home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-A-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
AERTS P. J. N.
| AARTS
 

Handelaar en/of fabrikant van piano's ca. 1890-1912 [sinds 1887]

'Pianomacher u. Händler' (x1890)(x1906)

'Piano- u. Orgel-Händler, -Reparateur u. -Stimmer' (x1912)

 

2, Prins Hendrikstraat (x1906)(*1910)(x1912), 's Gravenhage
ADEMA C. B. & Zoon

 

Het orgel: maandblad voor organisten, 15/08/1895, p. 71 

 

Handelaar en/of fabrikant van piano's ca. 1895-1910

'Orgelmakers' (y1895)

37, Singelstraat (y1895)(*1910), Leeuwarden
AKEN  

 

Handelaar en/of fabrikant van piano's ca. ?? 36, Groote Hoogstraat (19??), Leeuwarden
ALBRUCHT F. J.  

Handelaar en/of fabrikant van piano's ca. 1910

 

Verl. Oosterstraat (*1910), Groningen
ALLGAUËR Johann Joseph

(1823 - ?)(⁴)

 

"Door buitengewone gelegenheid wordt voor fabrieksprijs TE KOOP aangeboden, eene uitmuntende, schoone PIANINO, uit eene der beroemdste fabrieken van Parijs. Oude PIANO'S worden in ruil aangenomen ; te bezigtigen en te bevragen bij HIDDÏNK, in het logement de Klok te Zutphen en bij J. G. ALLGAUER, Pianomaker te Amsterdam, Bloemgracht No. 114." Arnhemsche Courant, 27/08/1850, p. 4 (resources2.kb.nl)

"De redactie maakt het Muzikale publiek nogmaals opmerkzaam op de Chromatische Stemvork, van J. J. Algäuer, Pianomaker en stemmer, N. Z. Achterburgwal, achter het Postkantoor N° 85 te Amsterdam. Door gedane proeven is gebleken dat de temperatuur van dit instrument zeer goed is en dat hetzelve groote aanbeveling verdient. Daarenboven is de prijs van ƒ 5 zeer billijk." Caecilia, 1852, p. 176 (boekenl.kb.nl)

"Bij den Ondergeteekende is weder voorhanden eene uitmuntende PIANINO, uit eene der beroemdste Fabrieken te Parijs, voor den geringen prijs van ƒ 350, alsmede door buitengewone omstandigheden een BESPEELDE VLEUGEL, uit de Fabriek van ECK en COMP. te Keulen, voor slechts ƒ 550. Deze Vleugel kan ook in Huur worden genomen. Ook is eene bespeelde ENGELSCHE PIANINO voor ƒ 250 verkrijgbaar bij J. J. ALLGAUER, Pianomaker en Stemmer. Nieuwezijds Achterb. achter het Postkantoor n° 85." Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 29/06/1852, p. 4 (resources2.kb.nl)

"DE ONDERGETEEKENDE geeft hierdoor aan zijn Geachte Begunstigers kennis, dat hij eenige FRANSCHE PIANINOS van 7 Octaaf, in Palisanderhouten Kast, ontvangen heeft, die vooreen geringen Prijs met Guarantie te Koop zijn. OUDE PIANOS worden in RUIL aangenomen. J. J, ALLGAUER, Uitvinder van de Chromatique Stemvork, Pianomaker en Stemmer, N. Z. Achterburgwal achter het Postkantoor N°. 69. (4128)" Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 17/03/1853, p. 4 (resources2.kb.nl)

"J. J. Allgauer & Zoon, SPUISTRAAT 154, AMSTERDAM. Fabriek en Magazijn van Pianino's. OPGERICHT IN 1840. ONTVANGEN : PIANINO's met drie Pedalen (toonhoudendpedaal), metaalstaven Mechaniek enz., uit de Hof-Pianofabriek van ZEITER & WINKELMAN, te Braunschweig, bekroond met de Groote Gouden Medaille te Melbourne in 1881. Onder onzen voorraad Pianino's munten verder uit die van C. MAND, Coblenz; ADAM, Crefelt; RÖSENER, WEBER, Berlin; GEBR. SUPPE, Zeitz (Leipzig); ADAM, Wezel; KNAUSS, Coblenz; KRAUS, SIMON, Stuttgart; MULLER & Co., Dresden, enz. enz. PIANO's in Huur, Ruilen, Stemmen, enz. In het bijzonder vestigen wij de aandacht op onze Inrichtingen voor Reparatiën aan Pianino's, welke, hoe defect ook, in den kortst mogelijken tijd met garantie door ons worden geleverd." Het Nieuws van den Dag, 19/11/1881, p. 10 (resources2.kb.nl)

