home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-C-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Informatie Adressen
       
CANDEL P.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912

CANDEL P. (x1890), 'Pianohandlung' (x1890)

CANDEL Ph. J. A. (x1906)(x1912)

 'Piano- u. Instrumenten-Handlung' (x1906)

'Ehem. Musiklehrer, handelt auch mit Pianos und Musikinstr.' (x1912)

 

 

133, Wagenstraat (x1890), 24[a], Huijgenspark (x1906)(x1912), 's Gravenshage (Den Haag)

 

 

CASSENAAR H. W.

 

 

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 19?? 34, Ijzerstraat (19??), Rotterdam
CAVADINO C.  

"De Fabriek van Piano-Forté's  vroeger onder de Firma van CAVADINO & NISSEN gedreven, op 1°. Mei jl. overgedaan hebbende aan den Heer J. J. NISSEN, dient deze tot algemeene Kennisgeving. C. CAVADINO.
Ingevolge bovenstaande Advertentie heb ik de Eer mijne FABRIJK en MAGAZIJN van PIANO-FORTE'S aan het Geëerde Publiek aan te bevelen, terwijl ik mij steeds zal beijveren mij het vertrouwen waardig te blijven houden, hetwelk ik vroeger als Deelgenoot mogt genieten, mij tevens recommanderende voor Verhuren, Repareren en Stemmen van PIANOS. J. J. NISSEN. Looijersgracht bij de Prinsengracht, N°.5" Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 29/08/1848, p. 4

 

'Fortepiano-fabriek' (*1846-47)

CAVADINO & NIESSEN (*1846-47), zie ook NISSEN, die de fabriek overnam in 1848.

"In het schoone magazijn van Glaswerk van de H. H. Roothaan en de Neef, op den Kloveniersburgwal, hebben wij dezer dagen opgemerkt eene sierlijk en zeer vernuftig gewerkte mahonyhouten dubbele deur. Zij slaat buiten- en binnenwaarts open; wordt zonder zigtbaar slot gesloten, en door middel van eene veer, die op zekeren afstand van de deur geplaatst is, op elke willekeurige hoogte vastgezet. Dit werk doet eer aan deszelfs vervaardiger, onzen stadgenoot den Heer C. Cavadino, meubel- en piano-fabrijkant op de Looijersgracht alhier." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 20/06/1844, p. 4

675, Prinsengracht over het Molenpad (*1846-47), 5, Looijersgracht bij de Prinsengracht (*1844)(**1848), Amsterdam
CHRISTIAAN Wed.  

'Instrumentmaker' ca. 1820-47

CHRISTIANI Junior P. F., [sic] 'Muziek-Instrumentmaker' (*1846-47)

 

239, Kalverstraat bij den Dam (*1820), 1963, Grimburgwal (*1846-47), Amsterdam
COCKUIJT Pieter Hendrik
| COCKUYT

(1851 - 1927)

 

"Piano-Stemmer. Een ervaren PIANO-STEMMER wordt gevraagd. Adres : COCKUIJT, Pianofabriek, te Leiden." Het Nieuws van den Dag, 29/08/1881, p. 6

 "Piano Stemmer. Tegen hoog Salaris wordt gevraagd een zeer bekwaam Piano-Stemmer. Alleen zij komen in aanmerking, die door meerjarige ondervinding goed op de hoogte zijn en in het bezit van getuigschrift. Adres: Pianofabriek P. H. COCKUIJT, te Leiden." Het Nieuws van den Dag, 17/10/1884, p. 10

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912 [sinds 1871 (x1890)(x1906)(x1912)]

COCKUIJT P. H. (x1890), 'Piano- u. Harmonium-Handlung'

COCKUIJT D. J. (*1895)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(x1906)(*1907)(*1909)(*1910)(x1912)

'Hoflieferant' - 'Handlung mit Pianos u. Orgeln' (x1906)(x1912)

INFO EXTRA

Villa Antoinette te Oudshoorn, door Menno van Doorn (Cockuijt was eerste bewoner, p. 2)

 

102, Breestraat (x1890), 143, Breestraat (*1895)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(x1906)(*1907)(*1909)(*1910)(x1912), Leiden
COCKUYT & PUFKUS  

Feestgids voor het Groot Nationaal Concours voor harmonie en fanfare ..., 1887, p. 16

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1889-90; (x1890)

'Pianohandlung' (x1890)

20, Burchtstraat (y1887), Nijmegen
COOPMAN CH.
| COOPMANS
 

'Teinturier, facteur de pianos et fabricant de cire à cacheter' ca. 1855

 

rue Saint-Pierre (*1855), Maastricht
CORNELISSEN W. P.  

