home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-F-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
FABRITIUS Pieter Leonardus

(1769 - 1828)

 

Tafelpiano ca. 1808, Amsterdam Haags Gemeentemuseum, Den Haag, Nederland
Tafelpiano van 1808, 5 octaven, Collectie Hansjosten, Duitsland
Tafelpiano ca. 1808, Rijksmuseum, Amsterdam, Nederland

'Pianofabrikant', begin 19e eeuw 's Gravenhage
FACK & Co Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1910 32, Hoogeboezem (*1910), Rotterdam
FEDDEMA H. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-95

'Piano- und Harmonium-Handlung' (x1890)

280, Turftorenstraat (x1890), 282, Turftorenstraat (*1895), Groningen
FLAES Pieter

(1812 - 1889)

 

UTRECHT - "Utrecht. Het getal muzijkinstrumenten op de Tentoonstelling der voortbrengselen van inlandsche Nijverheid en Kunst is klein: [...] Eene Fortepiano van 6 ½ octaaf, uit palissander hout vervaardigd en volgens de Engelsche wijze ingerigt, met eene verbetering aangebragt in het stemblok, van Flaes en Brunjes, te Amsterdam." Caecilia; algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland jrg 4, 1847, no 13, 01/07/1847, p. 8

UTRECHT - "A. schrijft : [...] De Piano carré 6 ½ oct., van Flaes en Brunjes te Amsterdam, is een goed afgewerkt instrument en tamelijk van toon. [...]
B. zegt : [...] De Fortepiano van Flaes en Brünjes is goed gewerkt. De toon is wel wat dun, maar toch niet onaangenaam."
Caecilia : algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland, Volume 4, 1847, p. 167

AMSTERDAM - "Flaes & Brulnjes.
213 Een Pianino ook voor het klimaat van Oost-Indie geschikt."
Catalogus der Tentoonstelling van Provinciale Nijverheid en Kunst te Amsterdam, 1859, p. 17

HAARLEM - "406. Flaes en Brünjes, te Amsterdam. (2e medaille.) De pianino was een zeer goed instrument; bewerking en toon waren bijzonder goed." Algemeene nationale tentoonstelling, Haarlem, 1861, p. 60-61

"De Ondergeteekenden, Orgel- en Pianomakers, hebben de eer te berigten, dat zij zich één Januarij ll. ïn deze Stad hebben nedergezet, om genoemde Affaire gezamenllijk te drijven. Beide waren sedert vele jaren werkzaam bij de Heeren RATZ & COMP. [sic], voorname Orgelmakers te Utrecht, terwijl de laatst Ondergeteekende bevorens geruimen tijd werkzaam was in het vak der Pianomakerij, bij voorname Meesters in Duitschland. Zii bevelen zich dan, zoo bij het Kunstlievend Publiek in bet algemeen als bij de Eerwaarde Kerkenraden in het bijzonder aan, tot het MAKEN, REPAREREN en STEMMEN van ORGELS en PIANO'S, belovende alles in het werk te zullen stellen, om hunne Begunstigers door eene prompte en bekwame behandeling het meeste genoegen te geven. Amsterdam, 15 Jan. 1842.
FLAES & BRUNJËS, Orgel- en Pianomakers, op de Heerengracht, tusschen de Brouwersgracht en Romoleusteeg, N°. 309, te Amsterdam." Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 19/01/1842, p. 4

 

'Orgel- en pianomakers' vanaf 1842 tot ca. 1869

FLAES Pieter & BRÜNJES D. Georg (*1842)(*1846-47)

Einde van hun associatie in 1869 :

1869 - "By akte, op heden voor den Notaris BRUNO TIDEMAN, te Amsterdam, verleden, is de VENNOOTSCHAP van de Heeren PIETER FLAES en GEORGE DIEDERICK BRUNJES, als Orgel- en Pianomakers, onder de firma van FLAES en-BRUNJES, met ultimo December 11. ontbonden : de likwidatie geschiedt door beiden, onder ieders handteekening, met bijvoeging van genoemde firma in likwidatie. De Heer FLAES zal de Orgel-Fabriek continueren op den Singel, bij de Gasthuismolensteeg, Buurt G. n° 343, en de Heer BRUNJES, de Piano-Fabriek in de Warmoesstraat, Buurt J. n° 566. Amsterdam, 2 januarij 1869." Opregte Dinsdagsche Haarlemsche Courant, 05/01/1869, p. 3

'Piano- en orgelfabrikanten', leerlingen van BATZ, en hun opvolger was BRÜNJES D. Georg te Amsterdam. En later GOLDSCHMEDING G. A..

