home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-S-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Informatie Adressen
       
 

SANDBERGEN Andries Fredrik

(1829 - ?)(⁷)

 

 

'Pianomaker' ca. 1867-91 (⁷)

 

Rotterdam
SANDBERGEN D.
| SANDBERGE
 

'Pianomaker' ca. 1846-47

SANDBERGEN Henri (ca. 1900 ?)

 

3220, Nieuwe Spiegelstraat bij de Heerengracht (*1846-47), Amsterdam
SANDBERGEN J. H.
| LANDBERGEN

 

"Ondergeteekende zijne werkzaamheden bij den Heer B. SCHMITZ, Fabrikant in Piano's in de Westewagenstraat binnen deze Stad, gestaakt hebbende, heeft bij deze de eer het geëerd Publiek te berigten dat hij zich van af HEDEN gevestigd heeft als Fabrikant in PIANO'S, en alle soorten van PIANO'S, HUISORGELS, enz. repareert. Bevelende hij zich bij deze in de gunst van zijne geeerde Stadgenooten. Adres : Turfmarkt, wijk 9, No. 159. Rotterdam, J. H. LANDBEBGEN. 15 Maart 1848." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15/03/1848, p. 4

"Er wordt te koop aangeboden voor een civilen prijs : Eene nieuwe welluidende sterk toongevende opstaande PIANO-FORTE, groot zes Octaaf, voor welker deugdzaamheid jaren wordt ingestaan ; te bezigtigen bij J. H. Sandbergen. Pianomaker op het Predikheeren Kerkhof No. 159." Utrechtse provinciale StadsCourant. Algemeen advertentieblad, 26/10/1842, p. 2

"Door toeval uit de Hand te Koop, voor een geringen prijs, bespeelde Fransche en Engelsche PIANO'S, voor welker deugd wordt ingestaan. Te bevragen bij J. H. SANDBERGEN, Pianomaker, Waterkant. wijk 9, No. 6." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18/07/1850, p. 4

"Door toeval uit de Hand te Koop, voor civielen prijs : Fransche en Brusselsche PIANINO'S, goed van speelaard en een aangenamen en krachtvollen toon, voor welker deugdzaamheid vier jaren wordt ingestaan; alsook eene Tafelvormige PIANO, voor welker deugd ook geguarandeerd wordt, voor den geringen prijs van ƒ 80. Te bevragen bij J. H. SANDBERGEN, Pianomaker, Kwakernaat, wijk 9, No. 6." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27/09/1850, p. 4

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1842 te Utrecht.

Leerling van B. SCHMITZ te Rotterdam tot 1848.

Zelfstandig pianofabrikant sinds 1848.


(vervolg)

"Een Palissander- en een Mahonijhouten Piano, groot 6¾ octaaf. Adres bij J. H. Sandbergen, Kwakernaat, Wijk 9, N° 6, te Rotterdam." Algemeene nijverheids Courant: weekblad voor landbouw, koophandel, zeevaart ..., 22/02/1851, p. 18

"TE KOOP, voor een Matigen Prijs, eene Bespeelde PIANO, gemaakt door Broadwood, te Londen, voor welker deugd wordt ingestaan, Sterk van Toon en goede Speelaard. Adres bij J. H. SANDBERGEN, Pianomaker, Pompenburg." Rotterdamsche Courant, 05/06/1851, p. 4

159, Predikheeren Kerkhof (**1842), Utrecht

159, Turfmarkt, wijk 9 (*1848), 6, Kwakernaat, Wijk 9 (**1850)(***1850), 6, Waterkant, Wijk 9 (*1851), 354, Pompenburg wijk H (***1851), Rotterdam

 

SANDBERGEN Karel Fredrik Rudolf

(1848 - ?)(⁸)

 

 

EXTRA INFO

Genealogische info bij Pondes.nl

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1910 Amsterdam

3, Velper Buitensingel (*1910), Arnhem

 

SANDBERGEN Willem

(1855 - 1908)

EXTRA INFO

Genealogische info bij Pondes.nl

 

 

'Pianomaker' ca. 1883

1883 - "FAILLISSEMENT. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, Eerste Kamer, van den 25 Juni 1883, is W. SANDBERGEN, Pianomaker, wonende te Amsterdam, aan de Lauriergracht 25, verklaard in staat van Faillissement, met bepaling van den aanvang van hetzelve op den 23 Juni 1883, met benoeming van den Edel-Acht baren Heer Mr. C. A. CHAIS VAN BUREN, lid der gemelde Rechtbank, tot Rechter-Commissaris en van Mr. EGBERT J. C. GOSELING, Advocaat en Procureur, tot Curator. Tevens worden de schuldeischers opgeroepen om in persoon of bij gemachtigde, die van een op zegel vervaardigde en geregistreerde volmacht behoort voorzien te zijn, te verschijnen op de eerste bijeenkomst ter verificatie hunner schuldvorderingen, welke zal gehouden worden op Woensdag 4 Juli 1883, des Voormiddags te 10 uur, in het lokaal der Eerste Kamer van de Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam; terwijl de schuldeischers worden verzocht de bewijzen hunner schuldvorderingen minstens drie dagen van te voren in te leveren by den ondergeteekende, wonende alhier Singel b. d. Bergstraat 148, Amsterdam, 27 Juni 1883. (21684) De Curator in het Failissement. Mrj EGBERT J- G- GOSELING." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 29/06/1883, p. 4

 

25, Lauriergracht (*1883), Amsterdam
SCHELLEKENS G.

