home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-G-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
GAARMAN H.

 

"Benevens uitmuntende PIANINO'S EN PIANO'S, van ZES Octaaf, voor Zeventig Gulden; voor de deugdzaamheid wordt geguarandeerd. (8360) H. GAARMAN, Pianomaker, St-Jacobstraat, wijk 6, 306, te Rotterdam." Nieuwe Rotterdamse Courant, 26/10/1854, p. 4

'Pianomaker' ca. 1851-60

Opvolger van LANGESTRAAT G. A. vanaf 1851

306, Sint-Jacobsstraat, Wijk 6 (*1851)(**1854), 567, Kruiskade Wijk 14 (*1860), Rotterdam
GABRY G. A. D. J. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890 [since 1825 (x1890)]

'Orgelbauer u. Pianohändler' (x1890)

161B, Westhaven (x1890), Gouda
GEBHARDT J. F. H.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1910

GEBHARDT & Co (x1890, 'Piano- u. Harmonium-Handlung'

GEBHARDT J. F. H. (*1910)

 

35, Leuvehaven (x1890), 99, Boomgaardstraat (*1910), Rotterdam
GEESER A. S.

 

"De ondergeteekende verzoekt een ieder, aan niemand iets op ZIJN NAAM te CREDITEREN, buiten zijne voorkennis, dewijl daarvan in geen geval BETALING zal gedaan worden. A. S. GEESER, Pianomaker achter de A-Kerk." Groninger Courant, 31/08/1849, p. 4

 

'Pianomaker' ca. 1849-54

"Voor 70 Gld. TE KOOP; eene 6 Octaafs PIANO, ter bezigtiging gesteld bij den Pianomaker GEESER, achter den A-kerk." Groninger Courant, 23/05/1854, p. 4

 

achter de A-Kerk (*1849)(*1854), Groningen
GEISLER C. G. 'Muziekinstrumentmaker' ca. 1846-47  

721, Warmoesstraat over de Sint-Annasteraat (*1846-47), Amsterdam

 

GIETERMANS Jacobus Henricus 'Fortopianomaker' ca. 1831 (⁷) Amsterdam
GERSTENHAUER Johann Michel

 

VERBETERD KLAVIER

"Monnikkendam. Het is geen nieuws, om Clavecimbalen of Forte Piano's met Orgelwerk te maken; maar om Orgelwerk aan alle bovengemelde aantevoegen , waar door elk Clawier verrykt, en tot uitgebreider gebruik word gebracht, is niet zeer bekend. Zoodanig Instrument is alhier vervaardigd, en word, als goed bevonden, aangekondigd. Zonder iets aan het Clavecimbaal te veranderen, is daar onder een Register van twee Dwarsfluiten geplaatst, waar op men met dezelfde toetzen, even gemakkelyk, speelt: en dergelyken kunnen voor het moeijelykste Fiool-Muzyk, en ook voor de Bas, met andere Registers, gemaakt worden. Daar en boven is aan die Orgelwerk ook Forte en Piano aangebracht. Hoe plaizierig zoodanige vermeerdering, zoo wel voor den Speelder, als voor het Gehoor is, en ook voor het verzeilend Zingen, laat zich bezeffen. Wanneer de snaren ontsteld zyn, kan men het Orgelwerk alleen laten spreken, of ook de fnaren zonder Orgelwerk, en deze afzetting geschied in een oogenblik. Het aartigste is, dat men weinig of niets van den Toestel ziet, waar door dezelve verraschend word. Ook kan een Omstander het Orgelwerk in werking brengen, en alzoo word de Clawierist op zyn beurt verrascht. Deze zamenstelling geeft aanleiding, ook tot een nieuwe Compositie voor 't Clawier, van Flauta Primo & Secondo, con ó senza Basso. Men kan zich over het Konsttuig nader adresseeren by de Heer JOHAN MICHEL GERSTENHAUER, Orgelmaker te Monnikkendam, mids brieven franco. C. P." Algemene konst- en letterbode, 1802, p. 239

 

'Orgelmaker' ca. 1776-1802

"Uit de hand word te koop gepresenteert een fraai en konstig BUREAU-ORGEL, met 3 en 1 half Register, Holpyp 8 voet, Fluit 4 voet, Violdigamb 8 voet, in discant en Octaaf 2 voet, en met een Tremulant, de Kas van Mahonie Hout, en met een wegdraaiende Klep; als mede een extra fraaije FORTE-PIANO met 4 Registers, by M. GERSTENHAUER, Mr. Orgelmaker, woond in de Handboogstraat, het derde Huis van de Luthersche Oude Kerk, te Amsterdam." Amsterdamsche Courant, 03/10/1776, p. 2

