home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-B-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
BAAS G.  

 Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)

 

42, Dijkstraat (x1906), Den Helder
BACHMANN J. E.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1895-1912 [sinds 1844 (x1912)]

BACHMANN J. E.  junior (x1912), Geigen-Reparateur, auch Piano- u. Musikinstr.-Händler'

 

338, Heerestraat (*1895)(*1903)(*1905), 17, Heerestraat (*1910)(x1912), Groningen
BAGGE Chr. A.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1836

 

Warmoesstraat over de Enge-Kerksteeg (*1836), Amsterdam
BAK P. Pzn.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)(x1912)

 

329, Voortsraat (x1906)(x1912), Dordrecht
BAKKER F. & TIMMENGA A.  

"VENNOOTSCHAP. Bij acte, verleden voor den Notaris P. ZEPER Dz. te Leeuwarden, den 17 December 1880, is door FOKKE BAKKER, Orgelmaker,en ARJEN TIMMENGA, zonder beroep, beide wonende te Leeuwarden, aangegaan eene VENNOOTSCHAP, tot het uitoefenen van het bedrijf van Orgel- en Pianomaker, benevens het repareren van Orgels en Piano's en het drijven van zoodanigen handel als op voormelde bedrijven betrekking heeft, onder de Firma BAKKER en TIMMENGA, met bepaling, dat de Vennootschap een aanvang zal nemen den 1 Januarij 1881 en is aangegaan voor een onbepaalden tijd dat ieder der Vennooten geregtigd zal zijn voor de Firma te teekenen en dezelve te verbinden, met dien verstande evenwel, dat tot het ter leen opnemen van gelden of het als borg verbinden van de Firma, de uitdrukkelijke toestemming en de verteekening der acte door beide Vennooten wordt vereischt. Geschiedende deze aankondiging ter voldoening aan art. 28 van het Wetboek van Koophandel." Leeuwarder Courant, 31/12/1880, p. 4

 

Handelaar en/of piano en-orgelfabrikant ca. 1880-1905 [sinds 1881] (*1895)(*1905)(*1910) Leeuwarden
BALDENECKER Conrad

 

Tafelpiano begin 19e eeuw 'Baldenecker Frères', Hill-Stead Museum, Furmington, U.S.

"Ik bedoel het Etablissement van Muzijk-Instrumenten van den Heer Conrad Baldenecker, wonende op het Koningsplein, N°. 15, te Amsterdam. Van dit oogmerk zwanger gaande, heb ik, als met den Heer B. minder bekend, door tusschenkomst van een zijner gemeenzaamste vrienden, mij den weg gebaand, om eene en andere bijzonderheid te vernemen, zoo omtrent deszelfs kunstmatige en wetenschappelijke bevoegheid tot eene onderneming van dezen aard, als ten aanzien van het doel en de eerste beweeggronden, welke hem daartoe geleid hebben: en ik begin met het resultaat van die bijzonderheden te laten volgen.
De Heer B., die van de natuur het Muzijkaal kunstgevoel in eenen hoogen graad bezit, en hetzelve van zijne vroege jeugd door aanhoudende oefening ontwikkeld, verfijnd en versterkt heeft, is als Zang- en, Toonkunstenaar met roem bekend. Niet te vreden met zijne talenten tot opleiding van anderen aan te wenden, bevlijtigde hij Zich, om de geschiedenis van zijne kunst te volgen, en bekend te blijven met de verbeteringen en aanwinsten in en voor de Instrumentale zamenstelling en mechanie, welke eene meer algemeene en doelmatige beoefening dezer Goddelijke kunst in alle deszelfs deelen, de zich kenschetsende geest van scherpzinnigheid zijner eeuw en dè naijver en vereeniging van de meest vermaarde Toonkunstenaars en Werktuigkundigen in dit vak niet konden nalaten aantebrengen. Sedert lang, onder anderen, was het aan den Heer B. bekend, hoe de Weener Piano-Forte's en staartvormige Klavieren bij het Muzijkalisch publiek in en buiten Duitschland eene algemeene vermaardheid verkregen hadden en aan dezelve den voorrang, boven al wat de kunst in dit vak elders had voortgebragt, door dé meest bevoegde kunstregters was toegewezen.
Hij beklaagde het derhalve, dat die Weener Instrumenten hier te Lande minder bekend, gezocht en onverkrijgbaar waren, en dat de weinige stukken, welke men hier en daar aantrof, nog verre af waren van die volkomenheid te bezitten, waartoe dezelve thans gebragt zijn; hij beklaagde dit te meer, omdat de Toonkunst ook hier te Lande in de laarde jaren meer algemeen en met meer vlijt en doelmatigheid beoefend en onder de vereischten eener beschaafde opvoeding opgenomen is, en het Klavier nog altoos bij de beminnelijke Sekse het meest geliefd en voor getrokken wordt; hebbende hij bij eigen ondervinding geleerd, hoe de meerdere volmaaktheid en keurigheid van het Instrument bijdraagt, om bij den beoefenaar den lustijver en kunstmin aan te vuren en te onderhouden.
Zonder zich noch door de veelvuldige en groote moeijelijkheden en den kansloop der onderneming, noch door jezelf kostbaarheid, noch door de ongunst der tijden en de wisselvalligheid der politieke gebeurrenissen te laten afschrikken, besloot de Heer B. in dit gemis te voorzien, en ook dit besluit werd bij hem het plan geboren en aanvankelijk tot Hand gebragt, om een algemeen Magazijn, van Muzijk-Instrumenten op te rigten, ieder in hunnen aard en soorten zoo voortreffelijk en beproefd, als dezelve in de meest beroemde en verspreide Fabrijken in Duitschland, Frankrijk, Italië enz., naar de nieuwste uitvindingen en verbeteringen worden gemaakt, en zich daar bij zijne eigene inzigten en waarnemingen ten nutte te maken. Met de maand October des verloopen jaars opende de Heer B. zijn Magazijn, en gaf daarvan berigt aan het kunstlievend publiek bij eene circulaire, in de Fransche taal ontworpen, die op zichzelve hem veel eer aandoet, én waarbij hij kortelijk den omvang en uitgestrektheid zijner bedoelingen ontvouwt, maar meer opzettelijk en breedvoerig de aandacht vestigt op de Piano-Forte's er Staart-Klavieren van Weener Fabrijk, welke in zijn Magazijn voorhanden zijn.
Na met een enkel woord dé oorzaken der meerdere voortreffelijkheid dezer Instrumenten te hebben vermeld, laat hij daarvan deze krachtvolle en kunstademende beschrijving volgen : „ eenvoudige, diep doordachte en duurzame werktuigelijke zamenstelling, een zeer groote omvang, treffende kracht en zamenstemmende gelijkheid der Toonen,
en een voorbeeldelooze zamenhang en inéénsmelting in de overgangen; gevoeligheid en beweegbaarheid der klavieren en eene gemakkelijkheid in behandeling en uitvoering, die eenig is in hare soort; snelheid in de smoring en uitdooving der geluiden, eene vereeniging van alle de matigingen en wijzigingen van het zachtste tot het sterkste alleen door de verscheidenheid der aanraking of indruk; eene uitgebreidheid van zes en zes en een half octaven, tot hiertoe niet in gebruik en onbekend."  Ziet daar (dus gaat hij voort) een kort overzigt van de wezenlijke en prijzenswaardige hoedanigheden, die de Forte-Piano's en in 't bijzonder de staartvormige Klavieren onderscheiden, welke ik aan het Publiek aanbiede. Door middel van in aantal verschillende voetklampen (pedalen), waarvan, ten gevolge eener zeer vernuftige bewerktuigirig, de behandeling en werkzaamheden geenerlei tegenstand ontmoeten en oogenblikkelijk gehoorzamen, verkrijgt men niet alleen de wijzigingen van het zachte en sterke, maar ook de Harp, de militaire of zoogenaamde Turksche Muzijk, en eindelijk het Engelen Spel (jeu d'ange), dien naam alzoo verdienende van wegens den zwakken, maar zachten, weiluidenden en betooverenden toon en den verteederenden indruk, welke dezelve te wege brengt, overeenkomende met een geblaas of geruisch, hetwelk uit de Lucht-gewesten schijnt af te dalen. Theoretisch schoon, keurig en uitlokkend vind ik deze beschriiving, en (nu ik erkenne gedwaald te hebben) waarom zoude ik net ontveinzen, dat, hoe kunstig ooit de voorstelling ware, welke ik mij naar deze beschrijving van die Muzijk Instrumenten gevormd had, ik niet durfde gelooven, dat dezelve aan die beschrijving in alle opzigten zouden beantwoorden, en alzoo twijfelde, of niet de eigenliefde van den verdienstelijken ondernemer of uitbundige vooringenomenheid daaraan eenig deel had. Ik heb in gezelschap het Etablissement bezocht, en de Instrumenten hooren bespelen. De circulaire voor den geest hebbende, was mijne aandacht gespannen, om op alle de daarin opgetelde bijzonderheden te letten, en ik was ten uiterste voldaan. Wij allen waren getroffen door de kracht, welluidendheid en harmonieuse evenredigheid der toonen, de eenvoudigheid en keurigheid van derzeiver zamenstelling, den kleinen omvang en het behagelijke van het uitwendig voorkomen der Forte-Piano's.

(zie vervolg )

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1814-22


(vervolg)

 Maar onze verbazing rees ten top, wanneer de Heer B. ons rondleidde in de benedenzaal, waar wij een groot aantal staartvormige Klavieren vereenigd vonden, die, schoon verschillende in met smaak aangebragte versieringen en houtsoorten, wat derzelver innerlijke voortreffelijkheid betreft, met elkander om den prijs dongen, en de keuze, immers voor mijn gevoel, hoogst moeijelijk maakten. En dit is het eenstemmig gevoelen van alle onbevooroordeelde en bevoegde regters. Het Etablissement is er als getooverd, en gewisselijk is de onderneming belangwekkend, als men wel bedenkt, hoe vele moeiten, zorgen en kosten daartoe zijn vereischt geworden, en dat deze Instrumenten op een afstand van driehonderd Duitsche mijlen per as overgebragt en aangevoerd zijn: en deze overweging op zich zelve voldingt de vastheid en deugdzaamheid van derzelver bewerking. [...]" Algemene konst- en letterbode, 1814, p. 187-189

"Er zijn alhier aangekomen de Heer Conrad Baldenecker [een neef ? aldaar geboren in 1822 (**1839)], pianist uit Frankfort en de Heer J. K. Mayer, hornist der Nasausche hofkapel, beide naar luid van berigten zeer verdientelijke toonkunstenaren, met het inzigt om zich in concerten te doen hooren. De bijzondere bijval, dien zij zich eenige dagen geleden in Keulen in een concert verworven hebben, waarborgt dat dezelven ook hier een gunstig onthaal zullen vinden." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 23/10/1839, p. 2

"Het MUZIEK-MAGAZIJN van C. BALDENECKER, is met primo Mei, verplaatst op den Cingel, het vijfde Huis van de Oude Spiegelstraat, N . 424, te Amsterdam."  Opregte Haarlemsche Courant, 06/05/1819, p. 4

"De ondergeteekende berigt bij deze aan 't geëerd Publiek, dat zijn MAGAZYN van alle soorten van Klavier- Snaar- Strijk- en Blaas -instrumenten, Snaren, Strijkstokken, Muzijk Papier enz. enz., van alle kwaliteiten en uit de meest beroemde Fabrieken, thans volkomen en rijkelijk geassorteerd is; en dat hij zich in 't bijzonder aan de Heeren Commandanten en Officieren, zoo van de staande Armee, als van de Schutterijen, aanbeveelt tot het leveren van de Militaire Muzijk, als kunnende de aanzienlijkste bestellingen met den meesten spoed en tot de matigde prijzen voldoen. Ook is hij genegen om aan de Winkeliers in de voorwerpen van zijn handel een' billijken uitslag te geven. CONRAD BALDENECKER, op het Koningsplein N°. 15 te Amsterdam." Utrechtsche Courant, 15/05/1815, p. 2

 