(1867 - 1952)(⁵)

 

"OPENING PIANOHUIS. - In een prachtig nieuwgebouwd pand aan de Noordstraat — hoek Fabrieksstr., — opent de heer G. Schellekens hedenavond het pianohuis zijner Zuid-Nederlandsche Pianofabriek. Een groote winkelruimte toont den bezoeker naast piano's uit eigen fabriek, nog verscheidene Hupfeld piano's en Hupfeld pianola's, van welke de heer G. Schellekens den alleenverkoop verkregen heeft voor Tülburg en omstreken. (lees verder )

INFO EXTRA

Gerard Schellekens bij Regionaal Archief Tilburg

 

'Zuid Nederlandsche pianofabriek' sinds 1912-29


(vervolg)

Onder hetgeen werd geëxposeerd, is noemen we als meest bekende en beroemde merken piano's van Francke, Grunert, Adam en Hain, terwijl ook eenige mooie Pathéfoons de belangstelling trekken. Wat het pand zelf betreft, dit is ook iets aparts en moet als een goedgslaagde verfraaiing der Noordstraat worden aangemerkt. De architect Barenbrug, onderwiens leiding het geheele bouwwerk met glas-in-lood, lampen en verdere stoffeering werd uitgevoerd, heeft daarvoor wel een woord van hulde verdient." Nieuwe Tilburgsche Courant, 23/01/1926, p. 10

38, Noordstraat [hoek fabriekstraat] (*1929), Tilburg
SCHIETHART J. L. 'Meubel-en orgelmaker' ca. 1846-47  

4607, Vijzelstraat tusschen Heeren- en Keizersgracht (*1846-47), Amsterdam

 

SCHMITZ Bernhard

(1815 - 1875)(²)

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiket aan de binnenzijde van een SCHMITZ B. rechte piano

 

FAMILIE

"Getrouwd B. SCHMITZ, Mr. Pianomaker, te Rotterdam, en M. W. HESSELINK. Amsterdam den 30 December 1841." Rotterdamsche Courant, 01/01/1842, p. 3

1 - "Mijne hartelijk geliefde Echtgenoote MARIA WILHELMINA HESSELINK, beviel heden door Gods goedheid zeer voorspoedig van een welgeschapen ZOON. 1 -Dec. 1842 BERHd. SCHMITZ." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 06/12/1842, p. 3

2 - "Heden verloste door Gods goedheid voorspoedig van eenen ZOON, mijne geliefde Echtgenoote MARIA WILHELMINA HESSELINK. B. SCHMITZ, Rotterdam, 21 Maart 1844." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 25/03/1844, p. 3

3- "Heden beviel voorspoedig van een ZOON, mijne geliefde Echtgenoot MARIA WILHELMINA HESSELINK. Rotterdam, 7 Sept. 1845. B. SCHMITZ." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 10/09/1845, p. 3

"Echtgenoot MARIA WILHELMINA HESSELINK, met wie ik ruim 4 jaren gelukkig vereenigd mogt zijn, mij nalatende 3 Kinderen, te jong om dit groot verlies te beseffen. Rotterdam, 24 Mei 1846. B. SCHMITZ. Strekkende deze tot algemeene Kennisgeving aan Vrienden en Bekenden zoo binnen als buiten deze Stad." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 29/05/1846, p. 3   - "OVERLEDEN: M. W. Hesselink, huisvr. van B. Schmitz, 23 j." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27/05/1846, p. 2

"Trof mij heden vier weken geleden, de grootste slag des levens, door het afsterven mijner onvergetelijke Echtgenoot, op nieuw werd de wond van mijn hart gevoelig getroffen, daar Gods wijsheid de jongste mijner drie lievelingen, BERNHARD HERMAN, in den jeugdigen leeftijd, van ruim negen maanden, tot zich nam. Rotterdam, 21 Junij 1840. B SCHMITZ. - Heden overleed tot mijne bittere droefheid, na eene ziekte van vier weken, ten huize van mijnen Neef den Heer B. SCHMITZ, mijn veel geliefde Echtgenoot TEÜNES HESSELINK, in den ouderdom van Twee en zestig jaren, met wien ik ruim Drie en Dertig jaren gelukkig vereenigd was. Allen die 's mans edelmoedig karakter gekend hebben, zullen de droefheid van mijn hart, hetwelk nog kort geleden door treurige verliezen werd getroffen, wel beseffen- A. E. SCHLARHORST. Rotterdam, 22 Junij 1846. Wed. J. HESSELINK. Vrienden, Bekenden, zoo binnen als buiten deze slad, gelieven deze algemeene Kennisgevingen, als in het bijzonder aan hen gerigt aan te nemen." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 24/06/1846, p. 3

Meer genealogische info : (²): Bernhard SCHMITZ, door A. Pondes, 2004

"B. SCHMITZ, Fabrijkant en Magazijnhouder van Piano-Forte's, wonende te Rotterdam, Oppert, Westzijde, Letter F, N°. 146, verwittigt aan zijne Geëerde Begunstigers, dat zijn Magazijn tegenwoordig voorzien is van zeer uitmuntende PIANO FORTE'S, zoo van zijn eigen Fabrikaat als uit andere met roem bekende Fabrijken. Voor de deugdelijkheid van al deze Instrumenten wordt door hem gedurende drie achtereenvolgende jaren ingestaan, terwijl die welke door hem reeds verkocht zijn, of in het vervolg verkocht zullen worden, en aan de Bezitters uit hoofde van gegronde aanmerkingen op derzelver soliditeit, op den duur niet mogten bevallen, door hem zullen worden teruggenomen, tegen restitutie der Koopsom, onder korting van eene billijke Hnnr, naar evenredigheid van den tijd dat zij in Hnn Eds. bezit zijn geweest. Ook lijn bij hem zoo nieuwe als bespeelde PIANO'S in Huur te bekomen, tegen een zeer redelijken prijs; verwittigende tevens dat hij ook Piano's Repareert. Rotterdam, Aug. 1843." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 28/08/1843, p. 4

"FABRIEK en MAGAZIJN PIANO FORTES, van B. SCHMITZ, te Rotterdam. De Ondergeteekende heeft de eer zijnen geeerden begunstigers te berigten, dat bij hem te bekomen zijn PIANOS en PIANINOS, Buitenlands en eigen Fabriekaat, zoowel te Huur als te Koop. Voor alle INSTRUMENTEN 3 [?] Jaren lang ingestaan, voorkomende gebreken kosteloos gesteld, en als dezelve op den duur niet aan de verwagtingen beantwoorden, tegen een matig huurverlies terug genomen. Nog zijn voorhanden zeer goede zes Octaafs PIANOS welke in Ruil zijn overgenomen tot den Prijs van ƒ 100 à ƒ 130, voor dewelke ook een Jaar wordt ingeschat [?]. Rotterdam, B. SCHMITZ. 7 December 1845." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 09/12/1845, p. 4

