home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-E-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
ECK Jacob

 

 

 

"JACOB ECK & LEFEBVRE, Muziekhandel en Bibliotheek, Piano-Forte-Fabrikant. Singel, N°. 483, te Amsterdam. Hebben de eer te berigten, dat hun MAGAZIJN VAN PIANO'S weder goed geassorteerd is. Gaarne stellen zij hel Publiek in de gelegenheid zich met de inrigting der MUZIEK-BIBLIOTHEEK bekend te maken. Catalogussen zijn ter bezigtiging te ontbieden en Prospectus gratis verkrijgbaar." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 12/11/1846, p. 4

"Een groot Assortiment PIANO'S in de gebruikelijkste vormen tegen voldoende garantie, als ook bijzonder voor HEETE KLIMATEN geconstrueerde INSTRUMENTEN,  alsook goed geconserveerde gebruikte Stukken, zijn steeds IN KOOP of IN HUUR voorhanden in het Magazijn van Piano's en Muzijk, van JACOB ECK ET LEFÈBVRE, Singel N°. 483." Algemeen Handelsblad, 08/10/1847, p. 4

"Piano-Forte-Fabrijk, MUZIJK - MAGAZIJN EN BIBLIOTHEEK van JACOB ECK en LEFEBVRE, Leveranciers van H. K. H. de Prinses van Oranje, enz., enz. te Amsterdam No. 483, Singel, over den Doelen.
Ons Magazijn is voortdurend ruim voorzien van Pianos en Concert vleugels van verschillende houtsoorten voor welker deugdzaamheid en bewerking door ons op alle mogelijke wijzen voor jaren wordt ingestaan.
De Prijzen der Instrumenten zijn
Concert-Vleugels (differente houts.) f1000 à 1500
Opstaande Piano's d°. d°. >> 450 » 800
Vierkante Piano's d°. d°. >> 300 » 600
Oude Piano's worden in ruiling aangenomen. NB. Bij de betalingen wordt alle mogelijke faciliteit toegestaan.
De Voorwaarden van het Abonnement op de Bibliotheek zijn:
EERSTE KLASSE.
f 25.00 in het Jaar.
TWEEDE KLASSE.
In het Jaar f 16.00
Voor 6 Maanden 9
Voor 3 maanden 5
Voor 1 Maand 2
De Inteekenaars kunnen 4 tot 12 Nummers, naar evenredigheid des afstands, ter Leen ontvangen, en, des verkiezende dagelijks tegen andere inruilen.
De Inteekenaars kunnen 4 tot 12 Nummers, naar evenredigheid des afstands, ter Leen ontvangen, en, des verkiezende, dagelijks tegen andere ruilen.
leder Inteekenaar op 1 Jaar of 6 Maanden kan, voor het geheele Bedrag van zijn Abonnement, Muzijk, tot Catalogus-Prijs, in ons Magazijn als Premie uitzoeken.
Onder de Geabonneerden van de 1ste Klasse zal bovendien nog eene opstaande PIANO van Mahoniehout, ter waarde van f 750, als Extra Premie worden verloot, die de Winner in ons Magazijn kan uitzoeken. NB. Men kan zich dagelijks abonneren bij alle Heeren POST-DIRECTEUREN en Boekhandelaren door het geheele Rijk; bij wien ook Prospectussen gratis te bekomen zijn. Prijs der Catalogussen van de Bibliotheek, 50 Cts." De tijd: merkwaardigheden der letterkunde en geschiedenis van den ..., 1848, p. 245

"Muzijkhandel en Bibliotheek, Magazijn van Piano's van Th. J. Roothaan. Hofleverancier van H. M. de Koningin der Nederlanden, etc. Opvolger van Jacob Eck & Lefebvre, N° 483 Singel, te Amsterdam." Algemeen Handelsblad, 12/08/1850, p. 4

KIJK OOK NAAR ...

  Jacob ECK in Zürich, Zwitserland en Jacob ECK in Keulen, Duitsland

 

Pianofabrikant ca. 1844-47

ECK & LEFÈBRE J. (*1844), zie LEFÈBRE.