"Occasion-Piano's. Wegens een wachtende zending Piano's worden onderst, instrumenten, alle met 10 j. gar., opgeruimd. Bud. lbach, Bannen ƒ 700 — ƒ 475 Zeiter & Winkelman, Braunschweig ƒ 650 — ƒ 125 Sicinert, Berlin ƒ 475 — ƒ 310 Nieber, Berlin ƒ 525 — ƒ 250 Kunstspelpiano ƒ 1250 — ƒ 775 Miniatuurvleugel, 145 c. M. lang ƒ 925 — ƒ 590 ALLGAUER's Piano handel, Prinsengracht 718, tusschen Vijzelgracht en Utrechtschestr., A'dam. Opgericht 1830. Telefoon 10723." Het Nieuws van den Dag, 05/06/1913, p. 18 (resources2.kb.nl)

"De ondergeteekende maakt bij deze aan zijne geëerde begunstigers bekend, dat hij uit de Beurs is vertrokken, en thans woont op den Dijk te Zwolle, naast den Heer Mr. J. A. van ROIJEN. J. J. ALLEGAÜER. Pianomaker." Overijsselsche Courant, 01/09/1843, p. 4 (resources2.kb.nl)

"De ondergeteekende door vertrek naar Amsterdam,  (Bloemgracht No. 111) zijne geëerde begunstigers alhier niet meer ten allen tijde kunnende bedienen, daar hij slechts tweemaal 's jaars (Mei en October) deze Stad denkt te bezoeken, neemt de vrijheid den Heer BERNH. BREIJINCK, welke verscheiden jaren bij hem als MECHANICUS en STEMMER is werkzaam geweest, in zijne plaats aan te bevelen. Zwolle, 24 April 1850. J. ALLGAUER, Pianomaker.
Volgens bovenstaande Annonce mij recommandeerende, zal ik mij beijveren door eene accurate bediening het in mij te stellen vertrouwen waardig te zijn. BERNH. BREIJINCK."  Provinciale Overijsche Zwolsche Courant, 26/04/1850, p. 4
(resources2.kb.nl)

 

 

'Pianofabrikant' ca. 1843-1913 [sinds 1837 (x1890) of sinds 1830 (x1906)(x1912)]

J. J. ALLGAÜER (*1843)(*1852)

1871 - "PIANOVAK. Voor een knap JONGMENSCH bestaat GELENHEID, om grondig het Piano maken en stemmen tegen billijke conditien, in de Piano-Fabriek van J. J. ALLGAUER Spuistraat, G 293. (21-82)" Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 15/07/1871, p. 1 (resources2.kb.nl)

ALLGAUËR J. J. & Zoon (*1881)(x1890)(*1893)(*1895)

1890-1912 - Eigenaar : W. G. C. ALLGÄUER (x1890)(x1906)(x1912)

'Pianohandlung' (x1890)

ALLGAUËR J. J. & Zonen (**1905)

1905 - "STADSNIEUWS. J. J. Allgauër & Zonen. Morgen is het 75 jaar geleden, dat Johann Joseph Allgauër, vader van den tegenwoordigen firmant, de firma J. J. Allgauër vestigde, die thans gedreven wordt door den heer Willem Allgauër en zijn beide zonen. De stichter van dit handelshuis was een geboren Tyroler en wordt in een Duitsch vakblad geroemd als een ervaren en geniaal pianomaker. Langen tijd heeft zijne fabriek zeer goede stukken afgeleverd, maar het fabriceeren is gestaakt en de firma is nu een der eerste importeurs vooral van Duitsche piano's." De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 16/09/1905, p. 5 (resources2.kb.nl)

ALLGAUËR J. J. & Zoon (x1906)(x1912)

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)(x1912)

 

ROTTERDAM - "Van de muziek-instrumenten naar de verdere werkttuigen is de gang te geleidelijk, de stap te klein, om dien niet te doen. Om dien overgang nog geleidelijker te maken, zullen wij hier met een enkel woord melding maken van desgenaamde snarenwaag, waardoor men in staat is zich steeds te verzekeren of men snaren van gewilden omvang heeft en voorts de stemvork, beden geëxposeerd door J. J Allfgäuer te Amsterdam, welke bovendien getoond heeft het muziekinstrument maken op wetenschappelijke wijze uit te oefenen, nademaal hij voor eene aanmerkelijke, door hem aangebragte verbetering in het mechanisme der pianos, octrooi heeft verkregen, tijdens bij op een der voornaamste Weener fabrieken werkzaam was. De stemvork, welke wij bovenal voor den pianosstemmer van het hoogste evenwigt achten, tot het controleren der stemming kan door een even eenvoudig als doelmatig mechanisme, op alle toonen der schaal worden gebragt. De vinding heeft bovendien het voordeel, dat de niet hooge prijs haar onder het bereik der middelmatigste vermogens brengt." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 03/11/1852, p. 1 (resources2.kb.nl)