"De Ondergeteekende geeft aan het geëerd Publiek kennis, dat hij met primo Januarij zijn Piano-Fabriek verplaatst heeft van de Westewagenstraat naar Oppert, over het Nut van 't Algemeen, alwaar de Fabriek onder de leiding van een bekwamen Pianomaker, welke de voornaamste buitenlandsche Fabrieken bezocht heeft, zal geadministreerd worden. Door dit engagement is hij in staat gesteld, zijne abonné's van Piano stemmen, met de grootste naauwkeurigheid waar te nemen. Daar hij ook voornemens is, zich bij eigen Fabrikaat te bepalen, zoo biedt hij tegen Fabrieks Prijzen te Koop aan, twee geheel nieuwe PIANO'S, Collard & Collard, te Londen, en een PIANINO, Pleyel & Co., te Parijs, waarvoor hij des verkiezende schriftelijk instaat voor de deugdzaamheid en echtheid van Fabricaat. Piano's zijn te bezigtigen aan het Magazijn in de Weste Wagenstraat, en in het Fabriek Oppert. Rotterdam 17 maart 1849. B. SCHMITZ." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19/03/1849, p. 4

"Wegens vele navrage naar PIANINO'S, voor de Oost-Indiën, heeft de ondergeteekende besloten, deze ook op zijne fabriek te vervaardigen en zal men veertien dagen na de bestelling zulk een Instrument kunnen bekomen, voor welker deugd men guarandeerd. Het zijn Pianino's naar de Constructie van Erard (Oblique) onder handen, en spoedig bij hem verkrijgbaar. Recommandeert zich tevens bij voortduring voor ne stemmen van Piano's, bij jaarlijks abonnement. Rotterdam, B. SCHMITZ, Piano-Fabrikant. 1 April 1850. Oppert, wijk F, No. 138." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 02/04/1850, p. 4

 

 

'Pianomaker' ca. 1841-1903

Geboren te Brünen te Pruisen (²)

Faillissement in 1855 :

1856 - "Bij Vonnis der Arrondissements-Regtbank, te Rotterdam, in dato 26 September 1855, op de Expedite behoorlijk Geregistreerd, is BERNHARD SCHMITZ, Pianomaker en Koopman, wonende te Rotterdam, Verklaard in staat van faillissement, aanhang genomen hebbende den 24sten der gezegde maand, en benoemd de Edel Achtbare Heer Jonkheer mr. F. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND, tot Regter-Commissaris en mr. H. J. J. VAN CONVENT TEN OEVER, Procureur te Rotterdam, tot Curator. De Curator in het Faillissement, H. TEN OEVER." Nieuwe Rotterdamse Courant, 28/09/1855, p. 4 en Nieuwe Rotterdamse Courant, 23/11/1855, p. 4 en daarna Nieuwe Rotterdamse Courant, 14/08/1856, p. 3

1878 - "Après les pianos Pleyel viennent les pianos Schmitz. Ceux-ci se tiennent très-bien dans ce climat. C'est un beau meuble, forme console sculptée, qui se joue facilement et qui est beaucoup recherché. Les pianos Schmitz se vendent fl. 900 et 850 comptant." Moniteur industriel belge, 10/04/1878, p. 215

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890)

1844 - "Ondergeteekende verwittigt zijne geëerde Begunstigers, dat hij met Primo Mei jl. is Verhuisd, uit den Oppert naar de Westzijde van de Weste Wagenstraat, Lett. E., N°. 512. Hij recommandeert bij vernieuwing zijne Fabriek en zijn Magazijn van Pianofortes aan HEds. attentie; terwyl hij blijft voortgaan met drie jaren voor de door hem verkochte Instrumenten te guaranderen, zich bereid verklarende, by eenige hunnerzijds gegronde aanmerkingen, dezelve weder terug te znllen nemen, tegen restitutie van de betaalde koopsom, onder korting van eenen billijken huurprijs voor dien lijd, dat dezelve in gebruik zijn geweest. Herinnert tevens dat hij Piano's op het zorgvuldigst repareert. Rotterdam, 6 Mei 1844. B. SCHMITZ." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 09/05/1844, p. 4

1849 - "De Ondergeteekende is VERHUISD van de Weste Wagenstraat naar den Oppert, wijk 6, No. 196, tegenover zijne Piano-Fabriek, bij deze gelegenheid zich bij voortduring in het vertrouwen (reeds zoo vele jaren door hem genoten) beleefdelijk aanbevelende. Voor alle PIANO'S wordt jaren ingestaan Hij gaat mede voort met PIANO'S stemmen, bij jaarlijksch abonnement. Rolterdam, B. SCHMITZ, October 1849. Piano - Fabriekant." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 12/10/1849, p. 4

1859 - "B. SCHMITZ PIANO-FABRIKANT, IS VERHUISD in den Oppert, Wijk 6, No. 173." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 04/05/1859, p. 3

1847 - "Er worden gevraagd Twee JONGE LIEDEN, welke het Politoeren grondig verstaan. De hiertoe genegen zijnden adresseren zich in persoon bij den Onderteekende. B. SCHMITZ, Piano-Fabrikant, Westewagenstraat, wijk E, n.° 512." Rotterdamsche Courant, 15/05/1847, p. 4

1848 - "Let Wel ! Er worden ten spoedigste twee JONGE LIEDEN gevraagd, welke hunne leerjaren als SCHRIJNWERKERS volbragt hebben, en goed met Opwerken en Pollieren kunnen omgaan, alsmede een LEERLING, voor het doen van boodschappen. B. SCHMITZ, Piano-Fabrikant, Weste Wagenstraat, No. 512." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21/02/1848, p. 4

1849 - "De ondergeteekende, Fabrikant in PIANINOS en PIANO-FORTES te Rotterdam, recommandeer: zich door deze tot het leveren van alle soorten van bovengenoemd Fabrikaat; de bestellingen, voor de Provincie Zeeland, geschieden bij den Heer P. J. de CLOEDT, wonende te Middelburg, eenig Agent voor deze Provincie, bij wien altijd eenige Stukken ter bezigtiging zijn. Rotterdam, 14 September 1849. B. SCHMITZ." Middelburgsche Courant, 15/09/1849, p. 2

1851 - "De Ondergeteekende maakt aan het geëerde Publiek bekend, dat hij alhier blijft voortgaan met het fabriceren van alle soorten van PIANO'S en PIANINO'S, maar dat hij ter uitbreiding zijner Affaire eene Tweede Fabriek in de Provincie Noord-Brabant met primo November laat daarstellen, om zoowel wat de Instrumenten zelve betreft als de prijzen derzelve, met de Buitenlandsche Eabrieken te kunnen wedijveren. B. SCHMITZ, Piano-Fabrikant." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 31/10/1851, p. 4

