schoonste PIANINO'S uit de beroemste Fabrieken tegen ƒ 300 en hooger ; bespeelde dito van ƒ 70 tot ƒ 100. J. G. C. DE PROUW LAMBERT, hofleverancier van Z. M. den Koning." Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 17/03/1853, p. 4

"MAGAZIJN VAN FRANSCHE PIANO'S  Singel, N°. 394, bij de Torensluis.  CONSTANTIN DE PROUW berigt, dat zijne MAGAZIJNEN te Amsterdam, 's Gravenhage en te Maastricht geassorteerd zijn van PIANO'S uit de Fabrieken van Erard, groote gouden medaille te Londen, Pleyel, Blanchet, Soufleto, Elke, Herman Vijgen, Bord, Mercier, enz., tegen ƒ 200 en hooger; HUIS-ORGELTJES van ƒ 125; BLAAS-en STRIJK-INSTRUMENTEN, in alle Soorten: bespeelde PIANINO'S ƒ 200 en Vierkante van ƒ 60." Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 25/04/1853, p. 4

"J. G. C. De Prouw Lambert, Hofleverancier van PIANO'S van Z. M. den Koning der Nederlanden, heeft de eer het kunstminnend Publiek te verwittigen, dat hij te Parijs, rue Bondy 52, heeft opgerigt eene Fabriek van FORTE-PIANO'S en zich met den Heer h. KNIPSCHEER, Fabriekant van KERK- en HUIS-ORGELS verstaan heeft, om den Handel in FORTE-PIANO'S in Nederland voort te zetten. Het MAGAZIJN zal te dien einde den 1sten Junij 1854, VERPLAATST worden en geopend zijn ten huize van den Heer H. KNIPSCHEER, N. Z. Voorburgwal bij de Nieuwstraat, H 548, te Amsterdam." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 06/05/1854, p. 4  - Zie dus ook KNIPSCHEER.

 

 

'In Piano-Fortes' (*1846-47)

Kijk naar hun tweede huis in Parijs bij DEPROUW - LAMBERT (°1844), maar er is ook een DEPROUW in Brussel, waarschijnlijk een bijhuis.

DE PROUW Constantin (*1849)(**1853)

de PROUW LAMBERT J. G. C. (*1853)

de PROUW LAMBERT J. G. C. & KNIPSCHEER (**1854)(***1857)(*1860) - Zie dus ook KNIPSCHEER.


(vervolg)

"Magazijn van Fransche PIANO'S en ORGELS,N. Z. Voorburgwal bij de Nieuwstraat H 548 te Amsterdam.  Aan bovenstaand adres worden door verandering van woonplaats de voorhanden zijnde INSTRUMENTEN goedkoop uitverkocht, Pianino's 7 octaven Mechaniek in Koper geheel nieuw ƒ 280, nog eene bespeelde Pianino 6 ½ octaaf rond en krachtig van toon ƒ 180, solide bespeelde Piano's van ƒ 14 en hoger en nog enkele bespeelde Pijp-huisorgels, waarbij eene in Kabinet vorm met fraai sprekend frond, alle buitengewoon goedkoop te verkrijgen ; voor elk Instrument wordt jaren ingestaan. Aanvragen franco. J. G. C. de PROUW LAMBERT Hofleverancier, en H. KNIPSCHEER, Fabrijkant van Kerk-en Huisorgels. PS. Het Fabriek en Magazijn wordt tegen Mei verplaatst naar de Warmoesstraat bij de Papenbrugsteeg."  Opregte Haarlemsche Courant, 04/03/1857, p. 3

"Ontvangen eene groote schoone Collectie PIANINO'S, 7 Octaven, Muzijkliandelaren worden attent gemaakt, dat wij door de vele aanvragen, ook ontvangen hebben eenige PIANINO'S van Pleycl, welke uit eene groote partij door den eerst-ondergeteekende zijn uitgezocht, en voortaan in het Magazijn voorhanden zullen zijn ORGELS SERAPHINE van ƒ 130 en hooger. Oude Piano's worden ingeruild en voor elk Instrument wordt jaren ingestaan. Brieven franco. J. G. C. de PROUW LAMBERT, Hofleverancier, en H. KNIPSCHEER." Opregte Haarlemsche Courant, 24/04/1860, p. 4

"Aan het fransche Piano-Magazijn, het eenigste van de Firma DE PROUW, Gravenstraat, 275, achter de Nieuwe Kerk, Amsterdam, is eene nieuwe soort van PIANINO uit de groote fabriek van de HH. CASPERS, te Parijs, ontvangen, waarvan de toon zóó kolossaal is, dat men zou meenen, eene Piano à queue voor zich te hebben, zoodat deze Pianino de duurste soort verreweg in sterkte van toon overtreft. De prijs is echter maar ƒ 460. De bouw is keurig, echt palissander, 7 octaaf, 3 snarig, mecaniek Rohden. Zilveren medaille. Garantie 6 jaren, op zegel. De kist er bij." Opregte Haarlemsche Courant, 28/09/1866, p. 1 (delpher.nl) - CASPERS (°1826)

 

3204, Leliegracht tuschen de Prinsengracht en de Keizersgracht (*1846-47), 170, Singel (**1849), 66, Kalverstraat (**1853), 548, Voorburgwal bij de Nieuwstraat, H (**1854), 394, Singel bij de Torensluis (***1853)(*1854), 548, Voorburgwal (ca. 1855), Warmoesstraat bij de Papenbrugsteeg (***1857), 592, Warmoesstraat, J (**1865), Amsterdam

Parijs (vanaf 1844)

DERKSEN Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1895 21, Zuilenstraat (*1895), Utrecht
DERKZEN VAN ANGEREN A.

