home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-L-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
LABOUT F. G.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912 [sinds 1908 (x1912)]

'De Nederlandsche Muziekhandel' - 'Musikal.-, Piano-, Streichinstr.- u. Saiten-Handlung' (x1912)

Eigenaar : F. G. LABOUT (x1912)

 

 

358, Singel (x1912), Amsterdam

 

LANGESTRAAT G. A.

(? - 1851)

 

'Pianomaker' ca. 18??

Opgevolgd door GAARMAN H. vanaf 1851

 

Rotterdam
LANSBERG Ph. M.

 

"MAGAZIJN VAM FRANSCHE PIANO'S, verkoop, van PH. M. LANSBERG, 2de Wagenstraat, T 41. verhuren. Bovengemeld Magazijn is weder ruim voorzien van onderscheidene soorten der zoo beroemde PIANO'S van Érard, Pleyel en Soufleto, alsmede van Jelmini, Blondel, Fleig, Aucher Frères, Bemhardt, enz. Door buitengewone gelegenheid TE KOOP, voor ƒ 325, eene geheel nieuwe 7 octaaf Fransche PIANINO, waarvoor wordt geguarandeerd." Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage, 27/02/1856, p. 4

"PH. M. LANSBERG. - Fransche piano's - 2de WAGENSTRAAT. IN KOOP en IN HUUR. In genoemd Magazijn zijn voorhanden PIANINO'S, uit de meest gezochte Parijzer fabrijken, alsmede eenige ORGELS van den beroemden Alexandre. Door bijzondere gelegenheid TE KOOP een, zoo goed als geheel nieuw, echt Fransch, 7 octaaf, Palisander PIANINO, voor f 300. Bespeelde Piano's ruilt men in." Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage, 21/01/1858, p. 4

"P. H. M. Lansberg, Tweede Wagenstraat T 41 (uitsluitend Fransche pianino's; stemmer alleen van door hem geleverde stukken)." Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ..., Volume 12, 1857, p. 483  - Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ..., Volume 18, 1863, p. 600

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1856-1912

'Piano-Magazijn' - 'Uitsluitend Fransche Pianino's, stemmer alleen van de door hem geleverde stukken' (y1861)

1865 - "Van de beide pianofabrieken te 's Gravenhage bezigde de ééne in 1861 23 arbeiders tegen een dagloon van ƒ 1.20 tot ƒ 2.40. Zij verkeeren in gunstigen toestand." Statistisch jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden, Volumes 12-13, 1865, p. 350

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890)

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)(x1912)


(vervolg)

"Pianino. Door bijzondere gelegenheid biedt men te koop aan eene geheel nieuwe Fransche 7 octaafs Pianino, uitmuntend en krachtig van toon, voor ƒ 290, met garantie voor deugd. Tevens eene zeer fraaije, goed geconserveerde piano van Schrimpf, welluidend en sterk van toon, voor ƒ 90. Te bevragen 2de Wagenstraat, N° 75. Ph. M. Lansberg." Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 17/07/1863, p. 4 - Zie ook SCHRIMPF te 's Gravenhage.

"Lansberg, P. M. - In Fransche piano's, Wagenstraat 75." (*1866-67): Adresboekje voor de stad 's Gravenhage, Volume 6, 1866-1867

"PIANINO. Door bijzondere gelegenheid BIEDT MEN TE KOOP AAN : een geheel nieuw schuindriesnarig 7 octaafs Fransche PIANINO, uit een der meest gezochtste Parijzer Fabrieken, welluidend eu krachtig van toon, voor f 340, met garantie voor deugd en echtheid. — Te bevragen, 2° Wagenstraat, 75, bij Ph. H. Lansberg." Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage, 03/07/1867, p. 4

T 41, Tweede Wagenstraat (*1856)(*1857)(*1858)(**1859)(y1861)(*1863), 75, [2de] Wagenstraat (*1859)(*1862)(*1864)(*1865)(*1866)(*1866-67)(x1890)(*1895)(x1906)(x1912), 's Gravenhage (Den Haag)
LEBBE J. H.

"Voorspoedig bevallen van een welgeschapen ZOON, S. LEBBE — de Jong, Echtgenoot van J. H. LEBBE. Pianomaker." Utrechtse provinciaal en Stedelijk dagblad, 07/10/1863, p. 4

"Voorspoedig bevallen van een DOCHTER SOPHILA DE JONG, geliefde echtgenoote van J. H. LEBBE, Pianomaker. Utrecht, den 28. April 1865." Utrechtse provinciaal en Stedelijk dagblad, 29/04/1865, p. 4

"Voor de vele bewijzen van belangstelling, bij de bevalling mijner Echtgenoot ondervonden, betuig ik bij deze, ook namens baar, mijnen hartelijken dank. Achter het Vleeschhuis. J. H. LEBBE, Pianomaker." Utrechtse provinciaal en Stedelijk dagblad, 29/03/1867, p. 3

"Door vertrek van hier naar elders, wordt er te koop gepresenteerd : Een bespeeld zes octaaf PIANO, zeer net en stevig gebouwd, van Broadwood and Sons, voor 180 Gl. Te bevragen bij J. H. LEBBE, Pianomaker alhier, Oude Gracht bij de Jacobiebrug." Utrechtse provinciale Stadscourant. Algemeen advertentieblad, 12/09/1845, p. 4