1852 - "Ondergeteekende, twee bekwame PIANOMAKERS (Finiseurs), van goede Getuigschriften voorzien, goed bekend met het zamenstellen van Pianino's, Fransch Mechaniek, tegen een goed Salaris. B. SCHMITZ, (7082) Piano-Eabriekant, te Rotterdam." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22/10/1852, p. 4

 
(vervolg)

"De Ondergeteekende, aa ngemoedigd door den bijzonderen bijval, welke vooral in het laatste jaar, de PIANINO'S van zijn eigen Fabrikaat hebben mogen ondervinden, heeft daardoor besloten eene uitbreiding aan zijne Fabriek te geven, waardoor hij in staat zal zijn ten allen tijde eene genoegzamen voorraad van gemelde Instrumenten in het Magazijn voorhanden te hebben, om dadelijk aan alle aanvragen te kunnen voldoen, en met de prijzen van Buitenlandsche te kunnen concurreren. Blijft tevens voortgaan met stemmen bij jaarlijksch abonnement. Rotterdam, B. SCHMITZ, 5 Mei 1851. Piano-Fabriekant." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 06/05/1851, p. 4

"Soliede PIANO'S, benevens twee Vleugel PIANO'S, van 6 en 6 ½ Octaaf, welke in ruil tegen Nieuwe Pianino's zijn overgenomen, zijn voor zeer billijke Prijzen, bij den Ondergeteekende, met guarantie voor soliditeit, te Koop, voor den Prijs van ƒ 80 tot ƒ 150. Rotterdam, 11 Julij 1853. B. SCHMITZ, (4896) Piano-Fabrikant, Oppert." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 12/07/1853, p. 4

"PIANO FORTE FABRIEK van B. SCHMITZ, Weste Wagenstraat, 5—472. Alle Pianino's worden Oblique 3 snarig met 2 Metallieke Stangen vervaardigd, de Kasten van Palissander of Amerikaansch Noten-Wortelhout, met verscheidene jaren guarantie. Piano's en Pianino's worden met de meeste zorg gerepareerd en bij een jaarlijksch abonnement gestemd. Ook zijn Fransche Pianino's verkrijgbaar." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26/05/1864, p. 2

 

"Uit hoofde van plaatsgebrek is bij den Ondergeteekende voor ƒ 275 TE KOOP of ƒ 50 per jaar TE HUUR eene ruim 6 ½ Octaaf VLEUGEL-PIANO, zeer sterk van Toon en van soliden Bouw, welke ook uit hoofde van plaatsgebrek in ruil is overgenomen; voor de deugd wordt des verkiezende gegarandeerd. Ook zijn bij den Ondergeteekende te bekomen PIANO'S en PIANINO'S, zoo wel TE HUUR als TE KOOP. B. SCHMITZ, Piano-Fabrikant, Westewagenstraat te Rotterdam." Rotterdamsche Courant, 09/10/1845, p. 4

"Eene uitstekend fraaie PIANINO (7 octaaf oblique), 3-snarig, met metallieke stangen, in een keurig bewerkte kast van Amerikaansch Notenhout met palissanderhouten lijsten afgezet, en vervaardigd in de Pianofabriek van B. SCHMITZ te Rotterdam, ter waarde van ƒ 750."  Opregte Zaturdagse Haarlemse Courant, 12/10/1867, p. 4

146, Oppert, Westzijde, Letter F (**1843), 512, Westzijde van de Weste Wagenstraat, Lett. E. (*1844)(***1845)(***1847)(**1848), 196, Oppert, over het Nut van 't Algemeen, wijk 6 (*1849)(**1849), 138, Oppert, wijk F (x1850), 173, den Oppert, Wijk 6,  (**1859), 5-472, Weste Wagenstraat (**1864), 3, Westwagenstraat (x1890)(*1895)(*1896)(*1897)(*1903), Rotterdam
SCHON Frederic  

'Pianomaker' ca. 1839

Hij kwam van Lintz, Duitsland in 1839 naar Utrecht. (¹)

 

448, Steenweg (1839)(¹), Utrecht
SCHÖNECKER J.

"De tegenwoordig sedert de beroemde pianist Döhler ons bezocht heeft, meer algemeen bekend gewordene Engelsche Piano's, naar welke de pianomaker Schonecker te Amsterdam een vervaardigd heeft, dat niets wenschen overlaat, bezitten dit vermogen zekeren graad, en verdienen dan ook met regt de voorkeur boven allen, die ons bekend zijn." Het Nederlandsch magazijn, Volume 5;Volume 1841, p. 68

"VAN f 50 TOT f 200 wordt tot Opruiming te Koop aangeboden: Eenige gebruikte doch zeer goede PIANO- FORTO'S, van 6 tot 6¾ Octaaf. Te bezigtigen bij SCHÖNECKER, Vleugel-Piano-Fabrikant van U. M. de Koningin der Nederlanden, Nes, N°. 87, Amsterdam." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 11/12/1848, p. 3

"J. Schönecker, VLEUGEL-PIANO-FABRIKANT, van H. M. De Koningin, heeft het genoegen te berigten, dat op zijn Etablissement uitsluitend vervaardigd worden voor Oost- en West-Indische Bezittingen : Excellente PIANO-FORTO'S, voor welker deugdzaamheid wordt geguarandeerd en waarvan men bij overtuiging de beste bewijzen kan overleggen. Nes, N°. 87." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 26/09/1849, p. 4

 

'In Pianofortes' (*1846-47)

"De Heer Schönecker, fabrikant van piano-fortes te dezer stede, verzocht, dat een door hem vervaardigd vleugel-piano of staartstuk door eene Commissie uit de Klasse mogt onderzocht worden, zijnde hij van meening, dat dit stuk de voorkeur verdiende hoven alles, wat in dit vak hier te Lande gemaakt is, en dat het gelijk stond, zoowel wat toon als mechaniek hetreft, met hetgeen te Londen in de fabrijk van Erard wordt vervaardigd." Het Instituut : of verslagen en mededeelingen, 1843, p. 32-33

"De Heer Schönecker, fabrikant van piano-fortes te dezer stede, verzocht, dat een door hem vervaardigd vleugel-piano of staartstuk door eene Commissie uit de Klasse mogt onderzocht worden, zijnde hij van meening, dat dit stuk de voorkeur verdiende hoven alles, wat in dit vak hier te Lande gemaakt is, en dat het gelijk stond, zoowel wat toon als mechaniek hetreft, met hetgeen te Londen in de fahrijk van Erard wordt vervaardigd.

