home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-M-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
(resources2.kb.nl)
MARKX H. & Zoon Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912 [sinds 1885]

'Möbel-Händler, sowie Piano-Agent u. -Stimmer' (x1912)

82, Dorpsstraat (x1912), Alphen-Oudshoorn
MARTIN Johann A.  

'Pianomaker' ca. 1839

Hij kwam van Anspach, Duitsland in 1839 naar Utrecht (¹)

 

508, Klarenburgsteeg (1839)(¹), Utrecht
MATLA & SIEGELAAR

"PIANO'S  - Geheel in vredesmaterialen. Prima merken als UEBEL & LECHLEITER - RITTER - THÜRMER - NEUMEUER enz. MUZIEKUITGAVEN : Peters, Litolff. Universal, Schott enz. uit voorraad  leverbaar.  Nieuwste Duitsche, Fransche, Engelsche muzieknummers.  MATLA & SIEGELAAR, Piano- en Orgelhandel, Weimarstraat 53, tel. 3005, Den Haag." Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad, 27/01/1920, p. 8 (resources2.kb.nl)

 

Handelaars en/of pianofabrikanten, waarschijnlijk alleen handelaars ca. 1919-39

MATLA Petrus Theodorus (1884 - 1965), pianohandelaar, was getrouwd met SIEGELAAR Wilhelmina Johanna (1880 - ?).
Genealogische info Keemink

"PIANO ƒ 155. — ZWARTE KRUISSN. PIANO Merk GERSTENBERGER Voll. gar. Ook in Huurkoop. De bekende Piano-, Orgel- en Radio-handel MATLA EN SIEGELAAR WEIMARSTRAAT 53." De Residentiebode, 08/12/1939, p. 12 (resources2.kb.nl)

Advertentie in Haagsche Courant, 02/08/1940, p. 2 (denhaag.x-cago.com)

 

Bijhuis : 16, P. K. Koorsteeg (*1919), Leiden

53, Weimarstraat (**1920)(*1939), 's Gravenhage (Den Haag)

MATTERN C. L.

 

"MUZIEKSCHOOL EN PIANOMAGAZIJN VAN C. I. MATTERN. - Gelderschekade 79. - EENIG AGENT VAN BE BEROEHDE PIANO'S E. ASCHERBERG, Dresden, en E. ZEILER, Liegnitz. PIANO'S ERARD, PLEYEL, BERNHARDT AÎNÉ FILS tot de minst mogelijke prijzen. Certificaten van SAINT-SAËNS, RAPPOLDI, THERN, BRÜLL, JOSEPFY, MARY KREBS en van de DIRECTIE der STOOMVAARTMAATSCHAPPIJ "NEDERLAND" liggen ter inzage." Algemeen Handelsblad, 13/06/1880, p. 3 (resolver.kb.nl)

"C. L. MATTERN, PIANO-FABRIEK en MAGAZIJN, REGULIERSBREESTRAAT 16, Amsterdam. Noodigt beleefd het belanghebbend Publiek uit ter kennismaking met eene van zelfspelende Pianino (nieuwste vinding) welke in zijn geheel naar de eischen des tijds gerestaureerd Magazijn te bezichtigen is." Het nieuws van den dag : kleine courant, 05/07/1895, p. 10 (resolver.kb.nl)

 

 

 Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1880-95

'Muziekschool en pianomagazijn' (y1880)

'Piano- u. Harmonium-handlung' (x1890)

'Piano-Fabriek en magazijn' (***1895)

 

79, Gelderschekade (y1880), 16, Reguliersbreestraat (x1890)(***1895), Amsterdam
MAYERHOFEN
| MAYERHOSER | MAYERHOFER

 

"Den heer Mayerhofen, pianomaker te Utrecht, komt eene muziek-lessenaer te maken, welken de eygenscbap bezit van, door eene kleyne perssing met den voet, ider blad te doen keeren waer van den muziekant de noten gespeeld heeft, het geen de bezwaerlykheyd vап de bladeren te moeten keeren terwyl men speelt vermeyd. Den uytvinder van dit vernuftig tuyg beeft van het hollandsch gouvernement eenen brevet van uvtvinding bekomen." Gazette van Gend, 25/03/1836, p. 183

"Door den heer Mayerhofer, pianomaker en mechanicus te Utrecht is onlangs een Muzijk-lessenaar uitgevonden, welke de eigenschap bezit om, wanneer men het blad afgespeeld heeft, door eene kleine drukking met den voet hetzelve en vervolgens alle afgespeelde bladen te doen om slaan, waardoor het lastige van onder het spelen het blad om te slaan geheel wordt weggenomen. Onderscheidene liefhebbers hebben de zamenstelling en het gemak van dezen lessenaar bewonderd, welke ook uit hoofde der geringheid van prijs zeer is aan te bevelen. Door Z. M. onzen geëerbiedigden Koning, is aan den heer Mayerhofer op zijn verzoek een octrooi voor deze uitvinding verleend." Bredasche Courant, 17/03/1836 p. 3 (resources3.kb.nl)

 

'Pianofabrikant' ca. 1836

"De ondergeteekende heeft de eer het geëerde Utrechtsche Publiek te verwittigen, dat hij op aanzoek van verscheidene der voornaamste ingezetenen dezer stad, zich alhier met der woon heeft nedergezet tot herstellen en stemmen van PIANO'S en andere INSTRUMENTEN, zich in de gunst van het geëerde Publiek aanbevelende mee verzoek dat men zich adressere bij den heer Nieuwenhuizen, Organist van de Domkerk, wonende Onder de Linden te Utrecht. F. MAIJRHOFER. Mechanicus uit Weenen." Utrechtsche Courant, 20/10/1834, p. ? (resources3.kb.nl)


(vervolg)

"Mayerhoser, ein Fortepianomacher in Utrecht, hat ein Musikpult ersunden, bey welchem durch einen einsachen Druck mit dem Auße die Blätter umgewendet werden." Allgemeiner musikalischer Anzeiger, Volume 8, 19/05/1836, p. 80

Utrecht
MEEK Johann Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1912)

Kerkstraat (x1912), Assen (Drenthe)
MEERE Abraham

(ca. 1761 - 1841)

 

Bericht over het nieuwe orgel te Maarsen"[...] Het Orgel is vervaardigd door den bekwamen Utrechtschen Orgel- Fortepiano- en Clavecymbaalmaker Abraham Meere, reeds beroemd door andere Kunststukken, maar nu nog meer vermaard zullende worden door dit meesterstuk, 't welk waardig is van kenners aanschouwd en gehoord te worden. [...]" Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt, Deel 151, 1790, p. 480-484

"De ondergeleekende heeft de eer te berigten, dat hij thans woont op de Marieplaats, Wijk E. Numero 448 D. en beveelt zich op nieuw aan zijne geëerde begunstigers als Orgel- en Pianomaker. A, MEERE." Utrechtse provinciale StadsCourant. Algemeen advertentieblad, 02/05/1842, p.  4

NECROLOGIE

1841 - "De Ondergeteekende betuigt langs dezen weg haren hartelijken dank aan alle vrienden, bekenden voor de deelneming beloond bij het verlijden van haren Echtgenoot, als ook voor et vertrouwen, hetwelk de overledene gedurende ene reeks van jaren in zijne affaire van Orgel- Pianomaker van zoo vele menschen, zoo wel buiten, als binnen deze stad genooten heeft : en neemt tevens de vrijheid haren kleinzoon Abraham Heere Jr., welke de affaire zal voortzetten, in hun ED. gunstig aan te bevelen. Wed A. MEERE, Sr. geb. M. Ruitenberg. (3008) - Door het overlijden van mijnen grootvader, den Heer A. Meere Sr., in leven orgel-en Pianomaker alhier, zal ik, als zijn opolger, de affaire blijven voortzetten, en neem dus de vrijheid mij in een ieders gunst aan te bevelen, met belofte van eene solide en exacte bediening. A. MEERE, Jr. Orgel- en Pianomaker op de Oude Gracht Lett. D. No 74. te Utrecht." Utrechtse provinciale StadsCourant. Algemeen advertentieblad, 22/11/1841, p. 3

