home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-O-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
OLLEFEN DA SILVA Willem Jacob
| VAN OLEFFEN

(1803 - 18??)

 

"Weinige instrumenten zijn zoo algemeen en verspreid als de piano's. Men ziet ze in elk huis als een onmisbaar huisraad en hare klanken komen zelfs tot het oor van den reiziger in zijne togten door de steppen, Rusland of de rijstvelden van Indie. Nu eens trekt, aan door de bekoorlijkheid van eene melodieuse uitdrukking, dan weder brengt het groote aantal op de gehoorzenuwen van den toehoorder het effect van eene ongerepte ketelmuziek, terwijl dikwijls dezelfde fabriekant met zijn naam dekt. Dat feit, dat men constateren moest, verklaart zich tegelijk door den uitvindingsgeest der speculatie. Men heeft gezegd: Erard, Pleyel, Soufleto, Sulmini [Jelmini], Blanchet, enz., de grootste l'ahriekanten van onze tijd kunnen de talrijke bestellingen niet afleveren; maken hier van gebruik ; alzoo hebben navolgers van Pleyel en Erard, steunende op den naam der meesters, piano's geleverd waarvan de snaren, de toetsen, den vorm en tot zelfs de etiquetten op de heerlijke voortbrengselen van benoemde fahriekanten gelijken, zoodat het geoefende oog er zich zelfs in bedriegt, terwijl zij ze 50 100 pot lager verkochten. De speculatie gelukt maar al te dikwijls ofschoon het gemakkelijk is den namaak met scherpe of matte klanke van de krachtvolle en zuivere toonen te onderscheiden. Een rijk magazijn , door den beer van Ollefen da Silva den Nieuwen Uitleg alhier aangelegd, moet voortaan het publiek tegen dergelijke bedriegerijen waarborgen. In dit magazijn, eene uitgestrekte bazar van fraaije n heerlijke piano's van de beroemdste fabriekanten, kan iedereen in de meest volmaakte zekerheid koopen, daar de Ollefen geene piano aflevert, zonder die vergezeld te gaan van een certificaat van oorsprong, door den fabriekant zelven onderteekend. Op deze wijze zullen de koopers ter goeder trouw niet meer aan onaangename vergissingen bloot staan; terwijl de liefhebbers, die zich vroeger tot de fabrieken zelven wendden, om zich tegen namaak te waarborgen, thans tegen voordeeliger prijzen, eene volledige keuze van instrumenten zullen kunnen vinden, die alle wenschelijke waarborgen opleveren." De grondwet, 16/09/1854, p. 1 (delpher.nl)

INDUSTRIE EN KUNST.

"HET PIANO-MAGAZIJN VAN DEN HEER VAN OLLEFEN-DA-SILVA, AAN DEN NIEUWEN UITLEG, TE 'S GRAVENHAGE.

Die onze hofplaats bezoekt, verzuime niet, een Etablissement te gaan zien, dat, in tweeledig opzigt, de aandacht verdient van allen, wier smaak hen heentrekt naar personen en zaken, beiden evenzeer waardig, om van naderbij te worden gekend en gewaardeerd. Wij bedoelen hier de Salon, door den Heer Van Ollefsen-da-Silva, te 's Gravenhage, geopend, en waar men eene verzameling vindt van de prachtigste en heerlijkste Piano's, welke de voornaamste fabrieken van Europa, als van Pleyel, Erard, Soufleto, Jelmini, Roller, Blanchet en anderen, thans de muzijkale wereld aanbieden, doch van wier in de Kunst-industrie klassieke namen toch ook niet zelden misbruik wordt gemaakt, om, onder de fraaiste Etiquettes, valsche koopwaar ter markt te brengen, en menig kooper, te goeder trouw, slagtoffer te maken van zijn onwrikbaar geloof aan de onkreukbare eerlijkheid van snoevende uitventers, die hunne artikelen komen aanbieden met 50 en mr percenten rabat op den oorspronklijken prijs van deze of gene vermaarde fabriek. In het Magazijn van den Heer Van Ollefen-da-Silva is van zulke negotie geen sprake; in tegendeel, de prijzen zijner Piano's zijn, zoo als ze zijn moeten, om er goed werk voor te kunnen leveren, stukken van den echten stempel, en waaraan niets ontbreekt, zelfs niet het onwraakbare bewijs van herkomst, de zuivere, onvervalschte doopcedel, afgeleverd door de grootste Piano-fabriekanten van het buitenland, welke wij daar zoo even noemden, gelijk ook nog van Wolfel, van Bernhard, van Danil, van Paurelle en nog talloos anderen meer. (zie verder)

 

'Fortepiano-fabriek' ca. 1854

 'Pianomagazijn' (*1855)

Een vriend, onlangs uit Parijs wergekeerd, en die, de Residentie van Oranje, te regt, als een zeer aangenaam winterverblijf beschouwende, zich daar de barre maanden van het jaar wilde gaan verzetten, ook, onder anderen, door de muzijk, had voor zijne echtgenoote, eene bekwame Musicienne, dus behoefte in zijne apartementen aan een echte Piano-Blanchet, of een Wolfel. Wij verwezen den belanghebbende naar den Nieuwen Uitleg, en hadden het genoegen, behalve de dankbetuiging van den geachten Magazijnhouder voor het hem geschonken blijk van belangstelling en vertrouwen, tevens van onzen vriend de verzekering te ontvangen, dat hij in Frankrijks hoofdstad, zeker, niet mr keus had kunnen vinden, en gewis niet z goed zou zijn geslaagd, als hier, in de Salon van den Heer Van Ollefen-da-Silva, het geval was geweest.

