home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-E-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
ECK Jacob

 

 

 

"JACOB ECK & LEFEBVRE, Muziekhandel en Bibliotheek, Piano-Forte-Fabrikant. Singel, N°. 483, te Amsterdam. Hebben de eer te berigten, dat hun MAGAZIJN VAN PIANO'S weder goed geassorteerd is. Gaarne stellen zij hel Publiek in de gelegenheid zich met de inrigting der MUZIEK-BIBLIOTHEEK bekend te maken. Catalogussen zijn ter bezigtiging te ontbieden en Prospectus gratis verkrijgbaar." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 12/11/1846, p. 4

"Een groot Assortiment PIANO'S in de gebruikelijkste vormen tegen voldoende garantie, als ook bijzonder voor HEETE KLIMATEN geconstrueerde INSTRUMENTEN,  alsook goed geconserveerde gebruikte Stukken, zijn steeds IN KOOP of IN HUUR voorhanden in het Magazijn van Piano's en Muzijk, van JACOB ECK ET LEFÈBVRE, Singel N°. 483." Algemeen Handelsblad, 08/10/1847, p. 4

"Muzijkhandel en Bibliotheek, Magazijn van Piano's van Th. J. Roothaan. Hofleverancier van H. M. de Koningin der Nederlanden, etc. Opvolger van Jacob Eck & Lefebvre, N° 483 Singel, te Amsterdam." Algemeen Handelsblad, 12/08/1850, p. 4

KIJK OOK NAAR ...

  Jacob ECK in Zürich, Zwitserland en Jacob ECK in Keulen, Duitsland

 

Pianofabrikant ca. 1844-47

ECK & LEFÈBRE J. (*1844), zie LEFÈBRE.

1845 - "On nous mande de Berlin que dans la dernière exposition des objets d'art et d'industrie, MM. Eck et C. à Cologne, ont remporté la médaille door pour la fabrication des meilleurs pianos. Cette exposition renfermait tous les produits d'art et d'industrie des Etats federatifs et de l'Union douanière de l'Allemagne. Ces fabricants de pianos ont fondé, comme on sait, un établissement à Amsterdam (Singel n°. 483), sous la raison commerciale Jaques ECK et LEFEBVRE, brevetés de S. A. R. Mad. la Princesse d'Orange." De Nederlandsche kunst-spiegel, 1845, p. 98

Jacob ECK & LEFÈBRE (*1846)(*1847)

ECK & Comp. (*1852), te Keulen

Opgevolgd door Th. J. ROOTHAAN rond 1850.

UTRECHT - "A. schrijft : De Pianino van den Hr. Paling te Rotterdam‚ eene mahonijhouten van 6; octaaf, is wat ongelijk van toon, in het midden kouserig en in de hoogte zwak. De driesnarige vleugel-piano van palisanderhout en een dito van mahonyhout, voor Orchest, zijn solide gewerkt en goed van toon, maar kunnen met die van Eck en Lefèbvre in alle doelen niet op eene lijn geplaatst worden. Die fraaije aanslag door de double échappement missen zij geheel." Caecilia : algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland, Volume 4, 1847, p. 167

" [...] Ten slotte zij gezegd, dat de heer Vrugt en Mejufvr. Bohrer met toejuichingen werden overladen, en het staartstuk uit de fabriek van de HH. Eck & Lefèbre, voor deze gelegenheid door die firma aan de directie van het Stads-Concert welwillend afgestaan, veel bijdroeg om het zeldzame spel der jeugdige pianiste zoo glansrijk mogelijk te doen schitteren. De gelijke, volle, sterke doordringende, klare, edele en bevallige toon van dit instrument wekte algemeene goedkeuring en bij velen den wensch op, om een zoodanig te bezitten." Caecilia, 1844, p. 83

Exposantenlijst Utrecht, 1847

 

483, Singel (*1846)(*1847), 6251, Singel tusschen de Beulingstraat en Koningsplein (*1846-47), Amsterdam

Keulen

EDELMANN B. L.