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12

'Musikal.-, Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Handlung' (x1906)(x1912)

Groote Markt (x1906), 13, Groote Markt (x1912), Wintschoten
CREMER Anton

"Hij die geeft en neemt, ontrukte mij heden nacht mijne nog zoo jeugdige 30-jarige Echtgenoote MARIA HERDRIKA PETRONELLA van WEZEP.  Wat ik en mijne drie kinderen, die het gemis van eene brave Moeder nog niet beseffen, verliezen, zal een ieder die haar braaf karakter en edele daden gekend hebben, met mij gevoelen. Zwolle, A. CREMER, 25 December 1857. Pianomaker." Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 29/12/1857, p. 3

"Wegens plaatsgebrek TE KOOP: zeer goede Piano's van en 6 ½ Octaaf, ƒ 60 tot ƒ 80. Te bevragen bij A. CREMER, Pianomaker en Stemmer, in de Voorstraat te Zwolle." Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 10/12/1862, p. 4

 

'Pianomaker en stemmer' ca. 1851-70

24/10/1870 - Faillissement van Cremer, Anton, pianomaker en winkelier te Zwolle (1717)

1851 - "A. CREMER, Pianomaker en Stemmer, heeft de Eer het Geëerde Publiek bekend te maken, dat hij zijne WOONPLAATS heeft VERPLAATST naar den Zeedijk, N. 112." Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 08/05/1851, p. 4

1859 - "A. CREMER, Pianomaker en Stemmer te Zwolle, is verhuïsd naar den Dijk, tegenover de aanlegplaats van de Meppeler Stoomboot." Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 06/05/1859, p. 3

1863 - "VERHUISD A. CREMER, Pianomaker en Stemmer, naar de Tuin, genaamd BUITENLUST, vroeger toebehoorende aau deu Wel Eerw. Heer Ds. POSTMA, later bewoond geweest door den Heer GROLL, gelegen in het Achterom, even buiten de Kamperpoort." Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 27/07/1863, p. 3

 

112, den Zeedijk (*1851), Dijk, tegenover de aanlegplaats van de Meppeler Stoomboot (***1859), Voorstraat (**1862), het Achterom, even buiten de Kamperpoort (**1863), Zwolle
CREMER-BAHLMAN Anton  

Fabrikant en handelaar in piano's ca. 1895-1906

CREMER A. (x1906), 'Piano-Stimmer u. -Reparateur'

 

178, Jufferenwal (x1906), Zwolle
CROET P.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1910

 

Oude Gracht (*1910), Haarlem
CROON Jan

(? - 1751)

 

"Men zal op Morgen, zynde Dingsdag den 2 November 1751, ten sterfhuyze van Wylen Jan Croon op de Hoogewoert omtrent de Rhynstraat te Leyden, verkopen een extraordinair fraay en ongemeen STAARTSTUK CLAVECIMBAAL, voorzien met drie Klavieren, zes Registers, een Spenet door't Blok onder in F, en boven in C; spreekende met twee Snaaren zestien Voet, een agt Voet, en een vier Voet, Zynde de Kast bekleed met Olyvehout; gemakt door den zelve Jan Croon; Item twee onopgemaakte Staartstukken Cavercymbaals, ieder met twee Klavieren en verder toehehooren, mitsgaders een Klaverkort, eenige Gereedschappen tot de Clavercingmakery geboorende, en 't gunt verder zal worden geveild. [...]" Leydse Courant, 25/10/1751, p. 2  - Leydse Courant, 01/11/1751, p. 2

 

Clavecimbelbouwer ca. 1751 Hoogewoert omtrent de Rhynstraat (*1751), Leiden

CUYPERS J. B.
| CUIPERS | KUIJPERS

(1781 - 1840)(¹)

 

 

 

 

Foto : Luchtreclame per ballon voor pianofabriek J.F Cuijpers ca. 1911. (Het geheugen van Nederland)

 

 

 

Tafelpiano ca. 1835, Muziekinstrumentenmuseum, Brussel, België

UTRECHT - "Utrecht. Het getal muzijkinstrumenten op de Tentoonstelling der voortbrengselen van inlandsche Nijverheid en Kunst is klein: [...] Éene Pianino van J. P. Kuypers, te 's Gravenhage. [...]" Caecilia; algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland jrg 4, 1847, no 13, 01/07/1847, p. 8

UTRECHT - "A. schrijft : [...] De Pianino van Kuypers uit ’s Gravenhage is vrij gelijk en welluidend, de mechaniek goed afgewerkt, ook uiterlijk, en zonder opschik. [...]
C. berigt : [...]
De Pianino van Kuypers behoort tot de middelmatige instrumenten." Caecilia : algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland, Volume 4, 1847, p. 167

ROTTERDAM - "Twee pianino's half oblique, ook voor het O. I. klimaat geschikt, en eene pianino en bascule van den heer J. F. Cuijpers, te 's Hage, kunnen naar ons inzien, met de beste buitenlandsche stukken wedijveren. De toon, de aanslag, de gelijkheid van registers der beide eerstgemelde stukken vooral laten inderdaad weinig te wenschen over; een krachtvolle bas eo sterke discant zonder schreeuwen, maken deze pianino's bijzonder geschikt zelfs voor concert-zalen. De pianino en bascule, behoeft voor de beide overige stukken niet onder te doen, terwijl zij zich door hare beknoptheid bijzonder aanbeveelt." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 31/07/1849, p. 2

LONDEN - " 's Gravenhage. J. T. Cuypers : twee pianino's." Expo Londen Het Leeskabinet, Volumes 1-2; Volume 18, 1851, p. 248