Doch, niet minder bedankte hij ons voor de goede gelegenheid, welke wij hem, gelijktijdig verschaft hadden, om kennis te kunnen maken met eene Nederlandsche familie, die het nationale Tooneel, nagenoeg dertig jaren lang, tot wezenlijken luister verstrekte, en waarvan het gemis, door haar zeer betreurd aftreden, sedert nu reeds geruimen tijd, in de daad, diep wordt gevoeld. De bijzonderheden, welke wij den Heer *** betreklijk den Heer en Mevrouw Van Ollefen-da-Silva, later, op zijn verzoek, eenigermate uitvoerig, bij brief meedeelden, nemen wij uit dat geschrift thans weder terug, om ze hier eene plaats te geven, ten genoege vooral van hen, die zich gelegen laten liggen aan alles, wat den luister der van ouds zoo beroemde, en thans, helaas, zoo zeer vernederde vaderlandsche Melpomene en Thalia betreft, waarmee het genoemde talentvolle echtpaar, in de gulden dagen van Hollands Schouwburg-roem, zoo naauw en eervol was verbonden.

Willem Jacobus Van Ollefen is een Hagenaar van geboorte (2 Junij, 1803), en telt thans twee-en-vijftig jaren. Zijne echtgenoot, Christine-Elisabeth Da-Silva (12 Mei, 1811), die acht jaren jonger is, werd te Amsterdam geboren. Haar vader, Emmanuel Da-Silva, was een koopvaardij-kapitein, voor eigen rekening, tusschen Holland, Engeland en Portugal. Zijne weduwe (Margaretha Catharina Mulder) beschreide, met een tweejarig dochtertje (1818), den dood van hem, die voor haar in een storm op zee jammerlijk verloren ging, terwijl het vermogen, 't welk hij haar naliet, onder vreemde leiding, slecht beheerd, voor moeder en kind, tien jaren later, nagenoeg geheel wegviel, zoodat de jeugdige Christine al vroegtijdig moest gaan trachten, de vrucht te plukken van de allezins schitterende opleiding, welke zij in een eerst Opvoedingsgesticht, reeds sedert hare eerste kinderlijke ontwikkeling, genoten had. [...]" Astrea, Volume 4, 1855, p. 319

 I 110, Nieuwe Uitleg (*1854), Aan den nieuwen Uitleg (*1855), 's Gravenhage (Den Haag)
ONSTENK Jan Klein  

'Piano en orgelmaker' ca. 1852

Was meesterknecht bij HOLTGRVE Johann Heinrich tot 1852

 

Deventer
OOSTERBAAN J. W.

 

"ORGEL- EN PIANO-BERIGT. De Ondergeteekende brengt langs dezen weg ter algemeene kennis, dat hij, door het overlijden van zijnen waardigen Meester en Patroon, den Heer A. MEERE, senior; in leven Orgel- en Piano-maker te Utrecht, voornemens is voor eigene rekening voort te gaan met het stemmen van KERK- en HUISORGELS en van FORTE-PIANOS, des verkiezende hjj abbonnement, ook met het doen van alle daarbij voorkomende reparatin, alsmede van andere voorwerpen en instrumenten, welke tot dit vak behooren. Deshalve hij de eer heeft zich desaangaande nederig aan te bevelen, op grond vooral van het vertrouwen, dat hij, zoo binnen als buiten deze stad, sedert jaren heeft mogen genieten, waar ter plaatse bij ook voor zijnen overledenen Patroon is werkzaam geweest. Door eene in alle opzigten solide en exacte bediening zal hij trachten dit vertrouwen waardig te blijven. (7937) Utrecht, 21 November 1841. Minnebroederstraat N. 268." Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 29/11/1841, p. 4

 

'Orgel- en Piano-maker' ca. 1841

Leerling, of ex-werknemer van Abraham MEERE

268, Minnebroederstraat (*1841), Utrecht
OOSTERBERG W.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12

'Piano-Hndler u. -Stimmer' (x1906)(x1912)

 

45, Beukerstraat (x1906)(x1912), Zutphen
OSTHOFF

 

Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ..., Volume 22, 1867, p. 608

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1866-67

'Piano fabriekant' (*1866-67)

'Muziek-en instrumentenhandel' (*1867)

BOSHART & OSTHOFF (*1866)(*1867)

25, Molenstraat (*1866-67), 654, Hofstraat (*1866), 's Gravenhage (Den Haag)
OTTO G. Weduwe  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)(x1912)

 

Janstraat (x1906), 51, Janstraat (x1912), Haarlem
 

 

(*1841): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 29/11/1841, p. 4

(*1854): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 2, 1854

(*1855): 'Astrea', Volume 4, 1855, p. 319

(*1866): 'Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage', 19/04/1866, p. 4

(*1866-67): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage, Volume 6, 1866-1867

(*1867): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 22, 1867, p. 608

 

 

(x1906): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1906, Haarlem p. 529-530, Zutphen p. 534 (digital.sim.spk-berlin.de)

(x1912): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1912, Haarlem p. 680, Zutfen p. 685 (digital.sim.spk-berlin.de)


  Copyright all rights reserved