home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-K-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
KADEL Charles
| Carel

(1773 - na 1833)

 

 

 

 

 

Tafelpiano van 1810, Particuliere collectie, Antwerpen, België
Tafelpiano ca. 1815, Sweelinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland

Tafelpiano ca. 1818, Christies, 24/09/2002
Tafelpiano ca. 1820, Haags Gemeentemuseum, Den Haag, Nederland
Tafelpiano ca. 1820, (Ex-Rien Hasselaar Collection, Amsterdam), Sweelinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland
Tafelpiano ca. 1827, Vleeshuis Antwerpen, België

PHOTOS EXTRA

Tafelpiano van 1810

 

Klik op de bovenstaande afbeeldingen om ze uit te vergroten

 "By toeval uit de hand te koop : Een Extra fraaje FORTO-PIANO, gemaakt in het einde van 1812. door den beroemden maker KADEL, te Amsterdam- Te bevragen  den Drukker dezes." Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen, 19/01/1813, p. 6

"NB. Er wordt te KOOP of in RUILING gepresenteert Een supra fraaye FORTO PIANO, van 6 octaaf met 4 Pedalen, in 1813. te Amsterdam gemaakt door den Heer KADEL. Adres by den Drukker Dezes." Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen, 29/06/1813, p. 2

 

 

'Forte-Pianomaker' ca. 1807-23.

Hij was afkomstig van Ehrenbreitstein bij Koblenz (Duitsland). Hij verhuist rond 1804 naar Amsterdam, waar hij betrekkelijk bekend wordt met de fabrikage van tafelpiano's. Vanaf 1827 verhuist hij naar België. Kijk naar KADEL in Brussel.

Charles Cadel was getrouwd met Marie Inwal - Genealogie Kadel - (openarch.nl)

"AAN HET PUBLIEK. CARL KADEL, woonende op de Grimnissesluis, No. 28 te Amsterdam, maakt, verkoopt, repareerd en steld alle soorten van PORTE PIANO'S, alles tot de civielste prys; recommandeerd zich in de gunst van alle Liefhebbers, belooft eene prompte Bediening. Brieven franco. NB." Amsterdamsche courant, 11/11/1806, p. 6

"CARL KADEL, Fabrikeur van alle soorten van FORTE-PIANO'S, recommandeert zich in de gunst van alle Liefhebbers der Muziek; hy dattéert zich dat dezelve, zoo wegens de nette en kiesche smaak van werk, als sterke en aangenaamheid van geluid, de goedkeuring der Kenners zullen wegdragen, den begerende, staat by voor duszelfs deugdzaamheid verscheidene Jaren in. Men zy verzekert van eene zeer civiele en prompte bediening, woont op de Grimnesse Sluis, 't 2de Huis van de Oude turfmarkt, No. 28, te Amsterdam. De Brieven franco." Amsterdamsche Courant, 21/02/1807, p. 5

"CAREL KADEL. Fabrikeur van Forte Piano's, wonende te Amsterdam, maakt aan alle liefhebbers der Musiek bekend, dat hy in Groningen is aangekomen met eenige FORTE PIANOS van vyf en een half en zes octaaf, welke niet alleen zeer fraai gewerkt, maar ook aangenaam en sterk van toon zyn. Hy vleit zich, dat zv de goedkeuring van alle kenners en liefhebbers zullen wegdragen; ook staat hy verscheidene jaren voor dé echtheid van zyn Werk in. Hy is gelogeerd by L. van der MOLEN, in het Wapen van de Zeven Provincien by de Groote Markt, waar dagelyks die Instrumenten te zien zyn. -Liefhebbers die in het vervolg INSTRUMENTEN willen ontbieden kunnen zich adresseren aan zyn Fabriek, op de Grimnesse-Sluis, het tweede huis van de Oude Turfmarkt no. 28 te Amsterdam. Hy belooft eene prompte en civile bediening, en recommandeert zich in de gunst van alle liefhebbers." Advertentieblad van het Departement van de Wester-Eems, 28/10/1811, p. 2

ARTIKEL

over een tafelpiano van Carel KADEL in Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad, 22-02-1958, p. ?

KIJK OOK NAAR ...

Karel KADEL in Brussel, België

 

op de Grimnesse-Sluis, het tweede huis van de Oude Turfmarkt no. 28 (*1806)(*1807)(*1811), 149, Singel over de Warmoesgracht (1815)(³)(*1820), 39, Rokkin (1823)(³), Amsterdam

Brussel, België (vanaf 1827)

KAMMEIJER Johann Christiaan
| KAMMEYER | KANMEIJER

 

"Gebroeders KAMMEYER, instrumentmakers van Manheim, thans woonende op de Prinsegragt, het vierde Huis van de Leidschestraat, in No. 197, te Amsterdam, maaken alle soorten van welluidende en duurzaame FORTE PIANO'S, te koop, en te huur, voor de civielste pryzen." Amsterdamsche Courant, 02/11/1797, p. 2

"J. C. Kammeyer, Mr. Fortopianomaaker op de Prinsegragt, by de Leydsegragt, by de Leydsestraat te Amsterdam, adeverteerd aan 't Musieklievend Publicq, dat hy op woensdag, den 4 September, 1799, ten huize van den Burger D. Kölle, in 't Wapen van Embden, op den Nieuwendyk te Amstredam, zal laten Verlooten : Een nieuw van Maghony Hout fraai gemaakt extra welluidend FORTE PIANO. De Conditien zyn zo wel ten zynen Huize als ook in 't gemelde Logement te zien, alwaar het Instrument door Deelmiddel aan Liefhebberen der Musiek de voorreffelykheid van dit, nog weinig bekend zoort, Forte Piano te toonen; muntende hetzelve byzonder daarin uit, dat het veel gemakkelyker als de thans gewoone instrumenten te bespelen is, en vleit zich de goedkeuring en recommandatie van 't Musieklievende Publicq daardoor te verwerven." Oprechte Haarlemse courant, 15/08/1799, p. 1 (Delpher.nl)

"JOH. CHR. KAMMEYER, Mr. Fortepiano-Maaker, adverteert, dat de uitgestelde Verlootig van het Fortepiano op den 4den September, nu vastgesteld is tegen Saturdag den 16. November, 's avonds ten 6 uuren, ten huize van den burger D. KOLLE, op den Nieuwendyk, in het Wapen van Embden, alwaar het Instrument ter bezigtiging staat en à ƒ 4 : 10. nog Looten te bekomen zyn alsmede ten zynen huize op de Prinsegragt." Amsterdamsche Courant, 16/11/1799, p. 1

 

'Forte-Pianomaker' ca. 1797-1820; (*1799)(*1820)

KAMMEYER Gebroeders (*1797)

"Huwelyks-Proclamatien, te Amsterdam, van Zondag 3 Maart. [1799] [...] Johan Christiaan Kammeyer en Maria Susanna Rauth." Constitutioneele oprechte Bataafsche courant, 04/03/1799, p. 1 (Delpher.nl)

KAMMEYER J. C. (*1799)(1808)(1810)

Publieke verkoop - "[...] eene fraaije piano forto van 6 octaven, met 4 pedalen, van Kammeyer, [...]" 's Gravenhaagsche courant, 31/12/1835, p. 1 (Delpher.nl)

 
(vervolg)

"J. C. KAMMEYER, Piano-Fortemaker, heeft een nieuw soort van Instrument in zyn Fabriek gemaakt, genaamd, Imperiaal Clavier, hetwelk in dit Koninkryk van dezen Maker nog niet publiek bekend is. Hetzelve is voor de Liefhebbers te zien en te hooren ten zynen Huize, in de Nieuwe Spiegelstraat, tusschen de Keizersgragt en Kerkstraat, No. 21 te Amsterdam." Amsterdamsche Courant, 23/07/1808, p. 3

"NB. Het wordt aan de Liefhebbers der Musiek bekend gemaakt, dat alhier gearriveerd is den beroemden Kunstwerker J. C. KAMMEIJER van Amsterdam, met eenige NIEUWE PIANO FORTES, waar onder een is die nog niet bekend is, en waarvan de inhoud der Toonen gelyk zyn aan die van Blaas-Instrumenten. Dezelve zyn te zien en te bekomen ten huize van den Boekverkooper J. J. HOMKES, in de Heere-straat te Groningen, Lett. U. No. 4." Ommelander courant, 20/11/1810, p. 1 (Delpher.nl)

 

[197], Prinsengragt [, het vierde Huis van de Leidschestraat] (*1797)(*1799), 21, Nieuwe Spiegelstraat, tusschen de Keizersgragt en Kerkstraat (*1808), 241, Prinsengracht bij de Ruusstraat (*1820), Amsterdam
KAPTEIJN J. H.  