ROTTERDAM - "Naar ons gevoelen voldeden uit bet drieledige oogpunt van prijs, bewerking en tooi strumenten van de Ruijter te Breda — pianino van 7 octaaf, bestand tegen Indisch klimaat. die van J. H. Paling te Rotterdam, waarbij mede een van 6¾ oct. geschikt vóór indië van Cuypers te 's Hage; veel meer aan de de billijke eischen voldeed; terwijl ook het uiterlijke blijk gaf van smaak en zorg." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 03/11/1852, p. 1

PARIJS - "Cuypers (J. F.), à La Haye (Hollande-Méridionale). - Pianino." Quinze visites musicales à l'Exposition universelle de 1855 par Adrien de La Fage, 1855, p. 214

HAARLEM - "403. J. F. Cuypers, te ’s Gravenhage. (2e medaille.) Deze pianino’s hadden een goeden lossen toon en goeden speelaard; zij waren zeer goedkoop; het mechaniek van die, gemaakt voor de Oost-Indiën, was beter dan dat van de andere." Algemeene nationale tentoonstelling, Haarlem, 1861, p. 60-61

HAARLEM - "Het geëxposeerde, wij moeten het bekennen, laat veel te wenschen over; maar bedriegen wij ons niet, dan gelooven wij dat, wanneer de opgesomde bezwaren opgeheven waren, onze pianofabrieken spoedig met die van andere natien zouden kunnen wedijveren, en zelfs met roem bekend worden. Om al het geëxposeerde al ware het slechts ter loops te bespreken, ligt niet in ons plan; wij willen ons dus bepalen tot die stukken, welke naar ons bescheiden oordeel de meeste verdiensten hebben. [...] Verder twee pianino's van J. F. CUYPERS, te 's Gravenhage, waarvan ons n°. 403 b het beste bevalt vooral om den schoonen toon en gemakkelijken speelaard; jammer dat wij aan deze stukken netheid van bewerking missen, te meer daar zij onder de uiterlijke ja zelfs overtollige pracht van sommige der andere ten toon gestelde als het ware begraven worden. Ofschoon wij over het algemeen bij piano's niets minder noodzakelijk vinden dan zulk eene verblindende pracht, doet toch netheid, zoowel in- als uitwendig, een goed stuk nog meer in waarde stijgen." Tentoonstelling-nieuws, Volume 1, 1861, p. 135

LONDEN - "Wij waren dezer dagen in de gelegenheid een prachtig werkstuk te bezigtigen uit de piano-fabriek van den heer Cuypers alhier; het was het instrument, dat genoemde heer voor de algemeene nijverheidstentoonstelling te Londen bestemd heeft. De mechaniek van dit stuk is schoon bewerkt, de aanslag gemakkelijk, de toon rond en krachtig. Het uiterlijke der uitvoering, de rijke incrustatie, maakt hetzelve te gelijk tot een fraai meubelstuk. Het geheel zal een waardige vertegenwoordiger zijn van de hoogte, waarop de fabricatie der muziek-instrumenten hier te Lande in de laatste jaren is opgevoerd." Rotterdamsche Courant, 19/02/1862, p. 2

LONDEN - "150. Cuypers (J. F.) 's Gravenhage. Een pianino, rijk bewerkt, voor Indische klimaten." Volksvlijt, art. 'De Wereldtentoonstelling te London in 1862, 1863, p. 152

PARIJS - "731. J. F. Cuypers, te 's Gravenhage. Eervolle vermelding, voor zijne goed bewerkte pianino's." Volksvlijt, 1867, p. 52

DEN HAAG - "De gezamelijke werklieden van den heer J. F. Cuijpers, pianofabikant te 's Gravenhage. 721. Een Piano." Catalogus der voorwerpen van den nationalen wedstrijd voor werklieden met ..., 1871, p. 40

AMSTERDAM - "s' Gravenhage. CUIJPERS. (JOANNES Firma J. T. CUYPERS) - Pianino." Nationale Tentoonstelling van voortbrengselen van hedendaagsche ..., te Amsterdam, 1875, p. 38

PHILADELPHIA - "Op de Tentoonstelling te Philadelphia zal de Ned. piano-industrie vertegenwoordigd worden door de piano-fabriek van den heer Cuypers te 's Hage, welke dit jaar de tweeduizendste piano zal afleveren." Tilburgsche Courant, 30/01/1876, p. 2

PHILADELPHIA - "Cuypers, J. F., 's-Hage. Pianino (Piano). De firma is opgericht in 1839 en wordt met 17 werklieden gedreven. Jaarlijks werden 75 pianino's vervaardigd, waarvan voor Indië gemiddeld 10 per jaar. De werklieden hebben een ziekenfonds.
Ontvangen onderscheiding 1851 Londen bronzen medaille." Afdeeling Nederland der Internationale Tentoonstelling te Philadelphia, 1876, p. 66

1861 - "Als eene bij[z]onderheid verdien- vermelding dat heden, aan de pianofabriek van den heer J. F. Cuypers hofleverancier alhier, de duizendste piano door de werklieden der fabriek aan hunnen patroon is afgeleverd." Rotterdamsche Courant, 22/03/1861, p. 1