1845 - "On nous mande de Berlin que dans la dernière exposition des objets d'art et d'industrie, MM. Eck et C. à Cologne, ont remporté la médaille door pour la fabrication des meilleurs pianos. Cette exposition renfermait tous les produits d'art et d'industrie des Etats federatifs et de l'Union douanière de l'Allemagne. Ces fabricants de pianos ont fondé, comme on sait, un établissement à Amsterdam (Singel n°. 483), sous la raison commerciale Jaques ECK et LEFEBVRE, brevetés de S. A. R. Mad. la Princesse d'Orange." De Nederlandsche kunst-spiegel, 1845, p. 98

Jacob ECK & LEFÈBRE (*1846)(*1847)(*1848)

ECK & Comp. (*1852), te Keulen

Opgevolgd door Th. J. ROOTHAAN rond 1850.

UTRECHT - "A. schrijft : De Pianino van den Hr. Paling te Rotterdam‚ eene mahonijhouten van 6; octaaf, is wat ongelijk van toon, in het midden kouserig en in de hoogte zwak. De driesnarige vleugel-piano van palisanderhout en een dito van mahonyhout, voor Orchest, zijn solide gewerkt en goed van toon, maar kunnen met die van Eck en Lefèbvre in alle doelen niet op eene lijn geplaatst worden. Die fraaije aanslag door de double échappement missen zij geheel." Caecilia : algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland, Volume 4, 1847, p. 167

" [...] Ten slotte zij gezegd, dat de heer Vrugt en Mejufvr. Bohrer met toejuichingen werden overladen, en het staartstuk uit de fabriek van de HH. Eck & Lefèbre, voor deze gelegenheid door die firma aan de directie van het Stads-Concert welwillend afgestaan, veel bijdroeg om het zeldzame spel der jeugdige pianiste zoo glansrijk mogelijk te doen schitteren. De gelijke, volle, sterke doordringende, klare, edele en bevallige toon van dit instrument wekte algemeene goedkeuring en bij velen den wensch op, om een zoodanig te bezitten." Caecilia, 1844, p. 83

Exposantenlijst Utrecht, 1847

 

483, Singel [over den Doelen] (*1846)(*1847)(*1848), 6251, Singel tusschen de Beulingstraat en Koningsplein (*1846-47), Amsterdam

Keulen, Duitsland

EDELMANN B. L.

"Aan alle beamtenaaren van Musicalische Instrumenten, word hiermede bekendgemaakt, dat t'Amsterdam aangekomen is B. L. EDELMANN, Instrument-Fabricant van Neuwits, hebbende medegebragt een aanzienlyk Transport INSTRUMENTEN, bestaande gedeeltelyk in nieuw uitgevondene Piano Fortes, met Fluit Accompagnementen en veele Variaties, en gedeeltelyk uit ordinaire, na de Engelsche manier vervaardigd, en Toilet-Instrumenten, dezelve zyn van nu af tot 24 deezer, dagelyks, van 's morgens ten 10 tot 's avonds ten 6 uuren, te zien en te koop, aan 't Logement van gemelde B. L. Edelmann, in de Burgh, 10 de Dykstraat t'Amst." Opregte Haarlemsche Courant, 03/10/1789, p. 2

 

'Instrument-Fabricant' ca. 1789-90

Een EDELMANN (°1786) te Strasbourg.

"G. L. EDELMAN, Engelsche Forte Piano Maaker, advorteerd, dat hy te Amsterdam is gearriveerd met een party FORTE-PIANO'S, met en zonder Fluit of Orgel-Accompagnement, midsgaders extra welluidende CLAVECIMBAALEN, waarby in plaats van Kraaijepennen een nieuwe uitvinding van Engelsche Leer is geappliceerd, dat een aangenaam Effect voortbrengende in duurzaamheid alle tot nog toe bekende uitvindingen verre overtreft, zynde de Pryzen om byzondere redenen zeer maatig gesteld. Feeze geen aanpryzing behoevende Instrumentcn zyn dagelyks te zien en te koop, ten Huize van den Heer JAN JACOB HOMSTEDE, op Regt Boomfloot, schuins over Dwarsboomfloot." Amsterdamsche Courant, 11/05/1790, p. 3

 

(Amsterdam)
 

EERSTE NEDERLAND'SCHE MAATSCHAPPIJ TOT FABRICATIE EN INVOER VAN MUZIEKINSTRUMENTEN IN LIQUIDATIE

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912

Zie Dirk ANSINGH & Cie (x1912)

 

 Zwolle
EGGERS Joh. M.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's en muziekuitgever ca. 1895-1910

 

14, Botermarkt (*1895)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910), Leiden
EISENBURG Bernard

 


Giraffe piano ca. 1840, Gemeentemuseum, Den Haag, Nederland

 

'Pianofabrikant' ca. 1840 ???
ELBERTS J.