"Daar ik mij, met eenen der voornaamste Weener Klavier-Fabrijkanten heb geassocieerd, ben ik in staat, de volkomenste, solideste en fraaiste KLAVIER INSTRUMENTEN tot de billijkste Prijzen te leveren, welke boven alles, wat men volkomen en goed kan verlangen, moeten uitblinken. De toon is sterk, rond en schoon, de aanslag; bijzonder zeker en gemakkelijk, de Instrumenten zijn tegen alle Climaten bestand, en door de solide bewerking heeft geene verandering der lucht invloed op dezelve. De volgende Instrumenten zijn in mijn Magazijn, in alle Houtsoorten, met en zonder Ornamenten, altoos voorhanden. Staart-Stuiken, van 6 en van 6 ½ Octaaf, 3 of 4 snarig, van geheel nieuwe Modellen, Opstaande Klavieren, in de smaakvolste vormen. Een geheel nieuw soort van vierkante Klavieren, op Beethovenscht manier. Om den inkoop derzelve in de Nederlanden gemakkelijk te maken, zoo heb ik de eer, te berigten, dat, bij den Heer C. BALDENECKER, Muzijkaliën- en Instrumenten-Magazijn, op den Singel, bij de Oude Spiegelstraat, n°. 424, te Amsterdam, te allen tijde een genoegzaam Assortiment in voorraad zich bevindt ; alwaar ook alle bestellingen voor direct, van mij te ontbieden Instrumenten aangenomen worden. 9 October 1822. JOHANN BAPTIST BALDENECKER junior in Frankfort am Main." Utrechtsche Courant, 11/10/1822, p. 2

"Uitverkooping onder Fabrijks prijzen, van het groote MUZIJK-MAGAZIJN van C. BALDENECKER, te Amsterdam, waarin zich de volgende voorwerpen, uit de beste Fabrijken bevinden : Forte Pianos, engelsche en duitsche Fabrijkatuur, in, staartvormige en vierkante vormen, Guitarren, rijk georneerd, meten zonder Mechaniek Contrabassen, Violoncellen, Alten-Violen, Parijser Strijkstokken, met Goud en Zilver gemonteerd, de modernste gedrukte Muziekalien, Bazuinen, Inventie, Wald-, Post- en Buchelhoorns, echte Turksche Bekkens, Inventie en Kallery-Trompetten, Trieangels, Fluiten, Klarinetten, Bastethoons en Fagotten, na de laatste inventien vervaardigd met Zilvere of Kopere Kleppen, alle soorten der beste Roineinsche Darmsnaren, Zilver-, Koper-Staaldraad stokfluiten [?] als Bamboes bewerkte, naar de laatste smaak gemaakte Engelsche vioolkasten van Mahonyhout, Metromen, [?] der Uurwerk, en hetgeen verder tot een allezins goed geassorteerd Muzijk-Magazijn behoort." Opregte Donderdagse Haarlemse Courant, 27/05/1824, p. 2

"[...] en andere GOEDEREN, bestaande in drie Piano-Forte's, waaronder een Vleugel van 6 3\4 octaaf, zoo goed als nieuw, gemaakt door C. Baldenecker, te Frankfort, [...]" Rotterdamsche Courant, 26/11/1835, p. 4

"[...] tegen contante betaling te verkoopen : 1 Piano Forte uit de Fabrijk van Baldenecker te Amsterdam, [...]" Leeuwarder Courant, 26/04/1844, p. 6

ZIE OOK ...

BALDENEKER J. B. junior in Frankfurt am Main, Duitsland

 

15, Koningsplein (*1814)(*1815), 424, Cingel, het vijfde Huis van de Oude Spiegelstraat (*1819)(*1822), Amsterdam
BARESCHEI

 

Lyrapiano ca. 1815, Collectie Muziekinstrumentenmuseum, Brussel, België

 

'Pianomaker' (datum ?) Amsterdam
BATZ Christoffel  

FAMILIE

"Heden namiddag circa vyf uuren, overleed mijn waarde Egtgenoot CHRISTINA SOPHIA JOHANNA KOLL [?], na een zware ziekte, in den ouderdom van ruim 40 Jaaren; nalatende my ondergeteekende met vier onmondige Kinderen geeve langs deezen gewoonen weg, van dit myn smartelyk verlies aan myne en haare Familie, vrienden en bekenden kennissen, my verzekert houdende van derzelver hartlyke deelneeming; verzoeke van Condoleantiebrieven verschoont te blyven. Utrecht, den 15 Maart, 1795. CHRISTOFFEL BATZ." Haarlemsche Courant, 19/03/1795, p. 2

 

 

'Orgelmaker' ca. 1873

"UIT DE HAND TE KOOP, voor een zeer redelijken prijs : Een welluidend KABINET-ORGEL, zou geschikt voor een kleine Kerk, of groote Zaal, als bestaande uit Holpijp 8 voet en Roerfluit 4 voet, beide gehalveert, Octaaf 4 voet en Octaaf 2 voet geheel, Prestant 8 voet in de Discant en Tremulant, gemaakt daar CHRISTOFFEL BATZ te Utrecht 1783, te bevragen by den Notaris A. VOLKERSE te Monnickendam." Opregte Haarlemsche Courant, 18/08/1818, p. 3

Utrecht
BATZ Gideon Thomas

Kabinetorgel eind 18e eeuw,  Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig, Duitsland

 

'Orgel- en Clavecymbaalmaker' ca. 1787

Leerlingen van hem waren bijv. FLAES Pieter & BRÜNJES D. Georg (zie hieronder), beiden ook gevestigd te Utrecht als associés.

"Een bekwaam ORGELMAAKERS KNEGT, zijn verstaande, en van goede Attestatien voorzien, genegen zynde binnen Utrecht te komen werken, addresseere zig hoe eerder hoe liever by G. T. BATZ, Mr. Orgel- en Clavecimbaalmaker te Utrecht." Amsterdamsche Courant, 20/06/1780, p. 2

 

Beschuitmarkt (*1787), Utrecht
BATZ Johan Martin Wilhelm

(? - 1836)

 

NECROLOGIE

"Heden werd ik diep getroffen, door het onverwacht overlijden van mijnen echtgenoot JOHAN MARTIN WILHELM BATZ. Eene slijmberoerte ontrukte hem plotseling aan het leven, mij nalatende zes onmondige kinderen, Utrecht S. M. MEIST, den 19. November 1836. Wed. J. M. W. BATZ. P. S. Het repareeren en stemmen, van FORTO-PIANOS zal van mijnentwege, door mijnen oudsten zoon, onder toeverzigt en medewerking van deszelfs oom, de firma J. BATZ & COMP. voortgezet worden, waartoe ik mij in de begunstiging aanbovele." Utrechtsche Courant, 25/11/1836, p. 3

 

'Piano stemmer' ca. 1820

J. BATZ & COMP.  (**1836)

298, Kerkstraat bij de Leijdschestraat (*1820), Amsterdam
BAUR Mattheus
| BAUER

 

"MATTHEUS BAUR, op het Delftschevaart, het derde huis van de Broedersteeg, na de Krattebrug, Wijk G, N°. 310, te Rotterdam, heeft bij deze de eer, aan alk Heeren en Dames van de Toonkunst, kennis te geven, dat hjj van den gerenomeerden Piano-Fortemaker BLAUFELDER, te Ludwigsburg, een assortiment PANO-FORTES ontvangen heeft, welke, wellens deszelfs ronde voile Toon en elegante bewerking, de Kenners ongetwijffeld zullen voldoen. Hij recommandeert zich derhalven tot het leveren van opgemelde Piano-Fortes; alsmede tot het in commissie bezorgen van de navolgende, als : A la Giraffe. Apollo pyramides. A la Harpe, en andere soorten meer; zullen de de Commissien, waarmede men hem zal gelieven te vereeren, op het beste en spoedigste worden geëffectueerd; terwijl men zich, zoo van een als ander, van de civiellle bediening kan verzekerd houden. NB. Dezelve Verkoopt, Repareert, Verhuurt en Stelt alle soorten van PIANO-FORTES, tot de civielste prijzen." Rotterdamsche Courant, 30/05/1818, p. 4

 

 

Handelaar in piano-fortes en 'Piano-fortemaker' ca. 1816-25

"M. S. BAUR, Piano-Fortemaker, te Rotterdam, is verhuisd naar het Hang wijk D n° 24; beveelt zich verder aan zijne begunstigers." Rotterdamsche Courant, 07/05/1825, p. 3

"UIT DE HAND TE KOOP, eene allerfraaiste PIANO-FORTE, een Staartstuk van 6 Octaven, 3 snaren en 4 Pedalen, door ERARD te Parys vervaardigd. Dit Stuk is waarschijnlijk het eenigste van die soort, dat zich hier te land bevindt. Te bevragen bij, M. BAUER, Piano-Fortemaker, in de Weste wagenstraat, Wijk E., No. 664 en 618, te Rotterdam." Rotterdamsche Courant, 15/06/1816, p. 1

 

664 en 618, Weste wagenstraat, Wijk E. (*1816), 310, Delftschevaart, het derde huis van de Broedersteeg, na de Krattebrug, Wijk G (*1818), 24, het Hang wijk D (*1825), Rotterdam
BECHT H. M. 'Instrumentmaker' ca. 1865-67  

1, Spui (*1865)(*1866-67), 's Gravenhage (Den Haag)

BECHT J. J. 'Instrumentenmaker' ca. 1865-67  

32, Spuistraat (*1865)(*1866-67), 's Gravenhage (Den Haag)

BECKX-DE LA FAI P. J.  

 Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12 [sinds 1889 (x1906) (x1912)]

'Eisengiessereibesitzer, Piano-, Harmonium- u. Musikwerke-Händler' (x1906)

'Eisengiesserei, auch Handlung mit Pianos, elektr. Pianos, Orgeln, Orchestrions (Marke : Wilhemine)u. Sprechm., sowie Reparatur-Werkstatt' (x1912)

 

Spoorstraat (x1906), 15, Spoorstraat (x1912), Tegelen
BEEKES H. J.  

 Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12

'Piano-Händler, -Reparateur u. -Stimmer' (x1906)(x1912)

 

155 G, Molenstraat (x1906)(x1912), Helmond
BEKKER O. J. & Co Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890

'Pianohandlung' (x1890)

 

9, Piet Heinstraat (x1890), 's Gravenhage (Den Haag)

 

BEKKER Rud. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890; (x1890)

'Musiklehrer u. Pianohändler' (x1890)

 

Sliedrecht

 

BELKUM  

Handelaar en/of fabrikant van piano's ca. 1910; (*1910)

 

Leeuwarden
BENDER Jan Christiaan

(1796 - 18??)(⁴)

 

INFO EXTRA

Genealogie.online (BENDER Jan Christiaan)(⁴)

 

'Pianomaker' ca. 18?? Veere ? Leiden ?
BENDER Christiaan Carel

(1825 - 18??)(⁵)

Catalogus der voorwerpen van den nationalen wedstrijd voor werklieden met ..., 1871, p. 16

Geïllustreerde gids voor Hollandsche reizigers van en naar Indië via Genua ..., 1896, p. 127

 

"TE KOOP voor ƒ 250.- eene zeer goede vleugel-piano met nette kast, bij C. C. BENDER, Pianomaker. Achter de Hooglandsche Kerk bij de Choorsteeg, Wijk VII. N°. 881, die zich beleefdelijk blijft aanbevelen tot het Stemmen en Repareren van Piano's en Pianino's." Leydsche Courant, 24/05/1850, p. 3

"Vier 6-Octaaf PIANO'S, voor een civilen Prijs, waarvan een zoo goed als nieuw, met Metalen Plaat en Stang, welluidenden toon, en nette Kast, bij C. C. BENDER, Pianomaker, thans wonende in de Kloksteeg, Wijk IV. N°. 661, die zich blijft aanbevelen, tot het Stemmen en Repareren van Piano's en Pianino's." Leydsche Courant, 19/05/1851, p. 3

"Een Pianino van COLLARD & COLLARD, te Londen, 6¾ Octaaf van C tot A, voor ƒ 600, een dito van BAUTZ, te Parijs, voor ƒ 400, een dito van ECK, le Keulen, voor ƒ 250, een vierkante COLLARD & COLLARD, te Londen, voor ƒ 275, een dito PLEYEL, te Parijs, 6 ½ octaaf voor ƒ 225, twee zes Octaafs voor ƒ 75.— en een Huis-Orgel voor ƒ 85.—, bij C. C. BENDER, Pianomaker en Stemmer, Hooigracht, N°. 822." Leydsche Courant, 04/01/1856, p. 4

INFO EXTRA

  Genealogie.online (BENDER Christiaan Carel) (⁵)

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1850-1941 [sinds 1850 (x1906)(x1912)]

Kleinzoon van Jan Christiaan BENDER.