Fabrikant en/of handelaar in autopiano's ca. 1906-12

KAPTEIJN J. H. (x1906), 'Piano- u. Orgel-Handlung'

KAPTEIJN J. H. junior (x1912), 'Organist, auch Piano- u. Orgel-Händler'

 

 

28, Molenstraat (x1906)(x1912), 's Gravenhage (Den Haag)

 

KASTNER-AUTOPIANO Fabrikant en/of handelaar in autopiano's ca. 1929  

24, Gilles van Ledenberchstraat (*1929), Amsterdam

 

KEISLAIR Josephus Franciscus Hermanus
| KEISLAAR

(1853 - 1916)

 

"Commerce de Pianos. François Keislair FREDERIKSTRAAT 82 Téléph. H. 1154 — LA HAYE. Grand choix de pianos neufs et d'occasion." Les nouvelles: journal belge quotidien publié Maestricht par un groupe de journalistes liégeois, 18/04/1918, p. 4 (HetArchief.be)

 

 

Fabrikant en/of handelaar in rechte piano's  ca. 1918

EXTRA INFO

Genealogische info bij myheritage.nl en genealogieonline.nl

 

 82, Frederikstraat (x1918), 's Gravenhage (Den Haag)
KEISLAIR Joseph François
| KAISLAIR

(1817 - 1882)

 

 

PARIJS - "Keislier et Kruik, à La Haye (Hollande-Méridionale). - Pianos." Quinze visites musicales à l'Exposition universelle de 1855 par Adrien de La Fage, 1855, p. 214

"J. Keislair, opvolger van F. SCHRIMPF, Hooge Westeinde." Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ..., Volume 18, 1863, p. 600

"Vleugel-Piano Erard. Door vertrek naar elders word; ter Overname aangeboden, verre beneden de werkelijke waarde, een uitmuntende Vleugel-Piano uit de Fabriek van ERARD, te Parijs Inlichtingen te bekomen bij éen Firma KEISLAIR VAN PAASSCHEN. & Co., Pianofabriek, Wagenstraat 116, Den Haag." Het Nieuws van den Dag, 03/10/1881, p. 2

"J. Keislair, Pianofabrikant, opvolger van F. Schrimpf, is verhuisd van de Nieuwe Molstraat naar het Hooge Westeinde, tegen over de Jan-Hendrikstraat." Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 17/07/1858, p. 4

"De PIANO-FABRIEK van J. F. KAISLER [sic] is verplaatst van het Hooge West-Einde naar de Laan, No. 14." Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage, 09/04/1865, p. 1

 

 

'Pianofabriek' ca. 1853-97

Opvolger van F. SCHRIMPF (y1861)

KEISLAIR J. F. &  KRUUK A. J. (*1853)(*1854)(**1855)[(*1857)]. KRUUK sterft reeds in november 1856. Voor KRUUK zie hieronder in deze alfabetische lijst.

KEISLAIR [T.] J. (**1859)(y1861)(*1862)(*1863)(*1864)(*1866)

'Fabrikant van Piano-fortes' (y1861)

1865 - "Van de beide pianofabrieken te 's Gravenhage bezigde de ééne in 1861 23 arbeiders tegen een dagloon van ƒ 1.20 tot ƒ 2.40. Zij verkeeren in gunstigen toestand. " Statistisch jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden, Volumes 12-13, 1865, p. 350

1869 - Failliet in 1869 : "VERIFICATIE. De bekende en onbekende Schuldeischers in het FAILLISSEMENT van Josephus Franciscus Keislair, Pianomaker te 's Gravenhage, worden opgeroepen om op Woensdag den 24n Februarij aanstaande, des voormiddags ten 11 ure, in persoon of bij gemagtigde te verschijnen in het gebouw der Arrondissements- Regtbank te 's Gravenhage, ten einde aldaar hunne schuldvorderingen te doen Verifiëren en te Delibereren over een aan te bieden accoord. De Curator : Mr. W. THORBECKE." Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 04/02/1869, p. 3

KEISLAIR V., PAASCHEN & Co (x1890)(*1893)(*1895)(*1896)(*1897)

'Hoflieferant' - 'Handlung mit Pianos u. amerik. Orgeln' (x1890)

Exposantenlijst Parijs, 1855

T 357, 2de Nieuwe Molstraat (*1853)(*1854)(*1857)(*1858)(**1859), [13], Hooge Westeinde (**1858)(y1861)(*1862)(**1862)(*1864), 14, Laan (*1865)(*1866)(*1866-67), 116, Wagenstraat (**1881)(x1890)(*1893)(*1895)(*1896)(*1897), 's Gravenhage (Den Haag)
KEISLAIR J. Ph. 'Pianofabrikant' ca. 1906

'Pianobauer' (x1906)

 

134, Vinknstraat (x1906), Amsterdam

 

KEISLAIR T. J. 'Piano-Magazijn' ca. 1861  

Hooge Westeinde (y1861), 's Gravenhage (Den Haag)

 

KEISLAIR van PASCHEN & Co 'Pianofabriek' sinds 1886.

Einde : 1894

 's Gravenhage (Den Haag)
KEMPENIUS G. H.  

Tafelpiano ca. 1845, Geelvinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland

 

'Pianofabrikant' ca. 1845  

Harderwijk

 

KESSELS Mathijs Joseph Hubertus

(1858 - 1932)(⁴)

Advertentie in Weltadressbücher der Musikinstrumenten-Industrie, Paul De Wit, 1890, p. 71 (digital.slub-dresden.de)

Advertentie in Weltadressbücher der Musikinstrumenten-Industrie, Paul De Wit, 1890, p. 74 (digital.slub-dresden.de)

Fabriek ca. 1910

Musical Opinion and Music Trade Review, Volume 33, 1910, p. 316

 

 

1899 - "Meubelmakers Eenige bekwame Meubelmakers kunnen in de afdeeling PIANOFABRIEK geplaatst worden. Alsook eenige Leerjongens. Zonder goede getuigschriften onnoodig zich aan te melden. M. J. H. KESSELS Kon. Ned. Fabriek van Muziekinstrumenten TILBURG." Nieuwe Tilburgsche Courant, 01/10/1899, p. 6

1929 - "JUBILEUM. Op Zaterdag 6 Juli hoopt J. A. Vlaminckx den dag te herdenken dat hij voor 25 jaar bij de Koninklijk Nederlandsche Fabriek van Muziekinstrumenten als pianomaker in dienst trad. Het moge dezen koenen werker dien dag zeker niet aan belangstelling ontbreken." Nieuwe Tilburgsche courant, 05/07/1929, p. 2

AMSTERDAM - " [...] wellicht zou de heer Neelmeyer, aan wien belangstellenden hier voor de zooveelste maal geëndosseerd worden, ons daaromtrent nador kunnen inlichten. Neen, wilt ge — nu we toch bezig zyn over kasten — een werkelyk schoone, een zeldzaam schoone kast bewonderen, kom dan naast de muziekinstrumenten van Kessels en bezie dat degelijke, suffisante, oud-hollandsche meubelstuk, in onze fin-de-siècle-gestoffeerde vertrekken onbruikbaar, zoo ge wilt, maar een prachtstuk van beeldhouwwerk, waarvan ge niet weet wat meer te bewonderen de kolommen met hun prachtige gesneden kapiteelen of de ryke lijstversiering. Hoeveel dat stuk kost, zou ik niet durven gissen, maar het schynt my vast en zeker toe, dat er voor eventueele koopers eenige honderden guldens mee gemoeid zullen zyn." De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 05/08/1895, p. 5

PARIJS - "155 — Kessels (M.J. H.). Tilburg (Hollande). Instruments de Musique." L'Exposition du théâtre et de la musique, Paris, 1896 : catalogue officiel de l'Exposition, 1896, p. 95

TILBURG - "Konefa. Direct als we voor de stand verschijnen wordt ons een boekje ter hand gesteld met de noodige gegevens, en voorzien van een foto der stand van de N V Konefa van Muziekinstrumenten v. h. M. J. H. Kessels. Prachtige schelleboomen, trommels; staan er gerangschikt tusschen massa's instrumenten, waarvan het koper glimt als een spiegel. Bijzonder wordt er de aandacht gevraagd voor de merken: Celesta en Sirena. De catalogus meldt bovendien de keurcorpsen waaraan is geleverd; een bewijs te meer dat alle instrumenten voldoen." Nieuwe Tilburgsche Courant, 29/07/1924, p. 2

PARIJS - "1. KESSELS (M.-J.-H.), à Tilburg. — instruments de musique divers. Manufacture Royale d’instruments de musique. Expositions universelles de  Amsterdam 1883, Anvers 1885, Bruxelles 1897, Médaille d’or." Catalogue général officiel. Tome troisième, Groupe III : instruments et procédés généraux des lettres, des sciences et des arts : classes 11 à 18, 1900, p. 550 (archive.org)

FOTO

COLLECTIE TROPENMUSEUM :
  Stand van de Nieuwe Muziekhandel Mar. J. Thiel & Co. op de Jaarbeurs in Bandoeng, met tropen-piano's van de Koninklijke Ned. Pianofabriek. (1920-26)