 

'Pianomaker- en stemmer' ca. 1845-1903

'Geigen u. Pianohandlung' (x1890)

(vervolg)

"Reeds twintig jaren op verscheidene fabrieken in ons land als ook in Parijs werkzaam geweest zijnde, zoo heb ik mij thans alhier gevestigd als Pianomaker en Stemmer, mij vleijende in UEd. gunst. Een Schrijnwerker, H. G., cirka vier jaren bij dat vak geweest zijnde, kan bij mij vast werk bekomen. J. H. LEBBE. Domkerkhof, No. 290." Utrechtse provinciale Stadscourant. Algemeen advertentieblad, 23/05/1857, p. 4

"Wordt aangeboden een Nieuw zeven octaafs Pianino, driesnarigen en in palisanderhouten kast, voor een civielen prijs, vier jaren guarantie en een zes octaafs Piano voor ƒ 50.- A. J. LEBBE [sic] Pianomaker en Stemmer, St. Jansveld No. 583." Utrechtse provinciale Stadscourant. Algemeen advertentieblad, 02/06/1858, p. 4

"Er wordt aangeboden een OCCASIE PIANINO sterk van Toon, Mechaniek à Erard voor ƒ 350.00; een dito voor ƒ 255.00 met 2 jaar schriftelijke guarantie; le bevragen bij J. H. LEBBE Pianomaker achter het Vleeschhuis; neemt ook oude Piano's in ruil aan." Utrechtse provinciale en stadscourant, 05/06/1860, p. 3

 

Oude Gracht bij de Jacobiebrug (*1845), 290, Domkerkhof (**1857), 583, sint-Jansveld (***1858), [583], Achter het Vleeschhuis, wijk H (**1860)(***1867)(x1867), 284, Mariaplaats (*1868)(x1890), 68, Mariaplaats (*1895)(*1903), Utrecht
 

LECHNER Carl Friedrich Wilhelm

(1818 - 1870)(³)

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1840-?

Geboren te Dusseldorf (³)

 

Amsterdam

 

LECLERCQ C. O.
| LE CLERCQ C.
Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1895-1912

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1912)

 

181, Kijkstraat (*1895)(*1903)(*1905)(*1909), 42, Oosterstraat (*1910)(x1912), Groningen

 

LEFÈBRE J. L.  

UTRECHT - "A. schrijft : De Pianino van den Hr. Paling te Rotterdam‚ eene mahonijhouten van 6; octaaf, is wat ongelijk van toon, in het midden kouserig en in de hoogte zwak. De driesnarige vleugel-piano van palisanderhout en een dito van mahonyhout, voor Orchest, zijn solide gewerkt en goed van toon, maar kunnen met die van Eck en Lefèbvre in alle doelen niet op eene lijn geplaatst worden. Die fraaije aanslag door de double échappement missen zij geheel." Caecilia: algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland, Volume 4, 1847, p. 167

HAARLEM - "Daar in den hoek vinden wij het acousticon voor pianino’s van L. J. LEFÈBBE te ’s Gravenhage." De economist, Volume 10, bezoek aan de nijverheids-tentoonstelling te Haarlem, 1861, p. 228

HAARLEM - "S Gravenshage. Wanneer men de twee prachtige Erards of de twee Gabé-Lefèbre, die daar tentoongesteld zijn, telkens een met en een zonder accousticon bespeelt, dan springt het groote verschil van kracht in het oog, die, bij behoud van de meest mogelijke zuiverheid, bij aanwen-1 ding van de vinding van den heer Lefèbre, op de piano ontwikkeld wordt. Bijna wordt de kracht van hec geluid verdubbeld, wanneer het accousticon belet, dat de klank verloren gaat, die thans kunstmatig ' geleid wordt. De piano Gabé Lefèbre op zich zelve is een bezoek van deze tentoonstelling overwaard. In sierlijkheid van vorm en bewerking wint deze piano het vau alle tot dusverre bekende, zoodat het een overschoon meubelstuk is. Door de nieuwe constructie, waarby het hoog opstaande  gedeelte vervalt, neemt zjj minder ruimte in, maar wint daarentegen ia t sierlijkheid van vorm en zuiverheid van toon.
Wy hebben althans het vernuft van den heer Lefèbre bewonderd, die door verschillende vindingen, welke allen hem eer aandoen, toont een man van smaak, kennis en ijver te zijn. De voorwerpen, die hij tentoongesteld heeft, zijn wezenlijk van groot gewigt, en de muziekwereld vooral moet voorzeker met veel belangstelling meer algemeen van een en ander kennis nemen." Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 07/10/1861 , p. 1

 

 

'Pianomaker' ca. 1846-67

ECK & LEFÈBRE J. (*1844), zie ECK.

'Hofleveranciers der koninklijke Muziekschool' (*1860).