BENDER C. C. (*1850)(*1851)(*1853)(*1854)(x1890)(x1912)

Leiden

'Pianomagazijn' (y1871)

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890)

'Hofliefrant' - 'Piano- u. Orgel-Handlung. Generalvertr. für Hamlin in Boston u. der Pianola.' (x1906)

1906 - Prok.: H. BENDER (x1906)

1906-12 - Eigenaars : J. J. & J. C. BENDER (x1906)(x1912)

1912 - Manager : E. MUNTING (x1912)

'Piano-, Pianola-, Harmonium- u. Orgel-Handlung. Generalvertreter für Mason & Hamlin, Boston' (x1912)

Amsterdam

'Hoflieferant' - 'Piano- u. Orgel-Handlung. Generalvertr. für Hamlin in Boston u. der Pianola.' (x1906)

'Hoflieferant' - 'Piano-, Harmonium- u. Pianola-Handlung. Vertretung für The Aeolian Co., New York.' (x1912)

Rotterdam

'Hoflieferant' -'Piano- u. Orgel-Handlung, Vertreter der Pianola, sowie von Mason & Hamlin-Boston' (x1906)

'Hoflieferant' - Piano- u. Orgel-Handlung, Pianola- u. Orchestrelle-Salon' (x1912)


(vervolg)

"TE KOOP door vertrek naar elders : Eene zoo goed als nieuwe Fransche PIANINO 7 Octaaf, met Pallisander Kast en ronde toon, voor 300 Gl.; alsmede nieuwe en bespeelde PIANO en PIANINO'S te Koop of te Huur bij C. C. BENDER, Pianomaker en Stemmer, Hooigracht N°. 822, te Leyden." Haarlemsche Courant, 27/11/1857, p. 3

"De ondergeteekende maakt zijne geëerde begunstigers bekend, dat zijn PIANO-MAGAZIJN verplaatst is van de Hooigracht naar de Hoogewoerd No. 375." Leidsch Dagblad, 18/08/1863, p. 4 (leiden.courant.nu)

Exposantenlijst Rotterdam, 1906

 

HOOFDZETEL : 881, Achter de Hooglandsche Kerk bij de Choorsteeg, Wijk VII (**1850), 661, Kloksteeg, Wijk IV (*1851), 822, Hooigracht (*1853)(*1854)(*1855)(*1856)(1857), 375, Hoogewoerd (y1863), Toonzaal : 90, Hoogewoerd (y1871)(x1890)(*1895)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910)(x1912), Toonzaal : 4, Rijnstraat (x1906)(x1912), Leiden

BIJHUIS tot ca. 1906, HOOFDZETEL ca. 1912 : 74, Damrak (*1896)(*1907)(*1909), 1-5, Beurspassage (x1906)(*1910)(x1912), Amsterdam

BIJHUIS : ZZ 94, Wijkhaven (x1906)(*1910), 94-96, Wijnhaven (bij M. C. SIEZEN - 1912)(x1912), 17, Glashaven (*1921), 34, Witte De Withstraat (*1941), Rotterdam

BENDER Hermann  

Handelaar en/of fabrikant van piano's ca. 1890

'Commissionair in Pianos und Musikinstr.' (x1890)

 

Rykmanstraat (x1890), Deventer
BENDER W. C.  

Handelaar en/of fabrikant van piano's ca. 1890-1906

'Piano- und Orgel-Handlung' (x1890)(x1906)

 

[348], Voorstraat (x1890)(x1906), Dordrecht
BENKERT G. W. L.  

'Pianofabrikant' ca. 1906

'Klavierbauer' (x1906)

 

42, J. v. Lennepkade (x1906), Amsterdam
BENNER J. B.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's' ca. 1906-12

 'Piano-Händler' (x1906)

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1912)

 

79, Noord Einde (x1906), 97, Noordeinde (x1912), 's Gravenhage (Den Haag)
BENSDORP Johann F.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's' ca. 1912

 'Piano-Händler' (x1912) - zie ook KESSELS

 

10, Rozengracht (x1912), Amsterdam
BERENTS Th.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1910

 

31, Grootestraat (*1910), Maastricht
BERGMANN J. E.
| BERGMAN

 

"De Ondergeteekende verwittigt het geëerd Publiek, dat bij wederom eenige fraaije PIANO-FORTE'S ontvangen heeft, vervaardigd door de gerenomeerde Piano-Fortemakers F. SCHRUIMF en E. BERGMAN, die zich in het jaar 1827 in Nederland en wel in 's Hage, in de Tweede-Molstraat, n.° 340, geëtablisseerd hebben. De Ondergeteekende vindt goed het geëerd Publiek met de Makers dezer Instrumenten bekend te maken, ten einde men deze niet onder den naam van vreemde verkoopt, hetwelk dikwijls plaats heeft, te meer daar dezelve voor geene vreemde behoeven te wijken, zoo wel in toon als ook in bouworde; voor het springen der Zangboden en Klossen waarborgt hij voor den tijd van een jaar, en geeft een ander van gelijke waarde, zoo dit mogt gebeuren (mits buiten eigen toedoen). Men kan het Instrument een jaar bespelen en de toon alsdan niet naar genoegen zijnde aan den Verkooper terug geven, betalende alleenlijk eenen Huurprijs en verwittigende den Verkooper eene maand te voren hiervan, zoodat een Kooper bij deze Instrumenten niets waagt, gelijk bij vreemde vaak liet geval is. Vernomen hebbende, dat er veel tot nadeel dezer Instrumenten wordt ingebragt, denkelijk door Confraters, welke telt niet in staat zijn om een goed Instrument te vervaardigen, of het debiet trachten te verminderen, zoo kan men, om zich van het tegendeel te overtuigen, te allen tijde deze Instrumenten bij den Ondergeteekende op het naauwkeurigste onderzoeken, en de deugd dezer Instrumenten door de getuigenis dergenen gestaafd zien, welke dezelve reeds in eigendom bezitten. De prijzen zijn zoo bepaald, dat dezelve aanmerkelijk veel verschillen bij die van vreemde Piano-Forte's. Ook maakt de Ondergeteekende bekend, dat hij Piano-Forte's in ruiling aanneemt. J- BERGMAN, op het afloopen der Kipstraat, n.° 370, te Rotterdam." Rotterdamsche Courant, 03/04/1828, p. 3

"Er zijn geplaatst in het Gendsche Koffijhuis eenige fraaije PIANO-FORTO'S ter bezigtiging, van des morgens 10 tot 3 ure; kunnende men verzekerd zijn, dat deze in allen opzigte zullen voldoen. Nadere informatie bij J. BERGMAN, op de Korte-Hoogstraat, 351, te Rotterdam." Rotterdamsche Courant, 06/01/1829, p. 1

"De ondergeteekende Fabrnkanten van Piano Forto's van de Koninklijke Muzijkschool en gebrevetteert door HH. XX. HH. de Prins en Princes van Oranje te 's Hage, hebben de eer het publiek te verwitrigen, dat zij een DEPÔT van PIANO FORTO'S hebben daargesteld, ten Huize van den Heer W. Coster, op de hoek van het Waagplein te Alkmaar, tevens van deze gelegenheid gebruik makende, hunne Fabrijk aan te bevelen F. SCHRIMPF en J. E. BERGMANN. 's Hage." Opregte Zaturdagse Haarlemse Courant, 22/07/1843, p. 2

'Fabrikant in piano-fortes' vanaf 1827-1848

SCHRIMPF F. & BERMAN J. E. (*1842)(*1843) tot 1845, kijk bij zijn schoonzoon en associé SCHRIMPF.

"De ondergeteekende, Pianomaker te 's Gravenhage, heeft de eer, bij deze aan zijne geëerde begunstigers en verdere belanghebbenden te verwittigen, dat de tot dusverre tusschen hem en J. E. BERGMANN bestaan hebbende Compagnieschap, met den datum van heden, is opgeheven, en de Fabrijk in Piano-Fortes, van nu af aan, alleen op naam en voor rekening van den ondergeteekende zal worden voortgezet, en dat alzoo ook de liquidatie, zoo ten opzigte der invorderingen als de te doene betalingen voor hem zal verblijven. Recommanderende hij ondergeteekende zich bij deze gelegenheid in de protectie van zijne begunstigers, met kennisgeving tevens, dat in zijne Fabrijk steeds de meest solide Piano-Fortes, in alle soorten en tegen zeer billijke prijzen, zoo in Koop als in Huur, te bekomen zijn. 's Gravenhage, den 18 September 1845. F. SCHRIMPF." Dagblad van 's Gravenhage, 19/09/1845, p. 4

NECROLOGIE

 1845 - "Heden ontving ik het voor mij treffende berigt, dat mijn Behuwdvader, J. E. BERGMANN, op den 27 dezer, ten huize van zijnen Zoon, te Ruhrort, in den ouderdom van ruim 80 jaren, tot diepe droefheid van zijne kinderen en kleinkinderen, is overleden. Alhoewel dankbaar voor zijn langdurig bezit, treuren wij echter bij zijn verscheiden, daar hij ons allen lief en dierbaar was. 's Gravenhage, uit aller naam, den 29 Augustus 1845. F. SCHRIMPF." Dagblad van 's Gravenhage, 03/09/1845, p. 4


(vervolg)

"Pour cause de départ on désire vendre de la main à la main, au moins [?] de fl. 430, un Magnifique Piano de 6 ½ Octaves, sortant des meilleures Fabriques de Bruxelles ; cet instrument est encore ton et ne laisse rien à désirer sous aucun rapport. S'adresser Lange Vijverberg, n° 39, ou à la Fabrique de Pianos Schrimpf et Bergmann." Journal de la Haye, 24/05/1845, p. 4

351, Korte-Hoogstraat (*1829), Rotterdam

 370, Kipstraat, wijk I, (**1827)(*1828),  340, Tweede-Molstraat (*1828), 131, Groote Markt, op den hoek van de Gerbrandsstraat, wijk W (*1837)(***1837), 39, Lange Vijverberg (*1845), Groote Markt (*1843)(*1844-45)[(*1848)], 's Gravenhage (Den Haag)

BERKELJON  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1895-1912 [sinds 1891 (x1912)]

BERKELJON Gebroeders (x1906), 'Klavierlehrer, auch Musikal.-, Piano- u. Orgel-Händler'

BERKELJON J. Henri (x1912), 'Musiklehrer, handelt nebenbei mit Pianos, Orgeln u. Musikinstr.'

 

 

40, Lange Mare (*1895)(*1903)(*1905)(x1906), 40, Nieuwe Mare (x1912), Leiden

 

BERKELJON Julius W. A.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's' ca. 1906-12 [sinds 1887 (x1912)]

 'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)

'Piano- u. Orgel-Händler, -Reparateur u. -Stimmer' (x1912)

 

53, Weimarstraat (x1906)(x1912), 's Gravenhage (Den Haag)
BERNHARDT  

'Facteur de pianos' te Parijs. Kijk bij BERNHARDT Louis te Parijs.

1843 - "De Heer BERNHARDT, Fabrikant van Piano's voor Z. M. den Koning, te Parijs, maakt alle Verkoopers in dat Vak bekend, dat zijn Kantoor is in den Oppert, N°. 33, te Rotterdam. De Particulieren en Muzijkmeesters zullen de PIANO'S van den Heer BERNHARDT bij alle voorname Verkoopers van het Rijk vinden. Neemt Commissien op voor alle Muzijk-Instrumenten en voor Fransche en Italiaansche Snaren. Brieven franco." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 15/07/1843, p. 4

 

33, Oppert (*1843), Rotterdam
BEVERSLUIS P.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1881

 

Nijmegen
BIK H. J.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912

'Pianohandlung' (x1890)

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)(x1912)

 

 

Breestraat (x1890), 177, Breestraat (*1895), 3, Breestraat (*1905)(x1906)(x1912), 24, Oude Singel (*1910), Leiden

 

BISOSKIE Salomon  

"Uit de hand te koop: Een CLAVECIMBAAL, een Staart-Stuk, gemaakt door Salomon Bisoskie, zynde een dubbeld Clavier, met 4 Octaven boven tot C, en in de Bas afloopende tot B, hebbende 3 Registers, en een voor 't boven Clavier; te bevragen by den Heer : J. F. Roseboom in de Zylstraat te Haarlem." Oprecht Saturdagse Haerlemse Courant, 14/08/1773, p. 2

 

'Pianofabrikant' ca. 1773 Haarlem ?
BLAD P.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12; (x1906)

'Piano-Handlung. Filiale von GOLDSCHMEDING - Amsterdam. Depot von Pianos u. Orgeln' (x1906)

'Klavierlager von Goldschmeding - Amsterdam' (x1912)

 

28, Schoolstraat (x1912), Utrecht
BLANCHE & Cie Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1895-1905 21, Oude Gracht (*1895)(*1903)(*1905), Utrecht
BLANK B.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1895-1912; (*1895)

'Musikal.-, Piano- u. Musikinstr.-Handlung' (x1906)

'Musikal.-, Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Handlung' (x1912)

 

Voorsteek (x1906), 246, Voorstreek (x1912), Leeuwarden
BLOEMHOF M. E.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's' ca. 1906 [sinds 1894 (x1906)]

 'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)

 

83-85, Prins Hendrikstraat (x1906), 's Gravenhage (Den Haag)
BLOKHUIZEN Carel Johannes  

'Pianostemmer' ca. 1928

11/04/1928 - Faillissement van Blokhuizen, Carel Johannes, pianostemmer te Nijkerk  (n°1950)