KATALOOG

Kataloog begin 20e eeuw

ADVERT

Advert for Kessels Pianos, 1912 (digital.sim.spk-berlin.de)

Postkaart Kessels fabriek (brabantcultureel.nl)

INFO EXTRA

Harmoniumnet.nl (⁴)

De Muziekinstrumentenfabriek van M.J.H. Kessels en de voortzettingen daarvan, Luud de Brouwer en Familie Kessels. (⁵)

70sten verjaardag van den Heer M. J. H. Kessels. PersberichtenCollectie

Artikel : «Kessels Museum herbergt bijzondere collectie muziekinstrumenten» (brabantcultureel.nl)

 

 

'Pianofabriek' en uitgever [sinds 1880 in Heerlen -  of sinds 1850 (x1912)]

Tilburg
[sinds 1886 in Tilburg (⁴) - of - sinds 1888 (x1890) of sinds 1880 (x1906)(x1912)]

'Fabrik von Messing- u. Holz-Blasinstr.- sowie Handlung mit Streichinstrumenten' (x1890) in Tilburg

KON[INKLIJKE] NED[ERLANSCHE] FABRIEK (*1899)

KESSELS M. J. H. (x1906), 'Königl. Nederl. Fabrik von Blasinstr. aller Art, trommeln, Streichinstrumenten etc., sowie Handlung mit Pianos, Orgeln, Musikiwerken etc. Musik-Verlag u. Herausgeber der Musikzeitschrift : «De Muziekbode»' in Tilburg

1912 - 400 arbeiders (x1912)

'Fabrik von Blasinstr. aller Art, Trommeln, Streichinstr., Pianos, Orgeln u. selbstspielenden Klavieren' (x1912)

KONEFA (*1929)

1926 - "Zuid Nederlandsche Pianofabriek, Tilburg Elzenstraat 37a, Pianomakerij en meubelhandel, Uitgebreid met pianomagazijn Noordstraat 38, Tilburg." Tilburgsche Courant, 30/03/1926, p. 3

1939 - Faillissement : "FAILLISSEMENTEN Opgegeven door afd. Handelsinformaties v. d. Graaf en Co. N. V., Amsterdam. [...] In de week van 27 November tm. 2 Dec. 1939 werden in Nederland 41 faillissementen uitgesproken. De N.V. Konefa, fabriek van muziekinstrumenten, gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg, aan de Industriestraat 46." De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad, 04/12/1939, p. 6

Amsterdam

KONINKLIJKE NEDERLANSCHE FABRIEK VAN MUZIEKINSTRUMENTEN FIRM M. J. H. KESSELS, Tilburg (x1906)(x1912) in Amsterdam

'Fabriekniederlage von Pianos u. Instr. aller Art' (x1906) in Amsterdam

'Niederlage von Pianos u. Musikinstr. aller Art' (x1912) in Amsterdam

Directeur : M. J. H. KESSELS (x1912)

Manager : Joh. F. BENSDORP (x1912) van het filiaal in Amsterdam

"HEBT U EEN PIANO NOODIG Eerste klas Piano's 25 % tot 50 % voordeeliger. Komt dan s. v. p. een kijkje nemen in de  Kon. Ned. Pianofabriek  M. H. J. KESSELS, Tilburg. Geîllustreerde Prijscourant op aanvraag gratis." Nieuwe Tilburgsche Courant, 08/11/1902, p. 9

"Kessels piano Delphin - prijs slechts 750 Gulden. De piano Delphin (of Pianophola) is een geheel eersteklas Pianino welke gelijk elke ndere Piano kan bespeeld worden, maar het is tevens een automatisch instrument dat door trappen (voortbeweging als bij een harmonium) bij middel van onverslijtbare papierrollen op eene ongeëvenaarde wijze de schoonste compositiën geheel en al naar de intentie der componisten weergeeft. De Delphin wordt gegarandeerd als het beste dat op dit gebied bestaat. Men gelieve nadere inlichtingen en prospectus te vragen terwijl belangstellenden beleefd worden uitgenoodigd de piano Delphin te koomen zien en hooren. De piano Delphin kan ook met Electrische beweging geleverd worden. Voor gewone piano's reeds vanaf 200 Gld., gelieve men eveneens Catalogus te vragen. Kon. Ned. Pianofabriek M. J. H. Kessels - Tilburg. Adres voor Amsterdam N. Z. Voorburgwal 119." Zondagsblad van het nieuws van den dag, 28/07/1907, p. 4

"Wegens DE ENORMEN Voorraad gedurende deze maand opruiming van 200 eerste klas Piano's in de nieuwste modellen en in de meest gebruikelijke houtsoorten tot veel verminderde en ongekend LAGE prijzen met 10 jaar garantie. Alsmede 25 AUTO-PIANO'S (Systeem PIANO-PIANOLA) welke gelijk elke Piano bespeeld kunnen worden, alsmede door voetbeweging. KON. NEDERLANDSCHE PIANO-FABRIEK M. J. H. KESSELS, TILBURG." De Telegraaf, 14/03/1908, p. 3 en Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement, 02/05/1908, p. 4

"PIANO. Wenscht U een Ie KLASPIANO, Auto-Piano of Electrisch, koopt dan een PIANOKESSELS. U kunt elders wel veel hoogere prijzen besteden, doch betere Piano krijgt U niet. Vraagt catalogus of bezoekt de fabriek. 10 jaar schriftelijke garantie. Kon. Nad. Pianofabriek M. J. H. KESSELS, Tilburg. Agenten v. Friesland gevraagd." Nieuwsblad van Friesland, 26/11/1910, p. ?

KIJK OOK NAAR ...

KESSELS, Londen, Engeland, U.K.

ISON Bertram, Londen, Engeland, U.K.

DAWES Albert, Londen, Engeland, U.K.

Exposantenlijst Amsterdam, 1883 | Exposantenlijst Antwerpen, 1885 | Exposantenlijst Parijs, 1896 | Exposantenlijst Brussel, 1897 | Erediploma  Londen, 1909 | Exposantenlijst Tilburg, 1924

 

Heerlen

HOOFDZETEL & FABRIEK : Willem-II-straat (*1887), Lange pad (1889), 24-25, Ceciliastraat (x1912), 37a, Elzenstraat (*1926), 38, Noordstraat (*1926), 46, Industriestraat (*1929), Tilburg

BIJHUIS : 10, Hartenstraat (x1906)(x1912), 119, N. Z. Voorburgwal (**1907), Amsterdam

BIJHUIS : 85, Newman Street, Oxford Street, W. (y1910), 8, Horsford Road, Brixton (bij Albert DAWES - 1910)(y1910), Londen, Engeland, U.K.

KETTNER C.

 

1938 - "Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van den Heer J. M. VAN DOORN, Geleemstraat 47 hs., Amsterdam, welke als piano-stemmer gedurende een reeks van jaren onze belangen behartigd heeft. Directie Kettner & Duwaer's Pianohandel N.V." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 19/08/1938, p. 8

AMSTERDAM - "Amsterdam. KETTNER. (C) (Internationale galerij).
537. Pianino. C. Bechstein.
538. Dito Pleyel.

539. Pianista.
540. Harmonium."
Nationale Tentoonstelling van voortbrengselen van hedendaagsche ..., te Amsterdam, 1875, p. 38

LEIDEN - "ln de eerste plaats Kettner's Pianohandel, te Amsterdam, welke met een eerediploma is bekroond. De reproductie-piano's „Mignon" en' „Virtuoos", welke onvermoeid doorspelen, schenken, dank zij de electriciteit, aan de bezoekers doorloopend kunstgenot. Deze piano's geven het spel van den grooten meester met alle nuanceeringen en fijnheden weder. Zoo iets hoort men niet veel." Electriciteits-tentoonstelling te Leiden, Het Nieuws van den Dag, 26/10/1907, p. 10

FOTO

Voorgevel handelszaak in 1899 (Beeldbank Amsterdam)

 

 

Handelaar in piano's ca. 1875-1912 [sinds 1845 (x1906)(x1912)]

KETTNER C. (x1875)(*1884)(x1890)(x1906)

'Piano- u. Harmoniumhandlung' (x1890)

1906-12 - Eigenaar : Hermann KETTNER (x1906)(x1912)

'Piano-, Orgel- u. Instrumenten-Handlung' (x1906)

'Piano- u. Orgel-Händler u. -Reparateur' (x1912)

KETTNER & DUWAER (*1938)

KETTNER H. N. (*1941)

1941 - "Met diep leedwezen geven wy kennis van het overlijden van onzer oudsten Directeur, den Heer H. N. KETTNER. Zijn nagedachtenis zal bij ons in hooge eere blijven Directie en Commissarissen KETTNER & DUWAER's PIANOHANDEL N.V. Amsterdam. 1 Juni 1941. — H . N. KETTNER. KETTNER & DUWAER'S PIANOHANDEL N.V Amsterdam. 1 Juni 1941." De Telegraaf, 03/06/1941, p. 7