 

"De ondergeteekende heeft de eer te berigten, dat hij met den 1sten July aanstaande, als ORGEL- en PIANOMAKER zich alhier zal vestigen, vleiende zich tevens door civile en goede bediening de gunst en recommandatie der geeërde Liefhebbers en vooral die der Heeren Kerktvoogden waardig te maken. Tot opleiding in genoemd vak wordt gevraagd, een JONGELING, die daartoe geschikt mogt zijn, adres in persoon of franco-brieven bij den ondergeteekende, in de Nieuwstraat, Wijk B. no.°. 223. A. DERKZEN VAN ANGEREN. 7 Juny 1835." Bredasche Courant, 07/06/1835, p. 4

"Het KERK BESTUUR der Roomsch Katholijke gemeente Rijen, bij het Kamp, betuigen door deze hunne volkomene tevredenheid aan den Heer A. DERKZEN VAN ANGEREN Orgel en Pianomaker le Breda, over bet vervaardigen van een geheel nieuw ORGEL WERK, hetgeen volgens bevinding van onderscheidene deskundige, in liefelijkheid van geluid zeer uitmuntend is, en bovendien een aller schoonste kunstgreep beval, door welke men inslaat is, om zonder verschuiving der Registers oogenblikkelijk en zeer snel van Piano tot forto, en omgekeerd te geraken, zoo dat dit Kunststuk hebbende een Clavier nagenoeg een zelfde gebruik toelaat dan een Orgel met twee Clavieren. Het strekt ons tol genoegen zijn Ed. aan de Kerkbesturen te kunnen aanbevelen. Namens het Kerkbestuur der genoemde Gemeente." Noord-Brabander, 20/13/1841, p. 4

 

'Orgel- en Pianomaker' ca. 1835

 


(vervolg)

"Bij A. DERKZEN VAN ANGEREN, Orgel- en Pianomaker te Breda, staat ter bespeling gereed, en voor matigen prijs te koop, een zeer welluidend oud kerkorgel met elf stemmen, hetzelve is voor veranderingen in meer modernen staat gebragt, en kan goed dienen in middelmatigen Kerken en Gestichten. Verdere informatie met franco brieven." Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en letterkunde, 1849, p. 8

223, Nieuwstraat, Wijk B. (*1835), Breda
DE RUITER J. J. W. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1910 Fürtmarkt (*1910), Leeuwarden
DE RUYTER G. A. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890; (x1890)

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890)

Zutphen (Zutfen)
DE RUYTER Petrus Cornelius Norbertus
| DE RUIJTER

(1810 -  1892 ?)

 

 

 

Tafelpiano ca. 1840, andere foto, Bredamuseum, Breda, Nederland
Tafelpiano ca. 1846, Museo del Pianoforte Storico e del Suono, Fabriano, Marche, Italië

UTRECHT - "Utrecht. Het getal muzijkinstrumenten op de Tentoonstelling der voortbrengselen van inlandsche Nijverheid en Kunst is klein: [...] Eene Pianino, van de Ruyter, te Breda. [...]" Caecilia; algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland jrg 4, 1847, no 13, 01/07/1847, p. 8

UTRECHT - "A. schrijft : [...] De Pianino van de Ruyter uit Breda is met allerhande versierselen keurig ingelegd, van binnen en buiten zuiver afgewerkt, aangenaam en gelijk maar niet zeer krachtig van toon. [...]
B. zegt : [...] De Pianino van de Ruyter is regt solide en net bewerkt; fijn en schoon is het met paarlmoer ingelegd, hetgeen echter niets ter zake doet. De toon, die gemakkelijk en zeker aanspreekt, heeft mij zeer bevallen, maar in de toetsen wenschte ik meer elasticiteit. In verhouding van het werk is de prijs van ƒ 600 zeer billijk.  [...]
Een vierde, die de Piano’s bespeeld heeft, treedt volstrekt in geene bijzonderheden, maar houdt den Concertvleugel van Paling, dien van Kupers [Amsterdam] en de Pianino van de Ruyter verre weg voor de besten."
Caecilia: algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland, Volume 4, 1847, p. 167-168

ROTTERDAM - "De heer F. De Ruyter te Breda leverde slechts eene pianino, die zich onderscheidt door een helderen, aangenamen en krachtvollen toon ; slechts één gebrek viel ons op, namelijk, dat de bas met den diskant niet behoorlijk overeenstemde; gaarne hadden wij meerdere stukken van dezen verdienstelijken fabriekant ontmoet."  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 31/07/1849, p. 2

BREDA - "Breda. F. De Ruyter : drie pianino's." Expo Londen Het Leeskabinet, Volumes 1-2; Volume 18, 1851, p. 248

ARNHEM - "Naar ons gevoelen voldeden uit bet drieledige oogpunt van prijs, bewerking en tooi strumenten van de Ruijter te Breda — pianino van 7 octaaf, bestand tegen Indisch klimaat. die van J. H. Paling te Rotterdam, waarbij mede een van 6¾ oct. geschikt vóór indië van Cuypers te 's Hage; veel meer aan de de billijke eischen voldeed; terwijl ook het uiterlijke blijk gaf van smaak en zorg." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 03/11/1852, p. 1

HAARLEM - "408. P. de Ruyter, te Breda. (2e medaille.) De twee pianino's waren zeer goede, toonhoudende, krachtige instrumenten; het mechaniek was bijzonder goed en de prijs niet te hoog." Algemeene nationale tentoonstelling, Haarlem, 1861, p. 60-61

 

 

'Pianofabriek' ca. 1844-1914 [sinds 1832]; (***1887)

Getrouwd met Maria Jacoba Francisca Hessels in 1834.

Pianomaker en schrijnwerker met drie werklieden in 1833.
Instrument- en meubelmaker met twee werklieden in 1834-36.
Muzijkinstrumentmaker in 1838-39 met vijf werklieden.
Pianomaker in 1843, in 1845 ook nog stemmer.

1870 - "Voor de vele bewijzen van deelneming bij de ziekte en het overlijden van zijn zoon FRANS, betuigt de ondergeteekende zijnen hartelijken dank. Breoa, 29 Januarij 1870. P. DE RUIJTER, Piano-fabrikant. NB. Het stemmen en onderhouden van Piano's zal door hein zelven worden voortgezet." Bredasche Courant, 30/01/1870, p. 3

DE RUYTER P. & Fils (??)

DE RUYTER P. C. N. (x1890), 'Piano-Macher und Händler'

In 1900 vinden we ook een zeker C. F. P. DE RUYTER in de adresboeken van Breda, gevestigd op het Van Coothplein 8a, tot minstens in 1902, maar in 1905 op het adres van DE RUYTER Petrus Cornelus Norbertus van 1900, nl. In de Ginnikenstraat, 153.