"By den Orgel en Fortepiano-Maker Am. MEERE Senior,  op de Oudegracht bij de Drie Haringsteeg, N°. 74, te Utrecht, zijn voor Koopmans Prijzen te bekomen, extra en gepolituurde FORTE-PIANÖS, van 5 ½ en 6 ottaven, naar den laatsten smaak gemonteerd, met en zonder Tamboeryns, en 4 Pedalen, gemaakt door den beroemden C. Kadel, van Amsterdam, die reeds meer dan 200 stuks met goed succes zoo in Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Vriesland, Zeeland als elders, heeft afgeleverd, als ook van voorname Meesters, zoo In-als Buiten's Lands, welke bij bovengemelden te bespreken zijn, allen op de proef goed, en staat ook twee Jaren en, meer in, voor alles, wat door zijne hand geleverd wordt; ook zijn bij bovengemelden te bekomen alle soorten van Piano's, Harp- Bas-en Viool-Snaren, Stemhamers en stemstaafjes, Clarinetten en fluittravers, daar men in eens de verlangstukken in aantreft, geinventeerd in Engeland, en moderne soorten van Piano's in Huur, zoo bij de Maand als voor een geheel Jaar; ook heeft bovengemelden uit de Hand te Koop : een Kabinet-Orgel, waarin, behalven de ordinaire registers, een Voxhumana word aangetroffen; nog een dito Bureau-Orgel, Secretair-Orgel, en andere zaken meer, te veel om te adverteren." Opregte Zaturdagse Haarlemse Courant, 16/03/1816, p. 2  - Zie ook Carel KADEL, te Amsterdam

"Bij AM. MEERE Senior, Orgel- en Forte-Piano- maker, op de Oude Gracht, bij de Drieharingsteeg, te Urrecht zijn te koop, te huur, of in ruiling, differeate en echre Weener - (taartvormige driesnarige Forte-Pianos, & gemaakt door den beroemden J. Streijger [STREICHER], en door het Oostenrijksch Gouvernement gebreverteerd, zoo van 6 ½, als 6 octave, waarop men vindt, Forte-Piano, Clavierverschuiving, Harmonica, Basfov de Harp, het zoogenaamd Engels Spel, de Militaire Muzijk, als: de groote Trommel, Roffeltrom, Bekkens, en Schellen; de kasten zijn gemaakt van gepolituurd Mahogany en andere kostbare Houten, met zeer rijke in- en uitwendig aangebragte Arabesque ornamenten, en dito gebronseerde lier en voeten; alle deze Instrumenten zijn zoodanig besrBpid, dat dea leversier 6 jaren voor dezelve instaat. Ook zijn bij hem te bespreken voor Koopmansprijzen, alle Instrumenten, als: staartvormige Engelsche gepatenteerde Clavieren, uit de beroemste Fabrijken, pijramidaalvormige opstaande Clavieren, vierkante Weener-Clavieren, van als voren gebreverteerde nieuwe uitvinding, vierkante Engelsche Clavieren onderscheidene andere soorten van kleine Clavier-Instrumenten, Harpen, Guiterres, Spaansche Cither, echte Napolitaansche Mandolines Aeölls, of Wind-Harpen, Strijk-Instrumenten, houten Blaas-Instrumenten, Koperen Blaas-Instrumenten, echte Romijnsche Darmsnaren, Napelsche Darmsnaren, averfpougen dito Piano, en Cither, Snaren in alle soorten, Zilverdraat om te overspinnen, alle soorten van Strijkftokken, Turksche of Militaire Muzijk, alle soorten van Muzijkwerken naar den nieuwsten smaak, ook kleine Tamboerijns, thans ingebruik bij het dansen." Utrechtsche courant, 30/03/1818, p. 2 (archive.org)

 

 

'Orgel- Fortepiano- en Clavecymbaal-maker' ca. 1834-41

Opgevolgd door zijn kleinzoon Abraham MEERE junior, vanaf 1841.


(vervolg)

"De ondergeteekende maakt aan alle liefhebbers der Muzijk bekend, en biedt bij dezen te koop een Driesnarig staartvormige PIANO, met vier Pedalen, uitmuntend van toon; de veranderingen zijn : de Forto, Fagot, Clavierverschuiving en het zoogenaamde Engelenspel; in een gepolituurde nette Mahoniehouten Kas. De ondergeteekende blijft slechts drie à vier dagen alhier, en is gelogeerd ten huise van J.J. Smidt, in de St. Pieterstraat No. 73, alwaar het bovengenoemde Piano dagelijks te zien is. ABRAH. MEERE Jr., Orgel- en Pianomaker, te Utrecht." Middelburgssche Courant, 18/08/1818, p. 2

"De Ondergeteekende Orgel- en Pianofortomaker, berigt bij deze de beminnaren der Toonkunst, dat, om de gewone stemmingen aan de kerkorgelen te doen, de ondergetekende veertien danegn in deze Stad, ten huize van J. H. H. Korte, Logementhouder in de Koornbeurs, vertoeven zal. Abraham Meere, Jr." Zierikzeesche Courant, 05/09/1826, p. 2 (Krantenbank Zeeland)

"De Orgel-en Piano-Maker, Am MEERE Sr., Oude Gracht, La. D. No. 75, te Utrecht, zijn Magazijn goed voorzien hebbende mee alle soorten van PIANOS en ORGELS, waaronder uitmunt een briljant en proper bewerkt Piano, zoo in toon als kunst, noodige alle liefhebbers der Toonkunst uit, dezelve te komen bezigtigen; hij gelooft, dat zulk een Muzijk-Instrument, in Utrecht nog niet voorhanden is." Utrechtsche Courant, 14/07/1834, p. 4

"De Ondergeteekende berigt het geëerde Muzijkaal Publiek, dat zijn Magazijn weder is voorzien van diverse PIANO FORTES, zoo in Koop, als in Huur, bij het jaar en bij de maand. Nog zijn bij hem voorhanden differente ORGELS voor Kerken en Huiswerken geschikt, onder anderen een KERK-ORGEL mee twee Clavieren, aangehangen Pedaal, met zeventien Registers, waaronder een Trompet, en Voxhumana 8 sorteerd. De Ondergeteekende verwittigt al verder zijne Begunstigers, dat hij drie zeer goede Stemmers van Pianos en Orgels heeft, welke zeer goed Pianos en andere Instrumenten repareren, en dat hij zelve nog in- dat vak mede werkzaam is, zoo dat bij hem die alles mee nationale vlijt en nijverheid wordt vooregeten. AH. MEERE Sr., Orgel- en Pianomaker, op de Oudegracht, Lett. D. No. 75 te Utrecht." Haarlemsche Courant, 18/11/1834, p. 4

"ORGEL- EN PIANO BERIGT. (3038) De Ondergeteekende brengt langs dezen weg ter algemeene kennisse, dat hij, door het overlijden van zijn waardigen Meester en Patroon, den heer A. MEERE, senior ; in leven Orgel- en Piano maker te Utrecht, voornemens is voor eigene rekening voort te gaan met het stemmen van kerk- en huisorgels en van Forte-pianos, des verkiezende bij abonnement, ook met het doen van alle daarbij voorkomende reparatiën, alsmede van andere voorwerpen en instrumenten, welke tot dit vak behooren. Deshalve hij de eer heeft zich desaangaande nederig aan te bevelen, op grond vooral van het vertrouwen, dat hij, zoo binnen als buiten deze stad, sedert jaren heeft mogen genieten, waar ter plaatse hij ook voor zijn overledenen Patroon is werkzaam geweest. Door eene in alle opzigten solide en exacte bediening zal hij trachten dit vertrouwen waardig te blijven. Utrecht 21 Nov 1841. S. W. OOSTERBAAN. Minnebroederstiaal No. 268. (3034)" Utrechtse provinciale StadsCourant. Algemeen advertentieblad, 22/11/1841, p. 4  - Zie OOSTERBAAN

 

75, op de Oudegracht, Lett. D. (*1834), 74, op de Oudegracht, Lett. D. (*1841), 448, Marieplaats, Wijk E. (*1842), Utrecht
MEINDERSMA W.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912 [sinds 1904 (x1912)]

Opvolger van P. VAN DOORN, senior (x1912)

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1912)

 

220, over de Kornmarkt (x1912), Leeuwarden
MEIJER C.