 

Handboogstraat, het derde Huis van de Luthersche Oude Kerk (*1776), Monnikkendam (*1802), Amsterdam
GILBERS Wihelm Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1893-96  

Koningstraat (*1893), 83, Rijnstraat (*1895)(*1896), Arnhem

 

GOLDSCHMEDING Gerhardus Alexander

(1826 - 1899)

Portret, J. Kikke, 1890

 

"PIANO- en ORGELMAGAZIJN G. A GOLDSCHMEDING, Warmoesstraat 141. Amsterdam. Ruime keuze van Fransche en Duitsche Pianino's, alsmede bespeelde Pianino's van af ƒ 60, ƒ 175, ƒ 225, ƒ 250 en hooger. Hoofdagentschap der Amerik. Esteij-orgels. Deze Orgels munten uit door liefelijken toon, sierlijk uiterlijk en duurzame constructie, zeer geschikt voor Salon, School en Kerkgebruik. Geïllustreerde Catalogus en PrijsCourant op franco aanvraag gratis." Het Nieuws van den Dag, 05/05/1884, p. 7

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1872-1941

Leerling van FLAES Pieter & BRÜNJES D. Georg.

GOLDSCHMEDING neemt de zaak over van BRUNJES in 1872, zie BRUNJES

'Piano- u. Harmonium-Handlung' - 'Dépôt von Estey & Co' (x1890)

FOTO

Interieur Raadhuisstraat 46-50 (Beeldbank Amsterdam)

INFO EXTRA

  winkelstories.com

Genealogische info bij hjmwijers.nl

J 566, Warmoesstraat (*1872), 46-50, Raadhuisstraat (1872 ?), 141, Warmoesstraat (ca. 1880)(*1884)(x1890)(*1895)(*1896)(*1897)(*1903)(*1905)(*1907)(*1909), 305, Keizersgracht (ca. 1880)(*1896)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910), 190, Statenweg (*1941), Amsterdam
GRÄFFNER G. M.

 

"Voor 320 en 335 guldens, in commissie ontvangen twee sterk toongevende Elegante PIANINO'S, van één der beste buitenlandse Fabrijken. Zijn dagelijks te bezigtigen aan het Muzijkmagazijn van G. M. GRÄFFNER, Kalverstraat, N°. 210." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 24/05/1847, p. 3

 

'In Muzijk- en Muzijkinstrumenten' ca. 1846-47 3323, Kalverstraat bij de Druifjessteeg (*1846-47), 210, Kalverstraat (*1847), Amsterdam
GRAICHEN G. J.

(? - 1867 ?)

"G. J. GRAICHEN, Instrumentmaker en Piano-Stemmer vap Amsterdam, biedt zich aan tot het Stemmen en Repareren van PIANO'S, tot welk einde hij zich voorneemt eenige dagen binnen deze Stad zich op te houden. Is gelogeerd bij Mejufvrouw de Wed. Beun in de Stad Hulst, alwaar hij dagelijks te spreken of te ontbieden is."  Middelburgsche courant, 07/07/1829, p. 2

"De Ondergeleekende heeft de eer te berigten, dat hij ruim gesorteerd is in vierkante, opstaande en andere soorten van PIANO-FORTES, aangenaam van Toon en naar den laatsten smaak bewerkt, zoowel in Koop als in Huur. Tevens heeft hij in kommissie tot een civielen prijs een Zes Octaafs Metallieke PIANO FORTE, van BroadWood and Sons, zoo goed als nieuw. G. J. GRAICHEN. Prinsengracht tusschen de Spiegel- en Vijzelstraten, N°. 103." Algemeen Handelsblad, 28/09/1835, p. 4

"Magazijn in Piano-Fortes. Daar ik ruim voorzien ben, van extra welluidende en fraai gewerkte PIANO FORTES, voor welker deugdzaamheid ik insta, met en zonder metallieke Zangbodems, in mahonie- en jacorandahouten Kasten, naaiden nieuwsten smaak gewerkt, zoo zijn dezelve bij mij voor een civielen prys te bekomen, te koop en in huur. Ruilt oude PIANO'S in, en stemt en repareert ook alle soorlen van PIANO FORTES. Prinsengracht, tusschen de Spiegel- en Vijzelstraten, N°. 103. G. J. GRAICHEN." Algemeen Handelsblad, 12/09/1836, p. 4