 

"LET WEL: Een WELLUIDENDE FORTE-PIANO, van 5 Octaaf, met Pedalen en Tamboeryn, te Koop by den Schoolonderwyzer J. ELBERTS, in de Ooster-straat, lett. S, no. 139." Groninger Courant, 16/12/1817, p. 1 (delpher.nl)

"LET WEL. Een FORTE-PIANO van 5 Octaaf, te KOOP, by da , Forte – Pianomaker ]. ELBERTS in de Turfthoren straat, Lett. C, no. 1." Groninger Courant, 12/01/1819, p. 2 (delpher.nl)

"LET WEL. — Een welluidende FORTE-PIANO, in een Mahoniehouten Kast, met Koperen Beslag, fraai in zyne bewerking, met 6 Pedalen en Tamboeryn, te koop by den Forte-Pianomaker J. ELBERTS, en Johs RYFF, in Comp., woonachtig in de Visscher-straat, lett. D, no. 20, te Groningen." Groninger Courant, 08/02/1820, p. 2 (archive.org)

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1817-20

ELBERTS J. (*1817)

'Schoolonderwyzer' (*1817)

'Forte-Pianomaker' (*1819)

ELBERTS J. & RYFF Joannes (*1820), 'Forte-Pianomaker'

139, Oosterstraat, lett. S (y1817), 1, Turfthoren straat, Lett. C (y1819), 20, Visscherstraat, lett. D (*1820), Groningen
ELSHOVEN G.
| ELSHOVE
 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12 [sinds 1879 (x1906)(x1912)]

 'Musikal.-, Piano-, Orgel- u. Streichinstr.-Handlung' (x1906)

1912 - Eigenaar : P. A. ELSHOVE (x1912)

'Musikal.-, Piano- u. Orgel-Handlung' (x1912)

 

11, Loosduinenkade (x1906)(x1912), 's Gravenhage (Den Haag)
ELZER A. M.

 

"A. M. ELZER, Orgel en Piano Fabrikant UTRECHT, komt elke maand te Hilversum, voor reparatiën en stemmen. Opgaven worden verzocht adres bureel de Gooi en Eemlander." De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad, 05/01/1889, p. 3

 

'Orgel en Piano Fabrikant' ca. 1889 Utrecht
ENGELKAMP J. G. F.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's' ca. 1906-12

 'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)

 'Piano- u. Orgel-Händler, -Stimmer u. -Reparateur' (x1912)

 

9, Westermarkt (x1906), 321, Marnixstraat (x1912), Amsterdam
ESKES C. Th.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's' ca. 1890

 'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890)

 

146, Warmoesstraat (x1890), Amsterdam
ESSER Frans  

Fabrikant en/of handelaar in piano's' ca. 1912

 'Piano- u. Orgel-Händler, auch -Stimmer u. -Reparateur' (x1912)

 

232-236, Verlengde Rozengracht (x1912), Amsterdam
 

(y1817): 'Groninger Courant', 16/12/1817, p. 1 (delpher.nl)

(y1819): 'Groninger Courant', 12/01/1819, p. 2 (delpher.nl)

(*1820): 'Groninger Courant', 08/02/1820, p. 2 (archive.org)

(*1844): 'Caecilia', 1844, p. 83

(*1846): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 12/11/1846, p. 4

(*1846-47): 'Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der ...', Volume 5, 1846-47, p. 66

(*1847): 'Algemeen Handelsblad', 08/10/1847, p. 4

(*1848): 'De tijd: merkwaardigheden der letterkunde en geschiedenis van den ...', 1848, p. 245

(*1852): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 29/06/1852, p. 4

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Amsterdam p. 101 (digital.slub-dresden.de)

 

 

 

(*1903): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1903

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905

(*1906): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1906

(x1906): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1906, Amsterdam p. 525-527, s' Gravenhage p. 528-529, Zutphen p. 534 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1907): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1907

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910

(x1912): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1912, Amsterdam p. 674-676, Breda p. 677, 's Gravenhage p. 678-679, Zwolle p. 685 (digital.sim.spk-berlin.de)

 


 © Copyright all rights reserved