GABÉ-LEFÈBRE (x1861)

1865 - "Van de beide pianofabrieken te 's Gravenhage bezigde de ééne in 1861 23 arbeiders tegen een dagloon van ƒ 1.20 tot ƒ 2.40. Zij verkeeren in gunstigen toestand." Statistisch jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden, Volumes 12-13, 1865, p. 350

LEFÈBRE (**1863)

Ook opvolger van WEYGAND, te 's Gravenhage.

"Belangrijk Berigt! ACOUSTIQUE DE PIANO LEFÈBRE OF TOONVERSTERKING EN ALGEHEEL CONSERVATIE BREVETÉ. Mention honorable 1861, non Exposant 1862. De ondergeteekende heeft de eer ter kennisse te brengen de belangrijke prijsvermindering, welke de ACOUSTIQUE DE PIANO heelt ondergaan. Het model voor den Salon (Modèle Élégante) wordt thans geleverd à ƒ 100— en ƒ 85 — Z.IINDE DEZE BELANGRIJKE PBMSVERMUSDERING ONTSTAAN :
10. Door uitbreiding van het debiet.
20. » eene algeheele fabriekmatige inrigting.
30. » besparingen in materieel.
10. » het verkrijgen van eene mal of model, zoodat alle Pianio's van welken vorm ook, op hetzelve kunnen worden geplaatst.
De voordeelen van het acousticon zijn:
a. Belangrijke versterking van toon in den gestoffeerden Salon. b. Bescherming voor het instrument tegen vochtige gronden c. Algeheele wering van het insect in de tropische landen. H. M. Van Dorp." Java-Bode, Nieuws, Handels- en Advertentieblad voor Nederl.-Indie, 32/01/1863, p. 2

Exposantenlijst Utrecht, 1847 | Eervolle vermelding Haarlem, 1861

 

6251, Singel tusschen de Beulingstraat en Koningsplein (*1846-47), Amsterdam

29, Nieuwstraat (*1865)(*1866-67)(*1867), 's Gravenhage (Den Haag)

LE GRAS Johannes  

"Allen, die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan, of onder hunne berusting mogten hebben, betreffende den Boedel en Nalatenschap van Wijlen den Heer JOHANNES LE GRAS, in leven Pianomaker, gewoond hebbende en overleden alhier ter stede, gelieven deswege uiterlijk tot den 15den October aanstaande schriftelijke opgave te doen ten Kantore van den Notaris VAN ZYP, op de Singel over de Appelmarkt, N°. 449, alhier." Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 26/09/1845, p. 3

 

'Pianomaker' ca. 1845 Amsterdam
LEHMANN DE LEHNSFELD D.  

'Pianofabrikant' ca. 1906-12

'Pianobauer' (x1906)

'Pianobauer, -Stimmer u. -Reparateur' (x1912)

 

375, Rustenburgstraat (x1906), 371, Rustenburger Straat (x1912), Amsterdam
LEICHEL  

"ARNHEM.- DIEREN, 28 Febr. Heden morgen had alhier de plegtige inwijding van het Orgel in onze Kerk plaats, door onzen Leeraar, Da. O. W. J. Bruins, met eene gepaste feestrede naar Kol. III: 16. Des namiddags werd er ten voordeele der armen een Orgelconcert door den Heer Hebing, Organist te Terborg, gehouden, met begeleiding van zang- en fluitsolo's en koorgezang. Het Orgel, vervaardigd door de Heeren Gebrs Friedrich Leichel, te Dusseldorp en Heinrich Haffmans, te Doetincbem voldeed uitnemend en verstrekt den vervaardigers allezins tot aanbeveling." Stemmen voor waarheid en vrede, Volume 6, 1869, p. 442

"ORGEL. Een Kabinetorgel met 5 Registers, geschikt voor een kleine Kerk, 't is billijk te Koop. Adres met franco. brieven, bij E. LEICHEL, Kerkorgelfabrikant en Pianomaker, te Hummelo bij Doesburg." Het Nieuws van den Dag, 26/10/1886, p. 3

 

Orgel- en pianobouwer ca. 1858-1906 [sinds 1869 in Arnhem of sinds 1854 (x1906)]; (x1906)

LEICHEL Friedrich & Ehrenfried (te Duisburg)(**1858)(*1861)

LEICHEL Friedrich (te Dusseldorp)(*1869)

LEICHEL Ehrenfried (1828 - 1905)(²) (te Duisburg)(*1871)

LEICHEL E[hrenfried] & Zoonen (vanaf 1890)(x1906)

Eigenaar : Heinrich LEICHEL (x1906)

'Kirchenorgelbauanstalt und Piano-Fabrik, Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1906)

Dusseldorp (*1869)

Duisburg (**1858)(*1861)(*1871)

28, Steenstraat (18??), Arnhem

LEIJSER & Zoon Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)

 

17 G, Vuchterstraat (x1906), 's Hertogenbosch (Den Bosch)

 

LENSING J. D. A.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca.  1850-96

'Pianofabriek' (*1850)

1865 - "Amsterdam worden in elk van beide jaren twaalf en vijftien muziekinstrumentmakers opgegeven, waarvan één tevens orgel- en pianomaker." Statistisch jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden, Volumes 12-13, 1865, p. 350