Einde : 1917

1844 - "[...] Soiree Musicale, gegeven in de zaal van den Schouwburg [...] Te dezer gelegenheid mogen wij ook niet nalaten eene welverdiende hulde le brengen aan onzen Stadgenoot, den heer P. de Ruyter, Pianomaker te Breda, een waar Kunstenaar in zijn vak en vervaardiger der Piano, waarop Mejufvrouw Girschner, op voormelden avond heeft gespeeld en die ook onbewimpeld heeft verklaard, dat gemelde Piano, zoo inwendig door goeden en aangenamen toon, als in uitwendige sierlijkheid, met de beste inlandsche gefabriceerde piano's kan wedijveren, zoo zij dezelve niet overtreft." Bredasche Courant, 21/01/1844, p. 4

1864 - "[...] Wij mogen nog opmerken, dat deze heeren de moeite hadden kunnen sparen, eene eigene Pleyel-piano mede te brengen, daar de fabriek van den heer de Ruyter alhier zeer goede instrumenten oplevert." Caecilia: algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland, Volume 16, 1864, p. 72

Publiciteit in Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 18/01/1874, p. 197

en in Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 01/01/1878, p. 284

ook in Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 01/01/1900, p. 316

 Exposantenlijst Utrecht, 1847 | Exposantenlijst Delft, 1849 | Exposantenlijst Londen, 1851 | Exposantenlijst Arnhem, 1852 | Bronzen medaille, Eerste Provinciale Tentoonstelling van Nijverheid, 1857 | Zilveren medaille Haarlem, 1861

FOTO

60, Markt D, Breda

INFO EXTRA

"Piano van pianofabriek de Ruijter van 1882 tot 1917" bij erfgoed.breda.nl

 

60, Markt D (**1870)(**1874)(**1878)(**1881)(**1883)(**1885)(**1887)(x1890), Reigerstraat (18??), 153, Ginnikenstraat (**1900)(**1905)(**1906)(**1914), Breda
DE WEIJ Dirk  

'Pianomaker' ca. 18??

FOTO

Foto van zijn vrouw Leentje de Weij-Overgaauw (1847 - ?)(Haagse Beeldbank)

 

Den Haag
DE WIT Henricus

(1811 - 1877)

 

"Concert Vleugel ERARD. Concert Vleugel BRAODWOOD. Voor billijken prijs te Koop. Brieven franco. Pianofabriek H. DE WIT, 280 Turftorenstraat, Groningen." Het Nieuws van den Dag, 23/02/1877, p. 4

 

"PIANO-FABRIEK van H. DE WIT, Groningen, Turftorenstraat 280, beveelt aan, hare Pianino's van recht-, schuin en kruissnarige constructie, in groote en kleine formaten, zoowel met elegante- als met eenvoudig uiterlijk. De instrumenten, voorzien van alle, in den laatsten tijd. uitgevondene verbeteringen, munten, bijzonder uit door vollen, krachtigen en lieflijken toon, voortreffeljjken speelaard, netheid in afwerking en duurzaamheid. De fabriek beijvert zich steeds door prompte levering van alleen degelijk fabrikaat zich het vertrouwen van het muziekale publiek te verzekeren. Voor fabriekaatsgebreken wordt veeljareige garantie gegeven." Leeuwarder Courant, 04/05/1877, p. 7

INFO EXTRA

Persoonskaart Henricus de Wit

Persoonskaart Joannes Antonius Jacobus de Wit

 

 

'Pianofabriek' ca. 1877-90

DE WIT Joannes Antonius Jacobus (1845 - ?), zijn zoon

Eigenaar : Muziekdirecteur Jan DE WIT (x1890)

'Pianohandlung' (x1890)

"STEMMER. Bekwaam STEMMER, tevens Reparateur, kan GEPLAATST worden aan de Pianofabriek H. DE WIT, 280, Turftorenstraat, Groningen." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 21/02/1877, p. 4

"Aan de Pianofabriek H. DE WIT, te Groningen, kunnen geplaatst worden: Een bekwaam STEMMER. Een ZANGBODEMMAKER. Een MONTEUR, bekend met bet Bespinnen, en eenige flinke KASTENMAKERS, benevens een fatsoenlijk JONGMENSCH die reeds bij 't Vak werkzaam geweest, zich in de factuur en het Stemmen wil bekwamen.  Brieven met goede referentien franco." Het Nieuws van den Dag, 29/05/1878, p. 5

 

280, Turftorenstraat (*1877), 392, Heereweg (x1890), Groningen
DEYERKAUFF F. J. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890

'Hoflieferant, Musikal-, Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890)

48, Oud Kerkhof (x1890), Utrecht
DIEDRICH J. M.
| DRIEDRICH
Fabrikant en/of handelaar in piano's' ca. 1895-1910  

Korte Kerststraat (*1895), 12, Hinthamerstraat (*1903)(*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910), 's Bosch

 

DIEPEN T. J. 'Piano-en kastenmaker'' ca. 1867  

40, Vischersdijk (*1867), 's Gravenhage

 

DIK Geert Pieters

(1799 - 1870)

 

"Mijne geliefde Vrouw R. van der WERFF werd mij heden, den 17den September, door den dood ontrukt. Met rouw staar ik met mijne vier onmondige Kinderen en Aanverwanten op haar zielloos overschot, maar heffen ook een verblijdenden blik naar boven ; want zij is ons voorgegaan naar een beter leven. Groningen, 17 September 1848. G. P. DIK, Orgel- en Pianomaker." Groninger Courant, 18/09/1848, p. 4

"Getrouwd : G. P. Dik, Orgel- en Pianomaker in de Heerstraat, met ROLINIA [?] MIJDEMA. Groningen, 22 Augustus 1850. Bijzondere en algemeene kennisgeving." Groninger Courant, 27/08/1850, p. 4

"Groningen, 24 November 1851. Bevallen van eene DOCHTER R. Mijdema, geliefde Echtgenoot van G. P. DIK, Orgel- en Pianomaker, in de Heerestraat. Eenige kennisgeving aan Familie en Bekenden." Groninger Courant, 25/11/1851, p. 4

"Groningen, 28 Maart 1856. Bevallen van eene DOCHTER R. Meijdema, geliefde Echtgenoot van G. P. DIK, Orgel en Pianomaker." Groninger Courant, 30/03/1856, p. 3

 

'Orgel- en pianobouwer' vanaf 1834 in Groningen.