 

Nijkerk
BLOMMERS Matthijs Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1903 (⁶) Rotterdam ?
BLÜTHIGEN Carl Gottlieb
| BLÜTHGEN
 

"Nieuwe en nog zoo goed als nieuwe, Englisch Model en andere soorten van PIANO'S, van goeien Toon en Speelaard, welke ook door inruiling voor andere Piano's worden verkocht, en voor welker deugdzaamheid wordt ingestaan; te bezigtigen Elisabethstraat, N°. 277. C. G. BLÜTHGEN, Pianomaker." Utrechtse provinciale StadsCourant. Algemeen advertentieblad, 23/01/1843, p. 4 (resources2.kb.nl)

"Twee nette en goed bewerkte PIANO FORTES te koop, Englisch model met metalen zangborden; uitmuntend van toon en speelaard ; voor welker deugdzaamheid wordt ingestaan. Ook worden ouden in ruiling aangenomen. Te bezigtigen en te bespelen bij P. P. de Groot, in de Sint Jacobstraat, Leeuwarden, C. G. BLUTHIGEN den 11 September 1843. Pianomaker te Utrecht." Leeuwarder Courant, 12/09/1843, p. 4 (resources2.kb.nl)

"Zeer goede en voor civiele prijzen, nieuwe en gebruikte PIANO'S, welke ook door inruiling worden verkocht en ook in huur worden aangeboden, voor welker deugdzaamheid wordt ingestaan. Te bezigtigen Elisabethstraat No. 277, C. G. Bliithgen, Pianomaker." Utrechtse provinciale StadsCourant. Algemeen advertentieblad, 18/12/1843, p. 4 (resources2.kb.nl)

"Op Maandag den i6<len Junij 1845, des middags ten 12 ure precies, zal men ten huize van den Heer Carl Gottlieb Blüthgen, aan de Westzijde van de Oude Gracht bij de Geertebrug, Wijk B. No. 69, te Utrecht, ten overstaan van den Notaris DWARS, in het openbaar, tegen gerede betaling, verkoopen : zes opstaande PIANO FORTO'S, van 6 en 6 1\2 octaaf, allen sterk en modern elegant, Engelsch model, vervaardigd door den Heer Bluthgen, en elf vierkante DITO'S, mede van 6 en 6 1\2 octaaf, sterk modern en schoon, waarvan 9 zijn vervaardigd door als voren, en 2 door Broadwood; drie DITO'S Staartstukken, als twee van Duitsch en een van Fransch maaksel. De stukken zijn dagelijks te bezigtigen, terwijl de verkooper voor de deugdelijkheid der stukken uit zijne Fabriek, gedurende een jaar instaat." Opregte Donderdagse Haarlemse Courant, 12/06/1845, p. 4 (resources2.kb.nl)

'Pianomaker' ca. 1843-56

 
(vervolg)

"Van heden af, gedurende veertien dagen, zijn er tegen verminderde prijzen opstaande en andere nieuwe en gebruikte zeer goede en fraaije PIANO-FORTO'S te bekomen, bij C. G. BLÜTHGEN, te Utrecht, Oude Gracht bij de Geertebrug. Oude PIANO'S worden in ruil aangenomen, en ook zijn bij hem PIANO'S in huur te verkrijgen." Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant, 18/06/1845, p. 3 (resources2.kb.nl)

"De Ondergeteekende berigt bij deze zijne geëerde begunstigers binnen en buiten deze stad, dat hij met zijne Woon-en Werkplaats is verhuisd naar Achter den Dom. Hy beveelt zich bijzonder in ieders gunst en rekommandatie zoo voor het maken als repareren van Piano's, belovende hij van zijnen kant goed werk en eene prompte en civiele bediening, Oude Piano's worden door hem, indien het mechaniek slechts solide bewerkt is, als geheel nieuw weder opgemaakt. C. G. BLÜTHGEN, Pianomaker." Utrechtse provinciale en stadsCourant, 07/01/1856, p. 4 (resources2.kb.nl)

277, Elisabethstraat (**1843), 69, Oude Gracht bij de Geertebrug, Wijk B (*1845), Achter den Dom (**1856), Utrecht
BOCAGE Charles Marie

(1850 - 1911)

 

 

 

AMSTERDAM - "[...] ze staan rechts aan het begin van de zaal. De piano's van de firma Lieshout & Zn. te Rozendaal en van Ch. M. Bocage te Utrecht, mogen ook gezien worden. De laatstgenoemde firma zond er een in in djattihout, voor tropische klimaten bestemd." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 16/04/1892, p. 2 (resources2.kb.nl)

DORDRECHT - "[...] eveneens hier terstede, trekken in deze buurt een oogenblik onze aandacht evenals de piano's van Bocage en Dupont uit Utrecht, die, hoe voortreffelijk misschien van constructie en klank, hier pryken in aartsleelyke kasten. Of de inzenders gedacht hebben aan hot spreekwoord : les contrastes font la beauté, vermag ik niet uit te maken; [...]" Expo Dordrecht -  De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 05/08/1895, p. 5 (resources2.kb.nl)

"CH. BOCAGE, Pianofabrikant. NOORDSINGEL WZ. 172. Fabriek : Delftschestraat (Handelsterrein). BEKROOND op de Wereldtentoonstellingen te Amsterdam en te Kimberley (Z.-Afrika) 1892, voor de beste PIANO naar evenredigheid der prijs. Billijke conditiën voor stemmen. Speciale inrichting voor Reparatiën. Attesten van de voornaamste muziekautoriteiten voorhanden." Rotterdams Nieuwsblad, 30/03/1896, p. 8 (resources2.kb.nl)

"CH. BOCAGE, Pianofabriek - Admiraliteitsstraat - Pianomagazijn, 8 - 10 - 12. AGENTUUR GAVEAU, PARIS. Fabriceert Piano's in alle constructies, gewenschte stijlen en houtsoorten. Verhuren, Stemmen, Repareeren, Inruilen." Rotterdams Nieuwsblad, 10/02/1902, p. 1 (resources2.kb.nl)

 

 

'Pianomaker' ca. 1895-1912

Ex-werknemer van RIJKEN & DE LANGE

1886 - "Met de Zilveren Medaille voor 25-jarigen trouwen dienst werd besloten te bekronen de timmerman C. Van Halteren (werkzaam bij den heer D. Verheül) en de pianomaker S. Bocage (werkzaam bij de heeren Gebrs. Rijk[en] & De Lange." Rotterdams Nieuwsblad, 18/12/1886, p. 4 (resources2.kb.nl)

BOCAGE & DUPONT (vóór 1895), zie ook DUPONT.

Na de breuk met DUPONT in 1895 zocht BOCAGE een nieuwe werkplaats. Hij verlaat Utrecht voor Rotterdam :

1895 - "Te Huur gevraagd op stillen stand, bij voorkeur omtrek Wijnstraat, Glas- of Scheepsmakershaven, een droge en goed verlichte werkplaats, geschikt voor pianomaker en met woning voor klein gezin annex. Brieven, met huurprijs en grootte aan C. Bocage, Drift 1, Utrecht." Rotterdamsch Nieuwsblad 24/05/1895, p. 8 (breurhenket.com)

1904 - "In de panden van de Boterstraat 22 en 22a zal gevestigd worden de pianofabriek van den heer Ch. Bocage te Rotterdam." Rotterdamsch nieuwsblad, 25/10/1904, p. 5 (resources2.kb.nl)

BOCAGE Ch. (x1906)(x1912)

 'Pianobauer u. -Händler' (x1906) te Rotterdam

'Pianofabrik u. -Handlung' (x1906) in Schiedam

1906 - Eigenaar : D. BOSMAN (x1906), te Rotterdam

1911 - "Overleden : Charles Marie Bocage, 60 j. en 5 mnd., K- Haven." Rotterdams Nieuwsblad, 24/02/1911, p. 5 (resources2.kb.nl)

1911 - "Bij het neerlaten van een piano, uit een bovenverdieping van de fabriek der firma Bocage te Schiedam, schoot deze uit den takel en trof den heer Bocage, die op het werk toezag, in de borst, waardoor hij achterover op de straat sloeg. Hij werd met schedelbreuk opgenomen en is daaraan den volgenden nacht overleden." Nieuwsblad van Friesland, 25/02/1911, p. 1 (resources2.kb.nl)

'Piano-Fabrik u. -Handlung' (x1912) te Schiedam

Exposantenlijst Dordrecht, 1892 | Exposantenlijst Kimberley, 1892 | Exposantenlijst Amsterdam, 1895

 

1, Drift (**1895), Utrecht

22-22a, Boterstraat (*1904)(1909)(*1911), 22, Boterstraat (x1906), 44, Kortehaven (x1912), Schiedam

172, Noordsingel W.Z. (**1896), Fabriek : Delftschestraat (Handelsterrein)(**1896), 8-10-12, Admiraliteitsstraat (*1902), 8, Admiraliteitsstraat (x1906), Rotterdam

BOCH Joseph A.  

'Pianomaker' ca. 1839

Hij kwam van Stauffen (Beieren), Duitsland in 1839 naar Utrecht. (¹)

 

446, Korte Smeesteeg (1839)(¹), Utrecht
BOCH Joseph
| BOSCH | BOSEL
 

Tafelpiano ca. 1815, Sweelinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland
Tafelpiano ca. 1815, Sweelinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland
Tafelpiano ca. 1815, Sweelinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland
Tafelpiano ca. 1820,
Geelvinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland
Tafelpiano ca. 1820, Sweelinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland
Tafelpiano ca. 1820, Sweelinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland
Tafelpiano ca. 1825, Kolthoorn Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland

 

 

'Piano-Fortomaker' ca. 1815-25

BOCH kwam blijkbaar uit Stauffen, Duitsland. (⁴)

HAARLEM - "De Heer J. Bosch, te Amsterdam, heeft eenen piano ingezonden, waarover de commissie zeer te vreden geweest is. Zij stemt voor hem tot eene bronzen medaille." Rapport der hoofdcommissie der beoordeeling der voorwerpen van nationale Nijverheid, 1825, p. 196

HAARLEM - "Joseph Bosch, Amsterdam e. 214. N. H. 2688. staande pianoforte, breed 4 voet, hoog 7 ½ voet." Catalogus der voortbrengselen van Nederlandsche volks- en kunstvlijt ..., Haarlem, 1825, p. 310

Bronzen medaille Haarlem, 1825

 

Grimnessersluis (1818)(³), 28, Grimenissesluis (*1820), Amsterdam
BOCKELMANN L.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's' ca. 1906-12

 'Musikal.- u. Piano-Handlung' (x1906)

 'Musikal.-, Piano- u. Orgel-Handlung' (x1912)

 

5, Smeden (x1906)(x1912), Zwolle
BOEREE Willer Hendrik  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912

'Piano- u. Orgel-Reparateur u. -Stimmer' (x1912)

 

 

16, Schlachtelstraat (x1912), Haarlem

 

BOGAARTZ M. W.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's' ca. 1906-12 [sinds 1887 (x1906)(x1912)]

 'Piano- u. Orgel-Händler u. -Reparateur' (x1906)

 'Piano- u. Orgel-Händler u. -Reparateur u. -Stimmer' (x1912)

 

4, Da Costastraat (x1906)(x1912), 's Gravenhage (Den Haag)
BÖMKE J. 'Instrumentmaker' ca. 1820 (muziekinstrumenten?)  