LENSING [J. D. A.] & Zoon (x1890)(*1895)(*1896)

'Pianohandlung' (x1890)

 

172, Spuisstraat (x1890), 7, Damrak (*1895), 8, Bloemgracht (*1896), Amsterdam
LEYSER N. S.
| LEIJSER

Het orgel: maandblad voor organisten, 15/08/1895, p. 71

 

"Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Valburg, verklaren volgaarne, dat het Orgel, door den Heer N. S. LEYSER, Orgel- en Pianomaker te Hutssen, voor de kerk hunner Gemeente vervaardigd, zeer goed aan het opgemaakte bestek voldoet, ook volgens het oordeel van de twee ter keuring benoemde deskundigen, de Heer van der Dussen, Organist van de groote kerk te Arnhem, en de Heer Hoff, Organist te Huissen. Gezegde Kerkvoogden bevelen den Heer N. S. LEYSER met ruimte aan, bij die Kerkbesturen, welke naar eenen bekwamen Orgelmaker mogten omzien. Valbueg, den 13 December 1858. De Kerkvoogden voornoemd: (get.) G. G. COCHIUS, H. POTHOVEN (1068) en G. DE HARTOG." De Tijd, Noord-Hollandsche Courant, 17/02/1859, p. 4

 

 

'Orgel- en Pianomaker' ca. 1859-1912 [sinds 1854 (x1906)(x1912)]

LEYSER N. S. (y1859)(y1877)(x1890)

'Orgel- en Pianomaker' (y1859)(y1877)

1877 - "De COMMISSIE tot stichting van een ORGEL in het Evangelisatie-Lokaal te Winterswijk, betuigt hiermede, dat zij door den Heer N. S. LEIJSER, Orgel- en Pianomaker' te Zutphen, bij de levering van een Kerk-orgel, op soliede wijze is bediend geworden, waarom zij dien Heer gaarne openlijk aanbeveelt. Namens voornoemde Commissie, L. PLETTE, (3778) Organist." De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 07/05/1877, p. 4

'Orgelbauer u. Pianohändler' (x1890)

LEYSER N. S. & Zoon (x1906)(x1912)

 'Piano- u. Orgel-Fabrik, Musikal.-, Piano-,  Orgel- u. Musikinstr.-Handlung' (x1906)

1912 - Eigenaar : John C. M. LEIJSER (x1912)

'Kirchenorgel- u. Piano-Fabrik, sowie Musikal.-, Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Handlung' (x1912)

 

Hutssen

Sprongstraat (x1890), 15-17, Sprongstraat (x1906)(x1912), Zutphen (Zutphen)

LEYSER-BECKERS Pierre Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1905

'Piano-, Harmonium- u. Instr.-Hdlg.' (x1890)

 

Breedestraat (x1890), 14, Wolfstraat (*1905), Maastricht

 

LEYSER-HERMANS Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1914  

Maastricht

 

LICHTENAUER L. C.

 

"De Ondergeteekende heeft hiermede de eer het geacht Publiek te informeren, dat de Heeren B. SCHOTT ZOONEN te Mainz. in het Huis der gewezen Tentoonstelling, genaamd het Vergulde Spinnewiel, aan de Hoenderbrug, hoek A van den Houttuin, wijk L, n.°223, alhier, een DEPOT gevestigd hebben van hun alom bekend FONDS van MUZIJK, en eigen in Duitschland en België gefabriceerde PIANO'S en andere INSTRUMENTEN, welk Magazijn op HEDEN voor het Publiek geopend is, bevattende eene ruime sortering van klassieke en beste nieuwe MUZIJKWERKEN, benevens die der meest bekende Uitgevers, alsmede VIOLEN, GUITAREN, FLUITEN, CLARINETTENen alle andere gebruikelijke STRIJK- en BLAAS -INSTRUMENTEN, STRIJKSTOKKEN, beste Italiaansche, Duitsche en Engelsche SNAREN, met al wat tot een compleet geassorteerd Muzijk- en Instrumenten-Magazijn behoort, en welke bij groote quantiteiten tot Fabrijksprijzen verkocht zullen worden. De PIANO'S, die met de beste Engelsche en anderen in alle opzigten wedijveren kunnen, worden mede tot Fabrijksprijzen verkocht, zoo als : Vierkante of Tafelvormige, met Metallieke Platen en met Engelsche Snaren betrokken, a ƒ 240, ƒ 300, ƒ 350, ƒ 400, ƒ 500 en fóco; STAARTSTUKKEN, als voren, a ƒ 360, ƒ 400, ƒ 500, ƒ 600 en ƒ 700; PIANINO'S van 6 ½ Octaaf, van rijk Mahony- en Palissanderhout, te Brussel vervaardigd, tot ƒ 450, ƒ 500 en ƒ 550, voor alle welke, als ook voor de andere eigen Instrumenten, de volledigste garantie gegeven wordt. Ook Nieuwen en Ouden van andere meest met roem bekende Fabrijken, als van Londen, Parijs, Weenen enz., vindt men in dit Magazijn voorhanden, dewelke tot de laagst mogelijke prijzen verkocht en verhuurd zullen worden; zijnde de Catalogussen van de Muzijk, als mede de Prijscouranten der Piano's en andere Instrumenten, gratis te bekomen. — Belovende de ondergeteckende Depóthouder eene prompte en civiele bediening, waardoor hij zich het vertrouwen van het geëerd Publiek ten volle zal trachten waardig te maken. Rotterdam L. F. LICHTENAUER. den 23 October 1843. NB. Bovengemelde Depôthouder, door aankoop eigenaar geworden zijnde van een groot aantal Exemplaren van het fonds van wijlen den Heer L. Plattner, als mede van bijna al de Platen, zoo kunnen al de Stukken van genoemd fonds, tot de voorwaarden bij de eerste uitgave vastgesteld, ontboden worden. Brieven en aanvragen worden verzocht aan bovengeteekende of aan het Depot van B. SCHOTT ZOON EN te adresseren." Rotterdamsche Courant, 24/10/1843, p. 4(vervolg )