1861 - "Heden zijn de werklieden van de pianofabriek van den heer Cuijpers alhier, ten koste van hunnen patroon, uit de residentie naar Haarlem vertrokken, ten einde aldaar de tentoonstelling van nijverheid te bezigtigen." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 07/08/1861, p. 2

1863 - "Ook eenige andere fabriekanten te 's Gravenhage de pianofabriekant de heer Cuypers en de kabinetsheer Vierling, hebben gisteren hunne werklieden betaald." Nieuwe Rotterdamse Courant, 20/11/1863, p. 2 

1864 - "Mochten wij dezer dagen gewag maken van de feestelijke viering van het 25jarige bestaan der uitgebreide pianofabriek hier ter stede, onder de leiding van onzen geachten stadgenoot, den heer J. F. Cuypers, gisteren mogt dien heer de eer te beurt vallen van een bezoek zijner fabriek door den Commissaris des Konings en den Burgemeester der residentie. Beide namen met de grootste belangstelling deze inrigting in hare bijzonderheden op en gaven bij herhaling hunne tevredenheid te kennen over het doeltreffende der orginisatie en de zorg, die blijkbaar daarbij voorzit. Zij lieten niet na hunne sympathie over het feest aan den dag te leggen, dat onlangs in dit etablissement heeft plaats gehad, en dat evenzeer tot eere van het hoofd daarvan als der talrijke werklieden strekte." Rotterdamsche Courant, 22/04/1864, p. 2