 

  "S. De VRIES en P. FRANK, Organisten te Leeuwarden, zich geassocieerd hebbenden in het Verkopen van Forte-Pianos, adverteren; dat zy thans ln staat zyn, voor de zelfde Pryzen te leveren, waar voor ze by de Makers Menke en Pieter Meyer te Amsterdam te bekomen zyn, de drie verschillende zoorten van FORTE PIANO'S; namentlyk, de Kleine, Middelzoort en Groote. Ook Continueert de laatstgemelde Organist, welke thans woont agter de Galileër Kerk, In het Huis van den overleden Lands Deurwaarder R. Voormeulen in het Verkopen en Verhuuren van CLAVECYN-STAARTSTUKKEN en CLAVECORDIUMS in zoorten, zowel Bandvrye als andere, voor civiele Pryzen." Bataafsche Leeuwarder Courant, 20/06/1801, p. 3 (resources2.kb.nl)

"C. Meijer, Pianomaker, van Londen, binnen Rotterdam geëtablisseerd, continuëert met het Vervaardigen, Repareren, Stellen en Verkoopen van PIANO-FORTES, in alle kwaliteiten; hij beveelt zich aan in de verdere gunst zijner Land- en Stadgenooten, terwijl Deskundigen de door hem vervaardigde Stukken kunnen bezigtigen ten zijnen Huize, in het Hang, letter. D., N°. 24." Opregte Haarlemsche Courant, 18/07/1820, p. 1 (resources3.kb.nl) en Rotterdamsche Courant, 20/07/1820, p. 3 (resources2.kb.nl)

"C. MEIJER, Pianomaker, van Londen, binnen Rotterdam geëstablisseerd, continueert met het Vervaardigen, Repareren, Stellen en Verkoopen van PIANO-FORTES, in alle kwaliteiten; hij staat voor de deugdzaamheid zijner stukken in en beveelt zich aan in de verdere gunst zijner Land- en Stadgenooten, terwijl Deskundigen de door hem vervaardigde Stukken kunnen bezigtigen ten zijnen Huize, in het Hang, letter D, N°. 24." Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, 22/07/1820, p. 1 (upload.wikimedia.org)

 

 

'Pianomaker' ca. 1820-21


(vervolg)

"J. C. MEIJER, Forte-Pianomaker van Londen, thans C. MEIJER, Forte-Pianomaker, heeft de eer zijne begunstigers te berigten, dat zijne AFFAIRE met primo Mei is verplaatst naar de Delftschevaart, nabij de Krattebrug, wijk G, n°. 322, te Rotterdam ; hij verzoekt de voortdurende, gunst zijner Land- en Stadgenooten, daar hij zal trachten door een goed asssortiment van Instrumenten, tot zeer civiele prijzen, een ieder genoegen te geven." Rotterdamsche Courant, 10/05/1821, p. 1

"C. MEIJER, Forte-Pianomaker van Londen, thans C. MEIJER, Forte- Pianomaker, heeft de eer ziine Begunstigers te berigten, dat zijne AFFAIRE met primo Mei is verplaatst naar de Delftschevaart, nabij de Krattebrug, wijk G, n°. 322, te Rotterdam; hij verzoekt de voortdurende gunst zijner Land- en Stadgenooten, daar hij zal trachten door een goed assortiment van Instrumenten, tot zeer civiele prijzen, een ieder genoegen te geven. NB. De door C. MEIJER vervaardigde Instrumenten zijn te bekomen bij L. SCHUTTE, Koopman in Forte-Piano's, in de Korte Pooten, te 's Gravenhage, voor dezelfde Prijzen als in de Fabrijk." 's Gravenhaagsche Courant, 11/05/1821, p. 2 (delpher.nl) - Zie ook SCHUTTE, te 's Gravenhage.

24, in het Hang, letter D. (**1820), 322, Delftschevaart, nabij de Krattebrug, wijk G. (*1821), Rotterdam
MEIJER Pieter & Meinke
| MEYER

 

 

 

 

In 1811 verscheen 'Eene Moeder en ongehuwde Dochter van de Broeder gemeente te Seist.' (Een moeder en haar ongehuwde dochter, de leden van de Evangelische Broedergemeente in Zeist, te Nederland.) Deze piano is mogelijk gemaakt door Meincke en Pieter Meyer.

 

Tafelpiano, bouwdatum onbekend, M. Sassman, Rückeshagen (Wiehagen, near Remscheid), Duitsland
Tafelpiano, bouwdatum onbekend, Historisch Museum, Amsterdam, Nederland
Tafelpiano, bouwdatum onbekend, Frans Wytema, Zaankijk, Nederland
Tafelpiano, bouwdatum onbekend, : Koninklijk Paleis (Royal Palace), Amsterdam
Tafelpiano, bouwdatum onbekend, Private collectie, Utrecht, Nederland
Tafelpiano ca. 1780, Collectie Radbon, Duitsland
Tafelpiano ca. 1782, Musikinstrumenten-Museum, Berlijn, Duitsland
Tafelpiano ca. 1782, tafelpiano ca. 1790, Muziek-instrumentenmuseum, Brussel, België
Logo van een tafelpiano ca. 1784, Ex-Musikhistorisches Museum von Wilhelm Heyer, Keulen, nu :  Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig, Duitsland

Tafelpiano, ca. 1784, Universiteit , vernield in de 2de W.O., Leipzig, Duitsland
Tafelpiano, ca. 1786, Rien Hasselaar Collectie, Amsterdam
Tafelpiano ca. 1787, Private collectie, Amsterdam
Tafelpiano na 1789, Private collectie, Brussel, België

Tafelpiano ca. 1789-1806, Smithsonian Institution, Washington, U.S.

Tafelpiano Meincke en Pieter Meyer ca. 1789, Museum Geelvinck, Zutphen, Nederland
Tafelpiano Meincke en Pieter Meyer ca. 1790, Kolthoorn Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland
Tafelpiano n° xviii ca. 1790,
Sweelinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland
Tafelpiano Meincke en Pieter Meyer ca. 1790, Sweelinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland
Tafelpiano ca. 1795, Gemeentemuseum Den Haag, Nederland
Tafelpiano ca. 1796-1810, M & Pieter Meyer in Hamburg, Ringve Musikkmuseum, Noorwegen
Tafelpiano ca. 1798,
Sheridan German, Boston
Tafelpiano, ca. 1790, bezitter onbekend
Tafelpiano, ca. 1790, bezitter onbekend
Tafelpiano, ca. 1790, Rien Hasselaar Collectie Amsterdam, Nederland
Tafelpiano, ca. 1795, Rien Hasselaar Collectie, Amsterdam
Tafelpiano, ca. 1795, Rien Hasselaar Collectie, Amsterdam, Nederland
Tafelpiano, ca. 1795, Gemeentemuseum (geleend van het Nederlands Kostuummuseum), Den Haag, Nederland
Tafelpiano, ca. 1795, Rien Hasselaar Collectie, Amsterdam
Tafelpiano, ca. 1798, Germann, Boston, M.A., U.S.