De Heeren Fodor, Moritz, Wilms en Bertelman, daartoe gecommitteerd, verklaarden hij hun Rapport, dat zij het bedoelde stuk als een der fraaiste van deze soort bevonden hadden, als vereenigende, bij eenen sterken bouw en zeer juisten aanslag, een schoonen, ronden en krachtigen toon, met alle graden van forte en piano; van dezelfde constructie, als die van Erard te Londen, en zoo in als uitwendig met de meeste naauwkeurigheid bewerkt zijnde, vonden zij geene zwarigheid te verklaren, dat hetzelve het schoonste en beste instrument van dien aard was, dat hun uit inlandsche fabrijken tot dus verre was onder de oogen gekomen; weshalve de vervaardiger op ruime aanmoediging aanspraak mogt maken. En is den Heer Schonecker van deze goede getuigenis afschrift verleend, die daarop later bewijs van Koninklijke gunst heeft mogen ontvangen." Het Instituut: of verslagen en mededeelingen, 1843, p. 32-33

"De Heer Schönecker, over een door hem vervaardigd staartstuk of vleugel-piano, Waaraan eene gunstige beoordeeling te beurt viel." Beschouwingen over den aard en den werkkring van het Koninklijk ..., 1849, p. 56

"J. SCHÖNECKER, Heugel Piano fabrikant, van B. M. de Koningin der Nederlanden, is Verhuisd naar de Warmoesstraat bij de Papenbrugsteeg, N°. 173." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 03/05/1844, p. 3 (resources2.kb.nl)

 

173, Warmoesstraat bij de Papenbrugsteeg (*1844), 721, Warmoesstraat over de Sint-Annastraat (*1846-47), 87, Nes (x1848)(*1849), Amsterdam
SCHREIBER Johann Christian  

Tafelpiano ca. 1770, Eric Feller Early Keyboard Instruments Collection, Duitsland

 

'Pianofabrikant' ca. 1770 Amsterdam
SCHRIMPF Franciscus Xaverius

(1795 - 1853)

 

Pianino ca. 1840 ?, Collectie Schweiger-Van Heirseele, Oostende, België

'S GRAVENHAGE - "Naar men verneemt, heeft onze stadgenoot, F. Schrimpf, fabrikant in Piano-Fortes hier ter stede, dezer dagen, naar de Tentoonstelling voor Nationale Nijverheid te Delft, drie verschillende prachtige, in zijne fabrijk vervaardigde Piano's verzonden die allezins de aandacht van deskundige liefhebbers waardig zijn, en waarvan de eene bijzonder uitmunt, zoo wel door hare uitwendige fraaiheid als inzonderheid door hare inwendige zamenstelling en kraehtvollen toon, terwijl ééne derzelve uitsluitend ingerigt is, om bestand te zijn tegen het klimaat in onze Overzeesche Bezittingen. Deze instrumenten verdienen te meer de aandacht van deskundigen, daar zij vervaardigd zijn in eene geheel oorspronkelijk inlandsche fabrijk, door werklieden, die geheel hunne opleiding voor het vak in de werkplaats van bovengenoemden fabrikant genoten hebben." Dagblad van 's Gravenhage, 22/06/1849, p. 4 (resources2.kb.nl)

ROTTERDAM - "Drie pianino's uit de fabriek van F. Schrimpf van verschillende vorm, qualiteit en omvang, ook geschikt voor het O. I. klimaat, doen den roem gestand, welke zijne fabriek reeds sedert langen tijd bezit, de bewerking is smaakvol en solide, gepaard aan rondheid van toon met wat meerdere kracht en neer gelijkheid van registers konden deze pianino's gewis met de beste in- en buitenlandsche wedijveren, vooral bij wat minder diepen aanslag en wat pikanter geluid." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 31/07/1849, p. 2 (resources2.kb.nl)

ROTTERDAM - "Men verneemt met genoegen dat op de piano-fabriek van onzen stadgenoot den heer Schrimpf in bewerking zijn eenige stukken, bestemd voor de tentoonstelling van kunstvoortbrengselen te Arnhem. Men zar zich herinneren dat de stukken van die fabriek, welke op de tentoonstelling te Delft waren, alle door buitenlandsche koopers genomen zijn, en aldus het bewijs hebben geleverd dat ook in dit vak de Nederlandsche nijverheid niet voor vreemde behoeft achter te staan." Rotterdamsche Courant, 05/06/1852, p. 1 (resources2.kb.nl)

"SCHRIMPF, Forte Pianomaker, is verhuisd naar den Burgwal, hoek van het Oog in het Zeil, n°.63 ; recommanderende zich verder in het gunstig aandenken van het kunstminnend publiek." Dagblad van 's Gravenhage, 04/05/1832, p. 3 (resources2.kb.nl)

"F. SCHRIMPF en J. E. BERGMANN, Fabrikanten in Piano- Forto's, in 's Gravenhage, hebben de eer hunnen geëerde stad- en landgenooten, bij deze, kennis te geven, dat zij bun MAGAZIJN, van de Paveljoensgracht hebben verplaatst naar de Groote Markt, op den hoek van de Gerbrandsstraat, wijk W, n°. 131, terwijl zij tevens het genoegen hebben, hierbij te voegen, dat hun Magazijn thans ruim voorzien is van, in hunne fabrijk vervaardigde, Piano-Forto's, die zij durven vertrouwen, met de beste buitenlandsche voortbrengselen van dien aard te kunnen wedijveren. Voorts maken zij hunnen geëerde begunstigers bij deze bekend, dat van nu af aan, ook bij hem gemelde Muzijkinstrumenten tegen billijke prijzen in huur te bekomen zijn, alsmede dat zij thans een' zeer bekwaam persoon tot het stemmen van Piano-Forto's in bunnen dienst hebben, terwijl zij eindelijk de vrijheid nemen, hier de verzekering bij te voegen datgelijk zij reeds een tijdvak van twaalf jaren, de overtuigendste bewijzen van het vertrouwen en de belangstelling van bet geëerde publiek in hunne Instrumenten hebben ondervonden, zij ziel, steeds zullen beijveren, die gunst meer en meer waardig te maken." Dagblad van 's Gravenhage, 06/01/1837, p. 4 (resources2.kb.nl)