"Steinway & sons -- New York, PIANOFABRIEK, C. Bechstein -- Berlin, PIANOFABRIEK, Generaal Agent en Vertegenwoordiger C. KETTNER, Kalverstraat, AMSTERDAM 52. Mijne Magazijnen bieden den bezoekers doorloopend eene uitgebreide sorteering in Vleugel-Piano's en Pianino's, van de beide grootste Meesters op het gebied der Pianobouwkunst. De eerste Autoriteiten der Muziek zijn eenparig in hunne verklaringen behelzende het feit, dat de fabrikaten STEINWAY & SONS, te New-York, en C. BECHSTEIN, te Berlin, de voortreffelijksten ter wereld zijn. Prijscouranten op aanvrage." Het nieuws van den dag : kleine courant, 12/06/1882, p. 8

Exposantenlijst Amsterdam, 1875 | Exposantenlijst Leiden, 1907

HOOFDFIRMA : Spuistraat (*1884), 52, Kalverstraat (*1882)(*1884)(x1890)(*1893)(*1895)(*1896)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(x1906)(*1907)(*1909), 231, Spuistraat (x1906)(*1907)(*1909), 21-25, Heiligenweg (*1910)(x1912), Amsterdam

BIJHUIS : Hilversum

BIJHUIS : Utrecht

BIJHUIS : Arnhem

BIJHUIS : Enschede

 

KEYLARD Johannes Jacobus

(1872 - 1958)(⁶)

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's sinds 1906-22

'Pianobauer' (x1906)

'Piano- u. Orgel-Händler, - Reparateur u. -Stimmer' (x1912)

 

 

79, van Oldenbarneveldstraat (x1906), 217, Rozengracht (x1912)(*1922), 224, Marnixstraat (19??), Amsterdam

 

 

KINSBERGEN Hermanus

(1829 - 1???)

 

 

INFO EXTRA

genealogische info op WieWasWie

 

'Pianomaker' ca. 1835; (⁶) Amsterdam
KIRSCHHAUSEN I. C.

 

"Magazijn van Zwitsersche Piano's en orgels van I. C. KIRSCHHAUSEN, PIANOMAKER te ARNHEM. London : Prize medal 1862 - Paris : médaille d'argent, 1867. Stemmen - Ruilen - ruilen - repareren. Voortdurend voorhanden GRANDES PIANO'S DE SALON, système Américquain, geheel in Metaal geconstrueerd, Obliques en demi Obliques. Deze Piano's munten uit door krachtig volgeluid en fijnen speelaard voor de deugdzaamheid wordt 3 jaar gegarandeerd. N. B. De door mij geleverde Piano's te Leeuwarden worden om de twee maanden gestemd. Wanneer Familiën van deze gelegenheid wenschen gebruik te maken, kunnen bestellingen in het Hotel WITTEVEEN afgegeven worden." Leeuwarder Courant, 17/09/1869, p. 4

"Piano- en orgelmagazijn. Kerkstraat N° 136, Arnhem. TE KOOP voor den billijken prijs van ƒ 280.— een uitmuntend kerkorgel, sterk van geluid, met 4 Speel, 12 Registers, 5 Octaaf. Onder garantie. J. C. KIRSCHHAUSEN, (6349) Pianomaker en Stemmer. " De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 27/09/1875, p. 4

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1875-1912

KIRSCHHAUSEN F. C. & Zoon (x1890), 'Piano- u. Harmonium-Handlung'

KIRSCHHAUSEN & Zoon (*1895)

KIRSCHHAUSEN J. C. & Zoon (x1906)(x1912)

 'Musikal.-, Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)(x1912)

 
(vervolg)

"J. C. KIRSCHHAUSEN, PIANO-, ORGEL- EN MUZIEK-MAGAZIJN, Arnhem, Kerkstraat 39. Vleugels, Pianino's en Export-Pianino's, uit de Hof-Pianofabriek van RUD. IDACH SOHN te Barmen en van andere fabrieken. Garantie vijf jaren. Amerikaansche Cottage. Orgels uit de Fabriek van J. ESTEIJ & Comp. te Brattlebore (N.-Amerika), Seraphin- Orgels met 3 tot 14 Registers, 5 Octaaf, voor Kerk- en Huisgebruik. RUILEN. REPAREEREN. STEMMEN. NB. Een Vleugel van PLEIJEL te Parijs, goed onderhouden, voor den billijken prijs van ƒ260.— te Koop. Dezelve is zeer geschikt voor een Zangvereeniging of Kostschool." De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 19/07/1880, p. 6

 

D 136, Kerkstraat (*1875), 39, Kerkstraat (*1880), Kerkstraat (x1890), 27, Driekoningenstraat (*1895)(*1903)(*1905)(*1906)(x1906)(*1907)(*1909)(*1910)(x1912), Arnhem
KLEERKOOPER E. G.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's' ca. 1912

 'Musikleher, auch Piano-Händler' (x1912)

 

227, Ceintuurlaan (x1912), Amsterdam
KLEIN J. F.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912

'Piano- und Musikinstr.-handlung' (x1890)

KLEIN J. F. Weduwe [geboren SCHANSMAN] (x1906)(x1912)

 'Musikal.-, Piano- u. Musikinstr.-Handlung' (x1906)

 'Musikal.-, Piano-, Orgel-, Musikinstr.-u. Saiten-Handlung' (x1912)

 

 139 B, Lange Delft (x1890)(x1906)(*1910)(x1912), Middelburg
KLEIN Louis  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1921

"Louis Klein - Piano's - Vleugels - Muziek - Utrechtschestraat 44 - Prachtige moderne Eikenh. Piano f 550,-." De Eembode, 11 /01/1921, p. 4

44, Utrechtschestraat (**1921), Amersfoort
KLEMENS Johan Martin

(? - 1837)

 

Tafelpiano, datum onbekend, private collectie, Canada 

1837 - "Allen die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijt aan, of eenige Gelden, Goederen of Papieren onder zich mogten hebben, concernerende den Heer M. KLEMENS, in leven Forte-Piano Fabrikant, gewoond hebbende en op den 21den Februarij 1837 overleden zijnde de Amsterdam, op de Nieuwendijk, over de Nieuwstraat, gelieve daarvan een spoedigste en althans vóór den 15den April e. k. op-en aangave te doen, ten Kantore van den Notaris H. MEIJER CLUWEN, op de Westermarkt aldaar." Opregte Haarlemsche Courant, 28/03/1837, p. 5 (archive.org)

1839 - "De crediteuren in de onder het voorregt van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van wijlen den heer Marten (of wel Johan Marten) Klemens, in leven forte-pianomaker, laatst gewoond hebbende en op den 21sten Februarij 1837, overleden op den Nieuwendijk, over de Nieuwstraat, n°. 53, te Amsterdam, worden verzocht de rekening en verantwoording derzelve te komen nazien, ten kantore van den Notaris H. Meijer Cluwen, op de Westermarkt aldaar, en zulks van den 16den tot en met den 30sten September eerstkomende, alle werkdagen, des voormiddags van 10 tot 1 ure." Nederlandsche Staatscourant, 29/08/1839, p. 3

 

'Forte-pianomaker' ca. 1830-39

M. KLEMENS & COMP. (*1831)

"MAGAZIJN van PIANO FORTO'S en MUZIJKALIËN, op de Keizersgracht, bij de Runstraat, N°. 583, te Amsterdam. De Ondergeteekende hebben de eer bij dezen bekend te maken, dat zij een MAGAZIJN van alle soorten van Piano Forto's; alsmede van alle nieuw uitkomende Muzijkalische Werken, geopend hebben; zich in de gunst en welwillendheid van het geëerde Publiek aanbevelende, verzekerende steeds de billijkste en accuraatste bediening. M. KLEMENS & COMP." Opregte Donderdagse Haarlemse Courant, 17/11/1831, p. 4

"Fabriek en Magazijn van Piano Fortes. Zeer moderne en fraai bewerkte Leipziger PIANO FORTES, uitmuntend van toon en kwaliteit, zijn op nieuw ontvangen en voor de matigste prijzen te bekomen in het Depot van Duitsche Piano Fortes, bij M. KLEMENS, op den Nieuwendijk bij de Vrouwensteeg, N°. 53." Algemeen Handelsblad, 12/09/1836, p. 4

"Leipziger Piano Fortes. M. KLEMENS, Nieuwendijk bij de Vrouwensteeg, N°. 53, heeft de eer te berigten, dat zijn Magazijn op nieuw is voorzien van verscheiden soorten excellerende PIANO FORTES, onder dewelke stukken, in Palisandertlout, met uitmuntend smaakvolle en rijke Hontversiering, vereenigd met een brillante toon en eene bijzonder sterke constructie, zich vooral onderscheiden, en welker prijzen zeer matig gesteld zijn." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 13/01/1837, p. 3

 

583, Keizersgracht, bij de Runstraat (*1831), 53, Vrouwensteeg (*1836)(**1837), 53, Nieuwendijk, over de Nieuwstraat (*1837), Amsterdam