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1843-1928 [sinds 1843 (x1906)]

LICHTENAUER L. C. (?)

LICHTENAUER J. C. (ca. 1855-1937)

LICHTENAUER W. F. (*1893)(x1906)(x1912)(**1928)

1906 - Eigenaar : J. C. LICHTENAUER (x1906)(x1912)

'Musikal.-Handlung' (x1906)

'Musikal.-Händler, führt auch Saiten' (x1912)

1937 - "J. C. LICHTENAUER OVERLEDEN. - Te Rotterdam is, 82 jaren oud, overleden de heer J. C. Lichtenauer, die groote bekendheid en populariteit genoot bij müziekminnend Rotterdam als eigenaar van den Muziekhandel Lichtenauer aan de Zuid Blaak." Algemeen Handelsblad', 24/07/1937, p. 3 (delpher.nl) - "J. C. Lichtenauer overleden. - Heden overleed in de ouderdom van 82 jaar te Hillegersberg de heer J. C. Lichtenauer, bekend muziekhandelaar en uitgever en voormalig leider van het bekende spreekbureau aan de Zuidblaak. De heer Lichtenauer had zich reeds enige jaren geleden uit de zaak teruggetrokken." Het volksdagblad : dagblad voor Nederland, 24/07/1937, p. 4 (delpher.nl)


(vervolg)

"Het is deze maand honderd jaar geleden, dat de heer L. F. Lichtenauer den muziekhandel W. F. Lichtenauer te Rotterdam oprichtte als filiaal van de uitgeversfirma B. Schott's Söhne te Mainz. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de firma een compositiewedstrijd uitgeschreven voor drie categorieën van muziekliteratuur (instructieve pianomuziek, harmoniummuziekalbums en harmonium-etudes), voor el'k waarvan drie prijzen zijn uitgeloofd." Algemeen Handelsblad, 20/10/1943, p. ? (delpher.nl)

"W. F. Lichtenauer - Muziekhandel ZUIDBLAAK No. 8 OPENT EEN FILIAAL aan den OUDEN BINNENWEG No. 10 op Maandag 3 Dec. 1928." De Maasbode, 01/12/1928, p. 4 (delpher.nl)

 

 

223, aan de Hoenderbrug, hoek A van den Houttuin, wijk L (*1843), 44, Zuidblaak (*1893)(*1895), 44, Zuidblaak (x1906)(x1912), 8, Zuidblaak (**1928), 10, Oude Binnenweg (**1928), Rotterdam
LIMBACH J.  

"Dem Herrn J. LIMBACH, Pianofortebauer zu Middelburg, habe isch den verkauf meiner Instrumente für die Provinz Zeeland übertragen. Cassel, im Juni 1861. CARL SCHEEL. Naar aanleiding van bovenstaand berigt neem ik de vrijheid mede te deelen, dat bij mij bereids een KABINET-VLEUGEL (Pianinovorm) van den Heer CARL SCHEEL is ontvangen. Het kunstminnend Publiek wordt mitsdien uitgenoodigd dezen te komen bezigtigen, ten einde met dit zoo beroemde Fabriekaat kennis te maken. Tevens zijn ook soliede nieuwe en bespeelde pianino's voorhanden, en beveel ik mij aan voor alles wat tot het vak van Pianomaker en Stemmer behoort. Wal, B 41. J. LIMBACH, Pianomaker." Middelburgsche Courant, 02/07/1861, p. 4, p. 4

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1861 41, Wal B (**1861), Middelburg
LINDSEN H. D.  

'Orgel- en pianomaker' ca. 1831

"H. D. LINDSEN, ORGEL- en PIANOMAKER, heeft de eer zijne geabonneerden en begunstigers te berigten, dat hij zijne woonplaats en magazijn gevestigd heeft in letter A, n.° 2, op de Nieuwe Gracht, te Utrecht." Noord-Brabander, 's Bosch, 30/08/1831, p. 4

 

2, Nieuwe Gracht, letter A. (*1831), Utrecht
LITZAU  

PARIJS - "734. p. G. Litzau & c. Quispel, te Rotterdam. Eervolle vermelding, voor hunne goed bewerkte en goed toongevende half-oblique pianino." Volksvlijt, 1867, p. 52

 

'Pianofabrikant' ca. 1867

LITZAU & QUISPEL (**1867), kijk bij QUISPEL.