"(⁵) Een pianomaker te Groningen, heeft zelfs een stuk van zeven octaven vervaardigd, van zes en een half worden er veel gemaakt." Amphion: een tijdschrift voor vrienden en beoefenaars der toonkunst, Volume 1, 1818, p. 9

Heerenstraat (18??), 326, Heerestraat (*1850), 38, Pelsterstraat (*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910), Groningen
DIRKES B. Fabrikant en/of handelaar in piano's' ca. 1890-1905

'Piano-, Harmonium- u. Musikinstr.-Handlung' (x1890)

 

Nieuwe Markt (x1890)(*1895)(*1903)(*1905), Zwolle

 

DIRKS J. T.  

1864 - "Wij hadden gister het genoegen in het atelier van den heer J. T. Dirks, op den Hoogensteenweg, hoek loodgieterstraatje, eenige pianino-kasten te bezigtigen, welke alle zich door hare soliditeit en netheid onderscheiden, maar waaronder vooral eene door zeldzame schoonheid uitmunt. Uit keurig notenhout vervaardigd, heeft deze kast door de natuurlijke schakering en figuren van het hout en de kunstige bewerking zulke mate van voortreffelijkheid gekregen, dat men zelden een rijker en bevalliger meubel van dien aard kan aantreffen. Wij betreuren dat deze kast bestemd is voor eene Rotterdamsche pianofabriek en reeds naar de plaats harer bestemming verzonden is moeten worden, waardoor den liefhebbers der kunst alhier het genoegen ontzegd is zicli van de schoonheid van dat prachtwerk te overtuigen. Overigens vertrouwen wij dat zich meermalen nog de gelegenheid zal voordoen om kunststukken van den heer Dirks te kunnen gaan bezigtigen." De Noordbrabanter, 20/04/1864, p. 3

 

Pianokastenmaker' ca. 1864 Hoogensteenweg, hoek loodgieterstraatje (*1864), 's Hertogenbosch
DOLMAN Harmanus  

 
1815

"Dolman, fabrikeur in forte-piano’s en harpen op den N. Z. Achterburgwal bij den Huiszittensteeg No. 320 te Amsterdam. [Zie no. 66. De advertentie was 26 April 1815 door de Firma Dolman en Siegling geplaatst geweest. De door haar vervaardigde harp werd, door middel van een klavier van zes octaaf bespeeld. H. Dolman adverteerde 27 April 1820 van de Vijzelstraat bij de Heerengracht naar de Kloveniersburgwal bij de Staalstraat te zijn verhuisd." Een en dertigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum, 1934, p. 176-177 

 

'Forte-pianomaker' ca. 1815-20

INFO EXTRA

www.pianola.nl

320, N. Z. Achterburgwal bij den Huiszittensteeg (1815), 103, Vijzelstraat bij de Heerengracht (*1820),  Kloveniersburgwal bij de Staalstraat (1820)(³), Amsterdam
DULCKEN Jan Lodewijk
| DULKEN | DÜLCKEN

(1761 - 1836)

 

"DULKEN [sic](Jan Lodewijk), geboren te Amsterdam den 5den Augustus 1761, leerde aldaar en naderhand te Parijs, onder de leiding zijns vaders, de kunst om klavieren, piano-fortes en andere instrumenten te maken. In 1781 deed de keurvorst van Beijeren hem te Munchen komen, waar hij de beroemde klavierspeelster Sophia Le Brun trouwde, en waar hij zich nog in 1812 bevond. De instrumenten, die hij vervaardigde, bezitten eenen zoo hoogen graad van volkomenheid, wat de toon en het zuivere mechanisme betreft, dat zij niet alleen door geheel Duitschland, maar zelfs in Zwitserland en Italië vespreid zijn geworden en er zeer gezocht waren. Biogr. Univ. der musiciens, Fetis."  Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, 1858, p. 391

"Johann Ludwig Dülken, schon von dem Kunst liebenden und übenden Karl Theodor 1781 als „mechanischer“ Hofclaviermacher in München angestellt, war wirklich ein mechanisches Talent, und hatte unserm München bald einen bedeutenden Ruf im Fache der Pianofortebaukunst erworben. Dülcken hatte die Pianofortebaukunst in Hamburg und Paris erlernt, und diese Kunst nach München verpflanzt. Selbst ein erfinderischer Kopf, wußte er auch die Fortschritte und Anforderungen seiner Zeit wohl zu benützen; denn seine Fortepianos besaßen neben dem Fortezug auch den Fagott- und Harfenzug, die Fridericische Bebung u. dgl. Dabei zeichneten Sie sich aber auch durch solide Bauart, schönen Ton und gleichförmige Scala so sehr aus, dass Sie nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz, in Frankreich, Italien und Rußland sehr gesucht waren. Dülken war noch überdieß seit 1799 mit der berühmtesten Clavierspielerin ihrer Zeit, der bekannten Sophie Lebrun vermählt. Seine 3 Töchter waren gleichfalls Clavierspielerinnen und Sängerinnen, und so bildete sein Haus in der Prannersstraße lange Zeit den interessanten Versammlungsplatz der damaligen gebildeten musikalischen Welt in München." Kunst- und Gewerbeblatt des Polytechnischen Vereins für das ..., 1858, p. 719

"DULKEN (Jan Lodewijk), geboren te Amsterdam den 5den Augustus 1761, leerde aldaar en naderhand te Parijs, onder de leiding zijns vaders, de kunst om klavieren, piano-fortes en andere instrumenten te maken. In 1781 deed de keurvorst van Beijeren hem te Munchen komen, waar hij de beroemde klavierspeelster Sophia Le Brun trouwde, en waar hij zich nog in 1812 bevond. De instrumenten, die hij vervaardigde, bezitten eenen zoo hoogen graad van volkomenheid, wat de toon en het zuivere mechanisme betreft, dat zij niet alleen door geheel Duitschland, maar zelfs in Zwitserland en Italië vespreid zijn geworden en er zeer gezocht waren." Biographisch woordenboek der Nederlanden: bevattende levensbeschrijvingen ..., 1859, p. 121

 

 

Pianofabrikant' ca. 1812-58

DÜLCKEN Joannes Daniel  (21/04/1706 – 11/04/1757)
DÜLCKEN Johan Lodewijk (1733 – na 1793), oudste zoon
DÜLCKEN Joannes (10/09/1742 – 22/07/1775), tweede zoon
DÜLCKEN Johan Lodewijk (09/08/1761 – 1836), kleinzoon van Daniel, zoon van Johan Lodewijk.