INFO EXTRA

  Orgelpagina FLAES

Exposantenlijst Utrecht, 1847 | Exposantenlijst Amsterdam, 1859 | Zilveren medaille Haarlem, 1861

309, Heerengracht, tusschen de Brouwersgracht en Romoleusteeg (*1842), 720, Warmoesstraat over de Sint-Annastraat (*1846-47), 343, Singel, bij de Gasthuismolensteeg, Buurt G. (*1869), Amsterdam
FOORELE DOUWES

 

"UIT DE HAND TE KOOP, voor een civiele Prys : Een Nieuwmodes STAARTSTUK ORGEL, van 4 Registers en 2 Regels Klawieren, van groot C tot 3 gestreepte F, kunnende het Orgel en Staartstuk alleen en zaamen worden bespeeld, mooy gemaakt en welluidend van toon ; ook een zo goed als nieuw CLAVERKORDIUM van 5 Octaaf en Bandvry, met een gladde Eiken Kas, by FOORELE DOUWES te Franeker. Brieven Franco." Bataafsche Leeuwarder Courant, 10/08/1805, p. 3

 

Clavecimbelbouwer ca. 1805 Franeker
FORNICA

 

 

"In de twee groote PIANO en ORGELMAGAZIJNEN, te 's Gravenhage, Heerenstraat, n°. 293, en te Amsterdam,  Singel, n°. 170, zijn voorhanden : een groot assortiment PIANO'S, van Erard, Pleijel, Souflild [Soufleto], Roller et Blanchet, Bord en Herman Vygen; PIANO'S van de tweede en derde klasse, van Scholtus, Jazinki, Flug [Fleig ?] en Adam, à ƒ 350 ; door bijzondere gelegenheid een regtsche PIANO, à ƒ 210 De heer Fornica, die sedert 12 jaren alhier een groot, aantal Piano's tegen matigen prijs heelt verkocht, is belast met den verkoop, stemmingen reparatie van dezelve." Dagblad van 's Gravenhage, 15/10/1851, p. 4

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1851 293, Heerenstraat (*1851), 's Gravenhage

170, Singel (*1851),  Amsterdam

FOULLOIS J. H.  

"Ondergeteekende heeft de eer zijne Geëerde Begunstigers te berigten, dat hij bij zijne Kastemakerij de FORTE-PIANOMAKERIJ gevoegd heeft, en eenige FORTEPIANO'S in gereedheid heeft gemaakt, waaronder zich bevinden Opstaande Piano's met en zonder Transpositie, alles eigen Fabriek, en voor dewelke hij, wat deugdzaamheid van Mechaniek als anderzins en den goeden toon derzelve aanbetreft, gerust aan bet Geëerde Publiek durft aan te bevelen, kunnende dezelve dagelijks bij hem bezigtigd worden, P.S. Recommandeert zich ook tot het repareren en stemmen van alle soorten van Forte-Piano's. J. H. FOULLOIS, Mr. Kasten- en Forte-Pianomaker, Amst., 17 Nov. 1840 Water bij de Baafjessteeg, N°. 32." Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 18/11/1840, p. 4

 

'Kasten- en Forte-Pianomaker' ca. 1840 32, Water bij de Baafjessteeg (*1840), Amsterdam
FRANSSEN-COSTERUS  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890

'Harmoniumbauer u. Pianohändler' (x1890)

 

Christoffelstraast (x1890), Roermond
FRIEDRICH R. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1910  

66, Bakkersstraat (*1910), Arnhem

 

 

 

(*1840): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 18/11/1840, p. 4

(*1846-47): 'Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der ...', Volume 5, 1846-47, p. 67

(*1851): 'Dagblad van 's Gravenhage', 15/10/1851, p. 4

(*1869): 'Opregte Dinsdagsche Haarlemsche Courant', 05/01/1869, p. 3

(*1872): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 03/07/1872, p. 4

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Amsterdam p. 101, Groningen p. 102, Roermond p. 103 (digital.slub-dresden.de)

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893

(*1895): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1895

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897

 

 

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910

(*1929): 'Musique-Adresses Universel', 1929


 © Copyright all rights reserved | contact