Eervolle vermelding Parijs, 1867

 

Rotterdam
LOHMAN D.  

"D. LOHMAN en ZOONS Orgelmakers tot Groningen, Recommanderen zig tot alle zoorten van nieuwe Orgels te maken en ook te repareeren, ook alle zoorten van Clavier Instrumenten-, Fortopiano's ? nieuwe en repareeren, belovende pronte en civiele bediening, wonende in de Zwaanen Straat, boven de Juffers Heeringat." Groninger courant, 03/01/1792, p. 1 (Delpher.nl)

"Een beste FORTE PIANO uit de Hand te Koop, nader onderrigt te bekomen, by de Orgelmaker D. LOHMAN in de Swaane Straat boven de Juffers Heeringa." Groninger courant, 31/08/1792, p. 2

 

'Orgelmaker' ca. 1792-1802


(vervolg)

"LET WEL ! By D. LOHMAN Orgelmaaker tegen over de Pontje straat is te koop en te bevragen, onderscheiden HUIS ORGELS, ook onderscheiden Forto Piano en ander Clavier Instrumenten, ook recommandeere ik my in de gunst aan Kerkmeesters en andere Liefhebbers van zulk een werk, belooft een prompte en civiele behandeling." Groninger courant, 13/04/1802, p. 2

Swaane straat (*1792), Pontje straat (*1802), Groningen
LOHMAN D. H.  

"De ondergeteekende, door eene roeping hier ter Stede en omstreken zich alhier gevestigd hebbende, beveelt zich asn alle respective Kerkbesturen en het Kunstminnend Publiek. Het vervaardigen van KERKWERKEN en repareren van alle dergelijke INSTRUMENTEN, zal voortaan, gelijk te Groningen en elders, door de van ouds bekende Firma van dezen naam, in Zeeland door hem worden uitgeoefend. Terwijl tevens bij denzelven zijn te bevragen twee kleine KERK-ORGELS en eenige HUISWERKEN benevens alle soorten van PIANO-FORTES. Adres in de Abdij, No. 51, te Middelburg. D. H. LOHMAN, Orgel-, Instrument-, Pianomaker en Stemmer. MIDDELBURG." Middelburgsche Courant, 30/06/1840, p. 2

"Bij den ondergeteekende zijn te bevragen 3 à 4 HUISORGELS, waarbij een van 8 Registers, in sierlijk bewerkte Kast, en bijzonder geschikt voor eene kleine Kerk, benevens eenige PIANO-FORTE'S, waaronder een Vleugel. Wijders berigtende dat George Laurens Preuniger, Orgelmakers-Knecht, als zoodanig niet meer in zijne dienst is. D. H. LOHMAN, Orgel-, Instrument-, Pianomaker en Stemmer, Spanjaardstraat, E. No. 84." Middelburgsche Courant, 10/09/1840, p. 2

'Orgel-, Instrument-, Pianomaker en Stemmer' (*1840)

"De ondergeteekende, zich refererende aan de annonce geplaatst in de Middelburgsche Courant van den 30 Junij jl., heeft de eer zijnen geëerde Begunstigers te informeren, dat zijne Woonplaats thans is in de Spanjaardstraat, E. No. 84. D. H. LOHMAN, Orgel-, Instrument- en Piano-maker en Stemmer." Middelburgsche Courant, 15/08/1840, p. 2

51, in de Abdij (*1840), 84, Spanjaardstraat, E. (**1840), Middelburg
LOHMAN G. W.

(ca. 1803 - 1856)

 

1853 - "Heden overleed, tot mijne droef heid, in bijna 53jarigen ouderdom, mijn geliefde Echtgenoot G. W. LOHMAN, Orgelmaker, mij nalatende 7 Kinderen. Groningen, 28 October 1856." Groninger Courant, 02/11/1853, p. 4

 

'Orgelmaker' ca. 1853 Groningen
LOHMAN N. A.

 

FAMILIE

"Naar eene lang zukkelende ziekte, verloste heden morgen om 10 ½ uur, myn beminde Egtgenoot, voorspoedlg van een welgeschapen ZOON. Groningen den 24 van Winterm. 1802. N. A. LOHMAN,  Orgelmaker." Groninger Courant, 28/012/1802, p. 1

"Getrouwd : N. A. G. LOHMAN, W.B zn, Orgelmaker, en W. T. MOOIJ. Wed. G. STEENBEEK. Eenige kennisgeving." Provinciale Drentsche en Asser courant, 19/12/1863, p. 3