9, Prinsenstraat (*1820), Amsterdam

BORGHOLZ Henricus Jacobuszoon
| BORGHOLS
 

'In Piano-Fortes' ca. 1840-47

RAPPEL & BORGHOLZ (1840-1842), zie RAPPEL

794, Prinsengracht bij de Vijzelgracht (***1842), 4938, Prinsengracht bij de Vijzelgracht (*1846-47), Amsterdam
BOTS G. L. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)(x1912)

 

A. 62, Fortuinstraat (x1906), 252, Wouwschestraat (x1912), Bergen-op-Zoom

 

BOTTINGA R. O.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12 [sinds 1892 (x1912)]

BOTTINGA R. O. (x1906)

BOTTINGA R. O. & Co (x1912)

Utrecht

'Piano- u. Orgel-Handlung. Filiale von C. KETTNER, Amsterdam' (x1906)

'Hândler mit Pianos, Orgeln u. Musikinstr. aller Art, auch Reparateur' (x1912)

Zeist

'Handlung mit Musikal., Pianos, Orgeln u. Musikinstr. aller Art' (x1912)

 

 

HOOFDVESTIGING : 6, Plompetorengracht (x1906)(x1912), Utrecht

BIJHUIS : 12, Dorpstraat (x1912), Zeist

 

BOUWENSE D. C. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1910  

G. 3, Korte Delft (*1910), Middelburg

BOVENKERK J. W. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12

'Piano-, Orgel- u. [Musik]Instrumenten-Handlung' (x1906)(x1912)

 

137, Groote Plein (x1906)(x1912), Weesp

 

BRAS Cornelis

(ca. 1833 - 1896)

 

1896 - "Door deze vervullen wij den treurigen plicht, kennis te geven van het overlijden Van onzen geliefden Echtgenoot, Vader en Behuwdvader, den Heer CORNELIS BRAS, in leven Pianofabrikant in den ouderdom van bijna 64 jaar. Namens wederzijdsche familie. De Wed. G. M. BRAS—LELIE. M. KOOLSBERGEN—BRAS. Wh. N. KOOLSBERGEN. Rotterdam, 29 November 1896. Oppert 76. N.B. De Zaak zal op dezelfde voet door de Weduwe, bijgestaan door haar Schoonzoon Wh. N. KOOLSBERGEN, worden voortgezet, waartoe zij haar beleefd aanbeveelt." Rotterdams Nieuwsblad, 02/12/1896, p. 1

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-96

'Piano-Handlung' (x1890)

'Pianofabrikant' (y1896)

46, Oppert (x1890), Rotterdam
BRAUTIGAM Johannes
| BRUYDEGOM
'Orgel- en klaviermaker' ca. 1762 's Gravenhage (Den Haag)
BREEBAART  

"Orgels en Piano's. - Breebaart's orgel- en pianofabriek, Damrak, is aanzienlijk vergroot en in een nieuw gebouw no. 19, 20 en 21 gehuisvest. De firma heeft nog een paar belendende h.uzen aangekocht, ze doen amoveeren en er verrees een nieuw gebouw, met een bijzonder mooi en ru m magazijn. Het meest opmerkenswaardige is, dat het magazijn 12 M. breed is zonder middenstijlen tot steun ; ook door de groote ruit van 8 M. lengte aan de straatzijde trekt het de aandacht. De firma Breebaart is bekend om haar orgelfabrikatie. Alleen de reedboards voor de orgels ontvangt zij uit Amerika. In Breebaart's fabr ek worden die in elkaar gezet, de blaasbalg, toetsen en andere deelen ook de kast er om wordt in haar werkplaats gemaakt. Die orgelkasten levert zij in alle gewenschte stij.en en houisoorten, wij zagen er prachtige instrumenten van palissander noten- en eikenhout. Vroeger deelden wij in dit blad iets mede over de pianola* een soort automatische piano. (lees verder )

 

 

'Orgel-en pianofabriek' ca. 1901-06 [sinds 1880 (x1906)]

'Orgel-en pianofabriek' (y1901)

'BREEBAART'S Orgelhandel' - 'Orgel- u. Piano-Handlung' (x1906)


(vervolg)

De industrie is ook op dit terrein vooruitgegaan. In Hiecbaart's magazijn zagen wij een 7-octaafs instrument, veel gelijkende in uiterlijk op een vieugelpiano. Door de aanwezigheid van een transpositeur kan elk stuk in vijf verschillende loonschalen gespeeld worden; andere voordeden zijn dat de muziekrol van zelf terugwindt en dat de pedalen in verschillende standen gebracht kunnen woiden. Dit instrument draagt den naam Apollo. Dezelfde vernuftige techniek op het orgel toegepast heeft het aanzijn gegeven aan een instrument dat den naam Orpheus draagt. Het beste is, dat belangstellenden eens een kijkje gaan nemen. Wij willen nog enkel vermelden, dat het nieuwe, magazijn is gebouwd door den aannemer D. W. Venemans naar plannen van den architect Roelof Kuipers." De Telegraaf, 07/12/1901, p. 2

 

Dambrak (y1901), 22, Damrak (x1906), Amsterdam
BREIJINCK Bernhard  

'Pianomaker' ca. 1850

Leerling en opvolger van het atelier  ALLGAUËR J. J., in Zwolle, wanneer deze laatste in 1850 definitief verhuist naar Amsterdam. (*1850)

 

Zwolle
BREUGELMANS

 

"OCCASIE PIANO'S EN PIANINOS. Bij de Oodergeteekenden is voorhanden eene sterk toongevende PIANINO, van 7 Octaaf, nieuw, zonder gebreken en in Palissanderhouten Kast, met 5 Jaar Guarantie ƒ 260; alsmede 6 Octaaf PIANO'S, van ƒ 60 tot ƒ 100, alle met guarantie. OUDE PIANO'S worden in Ruil aangenomen. BREUGELMANS & Cie HEERENMARKT, N°. 274." Algemeen Handelsblad, 12/10/1857, p. 2

"KONINKLIJKE PIANO-FABRIEK C. BREUGELMANS & Cie te AMSTERDAM, Haarlemmerdijk bij het Singel, 385, zijn te bekomen nieuwe 7 OCTAAFS PIANINO'S, welker mechanismus naar de nieuwste uitvinding gemaakt en bijzonder aan te bevelen zijn voor een vochtig klimaat als ook voor Oost- en West-Indië. Deze Instrumenten worden met jaren guarantie voor Fabrieksprijzen afgeleverd. Oude PIANO'S worden in ruil genomen en reparatien tot zeer billijke prijzen. Voorhanden BESPEELDE PIANO'S van ƒ 50 en hooger." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 10/08/1863, p. 3

BREUGELMANS  BERNHARDT

1857 - "Op last van den Heer L. BERNHARDT. Piano-Fabriekant te Parijs, rue Bleue 25. OBlüüwï Mij begeven hebbende met twee Getuigen bij den Heer BREUGELMAN [sic], Piano-Fabriekant, wonende op de Heerenmarkt, tegenover de Weldadigheid, heb ik bevonden, dat er Piano's waren, die mijn Naam droegen van L. BERNHARDT TE PARIJS, deze Piano's zijn niet uit mijne Fabriek EN VERKLAAR DEZE VOOR VALSCH FABRIEKAAT, iets dat zeer nadeelig is voor mijne verkregene reputatie in Holland. Het geëerde Publiek wordt attent gemaakt, dat dezelve te bezigtigen zijn bij den Magazijnhouder CONSTANTIN DE PROUW, Madame STEUP, Mr. KETNER, Mr. KNIPSCHEER, Mr. LENSING, enz. De Heer BREUGELMAN [sic] zal vervolgd worden volgens de Wet, bij aldien hij Piano's Verkoopt met mijnen Naam. (1637) ___ L. BERNHARDT." Algemeen Handelsblad, 30/01/1857, p. 4 - Kijk bij BERNHARDT Louis

ADVERT

Tentoonstelling-nieuws, Volume 1, 1861, 97

 

 

'Pianofabrikant' ca. 1857-63

BREUGELMANS C. & Cie (**1857)(y1861)(**1862)(*1863)

BREUGELMANS & VAN LIESHOUT (*1861), kijkt U ook eens bij VAN LIESHOUT te Roosendaal.

KREZNER-BREUGELMANS (**1862)

"ONTBINDING. de vennootschap bestaan hebbende met den Heer J. F. KREZNER, Pianomagazijn Houder in de Warmoesstraat, en C. BREUGELMANS & Co., Pianofabricanten te Amsterdam, is ontbonden. Aan de fabriek zijn te bekomen NIEUWE 7 Octaafs en BESPEELDE PIANO'S tot zeer lage Prijzen; wij Recommanderen ons met Reparatie en Stemmen. Piano's in Ruil en Huur. Adres Nieuwezijde Achterburgwal bij de Lijnbaansteeg, G 20, Te Amsterdam. C. BREUGELMANS & Co., Hofleveranciers." Algemeen Handelsblad, 08/12/1862, p. 2

HAARLEM - "410. C. Breugelmans, firma : Breugelmans en van Lieshout, te Roosendaal. (2e medaille.) Beide piano’s verdienden bijzondere onderscheiding; zij waren van buitengewoon schoone bewerking en zeer gelijk en aangenaam van toon." Algemeene nationale tentoonstelling, Haarlem, 1861, p. 60-61

HAARLEM - "Het geëxposeerde, wij moeten het bekennen, laat veel te wenschen over; maar bedriegen wij ons niet, dan gelooven wij dat, wanneer de opgesomde bezwaren opgeheven waren, onze pianofabrieken spoedig met die van andere natien zouden kunnen wedijveren, en zelfs met roem bekend worden. Om al het geëxposeerde al ware het slechts ter loops te bespreken, ligt niet in ons plan; wij willen ons dus bepalen tot die stukken, welke naar ons bescheiden oordeel de meeste verdiensten hebben. [...] Onder n°. 410 vinden wij twee piano's van BREUGELMANS EN VAN LIESHOUT, te Roosendaal, waarvan a in eene prachtig bewerkte kast, versierd met het Nederlandsche wapen in beeldhouwwerk. Deze piano is voorzien van een dolce-pedaal, waardoor iedere pianospeler (die niet piano spelen kan) in staat gesteld is een heerlijk pianissimo te doen hooren; wij geven echter de voorkeur aan ; hoewel niet zoo veel uiterlijke pracht ten toon spreidende, munt deze pianino vooral uit door een schoonen en gelijken toon en gemakkelijken aanslag." Tentoonstelling-nieuws, Volume 1, 1861, p. 135

Zilveren medaille Haarlem, 1861

 

Roosendaal

274, Heerenmarkt (**1857), 26, Warmoessstraat bij de Wijde Kerksteeg (y1861), G 20, Nieuwezijde Achterburgwal bij de Lijnbaansteeg (**1862), 385, Singel (*1863), Amsterdam

BRIJNEN L. H.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12 [sinds 1894 (x1906)(x1912)]

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)

'Harmoniumbauer, sowie Piano- u. Orgel-Händler' (x1912)

 

 

7, Turfmarkt (x1906)(x1912), Leiden

 

BRINKMANN F. H.  

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12 [sinds 1870 (x1906)]

Kinderdijk (Ablasserdam)

'Handlung mit Nähmaschinen, nebenbei auch mit Pianos u. Orgeln' -'Handlung mit Nähmaschinen, führt nebenbei auch mit Pianos. Auch Stimmer und Reparateur' (x1906)

'Orgel- u. Piano-Händler, -Stimmer u. -Reparateur' (x1912)

 

 

's Gravenhage (Den Haag)

D. 4, Kinderdijk (x1906)(x1912), Ablasserdam (Rotterdam)

 

BRIX von WAHLBERG W. C

 

"In den Muziekhandel van BRIX VON WAHLBERG, Kalverstraat, D 11, bij de Osjessluis, te Amsterdam, zijn weder voorhanden eenige schoone OCCASIE-PIANINO'S (van Zeven Octaaf) van buitengewone fraaije Constructicn en brillanten Toon, tot ongekend billijke Prijzen. Geene Piano's worden aan bovenstaand Adres ter verkoop aangenomen of het Publiek aangeboden, zoo dezelve niet werkelijk in alle deelen volkomen beantwoorden aan de soliditeit waarvoor wordt ingestaan; bij iedere PIANINO wordt eene schriftelijke guarantie afgegeven. Een geheel nieuw (7 Octaafs half Oblique 3-Snarjg, met IJZEREN PLATEN, STANGEN en KLEMMEN en KOPEREN MECANIQUE) brillante PIANINO in massief Zwart MAHONIEHOUTEN KAST geheel met Koperen Lijsten ingelegd met Vergulde Lusters, Handvatten en Pedalen, is zoo even ontvangen en wordt a ƒ
350 te koop aangeboden, alsmede eene fraaije bespeelde PIANINO van 7 Octaaf, in PALISSANDERHOUTEN KAST, à ƒ
250 (met schriftelijke guarantien). Brieven franco." Algemeen Handelsblad, 05/08/1862, p. 3

 

'In muziek en muziekinstrumenten' ca. 1846-1912

W. CARABAIN (x1912)

'Musikal.-Verlag' (x1912)

3806, Kalverstraat bij de Taksteeg (*1846-47), D11, Kalverstraat, bij de Osjessluis (*1862), 153, Kalverstraat (*1896), 443, Overtoom (x1912), Amsterdam
BROEDELET Marinus

 

Tafelpiano ca. 1835, Haags Gemeentemuseum, Den Haag, Nederland
Tafelpiano ca. 1840, Huis van Gijn, Dordrecht, Nederland

"M. BROEDELET, te Utrecht, op de Oudegracht bij de Geertebrug Lett. A. No. --, heeft thans voorhanden, een schoon assortiment nieuwe Engelsche en verscheidene andere soorten van PIANO FORTES met een, vier, vijf tot zes pedalen, van zes, vijf en een half en vijf octaaf, en beste Fransche GUITAAREN te Huur en te koop, zoo wel buiten als binnen deze Stad, tot de civielste prijzen ; en extra beste Italiaansche VIOOL- en Guitarsnaren." Opregte Haarlemsche Courant, 13/01/1827, p. 4 (resources3.kb.nl)

"De Heeren JOHN BROADWOOD & ZONEN, Great Pulteneystreet Golden Square te Londen, hebben gemeend het Publiek in de Nederlanden openlijk te moeten berigten, dat eenige Piano-Fortemakers, en wel hoofdzakelijk te Amsterdam, zich niet ontzien hebben om voor deszelfs Instrumenten een valsch adres te plaatsen, en deze Instrumenten alzoo voor Engelsch van onze Fabrijk, door gansch Nederland te verkoopen. Zij maken het Publiek verder opmerkzaam, dat die Piano-Fortes, welke voor den geringen prijs van ƒ 400 à ƒ 500, zijn afgeleverd, zeer bezwaarlijk van hunne fabrijk kunnen zijn, en de genen welke vermeenen mogten, door dit schandelijk misbruik bedrogen te zijn, kunnen zich door de opgave van het nommer, hetwelk zich binnen in onze Instrumenten, alsmede op den Schaldeksel bevindt, zoowel voor het verledene als voort vervolg overtuigen van deszels echtheid bij den Heer M. BROEDELET, Koopman in Muzijk en Instrumenten te Utrecht, Wijk C, No., die ook dit najaar weder eene zeer groote partij Piano-Fortes op onze Fabrijk heeft uitgezocht. Londen, den 24sten November 1833." Opregte Haarlemsche Courant, 07/12/1833, p. 3 (resources3.kb.nl)

'Pianomaker' ca. 1827-33

Broer van onderstaande.