"De Polychord. - "Du hut immer anf ein rein gestimmten Instrument zu halten." (R. Schumann, Musikalische Hans und Lebensregels.) Het gebruikelijke stemmen der piano's naar de gelijkzwevende temperatuur, n.l. de stemming met kwinten, waarbij elke kwint 1/120 van een heelen toon lager moet klinken dan een z. g. n. zuivere toon, vereischt een zeer geoefend gehoor en levert voor iemand, wiens dagelijksch werk het niet is, niet weinig moeielijkheid op. Vandaar dat, behalve stemmers van beroep, slechts weinige personen in staat zijn een piano zóó te stemmen, dat ze eenigszins bespeelbaar is.
Verreweg de meesten onder hen, die beginnen zich met lust en ijver in het stemmen te oefenen, stuiten, juist doordien, tot het zoogenaamd leggen der temperatuur, van onreine intervallen moet worden gebruik gemaakt, al heel spoedig op zulke groote, naar hun meening bijna onoverkomelijke, bezwaren, dat ze den moed verliezen en de zaak opgeven.
Pianisten op het platteland, alwaar de hulp van een ervaren stemmer niet immer en dan nog alleen met groote kosten kan verkregen worden, maar vooral dilettanten in het binnenland van Indië, waar een pianostemmer een hoogst zeldzame verschijning is, moeten zich dan ook in den regel tevreden stellen met piano's, die dusdanig ontstemd zijn, dat het aanhooren van een daarop uitgevoerd muziekstuk een ware marteling mag heeten voor ieder, wiens oor voor reine samenklanken niet geheel en al ongevoelig is.
De bovenbedoelde moeilijkheid, aan het stemmen net nauwkeurig onzuivere kwinten verbonden, kan echter worden ontweken door gebrnik te maken van een, naar een vinding van den ondergeteekende, in de pianofabriek van den heer Cuypers alhier vervaardigd instrumentje, waaraan de naam Polychord gegeven is. Met behulp van dit instrumentje wordt het stemmen tot zijn eenvoudigsten vorm — n.l. het volkomen rein stemmen van een snaar naar een tegelijk aangegeven gelijksoortigen toon -teruggebracht, iets wat voor iemand, die een matig musikaal gehoor bezit, na eenige oefening niet veel moeite zal opleveren. Aan de samenstelling der Polychord ligt ten grondslag de natuurkundige wet : dat bij gelijke spanning bet getal trillingen van een snaar in omgekeerde reden staat tot haar lengte. Maakt men de snaar korter, waardoor dus in gelijke verhouding het aantal trillingen grooter wordt, zoo zal de voortgebrachte toon hooger zijn, en omgekeerd. Zoo wordt bijv. het oktaaf van den grondtoon verkregen door de snaar tot op de helft in te korten, waardoor het getal trillingen verdubbelt. Het eerste instrumentje, dat ter bevestiging dezer waarheid werd vervaardigd, is de Sonometer of Klankmater, voor nelks uitvinder Pythagoras wordt gehouden. Een eenigszins gewijzigde vorm van den Sonometer is de Monochord in de muzikale wereld wel bekend, wairop, door inkorting der snaar volgens bepaalde verhoudingen, de intervallen kunnen gemeten worden; een meer praktische toepassing echter heeft de Monochord evenmin als de Sonometer gevonden. De Polychord nu bestaat in hoofdzaak uit een klankbord, waarover bespannen zijn 5 snaren, die over een lengte van 1 meter vrij kunnen trillen en oktaafsgewijs in kontra-A, groot A en klein-a gestemd worden 1). Oorspronkelijk lag het in mijn plan de Polychord, in plaats van met 3, met 5 oktaafsgewys gestemde, snaren te bespannen; maar ik moest dat opgeven, om reden er onder de bestaande snaarnummers, ook zelfs onder de citerenaren, naar het schynt geen wordt gevonden, die wet-rstand kan bieden aan de spanning, vereischt om de snaar, bij een lengte van 1 meter, op laat staan dus op tweegestreept-a, welken tonr. de 6e snaar zou moeten aangeven, te brengen. Evenmin blijkt, dat de verlangde toon sub op het onderwerpelijke instrumentje goed verkregen zou kunnen worden, daar de weinige spanning, die daaraan kan gegeven worden, slechts het voortbrengen van een zeer oaduidelijken, dolfen toon mogelijk maakt. Op het klankbord is een koperen liniaal bevestigd, waarop een verdeeling is aangebracht volgens de hierboven aangegeven schaal, en waarlangs een tot afsluiting (inkorting) der snaren dienend koperen toestelletje kan geschoven worden. Door verschuiving van dit laatste kunnen dus de drie op kontra-A, groot-A en klein-a gestemde snaren der Polychrd achtereenvolgens worden gebracht op alle tonen van de chromatische toonladder van kontra-A tot eengestreept-a, terwijl, door het aanbrengen van een 2e verdeeling op de nog onverdeelde helft van bovenbedoelde liniaal, waarvoor mede de in de bovenstaande schaal voorkomende cijfers, mits door twee gedeeld, kunnen dienen, op de laatste, op klein-a gestemde snaar, de chromatische toonladder vun klein-a tot tweegestreept-a kan aangegeven worden. Aldus bedraagt de omvang der zwevende temperatuur, die door de Polychord kan worden aangegeven, 4 oktaven. In een kastje, aan het ééne einde van het klankbord stevig bevestigd, is een mechanisme met toets en hamer aangebracht, zóódanig ingericht dat de hamer, bg oederdrukking van den toets, tegen één der op het klankbord gespannen snaren aanslaat, en een toon voortbrrngt, vrij wel gelijksoortig met den toon van een piano. Aangaande de praktische toepassing dei' Polychord nog het volgende: Nadat, evenals bij het
gewone stemmen geschied het bovenraam, de cilinder van de holle lijst van de pianino zijn verwijderd, wordt de Polychord in vertikalen stand boven het klavier geplaatst np een voetstuk, dat door middel van rolletjes daarover heen en weer bewogen kan worden.
De toets der Polychord wordt alsnu gesteld boven toets, die met de te stemmen pianosnaar in verbiding staat, en de snaar der Polychord door middel van den koperen afsluitingstoestel gebracht op den verlangden, op de schaal aangegeven toon, waarnaar gestemd moet worden. Alsnu op den toets der Polychord tikkende, klinken gelijktijdig 9 tonen, waarvan een de reine toon der Polychord, de andere de onzuivere toon der pianosnaar is, welke laatste zoo lang wordt opgetrokken, totdat de beide tonen volkomen rein samenklinken, d. i. geen zweving meer doen hooren. Zijn op deze wijze de oktaven der piano rein gesteod, dan kunnen de nog in den discant overblijvend 2 oktaven en het laatste oktaaf in de bas gemakkelijk oktaafsgewijs gestemd worden. Ten slotte moge nog worden aangemerkt, dat het verkieslijk zou zijn aan de snaren, die de grondtonen dei verschillende oktaven moeten aangeven, geen gréoter lengte dan 3/4 Meter te geven, met reduktie natuurlijk met 1/4 van de op liniaal aftezetten lengten, en ter versterking van den toon, het klankbord wat breeder te maken. Hierdoor zouden die snaren, bij dezelfde spanning, die zij, bij een lengte van 1 Meter, tot het aangeven van kontra-A tot tweegestreepte behoeven, de stemming kunnen aangeven van groot-D tot driemaalgestreept-i terwijl het instument dan bij minder kostbaarheid, veel handiger in het gebruik zou zijn. 's Hage, 12 Aug. 1878. J. C. H. M. Denie. In Het Familieblad, op bladzijde 317 der 10de aflevering van den jaargang 1878, laat de heer Riciubd Hol zich in de volgende bewoordingen over de Polichord uit : «Uit het voorafgaande (over de noodzakelijkheid van gelijkzwevende temparatuur voor Klavieren) zal het den opmerlrzamen lezer duidelijk geworden zijn, waardoor het stemmen van piauno's en orgels thans zoo moeielijk is en dan ook zoo vaak slecht geschiedt. Oktaven en kwinten zuiver te stemmen is zoe'n groote kunst niet, maar 't is juist bij de kwinten het zestigste deel van een halven toon, dat de groote zwarigheid oplevert. Ik wijs daarom gaarne op eene vinding des heeren J. C. H. M. Denie: de Polïchord, in de pianofabriek vau den heer Cuypers te 's Hage vervaardigd, en waardoor de bovengenoemde moeielijkheid wordt tegemoet gekomen. «Utrecht, 13 Sept. 1878, Richard Hol".  - 1) Om kleine-a te stemmen kan men o. a. als volgt handelen. Door middel vau den nader te vermelden jifuluitingstoeetel sluit m n de op dien toon te stemmen snaar in het midden af en stemt die helft gelijk met stemvork, die op eensgestreept-a staat. Na verwijdering der afsluiting zal dau de snaar den toon klein-a aangeven. Op dezelfde wijs kan men de snaar groot-A naar klein-a en de snaar contra-A naar groot-A stemmen." Soerabaijasch handelsblad, 19/01/1880, p. 2