KIJK OOK NAAR ...

  DULCKEN (°1774) te Antwerpen en DULCKEN te Parijs (°1783) en DULKEN in Duitsland

 

Amsterdam
DU PLAN & Comp.

"Piano-Fabriek en Magazijn. DU PLAN & COMP., Kalverstraat, hoek Wijde Kapelsteeg, E. n°. 39, Amsterdam, (het Hals van ouds Steup.) ONTVANGEN : Ryk toongevende engelsche PIANINO'S in verschillende modellen. Fransche van ERARD, PLEYEL, BERNARDT AINÉ FILS & COMP. en anderen, waaronder uitmuntende, beneden ƒ 300. Bespeelde PIANO'S in alle prijzen. HUUR-PIANO'S van af ƒ 2,50 per maand. REPARATIES als nieuw. Alles met guarantie en 3 maanden op proef." Opregte Dinsdagsche Haarlemse Courant, 14/08/1866, p. 4

 

'Piano-Fabriek en Magazijn' ca. 1866-67

Opvolgers van STEUP.


(vervolg)

"Piano-Fabriek en Magazijn. DU PLAN & COMP. KALVERSTRAAT, hoek Wijde Kapelsteeg, Het Huis van ouds Steup. Nieuwe aanvoer vau ERARDS- en PLEYEL-PIANINO'S, ook van BERNHARDT AÏNÉ FILS & Co. Ruime voorraad van diverse fabrikanten, waaronder zeer goede, goedkoope à ƒ 270. Geheel vernieuwde bespeelde PIANINO'S en PIANO'S. PIANO'S en PIANINO'S in huur, van af ƒ 2,50. Reparatien als nieuw, tegen billijke prijzen." Opregte Maandagsche Haarlemse Courant, 04/03/1867, p. 5

 

39, Kalverstraat, hoek Wijde Kapelsteeg, E. (*1866)(**1867), Amsterdam
DUPONT Henri C.  

"PIANO- en ORGELHANDEL HENRI C. DUPONT, voorheen BOCAGE & DUPONT, Drift 1 Utrecht. DÉde en Fransche PIANO'S en VLEUGELS PIANINO'S van ƒ 325 af. (8504) AMERIKAANSCHE ORGELS. Verhuren, Stemmen en Repareeren. Bekroond te Amsterdam, Dordrecht en Kimberley." De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 12/11/1896, p. 6

BOCAGE & DUPONT (vóór 1896), zie ook BOCAGE. Utrecht
DUWAER  

'Luthier'' ca. 1895-1905

KETTNER & DUWAER (1947)

Publiciteit KETTNER & DUWAER

 

6, Oud Kerkhof (*1895)(*1903)(*1905), Utrecht
DUWAER Baptiste Joannes

(1791 - 1865)

 

Tafelpiano ca. 1830, Collectie Frans Wytema, Nederland
Tafelpiano ca. 1832, zijaanzicht, Collectie Van Hees, Nederland
Tafelpiano ca. 1835, Museum Geelvinck, (eigendom Sweelink-collectie), Nederland

"Nieuwe Fabrijk en Magazijn van PIANO'S-FORTE op de Bloemmarkt, te Amsterdam, N°. 247. Sedert mijne, in de Amsterdamsche Courant van den 15de Januarij 1830 geplaatste Advertentie, is mijn Magazijn wederom voorzien van meerdere soorten van PIANO'S FORTES, waaronder vier van de eerste kwaliteit, die dagelijks voor de kunstminnende Liefhebbers kunnen geprobeerd worden, en anderen van minderen rang; maakt ook Piano's, geschikt voor Oost en West, voorzien van Metalen Schroeven en masieve Maghonijhouten Kassen; maakt ook sierlijke Harpen, Kabinet-Piano's en Engelsche Metalieken, zeer voldoende in toon en aangename speelmanier. Hij beveelt zich wijders nederig in de gunst van het geëerd publiek, in het repareren van oude Stukken, ruilen en stemmen, en belooft eene allezins spoedige en voldoende bediening. J. B. DUWAER." Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, 20/03/1830, p. 3

 

'Pianofortemaker' ca. 1830-47

DUWAER Johannes Wilhelmus, zoon, pianomaker (⁷)


(vervolg)

"Nette, deugdzame en welluidende PIANO-FORTES TE KOOP, van 6 octaaf, voor een civielen prijs, gemaakt door J. B. Duwaer, te Amsterdam; te bezigtigen op de Spaanschekade, te Rotterdam." Rotterdamsche Courant, 23/08/1831, p. 2

"Door vertrek naar elders. Uit de Hand te Koop : Eene extra welluidende van donker Koningshout zeer kostbaar en sierlijk met Koper ingelegde en met Koperen ornamenten gegarneerde, bijna nooit zoo voorkomende opstaande Engelsche PIANO FORTE, van 6 Octaaf, met Metallieke Plaat, gemaakt door J. Green, te Londen. Zijnde dezelve gedeponeerd en te bezigtigen bij den Heer J. B. DUWAER, in de Fabriek van Piano Forte' s, op den Groenenburgwal bij de Staalstraat, N°. 66, te Amsterdam." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 30/11/1835, p. 8

"VERANDERING van WOONPLAATS. De Ondergeteekende, brengt door deze ter kennis, van zijne geëerde Begunstigers, dat hij tot verbetering van zijn FABRIEK van PIANO FORTES, dezelve heeft verplaatst van de Bloemmarkt, na de Groeneburgwal, bij de Staalstraat, N°. 66. J. B. DUWAER. Amsterdam, 1 Mei 1834." Opregte Haarlemsche Courant, 08/05/1834, p. 4

INFO EXTRA

Genealogische info op Pondes.nl

Genealogische info bij humanitarisme.nl

Genealogische info bij Wiewaswie.nl (⁷)

 

247, Bloemenmarkt (*1830)(tot 1834), 66, Groenenburgwal bij de Staalstraat (*1834)(**1835)(*1836), 4173, Groenenburgwal bij de Staalstraat (*1846-47), Amsterdam
DUWAER Louis Hermanus

(1830 - 1882)

 

 

 