"Marinus Broedelet, Piano-fabrikant, daarna Organist der Walekerk en later Muziekonderwijzer en Organist in de Jacobi-kerk te Utrecht; [...]" Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende ..., Volume 2,Nummer 3, 1855, p. 1347

"De bespeling van het Orgel had bij die gelegenheid plaats, door den Heer M. Broedelet, beoefenaar der toonkunsten PianoFabrikant uit Utrecht, die, na het werk vooraf met bovengenoemde werktuigkundige, opgenomen en goedgekeurd te hebben, ons de liefelijke loon en, daarin aanwezig, als ook derzelver geschiktheid voor de Eeredienst in ons midden, deed opmerken, zoowel bij het spelen der Psalmen en Gezangen, die gezongen werden, als na het eindigen der godsdienstoefening." Boekzaal der geleerde wereld: en tijdschrift voor de Protestantsche kerken ..., 1842, p. 506

 

Oudegracht bij de Geertebrug Lett. A. (*1827), 3, Wijk C (*1833), Utrecht
BROEDELET Willem

(1810 - 1844)

"PIANO'S TE KOOP. Eenige goed geconserveerde gebruikte PIANO'S Te Koop, van ƒ 40 tot ƒ 175, aan de Piano-Fabriek, Muzijk- en Instrumenten-Magazijn van WILLEM BROEDELET, Utrecht, Smeebrug, B. 55." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 04/11/1843, p. 4 (resources2.kb.nl)

1839 - "De fabrijkant in piano's te Utrecht, de heer W. Broedelet, heeft thans vervaardigd en naar 's Gravenhage verzonden eene fraaije piano, gemaakt voor Z. K. H. den Prins van Oranje, en, zoo wij wel hebben, bestemd voor Hoogstdeszelfs dochter, Prinses Sophia. De toon van dit Inlandsch muzijk instrument is zeer schoon, en wedijvert met dien der Buitenlandsche. Het buitenwerk is eenvoudig, doch met smaak bearbeid. De maker is door Z. K. H. uitgenoodigd Vrijdag avond in 's Hage te komen, om, op eene soiree, die piano te bespelen. (Utrechtsche Courant)." De avondbode : algemeen nieuwsblad voor staatskunde, handel, nijverheid, landbouw, kunsten, wetenschappen, enz., 24/08/1839, p. 1 (resources2.kb.nl)

1839 - "Par brevet du 15 de ce mois, M. Guillaume Broedelet, à Utrecht, a été nommé facteur de pianos de S. A. R. le prince d'Orange." Journal de la Haye, 23/10/1839, p. 3 (resources2.kb.nl)

1840 - "PIANO-MAKERS-KNECHTS, hun Vak grondig verstaande, Goed Loon en Vast Werk begeerende, adresseren zich teu spoedigste in Persoon aan de Fabriek van WILLEM BROEDELET, (50931) Piano-Fabrikant van Z. M. den Koning. Utrecht, Kromme Nieuwengracht Lt. G, N°. 338." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 26/11/1840, p. 4 (resources2.kb.nl)

1844 - "Door Sterfgeval wordt binnen Utrecht ter OVERNAME Aangeboden, om dadelijk te kunnen Aanvaarden, eene in bloei zijnde, wel ingerigte PIANO-FABRIEK, met het daaraan verknochte MUZIJK- ïn INSTRUMENTEN-MAGAZIJN, kunnende het Huis, gelegen op eenen fraaije stand en buiten de Werkplaats van vele Vertrekken voorzien, daarbij in Koop of in Huur worden overgenomen. Brieven Franco onder Lett. A. bij de Boekhandelaren Van dorp en Heringa, te Utrecht." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 04/04/1844, p. 4 (resources2.kb.nl)

"Ter voorkoming van alle verdere verwarringen verzoekt de Ondergeteekende zijne geëerde Beunstigers ten vriendelijkste, by Correspondentie allernaauwkeurigst op het ADRES te willen letten. WILLEM BROEDELET,
Hof-Pianist en Fabrikant van Piano's van Z. M. Den Koning. Utrecht, Kromme Nieuwegracht, Lt. G, N°. 338." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 01/03/1841, p. 3 (resources2.kb.nl)

 

 

'Pianofabriek' ca. 1839-55 [sinds 1836]

" [...] La même feuille nous apprend qu'il a plu à S. M. de nommer M. Guillaume Broedelet, d'Utrecht, fabricant de pianos de la cour." Journal de la Haye, 22/11/1840, p. 3 (resources2.kb.nl)

"Broedelet, Willem, geb. 8 Sept. 1810, + 16 Mrt. 1844 als hoofd eener piano-fabriek, die om hare deugdelijke werking de vergunning ontving het koninklijk wapen te dragen." Neêrlands beroemde personen, naar hunne geboorteplaatsen in aardrijkskundige, 1859, p. 354

"Par brevet du 15 de ce mois, M. Guillaume Broedelet, à Utrecht, a été nommé facteur de pianos de S. A. R. le prince d'Orange." Journal de la Haye, 23/10/1839, p. 3 (resources2.kb.nl)

"BROEDELET (Willem), een zoon van den voorgaande, geboren te Utrecht den 8sten September 1810, speelde als kind van vijf jaren, op het gehoor af, dikwijls het een en ander op de Pianoforte na. Op zijn zevende jaar begon hij eigenlijk zijne muziekale studie, en ontving toen onderwijs op de piano van zijnen vader. Ook leerde hij een weinig vioolspelen. Reeds met zijn tiende jaar gaf hij bewijs van eenigen aanleg voor de compositie te bezitten, en gaf toen reeds een muziekstuk in het licht. In de theorie werd hij mede door zijnen vader onderwezen, terwijl hij in het piaiospel eene aanzienlijke hoogte bereikte. Zijn spel bezat voortreffelijke hoedanigheden: het was net, gevoelvol en bevallig. Zijn aanslag was uitnemend, en met de grootste gemakkelijkheid en kalmte kon hij de moeijelijkste stukken voordragen. De Muziek beminde hij vurig, en hij was nauwelijks tien jaren oud, of men hoorde hem reeds, met grooten bijval, in het concert te Utrecht, later in Felix Meritis te Amsterdam, ook met zijnen broeder Marinus Broedelet in het stads en andere concerten te Utrecht. Overal vielen hem vele toejuichingen ten deel. Tot zijn zeven en twintigste jaar hield hij zich met lesgeven op de piano bezig. In 1836 werd hij benoemd tot Organist in de Waalsche kerk te Utrecht, zonder vooraf daartoe een examen te hebben moeten afleggen. Dien post heeft hij acht jaren waargenomen en hij kweet zich in die betrekking verdienstelijk. In 1836 rigtte hij eene Pianofabriek op, en twee jaren later ontving hij eene bestelling van een piano voor hel Hof, welke zoo volkomen aan de verwachting beantwoordde, dat hem daarvoor door den Koning een brevet werd uitgereikt, om het Koninklijke wapen te mogen voeren. De bewerking zijner piano's geschiedde naar het model van Broadwood en Collart & Collart.  In 1837 verkreeg hij den titel van Pianist van Z. K. Hoogheid den Kroonprins, en in 1839 dien van Hoffabriekant. Dikwijls deed hij zijne gaven op het Hof te Soestdijk als ook te 's Gravenhage hooren. Den 6den October 1843 werd hij door eene bloedspuwing overvallen, waarna eene slepende ziekte den 16den Maart 1844 een einde aan zijn leven maakte. Bij Mejufviouw Eüshemius Schrikker, met wie hij zich in 1836 in de echt had begeven, verwekte hij drie zonen." Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende ..., Volume 2, N° 3, 1855, p. 1347-1348

 

338, Kromme Nieuwengracht Lt. G  (*1840)(*1841), 55, Smeebrug B. (***1843), Utrecht
BRUGMAN  

Rechte piano ca. 1859, kast ontworpen door Pierre Joseph Hubert Cuypers, architect van Roermond, etiket van BRUGMAN, Rijksmuseum, Amsterdam, Nederland

"Lees Hier ! Door byzondere omstandigheden te koop. Eene extra buitengewoon sterk gebouwde PIANO van 6¾ Octaaf, niet minder dan nieuw, hebbende aan koop gekost  ƒ 800 en thans voor ƒ 375 te bekomen, wordende voor de deugd of gebreken ingestaan. Adres bij den Heer D. BRUGMAN, Piano-Stemmer, Beerenstraat N°. 7, te Amsterdam." Algemeen Handelsblad, 25/11/1851, p. 4 (resources2.kb.nl)

"CONCERTVLEUGEL (ook met ORGEL) voor Uitvoeringen en Repetiiiën van Zangvereenigingen enz. TE HUUR. op bijzonder aannemelijke conditiën, in het Piano- en Orgel-Magazijn van Th. BRUGMAN, Lauriergracht 93 Amsterdam." De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad, 10/09/1888, p. 7 (resources2.kb.nl)

 

 

Fabrikant of handelaar in pianos ca. 1851-1912 [sinds 1883 (x1890)(x1906)(x1912)]

BRUGMAN D. (*1851)

BRUGMAN Th. (x1890)(*1894)(*1895)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(x1906)(*1907)(*1909)(*1910)(x1912)

'Piano- und Orgel-Handlung' (x1890)

'Piano- u. Orgel-Händler u. -Reparateur' (x1906)

'Piano- u. Orgel-Händler, -Reparateur u. -Stimmer' (x1912)

"BLUTHNER Salon Vleugel, zwarte Kast, geheel als nieuw, is wegens plaatsgebrek voor ƒ 390 te Koop ; voor echthejd etc. wordt ingestaan. Th. BRUGMAN, Pianomagazijn, Lauriergracht 93, Amst." Het Nieuws van den Dag, 20/09/1894, p. 16 (resources2.kb.nl)

 

7, Beerenstraat (**1851), 93, Lauriergracht (*1888)(*1890)(x1890)(*1894), 12, Huidenstraat (x1906)(*1910)(x1912), Amsterdam
BRÜGGEMANS  

"TE KOOP : Eene welluidende geconserveerde VLEUGELPIANO à ƒ 65, zeer geschikt voor Zangvereenigingen. Te zien bij den Heer BRÜGGEMANS, Piano-Fabrikant, Heerenmarkt." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 15/10/1857, p. 4

 

'Piano-fabrikant' ca. 1857 Heerenmarkt (*1857), Amsterdam
BRÜNJES 'Orgel- en pianomaker' ca. 1846-47  

174, Warmoesstraat bij de Papenbrugsteeg (*1846-47), Amsterdam

 

BRÜNJES Diederick George

(1809 - 1872)

 

'Orgel- en pianomaker' ca. 1842-72

Hij was een leerling van BATZ (zie hierboven), en qua pianobouw zijn opleiding in Duitsland genoot. (*1842)

"De Ondergeteekenden, Orgel- en Pianomakers, hebben de eer te berigten, dat zij zich één Januarij ll. in deze Stad hebben nedergezet, om genoemde Affaire gezamentlijk te drijven. Beide waren sedert vele jaren werkzaam bij de Heeren BATZ & COMP., voorname Orgelmakers te Utrecht, terwijl de laatst Ondergeteekende bevorens geruimen tijd werkzaam was in het vak der Pianomakerij, bij voorname Meesters in Duitschland. Zij bevelen zich dan, zoo bij bet kunstlievend Publiek in het algemeen als bij de Eerwaarde Kerkenraden in bet bijzonder aan, tot het MAKEN, REPAREREN en STEMMEN van ORGELS en PIANO'S, belovende alles in bet werk te zullen stellen, om hunne Begunstigers door eene prompte en bekwame behandeling bet meeste genoegen te geven. Amsterdam, 15 Jan. 1842, FLAES ex BRÜNJES, Orgel- en Pianomakers, op de Heerengracht, tusschen de Brouwersgracht en Romolensteeg, N°. 309, te Amsterdam." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 21/01/1842, p. 5  - Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 19/01/1842, p. 4 (resources2.kb.nl)

FLAES Pieter & BRÜNJES D. Georg (*1842), zie ook voor commentaren op  instrumenten op exposities bij FLAES te Amsterdam.