"De ondergeteekende heeft de eer den koophandel en in het algemeen het publiek, te berigten, dat de coupons der Oosterijksche Metallieken, elk van 25 fl couvent munt, van no. 76.391, tot en met 76.400 en 49.904 die vervallen zijn den 1sten October in de eerste dagen der maand October j.l., in een gefrankeerden brief, door hem zelven naar het postkantoor te 's Gravenhage gezonden zijn, onder adres van den Heer J. Schrimpf, piano-maker Braun-kirschengrund te Weenen; dat deze brief den den 1sten November nog niet op de plaats zijner bestemming was aangekomen, en dat hij er sedert niets van vernomen heeft. Hij verzoekt derhalve de heeren kooplieden, bankiers of particulieren, in wier handen de voormelde coupons zich moeten bevinden, hem daarvan kermis te willen geven. 's Gravenhage, F. SCHRIMPF." Haarlemse Courant, 26/12/1833, p. 3 (resources3.kb.nl) - Zie Josef SCHRIMPF, te Wenen (waarschijnlijk zijn broer).

 "Een PIANOMAKER en KASTENMAKERS GEZELLEN, hun werk grondig verstaande, kunnen terstond geplaatst worden bij T. SCHRIMPF en P. BERGMANN, Pianomakers te 's Gravenhage." Utrechtsche Courant, 11/05/1838, p. 4 (resources3.kb.nl)

"[...] Ook ons Vaderland heeft zeer bekwame pianofortemakers opgeleverd; ondere de vroege herinnert men zich nog den Amsterdamschen MEIJER, terwijl thans de Heeren SCHRIMPPF & Cie, te 's Gravenhage, pianofabriekanten der Koninklijke Muzijkschool aldaar wegens den schoonen sterken toon en den hechten bouw hunner instrumenten, in ons land en in de koloniën te regt beroemd zijn, en over het algemeen voor geene buitenlanders behoeven te wijken. Velen geven nochtans de voorkeur aan de Engelse instrumenten, zoowel om derzelver doorgaans schoonen en vollen toon als om de stevigheid en duurzaamheid van het werk. Of deze voorkeur op goede gronden rust, is het hier de plaats niet te onderzoeken; maar zeker is het, dat de pianofabrieken nergens op eene zoo ontzettend groote schaal ingerigt zijn en met zulke aanzienlijke kapitalen gedreven worden, als met de voornaamste derzelve in Londen het geval is, en dat deze uit dien hoofde veel boven andere vooruit hebben. [...]" Hollandsch penning-magazijn voor de jeugd, Volume 4, 1841, p. 155

"BEKWAME KASTENMAKERSKNECHTS, dadelijk werk begeerende, kunnen (mits voorzien van goede getuigschriften wegens geschiktheid en van goed zedelijk gedrag) vervoegen zich bij den Fabrikant in Piano-Fortes F. SCHRIMPF, op de Groote Markt te 's Gravenhage; wiens Magazijn wederom ruim voorzien is van allerlei soorten van PIANO S, inzonderheid vau PIANINO'S, waar onder eenige, die bestemd waren voor de Tentoonstelling te Delft ; ook is bij hem steeds gelegenheid tot het bekomen van bespeelde en goed geconserveerde PIANO'S, of tot het huren van dezelve, alsmede om oude Piano's tegen nieuwe in te ruilen." Dagblad van 's Gravenhage, 16/06/1848, p. 4 (resources2.kb.nl)

"Die iets te vorderen heeft van, of verschuldigd is aan den heer F X SCHRIMPF, in leven Piano-fabrikant, gewoond hebbende en op den 18 September 1853 te 's Gravenhage overleden, gelieven daarvan, vóór of uiterlijk half Februarij aanstaande, opgaaf of betaling te doen aan zijnen Executeur-testamentair, den heer J. H. STAPPERS, te 's Gravenhage." Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage, 13/01/1854, p. 4 (resources2.kb.nl)

"Openbare verkoop van Pianino's uit de beroemde fabrijk van wijlen den Heer F. X. SCHRIMPF. Men zal op woensdag, den 30 November 1853, des voormiddags ten 11 ure, ten sterfhuise van wijlen genoemden heer Schrimpf, op de, te 's Gravenhage, ten overstaan van den aldaar residerenden notaris C. J. Schietbaan, publiek verkoopen eenige meest geheel nieuwe mahony-palissanderhouten pianino's, waaronder eenige gemaakt, om naar de Oostindiën te verzenden, mitsgaders aan staartstuk; alles te bezigtigen Maandag en Dinsdag vóór de verkooping, van 11 tot 3 ure." Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 31/10/1853, p. 6 (resources2.kb.nl)

"De ondergeteekenden, die een vierde van eene eeuw zijn werkzaam geweest op de beroemde Piano-Fabrijk van wijlen den heer Schrimpf, te 's Gravenhage, en aldaar onlangs overleden, hebben, bij deze, de eer, bekend te maken, dat zij die ZAAK geheel hebben OVERGENOMEN, en op denzelfden voet als wijlen hun kundige en brave meester, en dus het fabriceren, repareren en stemmen der Piano's zollen voortzetten als opvolgers van wijlen gezegden beer Schrimpf, zich, bij deze, aanbevelende, met belofte, steeds in alles niet ijver, even als wijlen bun meester, hunne geëerde begunstiger te zullen bedienen. J. F. KEISLAIR en A. J. KRUUK, wonende in de Tweede Nieuwe Molstraat, wijk T, n°. 357. De ondergeteekende, tengevolge van de bovenstaande advertentie, durft met het volste vertrouwen de bovengenoemde J. F. KEISLAIR en A. J. KRUUK, als opvolgers vau wijlen haren man in bet fabriceren, repareren en stemmen van Piano's, aan het geëerde publiek aanbevelen, als geheel tot bovengezegd werk in staat zijnde, en die werkzaamheden sinds jaren bij haren overleden man verrigt hebbende. Wed. F. X. SCHRIMPF, geb. M. O. BERGMAN." Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 11/11/1853, p. 4  (resources2.kb.nl) - kijk bij KEISLAIR.