139, Lange Delft (*1905), Middelburg

KNIPSCHEER C. A.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's' ca. 1890-1912

KNIPSCHEER C. A. (x1890)(*1893)(*1895)(*1896)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910)(x1912)

 'Piano-Handlung' (x1890)

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)(x1912)

 

69, Damrak (x1890), Wolvenstraat (*1893), 36, Van Baerlestraat (*1895)(*1896)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(**1907)(*1909), 125, P. C. Hooftstraat (x1906), 117, P. C. Hooftstraat (x1912)(*1910), Amsterdam
KNIPSCHEER Gebroeders  

"MAGAZIJN van FRANSCHE PIANOS en ORGELS, GEBROEDERS KNIPSCHEER, Heerenstraat, SS. 293, Amsterdam. In dit magazijn vindt, men de schoonste PIANINO'S 7 octaven, van af ƒ 250; SERAPHINE-ORGELS, 5 octaven enz., prachtige instrumenten, van af ƒ 45, waaronder zeer goedkoope met 5 en 7 registers. Bespeelde PIANINO'S, van 7 en 6¾ octaven, voor ƒ 160, ƒ 170, ƒ 185, ƒ 225, ƒ 260. Een extra fraai, modern PIJP-ORGEL, met vele lieflijke registers en sprekend front, voor billijken prijs. Ter opruiming is weder voorhanden een modern Pijp-ORGEL, vele lieflijke registers, sprekend front en prachtige kast, voor ƒ 275; alsook een zeer goed Pijp-Orgel voor ƒ 100. 6 octaafs PIANO'S, van af ƒ 35, en nog enkele MUZIEK-SPEELDOOZEN, van 4, 6 en 8 airs. Voor elk instrument wordt vijf jaren ingestaan. Brieven franco, aan GEBROEDERS KNIPSCHEER, Heerenstraat, SS. 293." Opregte Haarlemsche Courant, 09/08/1869, p. 4

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1869-90

KNIPSCHEER Gebroeders (*1869)(x1890)

'Orgelbauer und Pianohandlung' (x1890)

293, Heerenstraat, SS (*1869), 65, Leidschekade (x1890), Amsterdam
KNIPSCHEER Hermanus

(? - 1874)

 

"J. G. C. De Prouw Lambert, Hofleverancier van PIANO'S van Z. M. den Koning der Nederlanden, heeft de eer het kunstminnend Publiek te verwittigen, dat hij te Parijs, rue Bondy 52, heeft opgerigt eene Fabriek van FORTE-PIANO'S en zich met den Heer h. KNIPSCHEER, Fabriekant van KERK- en HUIS-ORGELS verstaan heeft, om den Handel in FORTE-PIANO'S in Nederland voort te zetten. Het MAGAZIJN zal te dien einde den 1sten Junij 1854, VERPLAATST worden en geopend zijn ten huize van den Heer H. KNIPSCHEER, N. Z. Voorburgwal bij de Nieuwstraat, H 548, te Amsterdam." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 06/05/1854, p. 4  - Zie dus ook DE PROUW LAMBERT.

"MAGAZIJN VAN FRANSCHE PIANO'S. N- Z- Voorburgwal bij de Nieuwstraat, H 548.  KNIPSCHEER heeft de eer te berigten, dat hij weder ontvangen heeft eene schoone collectie PIANINO'S, waarbij voorkomendoor den beroemden FLEIG, welke door hunnen schoonen vorm en toon, duurzaamheid en goedkoopen prijs, veel gezocht worden. NB. Eene OCCASIE-PIANINO voor ƒ 160." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 27/12/1854, p. 4

"Magazijn van Fransche PIANO'S en ORGELS,N. Z. Voorburgwal bij de Nieuwstraat H 548 te Amsterdam.  Aan bovenstaand adres worden door verandering van woonplaats de voorhanden zijnde INSTRUMENTEN goedkoop uitverkocht, Pianino's 7 octaven Mechaniek in Koper geheel nieuw ƒ 280, nog eene bespeelde Pianino 6 ½ octaaf rond en krachtig van toon ƒ 180, solide bespeelde Piano's van ƒ 14 en hoger en nog enkele bespeelde Pijp-huisorgels, waarbij eene in Kabinet vorm met fraai sprekend frond, alle buitengewoon goedkoop te verkrijgen ; voor elk Instrument wordt jaren ingestaan. Aanvragen franco. J. G. C. de PROUW LAMBERT Hofleverancier, en H. KNIPSCHEER, Fabrijkant van Kerk-en Huisorgels. PS. Het Fabriek en Magazijn wordt tegen Mei verplaatst naar de Warmoesstraat bij de Papenbrugsteeg."  Opregte Haarlemsche Courant, 04/03/1857, p. 3

"MAGAZIJN VAM FRANSCHE PIANINO'S EN ORGELS, Warmoestraat bij de Papenbrugsteeg I. 592 te AMSTERDAM. Ontvangen eenige schoone PIANINO'S 7 octaven van ƒ 290 en hooger, ORGELS Seraphine van ƒ 85 en hooger, een 6¾ octaafs PIANINO, rond, en krachtig van toon voor ƒ 175, eenige 6 ½ en 6 octaafs PIANO'S, worden buitengewoon goedkoop opgeruim, voor elk Instrument wordt jaren ingestaan, en oude Piano's worden ingeruild. J. G. C. de PRAUW [sic] LAMBERT, Hofleverancier en H. KNIPSCHEER, Fabrijkant van Kerk- en Huisorgels." Opregte Haarlemsche Courant, 27/04/1859, p. 6

"MAGAZIJN VAN FRANSCHE PIANINOS, WARMOESSTRAAT, J 592, te Amsterdam. Zoo even Ontvangen schoone PIANINO'S uit de Fabriek van BERNHARDT en FLEIG; alsmede nog voorhanden een klein partijtje PIANINO'S en vierkante PIANO'S occasions, voor zeer geringe prijzen. H. KNIPSCHEER." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 11/05/1865, p. 2

 

 

'Orgel- en pianofabrikant' ca. 1854-1912

de PROUW LAMBERT J. G. C. & H. KNIPSCHEER (***1854)(*1857)(*1860)

KNIPSCHEER H. (*1865)(*1868)

KNIPSCHEER H. Weduwe (**1875)(x1890)(x1906)(x1912)

'Pianohandlung' (x1890)(x1906)

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1912)

1912 - Eigenaar : J. M. KNIPSCHEER (x1912)

 
(vervolg)

"In het van ouds bekende  PIANOMAGAZIJN VAN H. KNIPSCHEER, Warmoesstraat J 592, te Amsterdam, zijn heden weder ontvangen PIANINO'S, uit Berlijn, die wegens den ronden toon, constructie en form, voor de ook nog voorhanden zijnde Piano's door Pleyel, Bernhardt ainé Fils en Bauvais, niet behoeven achter te staan, wegens de lage prijzen. Ruime keuze gebruikte PIANINO'S, van af ƒ 180 en hooger. Ook nog Piainino's voor de verhuring verkrijgbaar. SERAPHINE- en PIJPHUIS-ORGELS, in alle grootte voorhanden. Engelsche en Hollandsche vierkante PIANO'S, van af ƒ 40 en hooger. Brieven franco, en om de vele ondervondene vergissingen, wordt men vriendelijk verzocht op den naam der straat te letten.  H. KNIPSCHEER, Fabrikant van Kerk- en Huisorgels, Warmoesstraat, J 592." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 07/06/1871, p. 1

"Magazijn vau Piano's en Orgels, vaß ïi H. MPSCHIES, Warmoes J 155. Weder voorhanden eene groote collectie Nieuwe 7 octaafs PIANINO'S, uit de fabriek van PLEYEL, BERNHARDT AINE FILS, BAUVAIS enz. van af ƒ 335; drie gebruikt  7 octaafs PIANINO'S, nog zoo goed als nieuw, ƒ 15. ƒ 240 ƒ 365; Nieuwe 5 octaafs SERAPHINE ORGELS, ƒ 85, ƒ 110, ƒl6 -; alsmede een zeer solide gebruikt SERAPHINE ORGSL, ? registers. Duitsch fabrikaat voor den geringen prijs van ƒ 155. Wegens plaatsgebrek 2 opnieuw gerepareerde 6 octaafs PIANINO'S, ƒ 40 en ƒ 55. Alle instrumenten worden met guarantiebewijzen algeleverd. — Brieven franco met duidelijk adres. Wed. H. KNIPSCHEER, Warmoesstraat J 155." Het Nieuws van den Dag, 03/12/1875, p. 8

1874 - "Allen die iets te vorderen hebben van — of verschuldigd aan den boedel van den Heer HERMANUS KNIPSCHEER in leven Fabrikant van Piano's en Orgels, gewoond hebbende en onlangs overleden te Amsterdam, in de Warmoesstraat bij de Papenbrugsteeg worden verzocht daarvan vóór 15 April e. k. schriftelijke opgave te doen ten Kantore van den Notaris VAN ZIJP, Singel bij de Oude Spiegelstraat, te Amsterdam." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 05/04/1874, p. 5

548, Voorburgwal bij de Nieuwstraat, H (***1854), Warmoesstraat bij de Papenbrugsteeg (*1857), 592, Warmoesstraat, I (***1859)(***1865)(*1868), Warmoesstraat bij de Papenbrugsteeg (*1874), 155, Warmoesstraat (x1890), 392, Keizersgracht (x1906)(x1912), Amsterdam
KNIPSCHEER Herman & co

 

"MAGAZUN VAN Fransche Piano's en Orgels, VAN HERMAN KNIPSCHEER & Co., Nieuwe Voorburgw. bij de Kolksteeg L 510. Nieuwe Pianino's, 7 octaven, tot zeer lage prijzen. Nog eene zeer kort gebruikte Bernhardt ainé fils ƒ 315. Seraphine-Orgels van af ƒ 70, waaronder eene zoo goed als nieuw met 10 Registers, koper Mechaniek, voor slechts ƒ 175. Nog enkele Pianino's TER VERHURING voorhanden." Het Nieuws van den Dag, 28/09/1874, p. 4

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1874-1906

Zoon van Hermanus KNIPSCHEER ?