"Marrum, den 28 April. De Hervormde Gemeente van die dorp, had heden het genoegen, dat het, in hare Kerk geplaatste nieuwe Orgel, voor het eerst, bij de gemeenschappelijke Godsdienstoefening, bespeeld werd. Dit genoegen werd niet weinig vermeerderd door de welluidende en krachtvolle toonen des Orgels zelve, welke door de bekwame hand van den Heer van der Kooi, Organist in de Noorderkerk te Groningen, geleid de uitmuntende eigenschappen des werks deden opmerken.  Het Orgel bestaat uit zestien stemmen, met twee klavieren, en is door J. A. Hillebrand, Orgelmaker te Leeuwarden, in het jaar 1831 vervaardigd. Hetzelve werd in dat jaar twee malen onderzocht, maar elke keer, mee met ongunstig gevolg voor den maker, dat de ondergeteekenden, door wier bestelling Orgel door den heer Hillebrand was daargesteld, in de onaangename verpligting gebragt, het bij herhaling afgekeurde en gebrekkig bevonden Orgel, door eene andere hand te laten verbeteren. Deze taak werd door hen opgedragen aan de heeren N. A. Lohman en Zonen orgelmakers te Groningen, die dezelve, zoo als bij de uitkomst gebleken is, zeer degelijk hebben volvoerd. Volgens de verklaring van den examinator, den heer W. van Gruisen, Orgelist te Leeuwarden, is door hen niet alleen volkomen beantwoord aan hetgeen volgens overeenkomst konde gevorderd worden, maar er zijn ook vele en belangrijke venieuwingen, bovendien, een verbetering en verfraaljing van het werk door hen aangebracht en het Orgel verre boven verwachting verbeterd geworden. Het is hierom, dat wij ons aan genoemde Orgelmakers zeer verpligt rekenen hen, door ondervinding daarvan overtuigd, als bekwaam in hun vak, durven aanbellen ; wenschende dat deze edeldenkende mannen meer in hunne waarde mogen geacht worden. J. D. KOOPMANS L. A. OLIVIER. D. L. BOSCH." Leeuwarder Courant, 14/05/1833, p. 2  -  kijk ook bij HILLEBRAND en VAN GRUISEN.

 

'Orgelmaker' en verdeler van piano's van VAN DER DOES vanaf 1809.

LOHMAN N. A. & Zonen (*1823)(*1833)

"Een zeer fraay HUIS ORGEL te Koop, ook zeer diehstig in een kleine Kerk, met volgende stemmen. Prestant van Tin. holpijp 8 voet, Fluit Does. 4. voet. Speelfluit 4 voet. Quint 1 1\2 voet, alles in goeden staat, te bevragen by de Orgelmaker D. LOHMAN aan het Martini Kerkhof naast het Provincie Huis tot Groningen ; ook mede maakt en repareert hy alle soorten van Orgels, Clavieren en Forto Pianos , als ook het Jaarlyks onderbond van Kerk." Groninger courant, 25/07/1794, p. 2 (delpher.nl)

"Een STAARTSTUK met 3 Registers en een VOGEL ORGEL te Koop, by de Orgelmaker  N. A. LOHMAN aan het Martini Kerkhoff." Ommelander Courant, 07/07/1797, p. 2

"Bij toeval, uit de hand te Koop : een fraaije FORTE-PIANO, groot 5 Octaaf, gemaakt door P. et R. MEIER, en enige andere CLAVIEREN, voor civiele pryzen. Te bevragen by den Orgelmaker LOHMAN, aan de Botermarkt, boven J. ZANINO, te Groningen." Advertentieblad van het departement van de Wester-Eems, 25/11/1811, p. 2 (delpher.nl)

"Uit de Hand te Koop : Een extra fraai KABINETORGEL, naar den nieuwsten smaak, met onderscheiden aangename Stemmen; verders eenige KLAVIEREN, zynde Forto-Piano's en andere soorten. Alles te bevragen by LOHMAN, Mr. Orgelmaker aan de Boter-markt, de vyfde deur van het Koude-gat te Groningen. De brieven franco." Feuille d'affiches, annonces et avis divers de Groningue, 04/08/1812, p. 7

"Predikant Heden nademiddag om half 3 uur, verloste myn geliefde Huisvrouw J. H, Miedendorp, van een welgeschapen ZOON. Groningen, N. A. LOHMAN, den 20 [?] October 1799. Orgelmaker." Groninger Courant, 01/10/1799, p. ?

"De ondergeteekende maakt aan het geëerd Publiek in het DEPARTEMENT GRONINGEN bekend, dat hy in plaats van wylen den Heer P. M. NIEBORG, in leven Organist van St. Martini Kerk te Groningen, wederom heeft aangesteld tot deszelfs Correspondenten Gevolmagtigde, in het verkoopen of verruilen en ontbieden van PIANO FORTO'S uit zyn Fabriek, de Orgelmaker N. A. LOHMAN, in de Heere-straat te Groningen; kunnende de belanghebbenden aldaar van de conditien, als mede van de pryzen van koop of verruiling, ïnligting bekomen, en zoo goed handelen als in myn Fabriek, myne reeds veel geleverde Stukken in dat Departement kunnen trekken, tot bewys van myne goed gemaakte Werken, en voor welke ik twee jaren my verbindt in te staan voor alle accidenten, die mogten plaats vinden. Recommandere my inmiddels in de gunst van een ieder. Amsterdam den 20 van Hooimaand 1809. C. van der DOES."  Groninger Courant, 01/08/1809, p. 2  - zie VAN DER DOES