1882 - "PIANOMAKERS. Ter Pianofabriek van J. F. CUIPERS kan geplaatst worden een bekwaam STEMMER, tevens Samenzetter of Reparateur." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 01/02/1882, p. 6

 

'Pianofabrikant' - 'Fabricant de pianos' sinds 1839-1912 [sinds 1832 (x1906)(x1912)]

CUYPERS J. B. (1781 - 1840)(¹), (*1842)(*1843)(*1850)

1849 - "Krachtens Koninklijke beschikking van n dezer, is aan den piano-fabrikant J. F. Cuypers, te dezer stede, de titel verleend van piano-fabrikant van Zijne Majesteit." Rotterdamsche Courant, 17/04/1849, p. 1

CUYPERS J[ohannus] F[ranciscus] (1809 - 1881)(¹) (*1852)(*1854)(*1858)(**1859)(y1861)(*1862)

1855 - "16. De pianofabrijk van J. F. CUYPERS, levert wel goed werk op, maar schijnt niet bijzonder in vooruitgang toe te nemen." Tijdschrift ter bevordering van nijverheid, Volume 12; Volume 18, 1855, p. 394

'Fabrikant van Piano-fortes' (y1861)

1864 - "Ten huize vau den heer J. E. Cuijpers, piano-fabrikant in het Westeinde te dezer stede, wordt heden feest gevierd. Niet alleen het feest, maar bovendien nog de wijze waarop het. gevierd wordt, verdient aller sympathie. — Het is 25 jaar geleden, dat de heer C. zich alhier als fabrikant vestigde en even zoo langen tijd dat een zijner bedienden, met name P. Senpft, bij hem in dienst is. Ten elf ure van dezen morgen vereenigden zich een 25tal werklieden van den heer Cuijpers in de werkplaats, welke ter dezer gelegenheid sierlijk gedekoreerd was, en lieten den heer C. inviteren aldaar te verschijnen. Nadat hieraan was gevolg gegeven, werd hij door drie der werklieden namens allen toegesproken en geluk gewenscht en hem als aandenken aangeboden een zilveren intkoker, mitsgaders een bokaal met zilver gemonteerd, terwijl alstoen aan den oudsten bediende P. Senpft door zijn patroon werd ten geschenke gegeven een prachtig gouden horologie, en door zijne kameraden verschillende zilveren voorwerpen. Hierop vereenigden zich allen in de woning van den heer C. alwaar zij op ververschingen onthaald werden, vervolgens heden middag aan een keurigen maalt ijd deelnamen, terwijl heden avond een vaudeville-voorstelling zal plaats hebben, waarna de feestviering met een bal besloten zal worden." Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage, 14/04/1864, p. 2

1865 - "Van de beide pianofabrieken te 's Gravenhage bezigde de ééne in 1861 23 arbeiders tegen een dagloon van ƒ 1.20 tot ƒ 2.40. Zij verkeeren in gunstigen toestand. " Statistisch jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden, Volumes 12-13, 1865, p. 350

1871 - "Te 's Gravenhage was in de pianofabriek van den heer J. F. Kuijpers, steeds zeer voldoend werk." Maatschappij-Belangen, 1871, p. 484

CUYPERS J. M. (*1881), 'Pianofabrikant'

CUYPERS J. F. (x1906)(*1910)(x1912)

'Hoflieferant' - 'Piano-Fabrik, auch Handlung mit Pianos u. amerik. Orgeln' (x1906)(x1912)

CUYPERS L. E. (19??)

"MAGASIN DE PIANOS. Le sieur J. B. CUYPERS, facteur de pianos et d'instrumens à cordes, demeurant Kalvermarkt, section Q, n° 250, a l'honneur de prévenir les amateurs que son magasin est fourni en ce moment d'un grand assortiment de pianos de différens facteurs tant allemands qu'anglais et tous de son propre choix, ainsi que de pianos construits dans ses ateliers. On peut se procurer les pianos anglais des mieux confectionnés au prix-courant des principales fabriques de Londres. Les facteurs qui s'adresseront chez lui, obtiendront en outre une remise raissonnable et proportionnée aux prix des instrumens dont ils feront choix. II rappelle en même temps qu'il continue toujours à accorder les pianos, et se charge de toutes les réparations qui y sont nécessaires. [1016.]" Journal de la Haye, 26/01/1835, p. 4