KNIPSCHEER Hermann (x1890)(*1893)(*1895)(*1896)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)

'Orgelbauer' (x1890)

510, Nieuwe Voorburgwal bij de Kolksteeg L (**1874), 6, Marnixkade (x1890), Kerkstraat (*1893), 155, Warmoesstraat J (**1875)(*1896)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906), Amsterdam
KNOTTER J. J. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890

'Pianohändler u. Stimmer' (x1890)

109, Hooigracht (x1890), Leiden
KNUPPEL Bartholomeus Johannes  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1924

27/06/1924 - Faillissement van Knuppel, Bartholomeus Johannes, pianohandelaar te Zwolle (1915)

 

Zwolle
KOCH B.

HAARLEM - "Het geëxposeerde, wij moeten het bekennen, laat veel te wenschen over; maar bedriegen wij ons niet, dan gelooven wij dat, wanneer de opgesomde bezwaren opgeheven waren, onze pianofabrieken spoedig met die van andere natien zouden kunnen wedijveren, en zelfs met roem bekend worden. Om al het geëxposeerde al ware het slechts ter loops te bespreken, ligt niet in ons plan; wij willen ons dus bepalen tot die stukken, welke naar ons bescheiden oordeel de meeste verdiensten hebben. [...] De stukken van B. KOCH EN ZONEN te Arnhem (n°. 404), en van FLAES en BRÜNJES te Amsterdam (n°. 406) bevallen ons vrij goed en zijn niet van verdienste ontbloot. De overigen gaan wij liefst met stilzwijgen voorbij." Tentoonstelling-nieuws, Volume 1, 1861, p. 135

PARIJS - "729. B. KOCH, te Arnhem. Bronzen medaille, voor zijne goed en soliede bewerkte pianino." Volksvlijt, 1867, p. 52

WENEN - "B. Koch & Co. in Arnheim für ein grosses, schrägsaitiges Pianino mit Unterdämpfung." Musikalische Instrumente, [Expo Vienne], Oscar Paul, 1874, p. 75

AMSTERDAM - "Arnhem. KOCH & ZOON. (B.) 514. Concert pianino." Nationale Tentoonstelling van voortbrengselen van hedendaagsche ..., te Amsterdam, 1875, p. 38

 

 

'Pianofabrikant' ca. 1861-75

KOCH B. (x1867)

KOCH B. & Co (x1871)(x1874)

KOCH & Zoon (x1875)

"Te Arnhem ondervondt de pianofabriek van de HH. B. Koch & Zoon, door de deugdzaamheid van het fabriekaat, toenemend debiet." Maatschappij-Belangen, 1871, p. 484

 Exposantenlijst Haarlem, 1861 | Bronzen medaille Parijs, 1867 | 'Anerkennungsdiplom', Wenen, 1873 | Exposantenlijst Amsterdam, 1875

 

Arnhem
KOCH O.

 

"Te koop gevraagd : een gebruikte, in goeden staat zijnde Piano. Aanbiedingen en prijsopgave aan O. KOCH, Piano- en Orgelmaker, Korvelsche weg. 404." Nieuwe Tilburgsche courant, 05/10/1907, p. 6

'Piano- en Orgelmaker' ca. 1907 404, Korvelsche Weg (**1907), Tilburg
KOEK H. C.  

 Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12

'Piano- u. Orgel-Depot. Filiale von J. C. Cuypers - Haag' (x1906)

'Agent in Pianos u. Orgeln für J. C. Cuypers - Haag' (x1912)

 

23, Kanaalweg (x1906)(x1912), Den Helder
KÖLER & ANKERSMIT Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12; (x1906)

'Exporteure, auch von Pianos' (x1906)(x1912)

 

68, Kleine Overstraat (x1912), Deventer

 

« KONINGKLIJKE NEDERLANDSCHE PIANOFABRIEK »  

'Pianofabriek' ca. 1880-1929

KONINKLIJKE NEDERLANSCHE FABRIEK VAN MUZIEKINSTRUMENTEN FIRM M. J. H. KESSELS, Tilburg (x1906)

Zie KESSELS, hierboven !

 

Tilburg
KOOIJ Wwe. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1912)

 

59, Tollenstraat (x1912), Rotterdam

 

KORN-KORSMIT M.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1910 [sinds 1868 (x1890)]

'Musikal.-, Piano- u. Instr.-Hdlg.' (x1890)

 

18, Achter 't Vleeschhuis (x1890), 24, Brugstraat (*1895)(*1896)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910), Maastricht
KOSTER J. R. L. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1909-12

KOSTER J. R. L. J. (x1912), 'Piano- u. Orgel-Handlung'

 

27, Groote Markt (*1909)(*1910)(x1912), Haarlem

 

KOUWENHOVEN F. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1912)

 

13, Noordvliet (x1912), Maassluis

 

KRILL Ernst & Co  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1895-1912 [sinds 1890 (x1906)(x1912)]

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)

Eigenaar : E. KRILL (x1912)

 

 

23, Heerenstraat (*1895)(*1896)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(x1906)(*1907)(*1909)(*1910)(x1912), Utrecht

 

KROM André L.

(1856 - 1920)

 

TILBURG - "Ook de beide andere firma's' worden door den schrijver hoogelijk geprezen; de firma Krom allermeest om haar pianino met dubbel-klavier, de firma van der Tak om haar harmoniums." Tilburgsche Courant, 19/06/1909, p. 2

KROM
op deze site

ARTIKELS

Klik op de link hierboven

 

 

'Pianofabrikant' ca. 1879-1912 [sinds 1879 (x1906) of sinds 1878 (x1912)]

Utrecht

'Pianohandlung' (x1890)

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)

'Pianobauer, sowie Piano- u. Orgel-Händler' (x1912)

Apeldoorn
[sinds 1898 (x1912)]

'Piano-,Orgel- u. Sprechm.-Händler, -Reparateur u. -Stimmer' (x1912)

FOTO

Portret KROM Andr. L.

 

HOOFDFIRMA : 8-9, Oudegracht (x1890), 95, Oude Gracht (*1895)(*1897)(*1903)(*1905)(x1906)(*1907)(*1909)(*1910)(x1912), Utrecht

BIJHUIS : 536, Korenstraat (bij C. F. LONDT - 1912)(x1912), Apeldoorn (Gelderland)

KRUSE J. F.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1895-1909; (*1895)(*1903)(*1909)

 

Leeuwarden
KRUUK A. J.

(? - 1856)

 

"Heden overleed, tot innige droefheid zijner ouders, broeders en zusters, de Heer A. J. KRUUK, in leven Piano-maker alhier, nalatende een kind, te jong om haar verlies te beseffen. Slechts bijna vijf maanden mogt hij zijne echtgenoote, Mejufvrouw S. P. KERLING overleven. 's Gravenhage, uit aller naam, 11 November 1856. H. KRUUK." Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 12/11/1856, p. 4

 

'Pianomaker' ca. 1853-56

Opvolger van SCHRIMPF te 's Gravenhage, samen met KEISLAIR in 1853 (zie hierboven).

KEISLAIR J. F. &  KRUUK A. J. (*1853)(*1854)[(*1857)]

T 357, 2de Nieuwe Molstraat (*1853)(*1854)[(*1857)], 's Gravenhage (Den Haag)
KUHNOLT J. F. 'Instrumentenmaker' ca. 1865-67  

19, Uylenboomen (*1865)(*1866-67), 's Gravenhage (Den Haag)

KUIJTE A. J.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's' ca. 1912

 'Orgelbauer, sowie Piano-, Orgel- u. Musikunstr.-Händler' (x1912)

 

123, Hees'sche Weg (x1912), Oss
KUNST E. D.