FAMILIE

"Heden overleed, tot diepe droefheid van zijn Kinderen, Behuwd-en Kleinkinderen, na een lang en smartelijk lijden, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden, de Heer LOUIS HERMANUS DUWAER, in den ouderdom van bijna 62 iaren. J. B. J. A. DUWAER. L. J. F. DUWAER. S. J. M. DUWAER—de Lange. J. A. DE JONGE. M. J. M. DE JONGE—Duwaer. Amsterdam, 14 Mei 1882." De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 20/05/1882, p. 4

"L. H. DUWAER, Hartenstraat bij de Keizersgracht, N°. 192, heeft de eer te berigten, dat hij ontvangen heeft eenige uitmuntende PIANTNO'S uit de meest beroemde Parijsche Fabrieken, als van : Pleyel, Jelmini, Fleig, Bernhardt en anderen, voor welker deugdzaamheid Vyf Jaren wordt ingestaan en alle onvoorziene gebreken kosteloos worden hersteld; eenige gebruikte PIANINO'S en PIANO FORTES zijn voorhanden en OUDE INSTRUMENTEN worden in ruiling aangenomen." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 18/11/1852, p. 3

"MAGAZIJN van FRANSCHE PIANO'S, Kalverstraat, D 22, te Amsterdam, L. H. DUWAER, berigt hier meden dat hij te Parijs heeft uitgezocht en thans ontvangen, eenige PIANO'S, uit de voornaamste Fabrijken, waaronder bijzonder uitmunten van Pleijel, (ook vervaardigd voor Oost- of West-Indie) Kriegelstein en H. Herz. Ook ontvangen ORGUES HARMONIUM van Alexander Pire [Père] et Fils, te Parijs." Opregte Haarlemsche Courant, 03/09/1857, p. 3

"MAGAZIJN VAN FRANSCHE PIANO'S. Kalverstraat No. 22 te Amsterdam. L. H. DUWAER, heeft de eer te berigten dat hij weder na zijne terugkomst van Parijs, PIANO'S van Pleyel heeft ontvangen, ook een PEDALIER van genoemden Fabrijkant, bijzonder ingerigt tot oefening van het Orgelspel, hetwelk bij elk Piano gebruikt kan worden ; tevens voorhanden: eene uitmuntende VLEUGEL-PIANO uit dezelfde Fabrijk. Hij noodigt zijne geëerde begunstistigers beleefdelijk uit deze inderdaad schoone instrumenten te komen bezigtigem." Opregte Haarlemsche Courant, 19/10/1859, p. 4

"L. H. DUWAER, AMSTERDAM, Kalverstraat 171. HOFLEVERANCIER VAN H.H. M.M. DEN KONING EN DE KONINGIN. In bovengenoemde Magazijnen ruime keuze van Fransche, Duitsche PIANO'S, en Fransche en Amerikaansche HARMONIUM-ORGELS, in alle Qualiteiten en Prijzen. De beroemde PIANO'S van E. KAPS te Dresden, met systeem Resonateur, uitsluitend hier verkrijgbaar." Het Nieuws van den Dag, 30/01/1882, p. 3

"MM. PLEYEL & C°., facteurs de PIANO'S à Paris, ayant été informés que des INSTRUMENTS portant leur nom, et Fabriqués en Hollande avaient été frauduleusement offert en vente, comme sortis de leurs ateliers, ont l'honneur d'informer le public que chaque Piano, fabriqué dans leur Manufacture est accompagne d'un Certificat d'origine qui doit être exigé par chaque acheteur et dont MM. L. H. DUWAER, ROOTHAAN FRÈRES, J.H. STEUP & ZWEERS & C°., pourront montrer le modèle." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 24/11/1856, p. 6 - Kijk bij PLEYEL (°1855).

"AMSTERDAM, 10 April. Heden nacht, is een ergerlijke baldadigheid gepleegd. Op vier plaatsen — in het nieuws piano-magazijn van den heer Duwaer en het atelier van Weguer en Mottu, beiden op het Rokiu, den schoenwinkel van den heer Ernst op de Reguliersbreestraat en bij den boekverkooper Vlieger in de Halvemaansteeg — zijn groote spiegelruiten ingeslagen. Als dader wordt een diamautslijper genoemd, die aan krankzinnigheid lijdende is. Voor weinige dagen uit een der gestichten ontslagen, heeft hij in eeue nieuwe vlaag zijner ziekte deze feiten bedreven." Tilburgsche Courant, 15/04/1875, p. 2

"L. H. DUWAER, in Fransche, Duitsche en Amerikaansche Piano's en Orgel-Harmoniums, Hofleverancier van HH. MM. den Koning en de Koningin, Kalverstraat 171, te Amsterdam, VRAAGT een bekwamen Pianomaker, grondig bekend met bevilten, ïntoneeren, en verder mécanique werk. Alleen zij, die de gunstigste getuigenissen kunnen overleggen, komen in aanmerking. Salaris ƒ 800. (24442)" Rotterdams Nieuwsblad, 13/02/1883, p. 4  

"VERANDERING VAN WOONPLAATS. L. H. DUWAER heeft de eer te berigten, dat hij zijn MAGAZIJN van FRANSCHE PIANO'S heeft VERPLAATST uit de Hartenstraat naar de Kalverstraat, D 22, tusschen de Osjessluis en Olieslagerssteeg, hetwelk ruim voorzien is van nieuw ontvangen PIANO'S uit de voornaamste Fabrieken, waaronder van PLEYEL en de tegen woordig beroemde Keizerlijke Fabrikant KRIEGELSTEIN." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 15/10/1855, p. 6

'Pianomaker' ca. 1852-1904

DUWAER L. H. (*1859)(*1881)

Dépôt van orgels van het Parijse merk   ALEXANDRE PÈRE & Fils (°1829) rond (*1876).