" 's GRAVENHAGE, 23 Nov. Vóór eenige dagen las men in het Handelsblad een berigt wegens keurige piano's, die te Keulen worden vervaardigd. Zonder iets op die keurigheid te willen afdingen, meenen wij toch, om de onpartijdigheid en in een vaderlandsch belang te moeten vermelden dat men hier te lande geene minder voortreffelijke piano's, dat geliefkoosde instrument van den dag, ziet vervaardigen. Wij behoeven slechts de namen van de Heeren Schrimpf en Cuypers, onder meer anderen, te noemen. En als men de bewijzen heeft, dat de hier te lande zamengestelde stukken even goed, even welluidend en krachtig van toon als die van elders zijn, dan mogen wij, in het voordeel der vaderlandsche nijverheid, niet verzuimen daarop de algemeene aandacht te vestigen. Als een nieuw blijk hoe verre b. v. de Heer Cuypers, pianomaker van Z. M. den Koning alhier, het in zijn vak gebragt heeft, mogen wij bijbrengen een allerkeurigst stuk, zijnde eene vleugel-piano, hetwelk onlangs aan de beschouwing der kenners is voorgesteld, en hunne bewondering heeft opgewekt, om de bijzondere voordeelen, die het zelfs boven vroeger gegevene van dien aard aanbood. Het stnk is lang 6 voet 3 duim, hoog 10 duim, breed 3 voet 11 duim; zijnde een 6 ½ octaafs en driesnarig vleugel, met een rondgebogen zangbodem, koperen kammen en eene nieuw uitgevondene demping. Een gewone vleugel nu is 7 voet 10 duim lang, 14 duim hoog en 4 v. 4 d. breed. Het kleiner bestek van het tegenwoordige instrument geeft het meerdere geschiktheid als meubelstuk, en het opmerkingswaardige is, dat ondanks dien kleineren omvang, de kracht van den toon, het harmonische van het speeltuig niet in het geringste is verminderd. Het stnk was buitendien uitwendig aller fraaist van bewerking. Geen wonder dan ook, dat, bij deze voordeelen, deze vleugel-piano naauwelijks was ten toon gesteld, of zij werd door een voornaam liefhebber en beoefenaar der muzijk voor zijne salon aangekocht." Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 27/11/1843, p. 4 - kijk ook eens bij SCHRIMPF, te 's Gravenhage.

"Facteur de pianos. Vente, louage, accord, réparation. J. F. Cuypers, Hooge Westeinde, 37. Grande fabrique de PIANINOS, etc., d'après les derniers perfectionnements et avec tout le choix de bois d'acajou, de bois magnifique de racine de noyer, ou tout autre, propre à. rendre ces instruments, d'un mécanisme supérieur, en même temps des meubles de luxe. Louange de PIANOS etc.; réparation de ces instruments; soins particuliers pour les accorder régulièrement. Les travaux de cette Maison sont de plus en plus recherchés." Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ..., Volume 22, 1867, p. 609

"KONINKLIJKE PIANOFABRIEK J. F. CUIJPERS, DEN HAAG. Schuin- en Kruissnarige PIANINO'S, SALONVLEUGELS en SERAPHIN-ORGELS. Speciale Inrichting voor Reparatien. Export naar Indië. NIEUWE  HÜUR-PIANO'S franco in alle plaatsen, à ƒ 70 p. jaar. BESPEELDE tot mindere prijzen. De Firma belast zich met de levering van alle soorten MUZIEK-INSTRÜMENTEN, tegen fabrieksprijzen ei onder garantie." De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 06/06/1882, p. 4

ADVERT

 Publiciteit van CUYPERS in Geïllustreerde gids voor Hollandsche reizigers van en naar Indië via Genua ..., 1896, p. 127

KIJK OOK NAAR ...

  KUYPERS in Amsterdam.

FOTO'S

Pianofabriek F. J. CUYPERS

Interieur pianomagazijn

Korte Vleerstraat 86. Restant van de werkplaats van de pianofabriek Cuypers

Pianohandel Cuypers (Haagse beeldbank)

Luchtreclame per ballon voor pianofabriek J.F. Cuijper, ter gelegenheid van de levering van de 8000ste piano. Den Haag (fotoleren.nl)

BRAND

1884 - "In den afgeloopen nacht is er brand ontstaan in de werkplaatsen van de bekende pianofabriek van den heer Cuipers in het Hooge Westeinde te 's-Hage. Zoowel het achterhuis als een gedeelte van het voorhuis hebben door den brand veel geleden. Ook een paar woningen in de Kromme Elleboog, nabij de werkplaats hebben schade bekomen. Alle autoriteiten waren spoedig tegenwoordig. De brandweer had de handen vol om den brand te blusschen. De oorzaak is onbekend. Van de in aanmaak zijnde piano's en den voorraad in de werkplaatsen is zoo goed als niets gered kunnen worden. De kostbare afgewerkte stukken in het magazijn voorhanden, hebben echter weinig schade geleden." De Standaard, 18/02/1884, p. 2