"Piano's Orgels KUNST Groningen Oud en betrouwbaar adres. Goedkoop en toch goed. Franco levering door geheel Nederland. Oude Ebbingestraat 28." (*1925): 'Nieuwsblad van Friesland, 20/01/1925, p. 10

"PIANO- en ORGELMAKER. E. D. KUNST, GRONINGEN, Oude Ebbingestraat 6, «n de zijstraat naast den heer POSTMA, Coiffeur. Alleenvertegenwoordiger der volgende Pianofabrieken : BERDÜX, FAHR, RÖNISCH, KAPS, SCHEEL, ADAM (Crefeld). In voorraad prima AMERIKAANSCHE ORGELS Verhuren Repareeren. Ruilen. Stemmen. Lage prijzen." Nieuwsblad van het Noorden, 12/07/1908, p. 15

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-29

HAHN & KUNST (1908), zie ook Albert HAHN. Maar de naam HAHN komt niet voor in de publiciteit van KUNST.

KUNST E. D. (x1912), Musikal.-, Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Handlung' - zie ook P. SPINDER

Eigenaars : E. D. KUNST & Albert HAHN (x1912)

1920 - Naamloze vennootschap in 1920 : "Pianofabriek voorheen Firma Kunst, te Groningen." Algemeen Handelsblad, 02/07/1920, p. 8

KUNST Fa. (*1929)

   
(vervolg)

"De ADAM PIANO van ijzersterke constructie? De ADAM PIANO met gemakkelijken aanslag? De ADAM PïANO niet degelijke kasten ? De ADAM PIANO in elke gewenschte houtsoort ? De ADAM PIANO in matige prijzen? Hoe weet ik als leek, wat een beste Piano is ? Doet onderzoek ! Vraagt ons de lijst van bezitters onzer Instrumenten. Wij hebben honderden attesten van tevredenheid over de ADAM PÏANO's, die wij U gaarne ter inzage zenden, U zult dan doen als nagenoeg allen en koopen een Piano. Bij de Firma KUNST PIANOFABRIEK,& Oude Ebbingestraat 28, GRONINGEN." Nieuwsblad van het Noorden, 13/11/1915, p. 19

 

6, Ebbingenstraat (**1906)(*1908)(*1915), 12, Groote Markt (x1912), 5, Oosterstraat (bij P. SPINDER - 1912)(x1912), 28, Oude Ebbingestraat (*1925)(*1929), Groningen
KUPERS Johannes Arnoldus Antonius
| KUIPERS | KUYPERS | CUPERS | KUPERS

(1793 - 1869)

 

PRENT

Houtgravure van een rechte piano, Rijksmuseum, Amsterdam, Nederland

Tafelpiano ca. 1830, Geelvinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland

HAARLEM - "Bronzen medaille - Zij stemt insgelijks tot eene bronzen medaille voor de Heeren Ratte En Kuypers, te Amsterdam, wegens eenen zeer goeden piano." Rapport der hoofdcommissie der beoordeeling der voorwerpen van nationale Nijverheid, 1825, p. 196

HAARLEM - "Firma : Ratté en Kuypers, Amsterdam. e. 108. N. H. 2689. pianoforte met vrij pedaal, lengte 1,75, diepte en hoogte 1,00 el." Catalogus der voortbrengselen van Nederlandsche volks- en kunstvlijt ..., Haarlem, 1825, p. 310

UTRECHT - "Utrecht. Het getal muzijkinstrumenten op de Tentoonstelling der voortbrengselen van inlandsche Nijverheid en Kunst is klein: Eene Vleugel-Piano, van J. A. Kupers, [...]" Caecilia; algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland jrg 4, 1847, no 13, 01/07/1847, p. 8

UTRECHT - "A. schrijft : [...] De Vleugel-Piano van J. A. Kupers te Amsterdam is een zeer gewoon instrument. Hier is geene goede verhouding tusschen den Bas en Discant‚ de toon wat kouserig. [...]
B. zegt : [...] De Vleugel van J. A. Kupers liet naar zijn uiterlijk veel verwachten, doch ik werd daarin te leur gesteld. Het instrument schijnt wel op duurzaamheid gebouwd te zijn, maar de toon? deze (toch wel een hoofdvereischte van een instrument) is in de hoogte klein en dun en in de laagte brommend en ineensmeltend. Het is een groot ligchaam met eene kleine ziel. [...]
C. berigt : De Vleugel van Kupers is een solide, schoon en sterk gebouwd instrument à la Broadwood‚ met een sierlijk kernachtig geluid, maar niet imponerend, hoewel in den Bas sterk en vol.
[...]
Een vierde, die de Piano’s bespeeld heeft, treedt volstrekt in geene bijzonderheden, maar houdt den Concertvleugel van Paling, dien van Kupers [Amsterdam] en de Pianino van de Ruyter verre weg voor de besten."
Caecilia: algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland, Volume 4, 1847, p. 167

DEN HAAG - "Nos fabricants ont exposé un grand nombre de pianos qui témoignent de l'habileté et de l'expérience de ces facteurs d'instruments. Les pianos à queue le M. J. A. Kupers, d'Amsterdam, et ceux en bois de palissandre de M. J. H. Paling, de Rotterdam, se font apprécier bien plus encore par la supériorité de l'instrument, que par la richesse et l'élégance de la forme." Journal de la Haye, 26/06/1847, p.  3

AMSTERDAM - "J. A. KUPERS & Zn.
386. Een zeven octaafs Pianino. (Nieuwe uitvinding aan het mecaniek)
387 Een pianino.
388. Een dito (Bascule Klavier.)
389. Een dito.
De drie eerstgenoemde stukken zijn geheel ingerigt ter verzending naar Oost- en West-Indie."
Catalogus der Tentoonstelling van Provinciale Nijverheid en Kunst te Amsterdam, 1859, p. 25

HAARLEM - "402. J. A. Kupers, firma; J. A. Kupers en Zoon, te Amsterdam. (1e medaille.) Voor de doelmatige wijze, waarop eene vinding van dezen tijd op eene pianino (half oblique met pedaal) werd toegepast, en welke vooral dienstig is tot oefening voor orgelspel, is de zilveren medaille toegekend. De ingezonden piano’s waren soliede en fraai bewerkt en verdienstelijk van toon : zij zouden op zich zelf eene bekrooning met de 2e medaille verdienen." Algemeene nationale tentoonstelling, Haarlem, 1861, p. 60-61

HAARLEM - "Het geëxposeerde, wij moeten het bekennen, laat veel te wenschen over; maar bedriegen wij ons niet, dan gelooven wij dat, wanneer de opgesomde bezwaren opgeheven waren, onze pianofabrieken spoedig met die van andere natien zouden kunnen wedijveren, en zelfs met roem bekend worden. Om al het geëxposeerde al ware het slechts ter loops te bespreken, ligt niet in ons plan; wij willen ons dus bepalen tot die stukken, welke naar ons bescheiden oordeel de meeste verdiensten hebben. Het eerste wat onze aandacht trok was een pedaal pianino n°. 402 a van J. A. KUIPERS EN ZOON te Amsterdam. Niets is gemakkelijker en geschikter voor orgelliefhebbers of voor hen die zich als organist willen bekwamen en geen orgel met vrij pedaal ter hunner beschikking hebben dan deze pianino; het pedaal heeft een omvang van 24 octaaf en kan naar verkiezing sterker of zwakker gemaakt worden door registers die zich ter linkerzijde van het klavier bevinden; de toon is zeer krachtig en spreekt goed door. Wij kunnen dan ook niet nalaten dit solide stuk aan alle beoefenaren van het orgelspel bijzonder aan te bevelen, dat bovendien uit munt door beknoptheid van inrigting." Tentoonstelling-nieuws, Volume 1, 1861, p. 135

 

 

'Pianofortemaker' ca. 1825-1912; (*1846-47)

RATTÉ & KUYERS (*1825), kijk ook bij RATTÉ te Amsterdam.

KUYPERS J. A. (*1846-47)

KUYPERS J. A. & Zoon (*1859)(*1861)(*1867)

KUYPERS J. A. A (*1881)

KUYPERS Henri (*1905)(*1907)(x1912)

'Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Händler u. -Stimmer' (x1912)

Er is ook een CUYPERS in 's Gravenhage (Den Haag)

"Verandering van Woonplaats. De Piano-forte Fabrijk, van J. A. KUPERS, is verplaatst van den Bloemmarkt naar het Singel, tusschen de wijden Gasthuismolen- en Huiszittensteegen, N°. 122. Amsterdam 1 mei 1830." Opregte Haarlemsche Courant, 04/05/1830, p. 1 (Delpher.nl)

"Gebreveteerd Hofleverancier. MUZIJKLESSENAARS dewelke zonder gebruik der handen de bladen omslaan, door L. J. Lefèbre Jr., zijn thans verkrijgbaar gesteld, en wel uitsluitend in de Piano-fabriek van J. A. Kupers en Zoon, Singel, G 329, te Amsterdam. Prijzen : Mechanique Muzijklessenaars voor Piano's 18 Gulden. Mechaniek alleen, voor staande lessenaars 14 Gulden." De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 24/04/1854, p. 4  - Zie ook LEFÈBRE.