"In den herfst van het jaar 1855 werd de welbekende Salon de Coiffure van den Pranschman Teissier, door den heer L. H. Duwaer in een pianomagazijn herschapen, waarin de schoonste instrumenten van Pleyeh Erard, Herz, Kriegelstein en anderen in een zeker getal vereenigd, den kooper m zijne keuze verlegen maakten. Het nieuwe magazijn was niet groot, maar net, voldeed toenmaals aan de behoeften van den tijd, en vond algemeene opmerkzaamheid. De tijden veranderen, de menschen veranderen en.... de winkels ook. In 1855 zag men nog niet in de meest bezochte straat der hoofdstad die prachtige winkels, die luisterrijke étalage, die in 1875 een wandeling des avonds in dat gedeelte der stad tot een waar genoegen vormen en te recht begreep de heer Duwaer dan ook, toen overal in de latere jaren de keurigste inrichtingen zich aan het oog van den wandelaar voordeden, dat ook de tijd voor hem was aangebroken, om het oude te herscheppen, te wijzigen en te verg'ooten. De gelegenheid was hem in het vorige jaar dienstig. et perceel op het Rokin, juist achter zijn huis, werd in veiling tebracht, door hem aangekocht en thans had hij eene ruimte,, ie hem het middel aan de hand deed, zijne lang gekoesterde wenschen te vervullen. Onder leiding vau onzen stadgenoot den architect T. H. Schmitz, werd een magazijn gevormd, dat wedijveren kan met alles wat van dien aard in de hoofdstad te vinden is en tevergeefs zal men in de groote steden van Europa een inrichting zoeken, die met het etablissement van den heer L. H. Duwaer, zooals dit op 2 Februari geopend werd, op eene lijn kan worden gesteld. Twee ruime zalen, door een lieve salon gescheiden (a snug liltle room zouden de Engelschman zeggen), in gezamenlijke lengte ongeveer 30 meters of 104 voeten metende, bevatten het buitengewone getal van meer dan 50 klavierinstrumenten, zoowel piano's a queue als piano's droits en vormen een geheel zoo sierlijk, dat enkele détails wel mogen worden opgesomd. De kostbare parquetvloer, uit eene Stuttgartsche fabriek, is gelegd door de heeren Siem & C°., die tevens het smaakvol ameublement hebben geleverd. Onder dat ameublement vallen de schoon gebeeldhouwde en zwaar vergulde spiegeltafels bijzonder in het oog; de spiegels in keurige lijsten van de firma Erve Dorens kaatsen, op menige plek, In 't heerlijk behangselwerk uit eene Fransche fabriek en aangebracht door de firma Cramer & Zonen terug, terwijl gedurende den avond de vele gasvlammen uit de fijn ontworpen, keurig bewerkte gasornamenten van de heeren Becht en Dyserinck, een zee van licht over het schitterend geheel verspreiden. De groote ruimte, die de heer Duwaer thans ter zijner beschikking heeft, maakt het den kooper bijzonder gemakkelijk, de instrumenten gade te slaan en te beproeven. Nooit wordt de verplaatsing van de eene of andere pianino, van een staartstuk noodig, wat vroeger, in het magazijn van 1855, zoo dikwerf moest gebeuren en Erard, Pleyel, Herz, Soufleto, die groote concurrenten der Fransche hoofdstad, staan thans in de voorwerpen uit hunne fabrieken afkomstig, broederlijk te zamen, in rijen gereed, om onder den druk der vingers de schoonste en volste geluiden door de ruimte, die hun in zoo groote mate geschonken is, te verspreiden." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 17/02/1875, p. 5

DUWAER L. P. (*1882)

"Allen die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan, of onder hunne.berusting hebben wegens denboedel en de nalatenschap van den Heer LOUIS HERMANUS DUWAER, gewoond hebbende te Amsterdam aan de Kalverstraat bij de Olieslagerssteeg 171, en aldaar den 14 Mei 1882 overleden, worden verzocht daarvan vóór of op den 1 Augustus 1882 opgave, betaling of afgifte te doen ten kantore van den Notaris O J. CARP, Prinsengracht bij de Leidschestraat 691, te Amsterdam. Deze oproeping betreft echter geenszins de schulden of vorderingen wegons den onder de Firma L. H. DUWAER gedreven Handel in Piano's, welke onder dezelfde Firma door den Zoon L. P. DUWAER zal worden voortgezet." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 09/06/1882, p. 3

DUWAER - NAESSENS (1904), kijk ook bij NAESSENS.

FOTO

Pianohandel ca. 1910  (Haagse Beeldbank)

INFO EXTRA

Internationale pianofabrikant begraven in Baarn, Groenegraf, Blogspot, 15/08/2012

192, Hartenstraat bij de Keizersgracht (***1852), 22, Kalverstraat, D tusschen de Osjessluis en Olieslagerssteeg (**1855)(*1857)(xxx1859), [171], Kalverstraat (*1876)(*1882)(*1883)(1904), Amsterdam

 's Gravenhage

DUWAER L. J. A.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's' ca. 1890-1921

DUWAER L. J. A. (x1890), 'Piano- u. Harmonium-Handlung

Eigenaars : L. J. A. DUWAER & J. HESLENFELD (x1890), 'Hoflieferanten'

DUWAER L. J. F. & HELSENFELD J. (*1905)(*1907)(*1909)(*1910, verdeler van Pleyel

HELSENFELD (**1921)

 

86, Rokin (x1890)(*1895)(*1896)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(*1907)(**1908)(*1909)(*1910)(**1921), Amsterdam
DUWAER Pieter  

"De Ondergeteekende neemt bij deze de vrijheid zich aan te bevelen in de gunst van het geëerd Toonkunstminnend Publiek, dat hij met eigen handen vervaardigt alle soorten van PIANO-FORTES, als : Staartstukken Opstaande en ook Vierkante of ordinaire Piano's van verschillende grootte, sterk en liefelijk Van Toon, van welker deugdzaamheid hij altijd en zelfs meer dan vijf jaren instaat. Hij beveelt zich tevens in het bijzonder tot het Repareren van Duitsche, Fransche en andere Instrumenten, als ook tot het vergrooten van 5 ½ Octaaf 6 Octaaf, en het verkleinen van opstaande Piano's in derzelver hoogte, waarvan hij de voldoendste bewijzen kan produceren. P. DUWAER, in het Hang, bij de Keizerstraat, C, 219, te Rotterdam." Rotterdamsche Courant, 12/06/1838, p. 4

"P. DUWAER, thans wonende op het Predikheeren Kerkhof, Wijk H., No. 165, maakt alle soorten van PIANO'S, en is in staat, om alle Engelsche, Fransche, en Duitsche Piano's in de beste perfectie te REPAREREN ; zij, welke hem reeds begunstigd hebben, kennen zijne bekwaamheid, en bij vertrouwt zich gerust te kunnen aanbevelen ; van eene prompte en civiele bediening kan men verzekerd zijn." Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant, 25/02/1846, p. 4

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's' ca. 1838-46

Zijn zoon Herman Gerard DUWAER werd vioolbouwer te Utrecht.