"Men zal, op HEDEN, den 24 April 1854, en zoo noodig, den volgenden dag, des voormiddags ten 10 ure, ten sterfhuize van wijlen den heer F. X. Schrimpf, op de Groote Markt, wijk W, n°. 131, te 's Gravenhage, ten overstaan van den aldaar residerenden Notaris C. J. SCHIEFBAAN, publiek verkoopen eenige nette en goed onderhoudene Mahony, Palissanderhouten en andere MOBILAIRE GOEDEREN, hoofdzakelijk bestaande in : een Mahonyhouten Kabinet, dito Kleederkast, Hoek bufet, Secretaire, Commode, Schrijflessenaar, Tafels, Stoelen met Trijpten en andere zittingen, Ledekant en Beddengoed, Vloerkleeden en Karpetten, Spiegels, Pendules, Vazen, eenig Koper, Tin, Porselein en Aardewerk, eenige Pianino's, in Palissanderhouten Kasten, uit de beroemde Fabrijk van wijlen genoemden heer Schrimpf, en eindelijk een Huisorgel, een Mallewagen, Draagberrie, en al helgeen verder ie koop zal worden aangeboden." Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 24/04/1854, p. 5 (resources2.kb.nl)

NECROLOGIE

 "Heden overleed alhier, tot mijne diepe droefheid, aan de gevolgen eener kortstondige ziekte, in den ouderdom van 58 jaren, na voorzien geweest te zijn van de H. H. S., mijn innig geliefde echtgenoot, FRANCISCUS XAVERIUS SCHRIMPF, in leven Piano- Fabrikant. 's GRAVEHHAGE, C. M. BERGMANN, 18 September 1853. Wed. F. X. Schrimpf. Strekkende tot algemeene kennisgeving. NB. De Fabrijk zal op denzelfden voet voortgezet worden. Bij het voor ons droevig en smartelijk afsterven van onzen zeergeliefden en hooggeachten Meester, F. X. SCHRIMPF, is het eene behoefte voor ons hart, openlijk te betuigen, hoe groot zijn verlies voor ons is, daar hij voor ons beiden, gedurende 24 en 18 jaren, niet alleen een goed meester, maar ook een leidsman, ja zelfs een Vader was. J. F. KEISLAIR en A. J. KRUUK." Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 21/09/1853, p. 4 (resources2.kb.nl)

 

 

'Pianofabriekant' vanaf 1827-53

Hij was waarschijnlijk jongere broer van de bekende Josef SCHRIMPF, werkzaam te Wenen.

SCHRIMPF (*1832)

SCHRIMPPF & Cie (*1841)

1841 - "[...] Ook ons Vaderland heeft zeer bekwame pianofortemakers opgeleverd; onder de vroegere herinnert men zich nog den Amsterdamschen Meyer, terwijl thans de Heeren Schrimpff & Cie te 's Gravenhage, pianofabriekanten der Koninklijke Muzijkschool aldaar, wegens den schoonen sterken toon en den hechten bouw hunner instrumenten, in ons land en in de koloniën te regt beroemd zijn, en over het algemeen voor geene buitenlanders behoeven te wijken. Velen geven nogtans steeds de voorkeur aan de Engelsche instrumenten, zoowel om derzelver doorgaans schoonen en vollen toon als om de stevigheid en duurzaamheid van het werk.Of deze voorkeur op goede gronden rust, is het hier de plaats niet te onderzoeken; [...]" Hollandsch penning-magazijn voor de jeugd, Volume 4, 1841, p. 155

SCHRIMPF F. & BERGMAN J. E. (*1827)(*1839)(*1840)(*1842)(*1843)(*1844-45)[(*1847)(*1848)], kijk bij BERGMAN, zijn schoonvader en associé.

1845 - "De ondergeteekende, Pianomaker te 's Gravenhage, heeft de eer, bij deze aan zijne geëerde begunstigers en verdere belanghebbenden te verwittigen, dat de tot dusverre tusschen hem en J. E. BERGMANN bestaan hebbende Compagnieschap, met den datum van heden, is opgeheven, en de Fabrijk in Piano-Fortes, van nu af aan, alleen op naam en voor rekening van den ondergeteekende zal worden voortgezet, en dat alzoo ook de liquidatie, zoo ten opzigte der invorderingen als de te doene betalingen voor hem zal verblijven. Recommanderende hij ondergeteekende zich bij deze gelegenheid in de protectie van zijne begunstigers, met kennisgeving tevens, dat in zijne Fabrijk steeds de meest solide Piano-Fortes, in alle soorten en tegen zeer billijke prijzen, zoo in Koop als in Huur, te bekomen zijn. 's Gravenhage, den 18 September 1845. F. SCHRIMPF." Dagblad van 's Gravenhage, 19/09/1845, p. 4 (resources2.kb.nl)

SCHRIMPPF F. (*1850)(*1852)

Opgevolgd door KEISLAIR J.  en A. J. KRUUK (*1863)

"F. SCHRIMPF en J. E. BERGMAN, Piano-Fortemakers, te 's Hage, maken het geëerd Publiek en wel voornamelijk alle' Liefhebbers en Kenners bekend, dat zij werkzaam zijn met het vervaardigen en repareren van alle soorten PIANO-FORTE's, alsmede van alle MECHANISCHE MUZIJKALE INSTRUMENTEN. Adres op de Kipstraat, wijk I, n.° 370, in liet Kleine Zwijnshoofd, te Rotterdam, alwaar (met hen overeenkomstig) ten allen tijde Piano-Forte's, volgens de constructie van bovengenoemde Makers, kunnen worden bezigtigd." Rotterdamsche Courant, 12/05/1827, p. 2 (resources2.kb.nl)