"MAGAZIJN van FORTE PIANO'S, van G. J.  GRAICHEN, op de Prinsengracht, tusschen de Spiegel- en Vijzelstraten, N°. 103. In dit Magazijn zijn weder ontvangen, eenige naar den nieuwsten smaak prachtig bewerkte Piano's, die in zuiverheid en zwaarte van toon uitmunten, en voor welker deugdzaamheid wordt ingestaan. Ruilt ook oude Piano's in." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 24/07/1837, p. 3

"MAGAZIJN VAN PIANOFORTES. G. J. GRAICHEN, Prinsengracht tusschen de Spiegel- en vijzelstraat, N° 103. Heeft de eer het Toonkunstminnend Publiek bekend te maken dat hij gedurende zijn laatste Verblijf in Londen, met de Heeren BROADWOOD and SONS, in eene overeenkomst getreden is, die hem in staat stelt PIANO'S uit deze beroemde Fabriek tot de laagst mogelijke prijzen ten verkoop aan te bieden, men kan zich van de echtheid dezer Piano's verzekerd houden, daar men des verkiezende een Certificaat, door den Heer BROADWOOD and SONS onderteekend, bij een dusdanig Piano kan bekomen. In genoemd Magazijn zijn ook Duitsche en Hollandsche, zoo wel opstaande Tafel-Piano's, met en zonder metallieke Zangbodem, van de eerste kwaliteit, tot gemodereerde prijzen te bekomen, en voor de deugdzaamheid wordt jaren ingestaan. Repareert, verhuurt en ruilt oude Piano's." Algemeen Handelsblad, 03/08/1840, p. 3

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1829-67

'Instrumentmaker en Piano-Stemmer' (*1829)

'Koopman in Piano-Forto's' (*1846-47)

Inboedelverkoop van "Wed. van den Wel Ed. Heer G. J. Graichen en wijlen vrouwe C. E. Kiersch." Algemeen Handelsblad, 05/12/1867, p. 6

We vinden een GRAICHEN K. C. [Karel Christiaan?] terug te Batavia in 1863 :

"Diverse Bekendmakingen. PIANO'S van ERARD en PALING steeds verkrijgbaar bij K. C. GRAICHEN. Recommandeert zich ook voortdurend tot het stemmen en repareeren van alle soorten van PIANO'S. Adres: Beerendrechtslaan achter de Weeskamer." Bataviaasch handelsblad, 03/06/1863, p. 2

Maar deze laatste sterft vermoedelijk in 1864, omdat er een inboedelverkoop wordt gemeld in 1864  :

"Op Donderdag den 18 Augustus 1864, voor liet Woonhuis van Wijlen den WelEd. Heer K. C. GRAICHEN, in de Berendrechtslaan, door van den Abeelen & Co., van een nette INBOEDEL bestaande uit een AMEUBLEMENT met zwart maroquin leder, Mahoniehouten BUREAU, TAFELS STOELEN, BUFFET-, HANG- en KLEERKASTEN, SPEELTAFELS, CONSOLES,  LEDIKANTEN, SPIEGELS. SCHILDERIJEN, HANG- en KROONLAMPEN, MODERATEURLAMPEN, ROTTINGMATTEN, ZEILEN, KEUKENGEREEDSCHAPPEN, drie span goedloopende WAGENPAARDEN, een zoo goed als nieuwe Europesche MYLORD, eene PALANCIUIN, eene lIaNOWAGEN met lossen bok, WAGENTUIGEN, GADOGANG voor twee paarden, STALGEREEDSCHAPPEN. Voorts. Vier welluidende PÏANO'S en een MELODIUM, diversen exemplaren MUZIEKWERKEN voor Piano enz. Piano, Viool en Guitaar SNAREN . Piano FILT, Rood en Blaauw Laken en gaas. Maroquinleer, timmermans GEREEDSCHAPPEN met WERKBANK en STELLINGEN." Bataviaasch handelsblad, 17/08/1864, p. 1


(vervolg)

"Uit de hand te koop : door bijzondere gelegenheid, voor een civielen prijs, een extra welluidende Piano-forte, met metalique Zangbodem, te bezigtigen in het Piano-Magazijn, waar ook naar den nieuwsten smaak gewerkte Piano's en Pianino's voorhanden zijn, voor wier deugdzaamheid jaren wordt ingestaan. G. J. Graichen, Prinsengr. tusschen de Spiegel- en Vijzelstr., N°. 103." Algemeen Handelsblad, 16/08/1842, p. 5