"Voor eenen matigen prijs wordt te koop aangeboden eene extra sterke en lieflijk toongevende metalieke PIANO-FORTE, 6 Oct., gemaakt door PIETER DUWAER, en te bevragen bij den Onderwijzer ENDERLE, Oudegracht bij de Jacobie brug Let C. No. 54." Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant, 29/07/1842, p. 4

Utrecht

 219, in het Hang, bij de Keizerstraat, C, (*1838), 165, Predikheeren Kerkhof, Wijk H. (*1846), Rotterdam

 

 

(*1820): 'Algemeen adresboek der stad Amsterdam, of Almanak voor ...: inhoudende eene ...', 1820, p. 66/70

(*1830): 'Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant', 20/03/1830, p. 3

(*1834): 'Opregte Haarlemsche Courant', 08/05/1834, p. 4

(*1835): 'Bredasche Courant', 07/06/1835, p. 4

(**1835): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 30/11/1835, p. 8

(*1836): 'Naamregister van alle de heeren kooplieden der stad Amstelredam', 1836, p. 30

(*1838): 'Rotterdamsche Courant', 12/06/1838, p. 4

(*1846): 'Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant', 25/02/1846, p. 4

(*1846-47): 'Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der ...', Volume 5, 1846-47, p. 58+65

(*1849): 'Nieuwe Rotterdamsche Courant', 21/06/1849, p. 4

(**1849): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 09/10/1849, p. 4

(*1850): 'Groninger Courant', 31/05/1850, p. 4

(*1851): 'Dagblad van 's Gravenhage', 14/05/1851, p. 4

(**1851): 'Dagblad van 's Gravenhage', 15/10/1851, p. 4

(*1852): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ....', Volume 7, 1852, p. 499

(**1852): 'Utrechtse provinciale Stadscourant. Algemeen advertentieblad', 12/01/1852, p. 4

(***1852): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 18/11/1852, p. 3

(*1853): 'Utrechtse provinciale Stadscourant. Algemeen advertentieblad', 18/04/1853, p. 4

(**1853): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 17/03/1853, p. 4

(***1853): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 25/04/1853, p. 4

(x1853): 'Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage', 09/05/1853, p. 4

(*1854): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 2, 1854

(**1854): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 06/05/1854, p. 4

(*1855): 'Utrechtse provinciale Stadscourant. Algemeen advertentieblad', 03/12/1855, p. 4

(**1855): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 15/10/1855, p. 6

(*1857): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 12, 1857, p. 483

(**1857): 'Utrechtse provinciale Stadscourant. Algemeen advertentieblad', 18/08/1857, p. 4

(***1857): 'Opregte Haarlemsche Courant', 04/03/1857, p. 3

(*1858): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 13, 1858, p. 498

(*1859): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 8, 1859

(**1859): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 14, 1859

(***1859): 'De bezwaren van de Nederlandsche industrie tegen het wetsontwerp tot ...', 1859

(x1859): 'De bezwaren van de Nederlandsche Industrie tegen het Wetsontwerp tot ...', 1859, p. 10

(xx1859): 'Utrechtse provinciale en stadscourant', 28/06/1859, p. 4

(xxx1859): 'Opregte Haarlemsche Courant', 19/10/1859, p. 4

(*1860): 'Opregte Haarlemsche Courant', 24/04/1860, p. 4

(*1862): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 17, 1862,p. 615

(**1862): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', 1862

(*1864): 'De Noordbrabanter, 20/04/1864, p. 3

(*1865): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 5, 1865, p. 30

(**1865): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 11/05/1865, p. 2

(*1866): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', 1866, p. 621

(*1866-67): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage, Volume 6, 1866-1867, p. 29 

(*1867): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 7, 1867

(**1867) : 'Opregte Maandagsche Haarlemse Courant', 04/03/1867, p. 5

(**1870): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, 1870', 01/01/1870, p. 98

(**1872): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken-Bavel, 1872', 01/01/1872, p. 93

(**1874): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 1874', 18/01/1874, p. 197

(*1876): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 11/03/1876, p. 8

(*1877): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 21/02/1877, p. 4

(**1878): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 1878, 01/01/1878', p. 284

(*1881): 'Lexicon der Toonkunst', 1881, p. 5

(**1881): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, 1881', 01/01/1881, p. 126

(*1882): 'Het Nieuws van den Dag', 30/01/1882, p. 10

(*1883): 'Rotterdams Nieuwsblad', 13/02/1883, p. 4

(**1883): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 1883', 01/01/1883, p. 145

(**1885): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, 1885', 01/01/1885, p. 85

(**1887): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 1887', 01/01/1887, p. 81+85

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Amsterdam p. 101, Breda p. 101, 's Gravenhage p. 102, Groningen p. 102, 's Hertogenbosch p. 102, Leiden p. 103, Rotterdam p. 103, Utrecht p. 104, Zutfen p. 104, Zwolle p. 104 (digital.slub-dresden.de)

(**1891): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 1891', 01/01/1891, p. 190

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893 (Gallica)

(**1893): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 1893', 01/01/1893, p. 186

(*1895): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1895 (Gallica)

(**1895): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 1895', 01/01/1895, p. 208

(*1896): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1896 (Gallica)

(**1896): 'De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad', 12/11/1896, p. 6

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897 (Gallica)

 

 

(**1900): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 1900', 01/01/1900, p. 316

(**1902): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, 1902', 01/01/1902, p. 263

(*1903): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1903 (Gallica)

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905 (Gallica)

(**1905): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 1905', 01/01/1905, p. 298, 381

(*1906): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1906 (Gallica)

(**1906): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 1906', 01/01/1906, p. 309, 412

(**1908): 'De Telegraaf', 07/06/1908, p. 1 (delpher.nl)

(*1907): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1907 (Gallica)

(**1907): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 1907', 01/01/1907, p. 286

(**1908): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 1908', 01/01/1908, p. 283

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909 (Gallica)

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910 (Gallica)

(*1911): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 1911', 01/01/1911, p. 286

(**1914): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, 1914', 01/01/1914, p. 308

(**1921): 'De Telegraaf', 30/10/1921, p. 1 (delpher.nl)

(⁶): Genealogische info over Deierkauf bij Oosterbroek.eu

(⁷): Genealogische info over Duwaer bij Wiewaswie.nl i


 © Copyright all rights reserved | contact