AMSTERDAM - "J. J. Algauer.
33. Een pianino in palisanderhouten kast, constructie volgens Erard.
34. Een chromatische Stemvork, mathematisch gestemd." Catalogus der Tentoonstelling van Provinciale Nijverheid en Kunst te Amsterdam, 1859, p. 9

HAARLEM - "Bezien wij ze dus oppervlakkig, doch daar op de pianino van J. J. ALLGAUER te Amsterdam, ligt een stemvork van zijne constructie, met beweegbare metaalblokjes, die door schroeven kunnen worden vastgezet en waardoor de vork onderscheiden toonhoogten kan aangeven, die er op gemerkt zijn." De economist, Volume 10, bezoek aan de nijverheids-tentoonstelling te Haarlem, 1861, p. 228

PARIJS - "Les Pays-Bas, dans la personne de M. Allgaüer, d'Amsterdam, ont pensé à fabriquer un diapason chromatique. Ce sont tout simplement des vis qui, en augmentant ou en diminuant a volonté la longueur des branches du diapason, donnent à ces branches ta faculté de varier l'étendue des sons à un comas près. Cela peut être utile, le diapason n'étant pas le même dans tous les pays ce qui est très-regrettable." Expo 1867 -  La musique, les musiciens et les instruments de musique chez les différents peuples du monde, Oscar Comettant, 1869, p. 624 (gallica.bnf.fr)

AMSTERDAM - "Amsterdam. ALLGÄUER. (A. N.)
510. Pianino zwart ebbenhout met gebeeldhouwde ornamenten. Koper stemblok met agraffen, gebouwd voor Indië.
612. Pianino met voetpedaal, nieuwe constructie. 513. Pianino polissander." Nationale Tentoonstelling van voortbrengselen van hedendaagsche ..., te Amsterdam, 1875, p. 38

Exposantenlijst Arnhem, 1852 | Exposantenlijst Amsterdam, 1859 | Exposantenlijst Haarlem, 1861 | Exposantenlijst Amsterdam, 1875 | Exposantenlijst Amsterdam, 1883

 

Beurs (voor 1843), op den Dijk (*1843), Zwolle

111, Bloemgracht (*1850), 114, 111, Bloemgracht (**1850), 85, Achterburgwal (*1851)(*1852), 85, Nieuwezijds Achterb. achter het Postkantoor (**1852), 48, Nieuwendijk bij de Zoutsteeg, H (*1853), 293, Spuistraat, G (*1871), 154, Spuistraat (*1881)(x1890)(*1893)(*1895), 468, Singel [bij het Koningsplein] (*1896)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(x1906)(*1907)(*1909)(*1910)(x1912), 718, Prinsengracht, tusschen Vijzelgracht en Utrechtschestraat (*1913), Amsterdam

ALLGAUER Nicolaus Adolf

(1848 - ?)(⁴)

 

Handelaar en/of fabrikant van piano's ca. 18??

Zoon van bovenstaande pianofabrikant.

 

Amsterdam
ALPHENAAR W.  

INFO EXTRA

ALPHENAAR W.

 

 

Handelaar en/of fabrikant van piano's ca. 1900-10 [sinds 1894]

FOTO'S

Foto Kruisweg omstreeks 1900 (alphenaar.com)

Foto heropening winkel 1910 (alphenaar.com)

 

49, Kruisweg (19??), Haarlem
ANDREAS  

1968 - "Bij inbraak in fabriek te Tynaarloo is ƒ 30 buitgemaakt. Bij een inbraak in de, pianofabriek Andreas te Tynaarlo is gisternacht dertig gulden ontvreemd. De dader, de 30- jarige J. M. uit Farmsum kon gisteren in Assen worden gearresteerd. Personeel van de fabriek ontdekte de inbraak doordat de hele boel overhoop was gehaald. De man kwam binnen door een raam." Nieuwsblad van het Noorden, 11/09/1968, p. 26 (delpher.nl)