Martini Kerkhof naast het Provincie Huis (*1794)(*1797), in de kleine Leylenstraat (*1804), Heerestraat (*1809), aan de Botermarkt, de vyfde deur van het Koudegat (*1812), Zwanestraat (*1823), Groningen
LOUIS D. M.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912 [sinds 1880 (x1906)(x1912)]

'Pianohandlung en gros' (x1890)

'Piano-Handlung' (x1906)

'Export u. Grosshandlung von Musikal., Pianos u. Orgeln' (x1912)

 

193, Heerengracht (x1890)(x1906)(*1910)(x1912), Amsterdam
 

 

(*1792): 'Groninger Courant', 31/08/1792, p. 2

(*1794): 'Groninger Courant', 25/07/1794, p. 2 (Delpher.nl)

(*1797): 'Ommelander Courant', 07/07/1797, p. 2

(*1802): 'Groninger Courant', 13/04/1802, p. 2

(*1804): 'Ommelander Courant', 20/03/1804, p. 1

(*1809): 'Groninger Courant', 01/08/1809, p. 2

(*1812): 'Feuille d'affiches, annonces et avis divers de Groningue', 04/08/1812, p. 7

(*1823): 'Groninger Courant', 15/07/1823, p. 4

(*1831): 'Noord-Brabander', 30/08/1831, p. 4

(*1840): 'Middelburgsche Courant', 30/06/1840, p. 2

(**1840): 'Middelburgsche Courant', 15/08/1840, p. 2

(*1843): ' Rotterdamsche Courant', 24/10/1843, p. 4

(*1844): 'Caecilia', 1844, p. 83

(*1845): 'Utrechtse provinciale Stadscourant. Algemeen advertentieblad', 12/09/1845, p. 4

(*1850): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 01/01/1850, p. 1

(*1856): 'Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage', 27/02/1856, p. 4

(*1857): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 12, 1857, p. 483

(**1857): 'Algemeen advertentieblad', 23/05/1857, p. 4

(*1858): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 13, 1858, p. 498

(**1858): 'Deutschland', 1858, p. xxiv

(***1858): 'Utrechtse provinciale Stadscourant. Algemeen advertentieblad', 02/06/1858, p. 4

(*1859): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 8, 1859

(**1859): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 14, 1859, p. 559

(y1859): De Tijd, Noord-Hollandsche Courant', 17/02/1859, p. 4

(*1860): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 15, 1860, p. 559

(**1860): 'Utrechtse provinciale en stadscourant', 05/06/1860, p. 3

(*1861): 'Urania: Musik-Zeitschrift für Orgelbau, Orgel- und Harmoniumspiel', Volume 18, 1861, p. 75

(**1861): 'Middelburgsche Courant', 02/07/1861, p. 4

(x1861): 'Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad', 07/10/1861, p. 1

(y1861): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 36, 1861, p. 568

(*1862): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 17, 1862, p. 615

(*1863): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 18, 1863, p. 600

(**1863): 'Java-Bode, Nieuws, Handels- en Advertentieblad voor Nederl.-Indie', 32/01/1863, p. 2

(*1864): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 19, 1864, p. 610

(*1865): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 5, 1865, p. 80/82

(*1866): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', 1866, p. 621

(*1866-67): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage, Volume 6, 1866-1867 p. 80/82

(*1867): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 7, 1867

(**1867): 'Volksvlijt', 1867, p. 52

(***1867): 'Utrechtse provinciaal en Stedelijk dagblad', 29/03/1867, p. 3

(x1867): 'Utrechtsche Provinciaal en Stedlijk dagblad', 15/01/1867, p. 4

(*1868): 'Utrechtse provinciaal en Stedelijk dagblad', 16/07/1868, p. 3

(*1869): 'Stemmen voor waarheid en vrede', Volume 6, 1869, p. 442

(*1871): 'Stemmen voor waarheid en vrede', Volume 8, 1871, p. 875

(y1877): 'De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad', 07/05/1877, p. 4

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Amsterdam p. 101, 's Gravenhage p. 102, Maastricht p. 103, Utrecht p. 104, Zutphen p. 104 (digital.slub-dresden.de)

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893

(*1895): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1895

(*1896): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1896

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897

 

 

(*1903): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1903

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905

(*1906): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1906

(x1906): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1906, Amsterdam p. 525-527, Arnhem p. 527, s' Gravenhage p. 528-529, 's Hertogenbosch p. 530, Rotterdam p. 532-533, Zutphen p. 534, Groningen p. 679 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1907): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1907

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910

(x1912): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1912, Amsterdam p. 674-676, 's Gravenhage p. 678-679, Rotterdam p. 682-683, Zutfen p. 685 (digital.sim.spk-berlin.de)

(**1928): 'De Maasbode', 01/12/1928, p. 4 (delpher.nl)

(**1937): 'Algemeen Handelsblad', 24/07/1937, p. 3 (delpher.nl)

(**1943): 'Algemeen Handelsblad', 20/10/1943, p. ? (delpher.nl)

(²): 'Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond', 1912, p. 201-202

(³): Genealogische info over LECHNER Carl Friedrich Wilhelm bij scoutingholendrecht.info


 © Copyright all rights reserved