Tafelpiano ca. 1800, Händelshaus, Halle an der Saale, Duitsland
Tafelpiano ca. 1805-08, Rijksmuseum Amsterdam, Nederland
Tafelpiano, ca. 1808, Gemeentemuseum, Den Haag, Nederland
Tafelpiano ca. 1810, Gallica
Tafelpiano Meincke en Pieter Meyer n° 175 ca. 1810, Sweelinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland

Cabinetpiano of Apollopiano ca. 1815, Gemeentemuseum (geleend van het Koninklijk Paleis te Amsterdam), Den Haag, Nederland
Tafelpiano, ca. 1820, Haags Gemeentemuseum, Den Haag, Nederland

 

 

'Pianofabrikant' ca. 1779-1825

MEYER Meinke & ZUMPE Johannes (voor 1779), te Londen, zie ook Meinke MEYER in Londen, Engeland en MEIJER Meincke & Pieter in Hamburg, Duitsland

MEIJER Gebr. Meinke & Pieter (*1779)(*1801)(*1808)

1801 - "Meijer, (gebr. M. en P.) op 't Rockin, 't 4de Huis van de nauwe Capelsteeg, Piano-Fortemakers, 156." Naamregister van alle de kooplieden, voornaame handeldryvende of ..., 1801, p. 69

MEIJER M. A. (*1820), 'pianomaker'

MEIJER Gebr. M. & P. (y1825)

VAN DER DOES uit 's Gravenhage (Den Haag) was waarschijnlijk een leerling van de gebroeders MEYER.

"Meinke MEYER, geweezene Compagnon, van JOHANNES ZUMPE, beroemde Muziek-Instrumentmaker tot Londen, neemt de vryheid Heden van [onleesbaar] en verdere Kenners der Muziek te berigten, dat hy zig te Amsterdam gestabileerd heeft in Compagnieschap met zyn Broeder PIETER MEYER, tot het voortzetten van dezelve Affaires in 't maaken van allerhande soorten van FORTE PIANO INSTRUMENTEN, door hem veel [?] verbeterd, en verre over treffende alle andere tot nog toe bekend ; zy verzoeken ieders Gunst en Recommandatie. Hunne Woonplaats is op de Kolk, op den hoek van de Voorburgwal, by de Brug, te Amsterdam." Amsterdamsche Courant, 10/06/1779, p. 1 en Acht en twintigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum, 1931, p. 221

"C. MEIJER, Forte-Pianomaker van Londen, thahs C, MEIJER, Forte- Pianomaker, heeft de eer zijne Begunstigers te berigten, dat zijne AFFAIRE met primo Mei is verplaatst naar de Delftschevaart, nabij de Krattebrug, wijk G, n°. 322, te Rotterdam; hij verzoekt de voortdurende gunst zijner Land- en Stadgenooten, daar hij zal trachten door een goed assortiment van Instrumenten, tot zeer civiele prijzen, een ieder genoegen te geven. NB. De door C. MEIJER vervaardigde Instrumenten zijn te bekomen bij L. SCHUTTE , Koopman in Forte-Piano's , in de Korte Pooten, te 's Gravenhage, voor dezelfde Prijzen als in de Fabrijk." 's Gravenhaagsche courant, 11/05/1821, p. 1 (delpher.nl)

LONDEN - "The most noteworthy pianofortes in the Exhibition were the following : — [...] A small square pianoforte with the inscription Meincke Meyer et Pieter Meyer fecerunt, Amsterdam, but supposed to have been made by Longman and Broderip in London, towards the end of the eighteenth century. Longman and Broderip not unfrequently manufactured pianofortes by order of Dutch dealers, who removed the original flip of wood above the key-board containing the names of the makers, and replaced it by one bearing their own name." A Descriptive Catalogue of the Musical Instruments in the South Kensington ..., 1874, p. 359 - kijk naar LONGMAN & BRODERIP, Londen

"De Gebroeders Meyer, Piano-Fortemakers, hebben voor het paleis een Piano-Forte van zes octaven, van de volmaaktste schoonheid, en dat voor geen Piano-Forte uit de beste Fabryken behoeft te wyke, vervaardigd. Daar Z. M. over deze Fabryk zeer te vreden is, heeft Hoogstdezelve, van gemelde Gebroeders Meyer, den titel van Koninklyke Piano-Fortemakers toegestaan." Amsterdamsche Courant, 19/11/1808, p. 4

 

  op de Kolk, op den hoek van de Voorburgwal, by de brug (*1779), 156, op 't Rockin, 't 4de Huis van de nauwe Capelsteeg (ca. 1790)(*1801), Keizersgracht bij de Huidenstraat (vóór 1820), 205, Keizersgracht bij de Leijdschegracht (*1820), Rokin (1822)(³), op 't Rokkin, bij de nauwe Kapel (18??), op 't Rokkin, over N. Z. Kapel (y1825), Amsterdam

in het Hang, letter D, N°. 24 (1820), Haarlem

322, Delftsehevaart, nabij Krattenbrug, wijk G. (*1821), Rotterdam

Londen (Engeland)

Hamburg (Duitsland)

MEININGER Willem

(1874 - 1944)

 

"Piano en Orgel. TE KOOP aangeboden, een moderne SALON-PIANINO, in prachtige zwarte kast en Fransche constructie, zoo goed als nieuw ƒ
250, alsmede een mooi SERAFINORGEL, met zeven registers 165, bij W. MEININGER, Pianomaker, Meermansstr. 18 (dagelijks tusschen 2 en 8 uur)." Rotterdams Nieuwsblad, 20/11/1893, p. 11

"Salon-Pianino ! Te koop twee moderne Fransche schuinsnarige Salon-Pianino's in prachtige zwarte kast, zoo goed als nieuw, fabrikaten [sic] Bernhard en Keislair, 225 en 200, alsmede een voor eerst-beginnenden 90, alle met drie jaar deugdelijke garantie. Bij Wm. Meiniger Pianomaker, meermansstra. 18. Stemmen, repareeren, inzuilen, verhuren. Billijke conditiën." Rotterdams nieuwsblad, 06/08/1894, p. 1 (delpher.nl)

"Pïanino-Orgel. Te Koop 4 Pianino's van ƒ 65, 180, 215, 350, allen zonder gebreken met veeljarige garantie, alsmede 2 Amerik.  Orgels van ƒ 125 en 85. Alle te zien in het Magazijn van nieuwe en bespeelde Pianino's en Orgels van Wm. MEININGER, Pianomaker en Stemmer, Meermansstraat 7." Rotterdams Nieuwsblad, 07/02/1895, p. 8

"Pianino's Orgels. Groote uitverkoop van alle in voorraad zijnde gebruikte en nieuwe Pianino's en Amerik. Orgels, tegen veel verlaagde prijzen met deugdelijke garantie, ook in termijnbetaling, wegens verplaatsing en uitbreiding der zaak van Erasmusstr. No. 5 naar No. 66 met primo Mei, in voorraad vijf gebruikte Amerik. Orgels van fl 60 tot fl 40 en zes Duitsche kruissnarige weinig gebruikte Pianino's van fl 150 tot fl 300. Wm. Meininger, Piano en Orgelmaker, stemmen, repareeren, verhuren, inruilen." Rotterdams Nieuwsblad, 11/03/1899, p. 6

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1893-1923

'Pianomaker en Stemmer' (1895) ------- 'Piano-en Orgelmaker' (1899) ------- 'Piano-Händler u. -Stimmer' (x1906) ------- 'Piano- u. Orgel-Händler u. -Stimmer' (x1912)


(vervolg)

"Orgel. Door inruiling goedkoop aangeboden eenige weinig gebruikte Orgels voor ƒ 55, ƒ 75, ƒ 125, ƒ 40, ƒ 50, alle met garantie voor soliditeit bij Win. MEININGER, Piano-en Orgelmaker Erasmusstr. 96 bij den Noorderkerk stemmen, repareeren, verhuren." Rotterdams Nieuwsblad, 06/12/1899, p. 6

"MEININGER PIANO'S-ORGELS ERASMUSSTRAAT. STEMMEN - REPAREEREN VERHUREN & INRUILEN."  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 04/09/1923, p. 2

INFO EXTRA

Genealogische info bij joodserfgoedrotterdam.nl en openarch.nl

 

18, Meermansstraat (**1893)(**1894), 7, Meermansstraat (*1895), 5, Erasmusstraat (*1899), 66, Erasmusstraat (*1899), 96 [?], Erasmusstraat bij den Noorderkerk (**1897)(**1899), 66, Erasmusstraat (x1906)(x1912)(*1923), Rotterdam
MENS H. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1895-1912 [sinds 1890 (x1906) of sinds 1889 (x1912)]

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)(x1912)

 

53, Haarlemmerstraat (*1895)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(x1906)(*1907)(*1909)(*1910)(x1912), Leiden