"Aan alle beamtenaaren van Musicalische Instrumenten, word hiermede bekendgemaakt, dat t'Amsterdam aangekomen is B. L. EDELMANN, Instrument-Fabricant van Neuwits, hebbende medegebragt een aanzienlyk Transport INSTRUMENTEN, bestaande gedeeltelyk in nieuw uitgevondene Piano Fortes, met Fluit Accompagnementen en veele Variaties, en gedeeltelyk uit ordinaire, na de Engelsche manier vervaardigd, en Toilet-Instrumenten, dezelve zyn van nu af tot 24 deezer, dagelyks, van 's morgens ten 10 tot 's avonds ten 6 uuren, te zien en te koop, aan 't Logement van gemelde B. L. Edelmann, in de Burgh, 10 de Dykstraat t'Amst." Opregte Haarlemsche Courant, 03/10/1789, p. 2

 

'Instrument-Fabricant' ca. 1789-90

Een EDELMANN (°1786) te Strasbourg.

"G. L. EDELMAN, Engelsche Forte Piano Maaker, advorteerd, dat hy te Amsterdam is gearriveerd met een party FORTE-PIANO'S, met en zonder Fluit of Orgel-Accompagnement, midsgaders extra welluidende CLAVECIMBAALEN, waarby in plaats van Kraaijepennen een nieuwe uitvinding van Engelsche Leer is geappliceerd, dat een aangenaam Effect voortbrengende in duurzaamheid alle tot nog toe bekende uitvindingen verre overtreft, zynde de Pryzen om byzondere redenen zeer maatig gesteld. Feeze geen aanpryzing behoevende Instrumentcn zyn dagelyks te zien en te koop, ten Huize van den Heer JAN JACOB HOMSTEDE, op Regt Boomfloot, schuins over Dwarsboomfloot." Amsterdamsche Courant, 11/05/1790, p. 3

 

(Amsterdam)
EGGERS Joh. M.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's en muziekuitgever ca. 1895-1910

 

14, Botermarkt (*1895)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910), Leiden
EISENBURG Bernard

 


Giraffe piano ca. 1840, Gemeentemuseum, Den Haag, Nederland

 

'Pianofabrikant' ca. 1840 ???
ELBERTS J.

 

"LET WEL. — Een welluidende FORTE-PIANO, in een Mahoniehouten Kast, met Koperen Beslag, fraai in zyne bewerking, met 6 Pedalen en Tamboeryn, te koop by den Forte-Pianomaker J. ELBERTS, eu JOHs RYFF, in Comp., woonachtig in de Visscher-straat, lett.D, no. 20, te Groningen." Groninger Courant, 08/02/1820, p. 2

 

'Forte-Pianomaker' ca. 1820

J. ELBERTS, eu Joannes RYFF (*1820)

20, Visscherstraat, lett.D (*1820), Groningen
ELZER A. M.

 

"A. M. ELZER, Orgel en Piano Fabrikant UTRECHT, komt elke maand te Hilversum, voor reparatiën en stemmen. Opgaven worden verzocht adres bureel de Gooi en Eemlander." De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad, 05/01/1889, p. 3

 

'Orgel en Piano Fabrikant' ca. 1889 Utrecht
ESKES C. Th.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's' ca. 1890

 'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890)

 

146, Warmoesstraat (x1890), Amsterdam
 

 

(*1820): 'Groninger Courant, 08/02/1820', p. 2

(*1844): 'Caecilia', 1844, p. 83

(*1846): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 12/11/1846, p. 4

(*1846-47): 'Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der ...', Volume 5, 1846-47, p. 66

(*1847): 'Algemeen Handelsblad', 08/10/1847, p. 4

(*1852): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 29/06/1852, p. 4

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Amsterdam p. 101 (digital.slub-dresden.de)

 

 

 

(*1903): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1903

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905

(*1906): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1906

(*1907): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1907

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910

 


 © Copyright all rights reserved | contact