"Fakirbedden en piano's sloten fabriekshuwelijk GROTE INDUSTRIEËN HEBBEN HUWELIJKSBUREAU - (Van een onzer correspondenten) 'Een huwelijksbureau voor grote industrieën' wordt het Centraal Bureau voor Fusiebemiddeling in Soest genoemd. Deze voor de hele wereld unieke Nederlandse Export Combinatie (NEC) maakt deel uit van het Nederlands Economisch Centrum. Het fusiebureau is gevestigd in de riante villa Neclenburgh in Soesterberg. De heer W. P. Schuil (49), directeur van het fusiebureau vervult de rol van koppelaar. Zijn meest opvallende liage is geweest de fusie tussen een fabriekje van takirbedden (bloemprikkers) en een pianofabriek, de Groningse tandarts Bregman, die een praktijk uitoefent maar daarnaast Takirbedden produceert zag wel iets in de pianofabriek Pianoforte Andreas. Het werd een wat stekelijk zij het harmonieus huwelijk. De Stichting Nederlandse Export Combinatie is een bruisend bolwerk van particulier initiatief. Ze werkt zonder subsidie maar met een grote dosis praktijkervaring, verworven door de samenwerking tussen zo'n tweehonderd middelgrote industrieen." Nieuwsblad van het Noorden, 11/10/1968 p. 15 (delpher.nl)

1970 - "VEERTIG WERKNEMERS KRIJGEN ONTSLAG Pianofabriek in Tynaarlo moet sluiten. - (Van een onzer verslaggevers) - De Andreas' Pianofortefabriek In Tynaarlo is gesloten in verband met moeilijkheden in het bedrijf. De veertig werknemers zullen moeten afvloeien. De directeur van het bedrijf, drs. A. J. G. Bregman, zegt dat de Detam, vakbond voor metaalbewerkers, het faillissement zal aanvragen. Hij wijt de moeilijkheden aan de stagnatie in de toelevering van klavieren en mechanieken. Naar wij vernemen, wordt er naar gestreefd na het faillissement de produktie te continueren.
Al sinds vier weken gold in het bedrijf een werktijdverkorting. Dit in verband met onvoldoende materiaal om 't personeel aan de slag te houden. De heer Bregman had, toen hij de fabriek indertijd overnam, het idee een grote produktie op te zetten. Hij was tot de produktie van vier tot vijfhonderd eenheden per jaar gekomen.
(lees vervolg )

 

Fabrikant van piano's sinds 1908 ?

Opvolger van Albert HAHN


(vervolg)

De toelevering van mechanieken en klavieren wordt echter, aldus de heer Bregman, volledig gecontroleerd door een aantal grote pianofabrieken. Het bleek de heer Bregman onmogelijk — zo stelt hij — deze controle te doorbreken. Daardoor was hij niet in staat zijn leveringsprogramma op rendabele basis op te zetten. De afvloeiing van de veertig werknemers wordt in samenwerking met de Detam geregeld. Voor een aantal oudere werknemers zal het moeilijk worden, zo vreest de vakbond.
Er bestaan redenen aan te nemen dat een van de grote Westeuropese pianofabrieken, die wél voldoende controle heeft op het toeleveringspakket, de produktie in het failliete bedrijf zal voortzetten.
De heer Bregman deelt ons mee dat een dergelijke gang van zaken juist met het oog op de werkgelegenheid door hem zou worden toegejuicht.  „De knowhow is in ieder geval in het bedrijf aanwezig", aldus de heer Bregman." Nieuwsblad van het Noorden, 05/03/1970, p. 20 (delpher.nl)

1970 - "Tandarts sluit pianofabriek. - VRIES, 7 maart — De Andreas Pianofabriek In het Drentse dorp Tinaarlo (gemeente Vries) zal met ingang van maandag moeten sluiten. De directeur, de Groninger tandarts A. J. G. Bregman, heeft faillissement aangevraagd. Afvloeiingsmaatregelen zijn getroffen voor de 40 personeelsleden. De directeur heeft dit besluit moeten nemen nadat stagnatie was ontstaan in de aanvoer van mechaniek en klavieren, die speciaal uit Engeland moeten komen. De heer Bregman is de derde directeur van het bedrijf sinds het eind van de oorlog. Enkele jaren geleden moest de pianofabriek al uitstel van betaling aanvragen, maar de directie werd toen geholpen door de vakbonden en de overheid. Met de vakbonden is ook nu overleg gepleegd. Het bedrijf zou grote schulden hebben maar er is geen sprake van wanbeleid." De tijd : dagblad voor Nederland, 07/03/1970, p. 13 (delpher.nl)