"De ONDERGETEEKENDE heeft de eer bekend te maken dat hij uit Parijs is teruggekeerd met een keurig Assortiment PIANO'S, uit de beroemdste fabrijken, als ERARD, PLEYEL, enz., alsook ORGUES a PERCUSSION, welke door plaatsgebrek voor de billijkste prijzen zullen verkocht worden. (14443) G. J. GRAICHEN. Piano-Magazijn, Prinsengracht tusschen de Spiegel- en Vijzelstraten N° 111." Algemeen Handelsblad, 15/09/1851, p. 2

"Piano's, waaronder een zeer goede van G. J. Graichen van 6 octaaf, [...]" Opregte Haarlemsche Courant, 09/06/1864, p. 3

 

103, Prinsengracht, tusschen de Spiegel- en Vijzelstraten (*1836)(*1837)(*1840)(*1841)(*1842)(*1844)(*1845), 4244, Prinsengracht tusschen de Vijzel-en de Spiegelstraat (*1846-47), 111, Prinsengracht tusschen de Spiegel- en Vijzelstraten (**1851),  Amsterdam
GRIMMINCK F. 'Pianomaker' ca. 1947-52 14, Willem Van Oranjelaan (**1947), 42 a, Nieuwe Huizen (**1952), Breda
GROENOU Jan 'Pianomaker' ca. 1830-40 (²) Amsterdam
GROET P. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1895-1909  

25, Nassau Laan (*1895)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906), Oude gracht (*1909), Haarlem

 

GULDENMOND Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1910  

68, Haarlemmerstraat (*1910), Leiden

 

 

 

(*1776): 'Amsterdamsche Courant', 03/10/1776, p. 2

(*1787): 'Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt', Deel 144, 1787, p. 677

(*1802): 'Algemene konst- en letterbode', 1802, p. 239

(*1811): 'Dagblad van het departement Friesland', 15/11/1811, p. 4

(*1829): 'Middelburgsche courant', 07/07/1829, p. 2

(*1835): 'Algemeen Handelsblad', 28/09/1835, p. 4

(*1836): 'Algemeen Handelsblad', 12/09/1836, p. 4

(*1837): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 24/07/1837, p. 3

(*1840): 'Algemeen Handelsblad', 03/08/1840, p. 3

(*1841): 'Algemeen Handelsblad', 30/03/1841, p. 4

(*1842): 'Algemeen Handelsblad', 16/08/1842, p. 5

(*1844): 'Algemeen Handelsblad', 17/12/1844, p. 3

(*1845): 'Algemeen Handelsblad', 28/04/1845, p. 4

(*1846-47): 'Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der ...', Volume 5, 1846-47, p. 83/90

(*1847): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 24/05/1847, p. 3

(*1849): 'Groninger Courant', 31/08/1849, p. 4

(*1851): 'Nieuwe Rotterdamsche Courant', 09/12/1851, p. 4

(**1851): 'Algemeen Handelsblad', 15/09/1851, p. 2

(*1854): 'Groninger Courant', 23/05/1854, p. 4

(**1854): 'Nieuwe Rotterdamse Courant', 26/10/1854, p. 4

(*1860): 'Nieuwe Rotterdamse Courant', 16/12/1860, p. 6

(*1884): 'Het Nieuws van den Dag', 05/05/1884, p. 7

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Amsterdam p. 101, Gouda p. 102, Rotterdam p. 103 (digital.slub-dresden.de)

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893 (Gallica)

(*1895): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1895 (Gallica)

(*1896): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1896 (Gallica)

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897 (Gallica)

 

 

(*1903): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1903 (Gallica)

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905 (Gallica)

(*1906): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1906 (Gallica)

(*1907): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1907 (Gallica)

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909 (Gallica)

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910 (Gallica)

(*1929): 'Musique-Adresses Universel', 1929

(*1941): 'Rotterdams Nieuwsblad', 23/12/1941, p. 12

(**1947): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 1947', 01/01/1947, p. 79

(**1952): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 1952', 01/01/1952, p. 81

(²): Kwartierstaat Lapikás, Generatie 10, Groenou

(⁷): Genealogische info op Pondes.nl over Gietermans

 


 © Copyright all rights reserved | contact