 

MES Antoine
| MESS

(1849 - 1909)

 

1890 - "In 1874 vestigde zich in onze gemeente de heer Antoine Mes, die, na in Frankrijk en België in de leer geweest te zijn, op bescheiden schaal hier een pianofabriek oprichtte. De kleine plant groeide voorspoedig op; weldra moest de heer Mes zijne fabriek uitbreiden en thans behoort zij tot een der meest beteekenende in Nederland. Eerst alles met de hand doende verrichten bleek den industrieel al spoedig stoomkracht noodig en bij een bezoek, dat wij dezer dagen aan zijne inrichting brachten, werkte een gasmotor van 4 paardenkracht, die een boormachine, een lint- en twee circuleerzagen in beweging bracht, benevens een schaafmachine, een lijstenschaafmachine, een langgaten-boormachine en een slijpsteen. We zagen daar hoe van meet af aan de piano, zoals die in sierlijken vorm menig salon meubelt, tot stand komt en hoe alles, van het kleinste tot het grootste onderdeel, in de werkplaats wordt vervaardigd. Het behoeft geen betoog dat zeer veel zorg moet besteed worden aan tal van kleinigheden om een goed stuk werk af te leveren; elke afwijking toch is van grooten invloed op de meerdere of mindere waarde van het instrument, en kundige, handige werklieden zijn een eerste eisch voor den fabrikant. Na de verschillende machines voor hout-en ijzerbewerking bezichtigd te hebben, werd ons de spinmachine vertoond, waarop de uit koper- en staaldraad bestaande snaren worden geponnen en waren wij er getuigen van hoeveel zorg het kost den zangbodem de vereischte afmetingen te geven. Na een bezoek aan de werkplaats bezichtigden wij het magazijn waar, dank zij den goeden naam dien fabrikaat van den heer A. Mes zich heeft verworven, slechts enkele pianos waren geëxposeerd. Trouwens er zijn weder heel wat in aanbouw, waarvan het grootste deel op bestelling wordt gemaakt. Daar zagen wij al de onderdeelen saamgevoegd en de piano's gereed ter aflevering, schoon van vorm en vol van toon. Bovendien was daar een collectie Amerikaansche orgels te zien, benevens onderscheidene andere muziekinstrumenten, hout zoowel als koper. De heerMes legt zich speciaal toe op de vervaardiging van kruissnarige piano's, die hij en met de gewone constructie en met de nieuwe steminrichting vervaardigt. Deze laatste verdient om de gemakkelijke stemming zeker de voorkeur, terwijl de prijs van het instrument er niet belangrijk door verhoogd wordt.In den laatsten tijd mocht Middelburg enkele industriën in zijn midden zien ontluiken en in bloei toenemen; niet het minst was dit het geval met de pianfabriek van den heer A. Mes, die in het binnen- en in het buitenland steeds meer clienten verkrijgt. Dat het werk der Middelburgsche fabriek gewaardeerd wordt bewijst het feit dat de heer Mes te Goes in 1882 en te Middelburg in 1889 met de hoogste onderscheiding bekroond werd." Middelburgsche Courant, 17/09/1890, p. 2

1894 - "Middelburg in 1894 [...] De pianofabriek van den heer Ant. Mes zag in de aflevering van haar fabrikaat weder toenemen, Zij bracht het aantal harer werklieden van 16 op 20, en verving een gasmotor van 4 door een stoommachine van 10 paardekracht." Middelburgsche courant, 31/05/1895, p. 2

1895 - "Middelburg in 1895 [...] De pianofabriek van den heer Ant. Mes kop geregeld met hetzelfde aantal werklieden (20) doorwerken." Middelburgsche courant, 13/05/1896, p. 2

1896 - "Middelburg in 1896 [...] De pianofabriek van den heer Ant. Mes breidde haar aantal werklieden tot 22 uit en had geregeld werk." Middelburgsche courant, 01/06/1897, p. 1

1899 -"In de pianofabriek van den heer Ant. Mes kon geregeld met 25 werklieden worden doorgewerkt. Eenige nienwe machines werden aangeschaft; voorts werden gemaakt eene inrichting voor bet met stoom drogen van het hout en eene voor het lakken van ijzeren pianoramen. Fabriek, woonhuis en magazijn worden door middel van in de fabriek voortgebrachte electriciteit verlicht." Middelburgsche courant, 01/04/1899, p. 2

1899 - "Nederlandsche pianofabriek. - Het was gisteren 25 jaren geleden dat de heer Antoine Mes zich te Middelburg vestigde als pianostemmer en reparateur van muziekinstrumenten. Na een zestal jaren begon de heer Mes zich ook toe te leggen op de vervaardiging van piano's en 21 augustus 1880 leverde hij het eerste werkstuk af. Toen werkte hij met behulp van een jongmaatje. Spoedig echter bleek meer hulp noodig en langzamerhand werd de werkplaats vergroot en het personeel uitgebreid tot 25 man. In de verloopen kwart eeuw werden op die fabriek 500 piano's vervaardigd." De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad, 24/11/1899, p. 2

1900 - "Middelburg in 1900 [...] Aangaande de pianofabriek van den heer Ant. Mes kan worden vermeld dat daar weder geregeld met 25 man werd doorgewerkt en de piano's geregeld afnemers vonden. De fabriek wordt nu met stoom verwarmd ter voorkoming, zooveel mogelyk, van brandgevaar. Er bestond behoefte aan een grooteren stoomketel ; tot het plaatsen hiervan is bereids vergunning verzocht."  Middelburgsche courant, 21/06/1901, p. 2

1901 - "Vrydagavond werd in het badpaviljoen te Domburg door den heer Antoine Mes uit Middelburg, de pianola bespeeld. Een talrjjk publiek toonde zyne belangstelling in deze echt Amerikaansche vinding, die het iedereen mogelyk maakt, ook zonder kennis van muziek, alle stukken op de piano te spelen. De kunst eigen te worden kost weinig oefening en de bespeler kan willekeurig nuanceering in tempo en dynamiek aanbrengen." Middelburgsche Courant, 19/08/1901, p. 2

1901 - "Middelburg in 1901 [...] Aangaande de pianofabriek van den heer Ant. Mes kan worden vermeld dat daar weder geregeld in 1901 met 27 man tegen 25 in 1900 werd doorgewerkt, zulks niettegenstaande de scherpe concurrentie van Duitschland." Middelburgsche courant, 29/05/1902, p. 2

1905 -  "In de piano fabriek van den Heer Antoine Mes, te Middelburg, is dezer dagen de duizendste piano gereed gekomen, welke thans met het eerste in die fabriek vervaardigde instrument in het magazijn is tentoongesteld ! Vijf jaar geleden, toen deae fabriek 25 jaar had bestaan, was juist de laatste hand gelegd aan de 500ste piano." Het Nieuws van den Dag, 01/02/1905, p. 1

1905 - "Aangaande de pianofabriek van den heer A. Mes kan worden bericht dat in het afgeloopen jaar geregeld met hetzelfde personeel werd doorgewerkt. De uitvoer naar het buitenland nam eenigmate toe. Er wordt gewerkt aan het inrichten van eene droogkamer met verwarmde lucht, om het hout nog beter voor piano's geschikt te maken." Middelburgsche courant, 09/05/1906, p. 5

1908 - "Hofbericht : Hare Majesteit de Koningin heeft de onderscheiding tot het mogen voeren van het Koninklijk Wapen, verleent aan : A. A. Mes, firma Antoine Mes, pianofabriek; [...]" De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad, 30/01/1908, p. 6

1909 - "Aangaande de pianofabriek van den heer A. Mes wordt bericht dat in het afgeloopen jaar geregeld met 32 man werd gewerkt. De afzet was dit jaar grooter dan het vorige jaar. De vraag naar piano's met ingebouwde speelapparaten nam toe. De uitvoer van deze instrumenten naar Indië is den laatsten tijd sterk vermeerderd." Middelburgsche courant, 06/04/1910, p. 2