1894 - "Zaterdagnacht ongeveer 8 uur ontstond door een tot dusver oorzaak brand in de piano-fabriek van de firma J. F. Cuyper, Westeinde 37, te 's-Gravenhage en wel in de werkplaats, gelegen achter in den tuin, op de bovenverdieping. De werkplaats is grootendeels uitgebrand. De brandweer had met de blussching ditmaal een byzonder moeilijke taak. Het platte dak, waardoor men het vuur moest bekampen, bestond uit twee gedeelten afgescheiden door een turflaag, ten einde de warmte in de werkplaats tegen te houden. De brandweermannen moesten dientengevolge schier het geheele dak afbreken, alvorens met kracht de vlammen te kunnen bedwingen. Met vier stralen van de waterleiding uit het Westeinde en uit de Korte Vleerstraat gelukte het aan de flinke brandweermannen, onder de leiding van den commandant, den heer De Wys, het vuur, dat in deze omgeving snel om zich heen greep, te dooven. De voorraad muziekinstrumenten heeft veel schade geleden, daar de opslagplaats onder de werkplaats is gelegen, en al het bluschwater daar terecht kwam. Tegen half vijf was het gevaar geweken. De brandweer bleef nog tot zes uur op bet terrein. Aan haar cordaat en tactvol optreden is het te danken dat de brand geen verdere uitbreiding kreeg." De Telegraaf, 30/04/1894, p. 2

INFO EXTRA

Koninklijke Nederlandse Pianofabriek J.F. Cuijpers, Westeinde 37, SHIE, stichting haags industrieel erfgoed

Exposantenlijst Utrecht, 1847 | Exposantenlijst Delft, 1849 | Bronzen medaille Londen, 1851 | Exposantenlijst Arnhem, 1852 | Zilveren medaille Haarlem, 1861 | Exposantenlijst Londen, 1862 | Eervolle vermelding Parijs, 1867 | Exposantenlijst Den Haag, 1871 | Exposantenlijst Amsterdam, 1875 | Exposantenlijst Philadelphia, 1876

[250], Kalvermarkt (*1835)(*1839)(*1840)(*1842)(*1843)(*1844-45), Lage Westeinde (*1847)(*1848)(*1850)(*1852), D 25, Hooge Westeinde (*1854), [37], Hooge Westeinde (*1857)(*1858)(*1859)(**1859)(y1861)(*1862)(***1862)(*1863)(*1864)(*1865)(*1866)(*1866-67)(*1867)(*1871), 37, Westeinde (*1895)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(x1906)(*1907)(*1909)(*1910)(x1912), 's Gravenhage (Den Haag)
 

 

(*1751): 'Leydse Courant', 25|10/1751, p. 2

(*1820): 'Algemeen adresboek der stad Amsterdam, of Almanak voor ...: inhoudende eene ...', 1820, p. 52

(*1835): 'Journal de la Haye, 26/01/1835, p. 4

(*1839): 's-Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar', 1839, p. 32

(*1840): 's-Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar 1840', 1840, p. 113

(*1842): 's' Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar', Volume 15, 1842, p. 352

(*1843): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ....', Volume 1, 1843, p. 371

(*1844): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 20/06/1844, p. 4

(*1844-45): 's Gravenhaagsche stads- en residentie-almanak voor het jaar ...', Volume 2, 1844-45, p. 46

(*1846-47): 'Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der ...', Volume 5, 1846-47, p. 47/48

(*1847): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', 1847, p. 377

(*1848): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 3, 1848, p. 384

(**1848): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 29/08/1848, p. 4

(*1850): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ....', Volume 5, 1850, p. 482

(*1852): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ....', Volume 7, 1852, p. 499

(*1854): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 2, 1854

(*1855): 'Le guide impartial du voyageur à Maestricht, ou Indicateur général de la ...', 1855, p. 51/98

(*1857): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 12, 1857, p. 483

(*1858): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 13, 1858, p. 498

(*1859): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 8, 1859

(**1859): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 14, 1859, p. 559

(***1859): 'Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant', 06/05/1859, p. 3

(*1860): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 15, 1860, p. 559

(y1861): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 36, 1861, p. 568

(*1862): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 17, 1862,p. 615

(**1862): 'Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant', 10/12/1862, p. 4

(***1862): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', 1862

(*1863): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 18, 1863, p. 600

(**1863): 'Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant', 27/07/1863, p. 3

(*1864): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 19, 1864, p. 610

(*1865): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 5, 1865, p. 29

(*1866): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', 1866, p. 621

(*1866-67): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage, Volume 6, 1866-1867, p. 29 

(*1867): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 7, 1867

(*1871): 'Nederlandsche residentie-almanak', 1871, p. 643

(*1881): 'Lexicon der Toonkunst', 1881, p. 5

(y1887): 'Feestgids voor het Groot Nationaal Concours voor harmonie en fanfare ...', 1887, p. 16

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, 's Gravenhage p. 102, Leiden p. 103, Nymwgen p. 103 (digital.slub-dresden.de)

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893

(*1895): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1895

(*1896): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1896

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897

 

 

(*1903): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1903

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905

(*1906): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1906

(x1906): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1906, s' Gravenhage p. 528-529, Leiden p. 531, Zutphen p. 534, Zwolle p. 534 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1907): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1907

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910

(x1912): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1912, 's Gravenhage p. 678-679, Leiden p. 681, Wintschoten p. 684 (digital.sim.spk-berlin.de)

(¹): 'Koninklijke Nederlandse Pianofabriek J.F. Cuijpers, Westeinde 37', SHIE, stichting haags industrieel erfgoed


 © Copyright all rights reserved