Einde van hun compagnie in 1869 :

1869 - "By akte, op heden voor den Notaris BRUNO TIDEMAN, te Amsterdam, verleden, is de VENNOOTSCHAP van de Heeren PIETER FLAES en GEORGE DIEDERICK BRUNJES, als Orgel- en Pianomakers, onder de firma van FLAES en BRUNJES, met ultimo December ll. ontbonden : de likwidatie geschiedt door beiden, onder ieders handteekening, met bijvoeging van genoemde firma in likwidatie. De Heer FLAES zal de Orgel-Fabriek continueren op den Singel, bij de Gasthuismolensteeg, Buurt G. n° 343, en de Heer BRUNJES, de Piano-Fabriek in de Warmoesstraat, Buurt J. n° 566. Amsterdam, 2 januarij 1869." Opregte Dinsdagsche Haarlemsche Courant, 05/01/1869, p. 3 (resources2.kb.nl)

Overgenomen door GOLDSCHMEDING in 1872 na overlijden van BRÜNJES :

1872 - "De Ondergeteekende bericht, dat hij het STEMMEN VAN PIANO'S, verbonden aan do Zaak van wijlen den Heer G. D BRUNJES, heeft OVERGEDRAGEN aan den Heer G. A. GOLDSCHMEDING, die gedurende 28 jaar bij den Heer BRUNJES in dienst was en van af heden die werkzaamheid voor zqn rekening zal voortzetten. Amsterdam, H. J. KOPER, 1 Juli 1872. Erec. Test.
Onder verwijzing naar bovenstaande mededeeling heeft de Ondergeteekende de eer te berichten, dat hij het STEMMEN VAN PIANO'S, uitmakende een gedeelte der Zaken van wijlen den Heer BRUNJES heeft OVERGENOMEN en van af heden voor zijn rekening zal voortzetten, waartoe hij zich, tevens als PIANOMAKER, heeft gevestigd in hetzelfde Huis, waar de Heer BRUNJES zijn Zaak uitoefenende, WARMOESSTRAAT, J 566. Amsterdam, G. A. GOLDSCHMEDING. 1 Juli 1872. (21833)" Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 03/07/1872, p. 4(resources2.kb.nl)

 

309, Heerengracht, tusschen de Brouwersgracht en Romolensteeg (**1842),  720, Warmoesstraat over de Sint-Annastraat (*1846-47), J 566, Warmoesstraat (*1869)(*1872), 141, Warmoesstraat (1872 ?), Amsterdam
BRUINS F. G. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1895-1910  

8, Zuiderdiep (*1895)(*1903)(*1905), 94, Zuiderdiep (*1910), Groningen

 

BULENG Hendrik
| BUIJENG
 

"By den beroemden Hk. BULENG, Orgel- en Fortepianomaaker, in de Reguliers Dwarsstraat, tusschen de Geelvinksteeg en Vyzelstraat, No. 38, te Amsterdam, zyn heden te zien en tot civiele pryzen te bekomen, zeer schoone MUSIEK-INSTRUMENTEN, dewelke geregeerd worden door het Clavier; alle Liefhebbers werden er by verzocht, om te hooren of te bespeelen, van heden tot Maandag den 2den  Mey 1803, nademiddag van 3 tet 7 uuren." Amsterdamsche Courant, 28/04/1803, p. 4(resources3.kb.nl)

 

'Orgel- en Fortepianomaaker' ca. 1803 38, Reguliers Dwarsstraat, tusschen de Geelvinksteeg en Vyzelstraat (*1803), Amsterdam
BULL J. L.

 

"ln het STEMMEN en REPAREREN van For te- Piano's, Fleugel en Giraffe, houdt zich gerecommandeerd J. L. BÜLL, Leliëngracht, No. 39, hoek van de Keizersgracht." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 21/01/1835, p. 4 (resources2.kb.nl)

"Aan het Miizijkale Publiek. De Ondergeteekende een transport Van Zeer Elegante FORTE PIANO'S en VLEUGELS van eenige Gerenormeerde Buitenlandsche Fabrijkanten aangekregen hebbende; welke naar den laatsten smaak en uitvinding gebouwd zijn; en ook van toon niets te wenschen overlaten, zullen bij hem, uit hoofde van het stille jaargetijde, voor een zeer Civielen prijs verkrijgbaar zijn ; dezelve zijn te bezigtigeh bij J. L. BÜLL, Hoek Lelie-en Keizersgrachten, N° 19, die zich ook rekommandeert tot het Stemmen en Repareren van Forte Piano's." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 09/07/1835, p. 3 (resources2.kb.nl)

"Magazijn van FORTE PIANO'S, GIRAFFES, enz Van de met zoodanigen grooten bijval opgenomene Engelsche Patent Square Forte Piano's in kostbaar Jacorandohout met metallieke Plaat, eene tweede soort in Mahoniehout, heeft de Ondergeteekende een nieuw transport aangekregen. Deze Piano's overtreffen de vroegere verre aan toon en elegance, waarvan zich Kenners en Liefhebbers overtuigen kunnen. Voorts Duitsche Piano's, gemaakt door Gebroeders Muller, Giraffes, enz. Ruilt oude of beschadigde Piano's en stemt en repareert Piano's. J. L. BULL, Koningsplein, N°. 15." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 17/11/1835, p. 3 (resources2.kb.nl)

"Magazijn van Forte Pianos, enz. (15878) Door onderscheiden bezendingen van FORTE PIANO'S, waaronder zijn van Gebr. Muller, en ook van Leipziger Fabrieken, ben ik in staat gesteld het Muzijkminnend Publiek op het best te kunnen bedienen ; ruil ook oude Instrumenten. J. L, BULL, Koningsplein, N°. 15." Algemeen Handelsblad, 12/09/1836, p. 4 (delpher.nl)

"Magazijn van Forte Piano's, Guitarren, enz. Van den Fabrikant Muller heb ik heden differente PIANO'S ontvangen, als ook van de prachtige Leipziger INSTRUMENTEN, in Kasten van Jacorandohout, alle van den uitmuntendsten toon, waarmede ik mij in de gunst van het geëerde Publiek aanbeveel, zoo ook met Piano's, Tabouretten en Muzijkkistjes. Uit plaats gebrek biedt [sic] ik ook nog voor zeer goedkoopen prijzen aan ; Eene partij ingeruilde bespeelde Forte Piano's, gemaakt door van der Does, Kadel, van Raay, als ook twee Weener Vleugels, (Staartstukken) alle van 6 Octaven. J. L. BULL, Koningsplein, N°. 15."  Algemeen Handelsblad, 28/11/1836, p. 4 (delpher.nl)

"Prachtige LEIPZIGER FORTE-PIANO'S, zoowel in Jacorando als ook in Mahony Kasten zijn ontvangen in het Muzijk Instrumenten Magazijn van J. L. BULL,  Koningsplein, N° 15." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 24/07/1837, p. 3 (resources2.kb.nl)

"GROOT MAGAZIJN van FORTE -PIANO'S. In den loop dezer week verscheidene bazendingen van INSTRUMENTEN, uit de gerenomeerdste Buitenlandsche Fabrijken ontvangen hebbende, zoowel van opstaande Kabinet- als ook van vierkante Piano's, met en zonder Metaalplaat, in Jacorando en Mahonie Kasten, alle naar de laatste uitvinding en smaak gebouwd, voor welker deugdzaamheid ik verscheidene jaren insta, en ook oude bespeelde Piano's in ruil aanneem, zoo beveel ik mij op nieuw in de gunst en recommandatie van het geëerde Publiek. Ook heb ik eene partij wel geconserveerde ingeruilde bespeelde, zoowel Engelsche als Duitsche en Binnenlandsche Forte-Piano's, van 5, 5 ½ en 4 Octaaf, voor zeer goedkoope prijzen. Amsterdam, Koningsplein No.15. J. L. BULL." Opregte Zaturdagse Haarlemse Courant, 27/07/1839, p. 3 (resources3.kb.nl)

"Magazijn van Forte-Piano's. Onder verscheidene, in den loop dezer week ontvangene Forte- Piano's, munten voornamelijk twee zeer elegante gewone vierkante Forte-Piano's uit, daar dezen in toon met de beste vleugels (staartstukken) gelijk staan en zich bijzonder onderscheiden door eene solide speelwijze, zoo zelfs dat men er de moeijelijkste passages even gemakkelijk op uitvoeren kan. Ik neem de vrijheid bij dezen de geëerde Kenners en Liefhebbers uit te noodigen, deze Instrumenten te komen bezigtigen. J, L. BULL, Koningsplein N°. 15." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 02/12/1840, p. 3 (resources2.kb.nl)

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's  ca. 1835-42

In 1835 verhuist BULL naar Koningsplein, 15, het oude adres van BALDENECKER (zie boven).

BULL HOEBERECHTS

"Wegens de in Veiling zijnde Brusselsche FORTEPIANO'S. Deze Instrumenten wegens het gecombineerde- Mekaniek, zeer taai en zwaar spelende, hetgeen (volgens ondervinding) in ons vochtig klimaat eer vermeerderd dan verminderd wordt zijn, wegens de kortheid der kasten met snaren betrokken half zoo lang als die in gewone Piano's, terwijl zij daarentegen om de hoogte van toon voort te brengen nog eens zoo dik besnaard zijn. Is nu dikwijls eene gewone en veel steviger gebouwde Forte-Piano of Staartstuk niet bestand tegen de veelduizende [?] ponden trekkracht, hoe kan het dan zulk een sierlijk ligt gebouwd kastje? En wat heeft de kooper voorzichtheid [?] ofschoon hij een aardig sommetje daarvoor [onleesbaar] heeft ? lk beroep mij in deze op lange ondervinding en zal zulk ligt Belgisch goed niet aanbieden, maar Instrumenten waarvoor ik jaren lang kan instaan. J. L. BULL, Koningsplein N° 15." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 28/01/1839, p. 3

"Bij de Lezing van het Berigt en de Beoordeeling onzer PIANO'S-FORTE'S, door J. L. BULL, in het Algemeen Handelsblad van Maandag 28 Januarij ll., herinnerde wij ons onwillekeurig de bekende fabel van de Vos en de Druiven. Ofschoon reeds vroeger mondeling door J. L. BULL, met een afkeurende Advertentie bedreigd, hadden wij echter niet gedacht dat hij de onbeschaamdheid zoude hebben gehad, woord te houden, temeer, wijl het naar onze gedachte voor zijne Reputatie beter ware geweest, zijne wangunst te matigen, vermits wij ons als nu verpligt rekenen, openlijk kenbaar te maken, dat de gezegde Instrumenten primitief door J. L. BULL zijn onderzocht, goedgekeurd en kontant gekocht. Het bleek ons echter al spoedig, tot onze schade, dat J. L. BULL niet bij magte scheen te zijn de Piano's kontant te betalen, en in deze had gerekend op voorschot van een derde persoon, met wien hij het echter over de voorwaarde niet eens konde worden, dien ten gevolge hebben wij ons laten welgevallen den koop te vernietigen, ofschoon gezegde BULL ons nog nader trachte over te halen hem de Piano's, tegen betaling in wissels, op tijd af te staan, waarmede wij nogtans vermeenden geen genoegen te kunnen nemen, en als nu te rade zijn geworden, dezelve in puplieke veiling te verkoopen. Wij achten de vermelding dezer daadzaken, voor het geëerde publiek genoegzaam, om hel berigt van J. L. BULL te kunnen beoordeelen en zijn overigens voor het vervolg niet gezind diergelijke partijdige Berigten meer te beantwooorden.  HOEBERECHTS & C°." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 30/01/1839, p. 3   (resources2.kb.nl) - Zie HOEBERECHTS (°1829), te Brussel.