1911 - "De tweeduizendste. In Januari 1905 richtte de pianofabrikant, de heer Antoine Mes, tot mij het verzoek, zijn toen juist vervaardigde duizendste piano te komen te bespelen. Men zal zich misschien herinneren, dat ik naar aanleiding daarvan eenige bijzonderheden over die piano en ook over de fabriek zelve mededeelde.
Hoe die, in 1873 heel klein opgezet, zich meer en meer uitbreidde, tot bloei geraakte en een voorname tak van industrie werd in onze stad.
Met die gestage uitbreiding nam de productie dermate toe, dat de fabriek, welke in de eerste kwart eeuw van haar bestaan 500 piano's had afgeleverd, thans in 1911 dat aantal verviervoudigd zag, want wederom kwam de vraag tot mij of ik een pas vervaardigd instrument wilde bespelen en — eerlijk gezegd — ik was verwonderd toen de heer Mes deze piano zijn 2000ste noemde, begreep nu eerst, welk een omvang de fabriek van den in zijn leven bescheiden maar energieken heer Antoine Mes, wiens zonen na zijn heengaan de zaak ijverig voortzetten, genomen heeft. Het nummer 2000 is keurig afgewerkt in gepolitoerd notenhout — wat het uiterlijk betreft iets te rijkelijk geornamenteerd; naar de heer Mes mij zeide, op speciaal verzoek van den besteller, maar wat hoofdzaak is, mooi van toon, gemakkelijk van aanslag, met heldere boven octaven. Een derde pedaal is aangebracht om den toon nog meer te dempen dan de zachte pedaal dit vermag. Door neerdruk verheft zich een strook vilt, naar gelang der hoogere en lagere tonen breeder wordend, zoodat de hamers niet dadelijk tegen de snaren, maar tegen het vilt aanslaan. Daardoor ontstaat een zeer zacht geluid. Ik kende wel een derde pedaal, zooals Steijnwaij & Sons die bouwen, nl. voor het laten doorklinken van een bepaalde toon, maar deze pedaalwerking was me onbekend.
Het is me opnieuw gebleken, dat de Kon. Pianofabriek van de firma Mes, gezien haar matige prijzen, goede, soliede instrumenten vervaardigen kan.
Wil men een denkbeeld hoe een industrie zich ontwikkelen kan, dan bekijke men de etalage van het magazijn in de Gortstraat, waar naast nummer één — uit het jaar 1874 — nummer 2000 is tentoongesteld. Inderdaad geen gering verschil! A. A. NOSKE." Middelburgsche courant, 10/07/1911, p. 1

1914 - "Schadelijke gevolgen van den oorlog. - Men meldt ons uit Zeeland : In Zeeland ondervindt men blijkbaar ook op andere wijze dan door invasie der vluchtelingen, de nadeelige gevolgen van den oorlog. In verschillende werkplaatsen en fabrieken is verkorting van den arbeidsduur ingevoerd. Zoo o. a. op de bekende pianofabriek der firma Anthonie Mes. te Middelburg, welke 30 jaren lang aan tal van gezinnen een goed loon verschafte. Er wordt slechts van 8—1 uur gewerkt, vroeger van 7—7 uur." Het nieuws van den dag : kleine courant, 19/11/1914, p. 6

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's 1890-1934 [sinds 1874 (x1906) of sinds 1870 (x1912)]

1880 - De eerste piano werd vervaardigd (***1899) of was het al in 1874 (*1911) ?

'Pianohandlung' (x1890)

1894-95 - 20 werklieden (x1895)(x1896)

1896 - 22 werklieden

1899 - 500 piano's in 1899 (**1899) en 25 werklieden in  1899 - 1900 (x1899)(x1901)

1901 - 27 werklieden (*1902)

1905 - 1000 piano's (**1905)

MES Antoine A. A. Az. (x1906)(x1912)

 'Piano-Fabrik, Orgel- u. Musikinstr.-Handlung' (x1906)

1911 - 2000 piano's (*1911)

 Hoflieferant' - 'Piano-Fabrik, Piano-, Orgel- u. Streichinstr.-Handlung' (x1912)

1912 - Eigenaars : G. & F. MES (x1912)

1921 - 4 werklieden (x1921)

1929 - "NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN. (Staatscourant No. 106). Oprichtingen. [...] Pianofabriek v.h. Antoine Mes, Middelburg." Algemeen Handelsblad, 07/06/1929, p. 8

"NA EEN KWART EEUW. - Het is Woensdag 22 Nov. 25 jaren geleden dat de heer Antoine Mes zich hier ter stede vestigde als pianostemmer en reparateur van muziekinstrumenten. Na een zestal jaren begon de heer Mes zich ook toe te leggen op de vervaardiging van piano's en 21 Augustus 1880 leverde hij het eerste werkstuk af. Toen werkte hij met behulp van een jongmaatje. Spoedig echter bleek meer hulp noodig en langzamerhand werd de werkplaats vergroot en het personeel uitgebreid. En thans, 25 jaar na zijn vestiging, kan de heer Mes zich er op beroemen een fabriek te bezitten, zooals er, naar hij ons verzekerde, op zijn gebied geen tweede in gansch Nederland wordt gevonden en waar 25 werklieden gene geld bezigheid vinden. In de verloopen kwart eeuw werden op die fabriek 500 piano's vervaardigd en eigenaardig zeker is dat dezer dagen aan het werkstuk, dat de 500 vol maakt, de laatste hand werd gelegd. Wij hebben ter gelegenheid van dit jubileum een bezoek gebracht aan de fabriek en overtuigden ons van den grooten omvang dezer zaak. Wij bezochten eerst de machinekamer, waar een stoommachine van 10 p. k. de noodige beweegkracht levert aan verschillende hout- en ijzer bewerkende machines, als: schaaf-, frais-, boor- en draaibanken, eene spinmachine, slijpsteenen, enz. Nabij de machinekamer is een dynamo geplaatst, die de noodige electriciteit levert om de gansche inrichting met het nieuwste licht te verlichten. Daarbij is ook de accumulatorenbamer, waar de ter verlichting benoodigde electriciteit wordt verzameld om fabriek, magazijn en woning een constant licht te bezorgen. In het gansene gebouw worden daardoor een 60 lichten gevoed. Verder worden alle lokalen, teneinde brandgevaar zooveel mogelijk te voorkomen, door stoom verwarmd. Wij bezochten nog de moffelinrichting, die dient om de ijzeren pianoplaten te vergulden, de kastenmakerij waar de zangbodem, die in een afzonderlijke werkplaats vervaardigd is, in de kast geplaatst wordt. Op een andere zaal wordt de mechaniek en het klavier in de piano gemaakt, waarna deze naar de politoerkamer gaat om verder te worden afgewerkt. Daarna wordt de piano eenigen tijd geregeld bespeeld en geheel afgewerkt ter levering. Hoe die piano's afgewerkt zijn, blijkt in het mooie magazijn, aan de voorzijde der fabriek. Den heer Mes vielen en op de nijverheidstentoonstelling te Goes en te Middelburg de hoogste onderscheidingen in zijn genre te beurt en steeds wordt de vraag naar zijn fabrikaat grooter. Donderdagavond biedt de heer Mes zijn personeel, in het Schuttershof, een feestje aan. De verstandhouding tusschen patroon en werkman is op die fabriek dan ook zoo goed als maar kan gewenscht worden." Middelburgsche Courant, 22/11/1899, p. 1

"Stoom-Piano-Fabriek ANTOINE MES, MIDDELBURG. Goedkoopste adres voor Piano's en Amerikaansche Orgels." De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 03/12/1894, p. 4

"KONINKLIJKE PIANOFABRIEK ANTOINE MES, MIDDELBURG, levert PIANO'S in alle Stijlen en Houtsoorten. Men vrage prijs en Teekening. Vijf jaar garantie." Middelburgsche Courant, 25/05/1908, p. 2

"De firma ANTOINE MES in de Lange Gortstraat heeft een goeden naam, zoo binnenals buitenslands voor haar eigen gefabriceerde piano's. 't Is wel een duur present, maar als de beurs het toelaat een dikwijls hoog gewaardeerd. Maar niet iedereen convenieert zulk een uitgaaf; daarom wijzen wij erop dat in bet magazijn ook andere muziekinstrumenten voorhanden zijn, die een kleiner financieel offer vragen. Dan zijn er nog andere zaken die zich voor cadeaux goed eigenen. Zoo bijv. pianolampen, dito aschbakjes, muzieklessonaars en dergelijke kleinigheden." Middelburgsche Courant, 24/11/1910, p. 4 ?