1973 - "Faillissementen. - Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Groningen van 22 februari is uitgesproken het failissement van : Andreas Pianofabriek BV te Haren, Slauerhofflaan 12. (Uitgesproken bij vonnis van 27 juli 1973, urator mr. T. S. Plas te Groningen." Nieuwsblad van het Noorden, 25/02/1974, p. 11 (delpher.nl)

Groningen

Vries

12, Slauerhofflaan (*1974), Haren

ANDREOLI J. F. J. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890

'Pianohandlung' (x1890)

 

11, Korte Poten (x1890), 's Gravenhage (Den Haag)

 

ANDRIESSEN  

INFO EXTRA

ANDRIESSEN (andriessenpiano.nl)

 

Handelaar en/of fabrikant van piano's ca. 19?? Haarlem
ANSINGH Dirk & Co  

Handelaar en/of fabrikant van piano's ca. 1890-1912

ANSINGH Dirk & Co (x1890), 'Musikal.-, Piano- u. Harmonium-Handlung'

EERSTE NEDERLAND'SCHE MAATSCHAPPIJ TOT FABRICATIE EN INVOER VAN MUZIEKINSTRUMENTEN (x1906)

 'Handlung mit Musikalien, Pianos, Orgeln, Musikinstr., Musikwerken etc' (x1906)

Directeur : D. ANSINGH (x1906)

'Handlung mit Musikal.-, Pianos, Orgeln, Musikinstr., Musikw. u. Sprechm.' (x1912)

 

 

[41], Dieserstraat (x1890)(*1895)(*1903)(*1905), 11, Diezerstraat (x1906)(x1912), Zwolle

 

APPEL Franz Handelaar en/of fabrikant van piano's ca. 1906 [sinds 1860 (x1906)]

'Organist,  auch Piano- u. Orgel-Händler' (x1906)

 

146 B, Kalkhaven (x1906), Gorkum-Gorinchem

 

 

ARBOUS Hendrik Cornelus

(1805 - 1850)(⁵)(⁶)

 

'Pianomaker' ca. 1833-41; (⁵)(⁶) Amsterdam
 

 

(*1843): 'Overijsselsche Courant', 01/09/1843, p. 4 (resources2.kb.nl)

(*1850): 'Provinciale Overijsche Zwolsche Courant', 26/04/1850, p. 4 (resources2.kb.nl)

(**1850): 'Arnhemsche Courant', 27/08/1850, p. 4 (resources2.kb.nl)

(*1851): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 08/12/1851, p. 2 (resources2.kb.nl)

(*1852): 'Caecilia', 1852, p. 176 (boekenl.kb.nl)

(**1852): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 29/06/1852, p. 4 (resources2.kb.nl)

(*1853): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 26/09/1853, p. 3 (resources2.kb.nl)

(*1861): 'De economist, Volume 10, bezoek aan de nijverheids-tentoonstelling te Haarlem', 1861, p. 228

(*1871): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 15/07/1871, p. 1 (resources2.kb.nl)

(*1881): 'Het Nieuws van den Dag', 19/11/1881, p. 10 (resources2.kb.nl)

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Amsterdam p. 101, 's Gravenhage p. 102, Zwolle p. 104 (digital.slub-dresden.de)

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893 (gallica.bnf.fr)

(*1895): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1895 (gallica.bnf.fr)

(y1895): 'Het orgel: maandblad voor organisten', 15/08/1895, p. 71

(*1896): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1896 (gallica.bnf.fr)

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897 (gallica.bnf.fr)

 

 

 

(*1903): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1903 (gallica.bnf.fr)

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905 (gallica.bnf.fr)

(**1905): 'De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad', 16/09/1905, p. 5  (resources2.kb.nl)

(*1906): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1906 (gallica.bnf.fr)

(x1906): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1906, Amsterdam p. 525-527, Gorkum-Gorinchem p. 528, s' Gravenhage p. 528-529 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1907): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1907 (gallica.bnf.fr)

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909 (gallica.bnf.fr)

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910 (gallica.bnf.fr)

(x1912): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1912, Amsterdam p. 674-676, 's Gravenhage p. 678-679 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1913): 'Het Nieuws van den Dag', 05/06/1913, p. 18 (resources2.kb.nl)

(*1973): 'Nieuwsblad van het Noorden', 25/02/1974, p. 11 (Delpher.nl)

(⁴): www.pondes.nl/allgauer

(⁵): 'gw.geneanet.org' - Arbous te Amsterdam

(⁶): 'genealogieonline.nl' - Arbous Hendrik Cornelis


 © Copyright all rights reserved