"PIANO-FABRIEK EN MAGAZIJN VAN FRANSCHE PIANO'S, SINGEL BIJ DE TORENSTEEG, G 379. J. A. A. KUPERS hoeft de eer te berigten, dat bij van Parijs geretourneerd, thans de aldaar door hem gekochte PIANINO'S, als van PLEYEL, BERNHARD Ainé Fils & Cie., JELMINI, GERVEX, BORD, enz. enz. zijn aangekomen, die hij ter bezigtiging aanbeveelt. Ook weder voorhanden eene uitmuntende PIANINO met Vrije Pedaal, van eene bijzondere Constructie." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 25/07/1864, p. 3

"PIANO-FABRIEK EN MAGAZIJN SINGEL BIJ DE TORENSTEEG G 379. J. A. A. CUPERS. Heden uit PARIJS ontvangen, een aantal uitmuntende PIANINO'S, van verschillende Fabrieken, waarbij van buitengewoon LAGE PRIJZEN. HARMONIUMS van DEBAIN te Parijs." De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 05/06/1866, p. 4

"Met genoegen maak ik melding van de zeldzame gebeurtenis, dat A. KONING heden herdenkt, dat hij voor vijftig jaren in dienst is getreden bij wijlen mijn Vader en achtereenvolgende al dien tijd, bij mijnen Vader en vervolgens bij mij, trouw en vlijtig is werkzaam geweest. J. A. A. KUPERS, Piano-Fabrikant. Amsterdam, 21 Aug. 1874." De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 24/08/1874, p. 3

Bronzen medaille Haarlem, 1825 | Exposantenlijst Utrecht, 1847 | Exposantenlijst Amsterdam, 1859 | Gouden medaille Haarlem, 1861

EXTRA INFO

Genealogische info bij wiewaswie.nl

 

Bloemmarkt (vóór 1830), 122, Singel, tusschen de wijden Gasthuismolen- en Huiszittensteegen (*1830), 2902, Singel bij de Huiszittensteeg, (*1839-40), 4215, Klaverstraat bij den Heiligenweg (*1846-47), 329, Singel [ bij de Torensteeg] G (**1854)(**1864)(**1866), 233, Singel (*1893)(*1895)(*1896)(*1903)(*1905)(*1906)(*1907), 24, Palestrina Straat (x1912), Amsterdam
KUYTE A. J.
| KUIJTE
 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1906; (x1890)

'Orgelbauer, Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890)

'Orgelbauer, Piano-, Orgel u. Instrumenten-Händler' (x1906)

 

Hees'sche Weg (x1906), Osch [Oss]
 

 

(*1797): 'Amsterdamsche Courant', 02/11/1797, p. 2

(*1799): ' Amsterdamsche Courant', 16/11/1799, p. 1

(*1806): 'Amsterdamsche Courant', 11/11/1806, p. 6

(*1811): 'Advertentieblad van het Departement van de Wester-Eems', 28/10/1811, p. 2

(*1820): 'Algemeen adresboek der stad Amsterdam, of Almanak voor ...: inhoudende eene ...', 1820

(*1831): 'Opregte Donderdagse Haarlemse Courant', 17/11/1831, p. 4

(*1836): 'Algemeen Handelsblad', 12/09/1836, p. 4

(*1837): 'Opregte Haarlemsche Courant', 28/03/1837, p. 6

(**1837): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 13/01/1837, p. 3

(*1839-40): 'Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der ...', Volume 1, 1839-40, p. 144

(*1846-47): 'Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der ...', Volume 5, 1846-47, p. 148

(*1853): 'Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage', 11/11/1853, p. 4

(*1854): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 2, 1854

(**1854): 'De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad', 24/04/1854, p. 4

(***1854): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 06/05/1854, p. 4

(**1855): 'Quinze visites musicales à l'Exposition universelle de 1855 par Adrien de La Fage', 1855, p. 214

(*1857): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 12, 1857, p. 483

(**1857): 'Opregte Haarlemsche Courant', 04/03/1857, p. 3

(*1858): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 13, 1858, p. 498

(**1858): 'Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage', 17/07/1858, p. 4

(*1859): 'Catalogus der Tentoonstelling van Provinciale Nijverheid en Kunst te Amsterdam, 1859', p. 25

(**1859): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 14, 1859, p. 559

(***1859): 'Opregte Haarlemsche Courant', 27/04/1859, p. 6

(*1860): 'Opregte Haarlemsche Courant', 24/04/1860, p. 4

(*1861): 'Algemeene nationale tentoonstelling', Haarlem, 1861, p. 60-61

(y1861): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 36, 1861, p. 568

(*1862): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 17, 1862,p. 615

(**1862): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', 1862

(*1863): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 18, 1863, p. 600

(*1864): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 19, 1864, p. 610

(**1864): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 25/07/1864, p. 3

(*1865): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 5, 1865, p. 69/78

(**1865): 'Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage', 09/04/1865, p. 1

(***1865): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 11/05/1865, p. 2

(*1866): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', 1866, p. 621

(**1866): 'De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad', 05/06/1866, p. 4

(*1866-67): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage, Volume 6, 1866-1867, p. 69/78

(x1867): 'Volksvlijt', 1867, p. 52

(*1868): 'Opregte Haarlemsche Courant', 17/09/1868, p. 4

(*1869): 'Opregte Haarlemsche Courant', 09/08/1869, p. 4

(x1871): 'Maatschappij-Belangen', 1871, p. 484

(*1874): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 05/04/1874, p. 5

(**1874): 'Het Nieuws van den Dag', 28/09/1874, p. 4

(x1874): 'Musikalische Instrumente, [Expo Vienne]', Oscar Paul, 1874, p. 75

(*1875): 'De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad', 27/09/1875, p. 4

(**1875): 'Het Nieuws van den Dag', 03/12/1875, p. 8

(x1875): 'Nationale Tentoonstelling van voortbrengselen van hedendaagsche ..., te Amsterdam', 1875, p. 38

(*1880): 'De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad', 19/07/1880, p. 6

(*1881): 'Lexicon der Toonkunst', 1881, p. 5

(**1881): 'Het Nieuws van den Dag', 03/10/1881, p. 2

(*1882): 'Het nieuws van den dag : kleine courant', 12/06/1882, p. 8

(*1884): 'Het Nieuws van den Dag', 05/05/1884, p. 7

(*1887): 'Tilburgsche Courant', 06/10/1887, p. 6

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Amsterdam p. 101, Arnheim p. 101, 's Gravenhage p. 102, Leiden p. 103, Maastricht p. 103, Middelburg p. 103, Osch p. 103, Tilburg p. 103-104, Utrecht p. 104 (digital.slub-dresden.de)

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893

(*1895): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1895 

(*1896): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1896

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897

 

 

(*1903): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1903

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905

(*1906): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1906

(**1906): 'Nieuwsblad van het Noorden', 17/01/1906, p. 11

(x1906): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1906, Amsterdam p. 525-527, Arnhem p. 527, Deventer p. 528, s' Gravenhage p. 528-529, Helder p. 530, Middelburg p. 531, Oss p. 532, Tilburg p. 533, Utrecht p. 533, Zutphen p. 534 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1907): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1907

(**1907): 'Nieuwe Tilburgsche courant', 05/10/1907, p. 6

(*1908): 'Nieuwsblad van het Noorden', 12/07/1908, p. 15

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910

(y1910): 'Musical Opinion and Music Trade Review', Volume 33, 1910, p. 316

(x1912): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1912, Amsterdam p. 674-676, Apeldoorn p. 676, Arnhem p. 676-677, Deventer p. 677, 's Gravenhage p. 678-679, Groningen p. 679, Haarlem p. 680, Helder p. 680, Maassluis p. 681, Middelburg p. 681, Oss p. 682, Rotterdam p. 532-533, Tilburg p. 683-684, Utrecht p. 684, Zwolle p. 685 (digital.sim.spk-berlin.de)

(x1918): 'Les nouvelles: journal belge quotidien publié Maestricht par un groupe de journalistes liégeois', 18/04/1918, p. 4 (HetArchief.be)

(**1921): 'De Eembode, 11 /01/1921', p. 4

(*1922): 'Musique-Adresses Universel', 1922

(*1925): 'Nieuwsblad van Friesland, 20/01/1925, p. 10

(*1926): 'Tilburgsche Courant', 30/03/1926, p. 3

(*1929): 'Musique-Adresses Universel', 1929

(³): 'Een en dertigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum', 1934, p. 176-177

(⁴): Harmoniumnet.nl

(⁵): De Muziekinstrumenten-fabriek van M.J.H. Kessels en de voortzettingen daarvan, Luud de Brouwer en Familie Kessels.

(⁶): www.pondes.nl


 © Copyright all rights reserved