"In verband daarmee willen we attent maken op de étalage der firma Antoine Mes in de Gortstraat. Uitgestald zijn eenige zeer mooie piano's benevens het interieur van een piano en verschillende onderdeelen. Het geheel is verlicht door een groot aantal gekleurde electrische gloeilampjes, die de étalage tot iets werkelijk fraais maken." Middelburgsche Courant, 02/09/1912, p. 1


(vervolg)

1921 - "De ekonomische crisis. [...] Op de pianofabriek van de firma Mes te Middelburg zijn, op 4 na, alle arbeiders wegens slapte ontslagen." Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij, 08/01/1921, p. 5

1921 - "MIDDELBURG. DE CRISIS. - (H.M.) Het aantal werkloozen neemt ook hier op onrustbarende wijze toe. Waren er voor eenige weken al tweehonderd op de arbeidsbeurs ingeschreven, thans is het aantal nog veel hooger gestegen. Er is hier weinig industrie en wat er nog is ligt bijna stil. Zoo werden er verleden week 16 arbeiders ontslagen op de pianofabriek Antoine Mes. [...]" De tribune : soc. dem. weekblad, 13/01/1921, p. 4

1924 - "MIDDELBURG. Een uitgeknepen citroen. -  (H.M.) We hebebn hier ter stede onder de weinige fabrieken er een, welke de mooie naam draagt van : Pianofabriek Antoine Mes. Het is er ook de fabriek naar, er werken anderhalve man een een paardekop. Maar afijn, de uitbuiting en de behandeling der arbeiders is er niet minder erg om, dat bewijze het volgende. Een arbeider, die er al 24 jaar werkte, was verleden jaar geruimen tijd werkloos, omdat er slapte- in het bedrijf heerschte. Na geruimen tijd zonder werk te hebben geloopen kon hij weer terugkomen, doch voor veel minder en dan moest hij zelf zegels plakken. Nu moest hij verleden week zijn rentekaart inleveren, en toen kwam het uit, want ér stond geen enkele zegel op. Hij had niet geplakt, wat nogal verstandig was De patroon moest al de achterstallige zegels betalen. De patroon was hier zoo kwaad om, dat de arbeider op staanden voet zonder opzeggingstermijn werd ontslagen. Dus van-dien oude is men met alle eer (!) af, weer een uitgeknepen citroen. Er komt nog bij dat deze heer Mes fijn katholiek is, maar dat zijn we van dien kant gewoon. We weten wel dat het geloof maar een dekmanteltje is, dat men Zondags aantrekt, en in de week weer uitdoet. De mammon is hun ware God, hun God zit in hun brandkast. Zoo ziet ge weer arbeiders, hoe ge behang dekt wordt, nog niet eens zoo heel oud, dia man is nog geen 60 jaar. Arbeiders! wanneer zult ge toch eens de kapitalisten gaan haten, en met ons er tegen gaan strijden, het wordt anders hoog tijd, het is vijf minuten voor twaalf. Leest onze geschriften en de Tribune,* vveike ge kunt bekomen bij deu agent Smidsbolwerk 95." De tribune : soc. dem. weekblad, 15/05/1924, p. 2

MIDDELBURG - "De firma Antoine Mes, weder een stadgenoote, heeft ook haar plaats van verleden jaar, dus tegen den zijwand, ingenomen, maar heeft er nu van afgezien alleen enkele gereed zijnde piano's enz. ten toon te stellen. Zij heeft zich nu tot taak gesteld de oningewijden eens iets te leeren van de fabricage der piano's, wat zeker een prijzenswaardig denkbeeld mag worden genoemd. Wij troffen er aan de Rasten, vervolgens de rasten met plaat en zangbodem; de rasten, nadat zij besnaard zijn, en vervolgens een piano, waar bet mechaniek ten deele is ingebracht. Ook de wijze, waarop de pianohamers worden bevilt wordt getoond, evenals hel maken der bassnaren. Dat ook enkele geheel gereed zijnde piano's zijn aangebracht, spreekt eigenlijk van zelf." Middelburgsche Courant, 27/05/1924, p. 5

INFO EXTRA

'Middelburgse toetsen, de pianofabriek van A. A. Mes', Toon Franken, 11pp. (⁴)

'Pianofabriek was voor ons een geweldige speelplek', PZC, 27/03/2010 (artikel)(⁵)

Pianofabriek van A. A. MES

Exposantenlijst Rotterdam, 1906 | Eervolle vermelding Goes, 1907 | Exposantenlijst Middelburg, 1919

325-325, Gortsraat (x1906), 310-313, Gravenstraat (x1906)(x1912), 324, Lange Gortstraat (x1890)(*1895)(*1903)(*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910)(*1912)(x1912)(*1921)(*1929), Middelburg
MEYER R.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890; (x1890)

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890)

 

Veendam
MEYROOS F. W.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1895

MEYROOS F. W. (*1895)

59, Hertogstraat (*1895), Arnhem
MEYROOS & KALSHOVEN  

Fabrikant en/of handelaar in piano's en uitgever van bladmuziek van 1875-1920 [sinds 1875 (x1906)(x1912)(*1920)]

MEYROOS & KALSHOVEN (x1890)(x1906)

 'Piano-Musikalien- u. Instrumenten-Handlung' (x1890)

1906-12 - Eigenaars : H. J. KALSHOVEN & H. A KALSHOVEN (x1906)(x1912)

'Musikal.-, Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Handlung' (x1906)(x1912)

 

9, Koningplein (x1890)(*1895)(*1897)(*1903)(*1906)(*1905)(x1906)(*1907)(*1909)(*1910)(x1912)(*1920), Arnhem
MISCHKE Heinrich  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890; (x1890)

'Pianohändler u. Stimmer' (x1890)

 

Roermond
MOLENBEEK Jan  

"Een nieuw STAARTSTUK te Koop met 3 Registers, inhoudende C en F, by Jan Molenbeek in de Rozen Straat, het 5de Huis Noordzyde, welke maakt, repareert en verkoopt allerhande zoorten van Clavier Instrumenten, verzoekt der Liefhebbers gunst en Recommandatie, belovende een civiele en prompte behandeling." Groninger Courant, 11/06/1775, p. 2

 

Clavecimbelbouwer ca. 1775 Rozenstraat, het 5de Huis Noordzyde (*1775), Groningen
MONINX P.  

"BERIGT VAN PIANO FORTO'S. Tot zeer aanmerkelijke verminderde prijzen te bekomen, zeer uitmuntende brillant gemonteerde tafelvormige PIANO FORTE'S, uit de beroemste Magazijnen herkomstig, groot 5 ½ en 6 octaaf; ter lengte van ruim 5 en breed 2 voet : Voorzien van harpvoetstuk 2. 3. en enkel de Pedalen, als Harp, Fagot, Dolce, Forte, aangenaam en rond van toon, zeer goed geconditioneerd, in Mahonijhouten kasten. Adres bij P. MONINX, muziekhandelaar in de lange Brugstraat Wijk B. N°. 241." Bredasche Courant, 29/09/1827, p. 3

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1827 241, lange Brugstraat Wijk B (*1827), Breda
MOONEN F. Joh.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912 [sinds 1880 (x1906)(x1912)]

'Musikal.-, Piano-, Harmonium- und Instrumenten-Handlung' (x1890)

MOONEN Joh. F. Weduwe (x1906)(x1912)

'Musikal.-, Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Handlung' (x1906)(x1912)

 

 

Klarestraat (*1893), 59-60, Koningstraat (x1890)(*1895)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(*1907)(*1909), 22, Koningstraat (x1906)(*1910)(x1912), Arnhem

 

MOSMANS Henri Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1905-10  

117, Kerkstraat (*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910), 's Hertogenbosch (Den Bosch)

 

MOSSEL & VERSTEEGE  

 

 

Handelaar en/of fabrikant van piano's ca. 1906-12

'Piano-Handlung' (x1906)(x1912)

 

[35], Zoutmanstraat (x1906)(*1910), 13, Zoutmanstraat (x1912), 's Gravenhage (Den Haag)
MUL H. N.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1910;  (*1910)

 

Haarlem
MÜLLER (Gebroeders)  

MULLER Gebroeders

Giraffe pianoforte ca. 1815-20, Rien Hasselaar Collectie, Amsterdam, Nederland
Giraffe pianoforte ca. 1820, Centraal Museum, Utrecht
, Nederland
Giraffe pianoforte ca. 1820-30, Rijksmuseum, Amsterdam, Nederland
Giraffe pianoforte ca. 1820, Sweelinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland
Giraffe pianoforte n° 96 ca. 1825, Rien Hasselaar Collectie, Amsterdam, Nederland

MULLER J. D.