"NOODWENDIG ANTWOORD. De Heeren HOEBERECHT & COMP, of hoe de Firma anders in Brussel ook zijn mag, hebben op mijne eenvoudige beoordeeling der PIANO'S niets hoegenaamd ook kunnen aanmerken, waarop het toch bij deze kwestie voornamelijk aankwam, daarentegen hebben zij, zoo regt naar Belgische wijze, gemeend met gemeene Leugen en Beschimpingen te moeten antwoorden. — Te veel achting aan het Publiek verschuldigd zijnde, mag ik op zulke onbeschaamde Lasteringen niet antwoorden. Is het toch niet onbeschaamd genoeg van hunnen kant bij de tegenwoordige omstandigheden van Brussel in ons Land te komen en met hun fabrikaat rond te venten ? Dit zij mijne eenigste beantwoording. J. L. BULL." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 01/02/1839, p. 4 (resources2.kb.nl)


(vervolg)

"Magazijn van Forto-Piano's. De Ondergeleekende berigt het Geëerde Publiek dat hij verscheidene INSTRUMENTEN met Metallieken Plaat, van 6 tot 6½ Octaaf ontvangen heeft, die wegens den sterken Toon en vasten bouw der Kasten, aan eiken kenner zullen voldoen. Hij neemt ook Oude Piano's in Ruil en beveelt zich aan tot het Stemmen en Repareren van dezelve. J. L. BULL (12558) Koningsplein N°. 15." Algemeen Handelsblad, 06/04/1842, p. 1 (Delpher.nl)

Na 1842 vinden we geen annonces meer.

KIJK OOK BIJ ...

  BULLE te vinden in Parijs rond 1859. Maar ook in Antwerpen vinden we een BULL Johann Peter

39, Leliëngracht, hoek van de Keizersgracht (**1835), 15, Koningsplein (*1835)(**1836)(**1837)(*1839)(**1840)(x1842), Amsterdam
BUNK Alex Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)

 

2, Botersloot (x1906), Rotterdam

 

BUSCHEN J. A.  

"FABRIEK & MAGAZIJN VAN Pianino's en Orgels, 151, Nieuwendijk 151. Ontvangen : eene ruime sorteering Pianino's, uit de voornaamste Duitsche fabrieken, waarbij van F. ADAM, te Crefeld, J. BLÜTHNER, te Leipzig, en meer anderen, waarbij kruissnarige, geheel in ijzer gebouwde Pianino's voor ƒ 800; ook werden ontvangen Pianino's uit de beroemde K.K. Hof-Pianofabriek van C. BECHSTEIN, te Berlijn. Deze Pianino's No. 2, kruissnarig, waarin als zeker kenmerk van echtheid de naam C. Bechstein links in het raam gegoten is, worden door mij geleverd voor ƒ 700 in plaats van ƒ 850, met 5 jaar garantie. — Amerikaansche Orgels van verschillende beroemde fabrieken. J. A. BUSCHEN." Het Nieuws van den Dag, 27/08/1884, p. 10 (resources2.kb.nl)

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1884-1910 [sinds 1878 (x1912)]

'FABRIEK & MAGAZIJN VAN Pianino's en Orgels' (*1884)

'Pianohandlung' (x1890)

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)

Eigenaar : G. L. N. F. MIRANI (x1912)

'Piano- u. Orgel-Händler, -Reparateur u. -Stimmer' (x1912)

151, Nieuwendijk (*1884)(x1890)(*1895)(*1896)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(x1906)(*1907)(*1909)(*1910), 289, Prinsengracht (x1912), Amsterdam
BUTZ J. H. H.

(? - 1771)

 

"De Weduwe van J. H. H. Butz, in leven Orgel en Clavecimbaalmaker binnen Utrecht, maakt bekent dat zy voornemens is, met haar beide Zoons en overleden Mans Broeder, de bovengenoemde affaires te blyven continueeren, in het maken en repareeren van Orgels en Clavecimbalen, verzoekende hier mede een ieders gunst en recommandatie." Amsterdamsche Courant, 12/01/1771, p. 2 (resources3.kb.nl)

 

'Orgel en Clavecimbaalmaker' ca. 1771 Utrecht
 

 

(*1803): 'Amsterdamsche Courant', 28/04/1803, p. 4 (resources3.kb.nl)

(*1814): 'Algemene konst- en letterbode', 1814, p. 187-189

(*1815): 'Utrechtsche Courant', 15/05/1815, p. 2 (resources3.kb.nl)

(*1816): 'Rotterdamsche Courant', 15/06/1816, p. 1 (resources3.kb.nl)

(*1818): 'Rotterdamsche Courant', 30/05/1818, p. 4 (resources2.kb.nl)

(*1819): 'Opregte Haarlemsche Courant', 06/05/1819, p. 4 (resources2.kb.nl)

(*1820): 'Algemeen adresboek der stad Amsterdam, of Almanak voor ...: inhoudende eene ...', 1820, p. 11/29/32

(*1822): 'Utrechtsche Courant', 11/10/1822, p. 2 (resources3.kb.nl)

(*1825): 'Rotterdamsche Courant', 07/05/1825, p. 3 (resources3.kb.nl)

(*1827): 'Opregte Haarlemsche Courant', 13/01/1827, p. 4 (resources3.kb.nl)

(**1827): 'Rotterdamsche Courant', 12/05/1827, p. 2 (resources2.kb.nl)

(*1828): 'Rotterdamsche Courant', 03/04/1828, p. 3 (resources2.kb.nl)

(*1829): 'Rotterdamsche Courant', 06/01/1829, p. 1 (resources2.kb.nl)

(*1833): 'Opregte Haarlemsche Courant, 07/12/1833, p. 3 (resources3.kb.nl)

(*1835): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 17/11/1835, p. 3 (resources2.kb.nl)

(**1835): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 21/01/1835, p. 4

(*1836): 'Naamregister van alle de heeren kooplieden der stad Amstelredam', 1836, p. 4

(**1836): 'Algemeen Handelsblad', 12/09/1836, p. 4 (delpher.nl)

(*1837): 'Dagblad van 's Gravenhage', 06/01/1837, p. 4  (resources2.kb.nl)

(**1837): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 24/07/1837, p. 3 (resources2.kb.nl)

(*1839): 'Opregte Zaturdagse Haarlemse Courant', 27/07/1839, p. 3 (resources3.kb.nl)

(**1839): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 01/11/1839, p. 4 (resources2.kb.nl)

(*1840): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant', Algemeen Handelsblad, 26/11/1840, p. 4 (resources2.kb.nl)

(**1840): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 02/12/1840, p. 3 (resources2.kb.nl)

(*1841): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 01/03/1841, p. 3 (resources3.kb.nl)

(*1842): 's' Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar', Volume 15, 1842, p. 352

(**1842): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 19/01/1842, p. 4 (resources2.kb.nl)

(***1842): 'Nederlansche StaatsCourant', 23/06/1842, p. 6 (resources2.kb.nl)

(x1842): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 12/05/1842, p. 3 (resources2.kb.nl)

(*1843): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ....', Volume 1, 1843, p. 371 (resources3.kb.nl)

(**1843): 'Utrechtse provinciale StadsCourant. Algemeen advertentieblad', 23/01/1843, p. 4 (resources3.kb.nl)

(***1843): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 04/11/1843, p. 4 (resources2.kb.nl)

(*1844-45): ' 's Gravenhaagsche stads- en residentie-almanak voor het jaar ...', Volume 2, 1844-45, p. 46

(*1845): 'Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant', 18/06/1845, p. 3 (resources3.kb.nl)

(*1846-47): 'Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der ...', Volume 5, 1846-47, p. 27/76

(*1848): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 3, 1848, p. 384

(*1850): 'Provinciale Overijsche Zwolsche Courant', 26/04/1850, p. 4 (resources2.kb.nl)

(**1850): 'Leydsche Courant', 24/05/1850, p. 3 (resources2.kb.nl)

(*1851): 'Leydsche Courant', 19/05/1851, p. 3 (resources2.kb.nl)

(**1851): 'Algemeen Handelsblad', 25/11/1851, p. 4 (resources2.kb.nl)

(*1853): 'Leydsche Courant', 30/05/1853, p. 3 (resources2.kb.nl)

(*1854): 'Leydsche Courant', 07/08/1854, p. 4 (resources2.kb.nl)

(*1855): 'Leydsche Courant', 01/06/1855, p. 4 (resources2.kb.nl)

(*1856): 'Leydsche Courant', 04/01/1856, p. 4 (resources2.kb.nl)

(**1856): 'Utrechtse provinciale en stadsCourant', 07/01/1856, p. 4 (resources3.kb.nl)

(*1857): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 15/10/1857, p. 4 (resources2.kb.nl)

(**1857): 'Algemeen Handelsblad', 12/10/1857, p. 2 (resources2.kb.nl)

(*1861): 'Algemeene nationale tentoonstelling', Haarlem, 1861, p. 60-61

(y1861): 'Tentoonstelling-nieuws', Volume 1, 1861, 97

(*1862): 'Algemeen Handelsblad', 05-08-1862, p. 3 (resources2.kb.nl)

(**1862): 'Algemeen Handelsblad', 08/12/1862, p. 2 (resources2.kb.nl)

(*1863): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 10/08/1863, p. 3

(y1863): 'Leidsch Dagblad, 18/08/1863, p. 4 (leiden.courant.nu)

(*1865): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 5, 1865, p. 7 (resources2.kb.nl)

(*1866-67): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 6, 1866-1867, p. 7 

(*1869): 'Opregte Dinsdagsche Haarlemsche Courant', 05/01/1869, p. 3 (resources2.kb.nl)

(y1871): 'Catalogus der voorwerpen van den nationalen wedstrijd voor werklieden met ...', 1871, p. 16

(*1872): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 03/07/1872, p. 4 (resources2.kb.nl)

(y1886): 'Rotterdams Nieuwsblad', 02/12/1896, p. 1

(*1888): 'De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad', 10/09/1888, p. 7 (resources2.kb.nl)

(*1890): 'Algemeen Handelsblad', 02/04/1890, p. 3 (delpher.nl)

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Amsterdam p. 101, Deventer p. 102, Dordrecht p. 102, 's Gravenhage p. 102, Leiden p. 103, Rotterdam p. 103, Sliedrecht p. 103 (digital.slub-dresden.de)

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893 (gallica.bnf.fr)

(*1894): 'Het Nieuws van den Dag, 20/09/1894, p. 16 (resources2.kb.nl)

(*1895): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1895 (gallica.bnf.fr)

(*1896): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1896 (gallica.bnf.fr)

(**1896): 'Rotterdams Nieuwsblad', 30/03/1896, p. 8 (resources2.kb.nl)

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897 (gallica.bnf.fr)

 

 

(y1901): 'De Telegraaf', 07/12/1901, p. 2

(*1902): 'Rotterdams Nieuwsblad', 10/02/1902, p. 1 (resources2.kb.nl)

(*1903): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1903 (gallica.bnf.fr)

(*1904): 'Rotterdamsch nieuwsblad', 25/10/1904, p. 5 (Delpher.nl)

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905 (gallica.bnf.fr)

(*1906): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1906 (gallica.bnf.fr)

(**1906): 'Nieuwsblad van Friesland', 18/07/1906, p. 2 (resources3.kb.nl)

(x1906): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1906, Ablasserdam p. 525, Amsterdam p. 525-527, Bergen-op-Zoom p. 527, Dordrechtr p. 528, s' Gravenhage p. 528-529, Helder p. 530, Helmond p. 530, Kinderdijk p. 530, Leeuwarden p. 531, Leiden p. 531, Rotterdam p. 532-533, Schiedam p. 533, Tegelen p. 533, Utrecht p. 533, Weesp p. 534, Zutphen p. 534, Zwolle p. 534 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1907): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1907 (gallica.bnf.fr)

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909 (gallica.bnf.fr)

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910 (gallica.bnf.fr)

(x1912): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1912, Amsterdam p. 674-676, Bergen-op-Zoom p. 677, Dordrecht p. 677, 's Gravenhage p. 678-679, Groningen p. 679, Haarlem p. 680, Helmond p. 680, Leeuwarden p. 681, Leiden p. 681, Rotterdam p. 682, Schiedam p. 683, Utrecht p. 684, Weesp p. 684, Zeist p. 685, Zwolle p. 685 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1921): 'The Music Trade Directory', Volume 32, 1921

(*1941): 'Rotterdams Nieuwsblad', 23/12/1941, p. 12 (resources3.kb.nl)

(¹): 'Database nieuwkomers in Utrecht in 1839' (img.docstoccdn)

(³): 'Een en dertigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum', 1934, p. 176-177

(⁴): Genealogie.online (BENDER Jan Christiaan)

(⁵): Genealogie.online (BENDER Christiaan Carel)

(⁶): Genealogische info over BLOMMERS Matthijs bij alsemgeest.hele.nl


 © Copyright all rights reserved