Giraffe pianoforte ca. 1815, Sweelinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland

 

 

'Pianofabrikanten' ca. 1815-25

MULLER J. D. (ca. 1820)

Amsterdam
MULLER George  

"Zekere George Muller, een Pruis, die zich sedert korten tijd alhier als pianomaker gevestigd had, is, met achterlating van verscheiden schulden en een nieuw bestelde winterjas, zonder achterlating van adres plotseling verdwenen." De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 23/10/1882, p. 2

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1882 Sittard
MÜLLER G. W. F.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912 [sinds 1898 (x1912)]

'Handlung mit Pianos, elektr. Pianos u. Spielapparaten' - 'Spez.: Elektrische und Lunstspiel-Pianos mit Mandoline, Xylophon, Geige, Flöte usw. - Vertreter der Firma Kuhl & Klatt in Berlin' (x1912)

 

91, Javastraat (x1912), 32-34, Sumatrastraat (x1912), Amsterdam
« MUSICA »  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912 [sinds 1911 (x1912)]

Directeur : Ferd. HOOSEMANS (x1912)

'Fabrikation von Blas- u. Streichinstr., sowie Handlung mit Pianos u. Musikinstr. aller Art' (x1912)

 

 

52, Heuvelstraat (x1912), Tilburg

 

MUUS J. S. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1895  

20, Streenstraat (*1895), Arnhem

 

 

 

(*1775): 'Groninger Courant', 11/06/1775, p. 2 (resolver.kb.nl)

(*1779): 'Amsterdamsche Courant', 10/06/1779, p. 1 (resolver.kb.nl)

(*1801): 'Naamregister van alle de kooplieden, voornaame handeldryvende of ...', 1801, p. 69

(*1820): 'Algemeen adresboek der stad Amsterdam, of Almanak voor ...: inhoudende eene ...', 1820, p. 186

(**1820): 'Opregte Haarlemsche Courant', 18/07/1820, p. 1 (resolver.kb.nl)

(*1821): 's Gravenhaagsche couranté, 11/05/1821, p. 1 (delpher.nl)

(**1821): 'Rotterdamsche Courant', 10/05/1821, p. 1 (resolver.kb.nl)

(y1825): 'Naamregister van alle de heeren kooplieden der stad Amsterdam', 1825, p. 50

(*1827): 'Bredasche Courant', 29/09/1827, p. 3 (resolver.kb.nl)

(*1834): 'Haarlemsche Courant', 18/11/1834, p. 4 (resolver.kb.nl)

(*1837): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 24/07/1837, p. 3

(*1841): 'Utrechtse provinciale StadsCourant. Algemeen advertentieblad', 22/11/1841, p. 3 (resolver.kb.nl)

(*1842): 'Algemeen advertentieblad', 02/05/1842, p. 4 (resolver.kb.nl)

(y1880): 'Algemeen Handelsblad', 13/06/1880, p. 3 (resolver.kb.nl)

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Amsterdam p. 101, Arnheim p. 101, Middelburg p. 103, Roermond p. 103, Veendam p.104 (digital.slub-dresden.de)

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893, p. 730 (gallica.bnf.fr)

(**1893): 'Rotterdams Nieuwsblad', 20/11/1893, p. 11 (resources3.kb.nl)

(**1894): 'Rotterdams nieuwsblad', 06/08/1894, p. 1 (delpher.nl)

(*1895): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1895 (gallica.bnf.fr)

(**1895): 'Rotterdams Nieuwsblad', 07/02/1895, p. 8 (resolver.kb.nl)

(***1895): 'Het nieuws van den dag : kleine courant', 05/07/1895, p. 10 (resolver.kb.nl)

(x1895): 'Middelburgsche courant', 31/05/1895, p. 2 (resolver.kb.nl)

(*1896): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1896 (gallica.bnf.fr)

(x1896): 'Middelburgsche courant', 13/05/1896, p. 2 (resolver.kb.nl)

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897 (gallica.bnf.fr)

(**1897): 'Rotterdams Nieuwsblad', 16/11/1897, p. ? (resolver.kb.nl)

(*1899): 'Rotterdams Nieuwsblad', 11/03/1899, p. 6 (resolver.kb.nl)

(**1899): 'Rotterdams Nieuwsblad', 06/12/1899, p. 6 (resolver.kb.nl)

(***1899): 'De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad', 24/11/1899, p. 2 (resolver.kb.nl)

(x1899): 'Middelburgsche Courant', 22/11/1899, p. 1 (resolver.kb.nl)

 

 

 

(x1901): 'Middelburgsche courant', 21/06/1901, p. 2 (resolver.kb.nl)

(x1902): 'Middelburgsche courant', 29/05/1902, p. 2 (resolver.kb.nl)

(*1903): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1903 (gallica.bnf.fr)

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905 (gallica.bnf.fr)

(**1905): 'Het Nieuws van den Dag', 01/02/1905, p. 2 (resolver.kb.nl)

(*1906): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1906 (gallica.bnf.fr)

(**1906): 'Nieuwsblad van Friesland', 18/07/1906, p. 2 (resolver.kb.nl)

(x1906): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1906, Arnhem p. 527, s' Gravenhage p. 528-529, Leiden p. 531, Middelburg p. 532, Rotterdam p. 532-533 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1907): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1907 (gallica.bnf.fr)

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909 (gallica.bnf.fr)

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910 (gallica.bnf.fr)

(*1911): 'Middelburgsche courant', 10/07/1911, p. 1 (resources3.kb.nl)

(*1912): 'Middelburgsche Courant', 02/09/1912, p. 1 (resources3.kb.nl)

(x1912): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1912, Alphen-Oudshoorn p. 673, Amsterdam p. 674-676, Arnhem p. 676-677, Assen p. 677, 's Gravenhage p. 678-679, Leeuwarden p. 681, Leiden p. 681, Middelburg p. 681, Rotterdam p. 532-533, Tilburg p. 683-684 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1919): 'De Rijnbode', 17/12/1919, p. 3 (groenehartarchieven.n)

(*1920): 'Adressbuch des deutschen Buchhandels', 1920

(**1920): 'Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad', 27/01/1920, p. 8 (resolver.kb.nl)

(*1921): 'The Music Trade Directory', Volume 32, 1921

(x1921): 'De tribune : soc. dem. weekblad', 13/01/1921, p. 4 (resolver.kb.nl)

(*1923): 'Nieuwe Rotterdamsche Courant', 04/09/1923, p. 2 (resolver.kb.nl)

(*1929): 'Musique-Adresses Universel', 1929

(*1939): 'De Residentiebode', 08/12/1939, p. 12 (resolver.kb.nl)

(¹): 'Database nieuwkomers in Utrecht in 1839'

(³): 'Een en dertigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum', 1934, p. 176-177

(⁴): 'Middelburgse toetsen, de pianofabriek van A. A. Mes', Toon Franken, 11pp.

(⁵): 'Pianofabriek was voor ons een geweldige speelplek', PZC, 27/03/2010

 


 © Copyright all rights reserved