"Ondergeteekende, Pianomaker te 's Hage, heeft de eer, bij deze, aan alle Liefhebbers der toonkunst, bekend te maken, dat hij reeds sedert 1829, uitvinder is van zeker SNAARLOOS INSTRUMENT, hetwelk op bijna geijke wijze als het gewoon Piano-Forte behandeld wordt en zeer ligt en grif aanspreekt. - Aangemoedigd door het getuigenis zoo van eenige Liefhebbers als van de Eigenaars, welke reeds zoodanig Instrument hebben aangekocht, neemt hij de vrijheid, de navolgende beschrijving ziiner uitvinding te geven : — op dit Instrument, bekend, onder de benaming van Fis-Harmonica vindt men het geluid der Basson, de Hoboe, de Klarinet, de Fluit en de Flagolet, en door middel van de daar aangebragte Pedalen, bewerkt men het Pianissimo, Crescendo en Fortissimo, zoo dat daarvan bij het uitvoeren van de hedendaagsche Muzijkstukken, tot gedurige afwisseling, gebruik wordt gemaakt; — overigens is dit Instrument krachtvol, doch aangenaam van toon aan  geene ontstemming, door koude of warmte onderhevig, en kan men het van twee, drie, tot zes Octaven, in eene groote of kleine Kast, alles naar verkiezing, doen  vervaardigen. Hij beveelt zich in de gunst van het geëerd Publiek, zoowel voor deze soort van Instrumenten, als voor alle  soorten van Piano's, welke bij hem, van deugdzamen aard en tegen billijke prijzen, te verkrijgen zijn. F.  SCHRIMPF." Haarlemsche Courant, 27/03/1832, p. 7 (resources3.kb.nl)

"De ondergeteekende. Fabrikant in Forte-Piano's, wonende op den Lutherschen Burgwal, wijk T, n°. 164, te 's Gravenhage, heelt het genoegen ter kennisse van het geëerde publiek te brengen, dat bij hem vervaardigd en te bekomen zijn alle soorten van PIANO'S, van eene nieuwe en deugzame constructie, sterk en aangenaam van toon, voorzien van metalen of houten steunplaten en van een met de meeste zorg bewerkt mechaniek, hetwelk allezins aan het verlangen van den speler zal voldoen, hij durft dan ook gerustelijk vertrouwen, dat aan deze stukken, bij eene onpartijdige beoordeeling, niet minder waarde zal worden toegekend dan aan die, welke nog bij voortduring, uit buitenlandsche fabrijken, hier te lande worden aangebragt. Bij deze gelegenheid heeft de ondergeteekende al verder de eer, bekend te maken, dat hij, op aanzoek van eenige zijner vrienden, wederom voortaan in persoon (zoo men hem gelieft te ontbieden), het stemmen van Piano's, ten huizo vnn zijne begunstigers, zal waarnemen, vermits hij thans op cene voldoende wijs heelt kunnen voorzien in het gebrek aan bekwame personen in zijne werkplaatsen, waardoor hij vroeger is verpligt geworden, dat gedeelte van zijn vak, tijdelijk, aan een ander af te staan. Vooralle zijne werkzaamheden staat hij borg; ook slaat bij hem eene zeer goede petaal Harp, voor een' civilen prijs. F, SCHRIMPF." Dagblad van 's Gravenhage, 10/10/1834, p. 4 (resources2.kb.nl)

"Door bijzonder toeval uit de hand te koop, voor ƒ 325, eene uitmuntende zes octaafs Piano-Forte, welk sterk en lieflijk van toon is, en zonder gebreken, zijnde een jaar bespeeld, gemaakt door F. Schrimpf, in 's Gravenhage. Te bevragen aan het bureau van dit dagblad." Dagblad van 's Gravenhage, 23/01/1835, p. 4 (resources2.kb.nl)

"De ondergeteekenden, Fabrikanten in Piano-fortes, maken, geëerde publiek bekend, dat zij voorzien zijn van alle soorten. PIANO-FORTES. Ook worden bij hen vervaardigd Piano's transposition, Pianos Acordioem en Fis-harmonicas. T . SCHRIMPF [???] en E. BERGMANN, Paveljoensgracht, in 's Gravenhage." Dagblad van 's Gravenhage, 17/10/1836, p. 4 (resources2.kb.nl)

"F. SCHRIMPF en J. E. BERGMANN, Fabrikanten in Piano-Forto's, in 's Gravenhage, hebben de eer hunnen geëerde stad- en landgenooten, bij deze, kennis te geven, dat zij hun MAGAZIJN, van de Paveljoensgracht hebben verplaatst naar de Groote Markt, (den hoek vnn de Gerbrandsstraat, wijk W, n°. 131, terwijl zij tevens het genoegen hebben, hierbij te voegen, dat hun Magazijn thans ruim voorzien is van, in hunne fabrijk vervaardigde, Piano-Forte's die zij durven vertrouwen, met de beste buitenlandsche voortbrengselen van dien aard te kunnen wedijveren. Voorts maken zij hun geëerde begunstigers bij deze bekend, dat van nu af aan, ook hen, gemelde Muzijkinstrumenten tegen billijke prijzen in huur bekomen zijn, alsmede dat zij thans een' zeer bekwaam persoon het stemmen van Piano-Forto's in hunnen dienst hebben, terwijl eindelijk de vrijheid nemen, hier de verzekering hij te voegen, die gelijk zij reeds een tijdvak van twaalf jaren, de overtuigendste wijzen van het vertrouwen en de belangstelling van het geëerde piano-publiek in hunne Instrumenten hebben ondervonden, zij zich sf zullen beijveren, die gunst meer en meer waardig te maken." Dagblad van 's Gravenhage, 20/01/1837, p. 4 (resources2.kb.nl)

"Avis important.
Les soussignés facteurs de PIANOS à La Haye, ayant appris que, par suite de fausses informations, le public croit assez généralement que leurs Pianos se vendent plus cher que les bons instrumens d'autres facteurs, prennent la liberté de désabuser leurs concitoyens en faisant suivre le prix Courant des Pianos de leur fabrique. Comme ils sont les propres facteurs des Pianos qu'ils vendent, ils sont sans nul doute en état mieux que tous autres de débiter ces instrumens aux prix les plus raisonnables et les prix réduits.
Ces prix sont établis comme suit : Le piano barré en forme de table à 6 ½  Octaves, en bois de palissandre et à mécaniques française et anglaise de ƒ 600 à ƒ 800 ; la même sorte, en bois d'acajou, de ƒ 500 à ƒ 800; le piano à six octaves, en palissandre et à table métallique de ƒ 300 à ƒ 500 ; la même sorte en bois d'acajou de ƒ 300 à ƒ 450 ; la deuxième sorte (moindre dimension) de 6 octaves, à table métallique de ƒ 250 à ƒ 300 ; idem, sans table métallique, de ƒ 200 à ƒ 250 le piano de 6 ½  Octaves, eu bois d'acajou massif, d'usage pour les Indes-Orientales, avec emballage de/650 à ƒ 800 ; la même sorte, à 6 octaves, de ƒ 550 à ƒ 700; le piano de cabine de ƒ 170 à 200; le piano en forme de secrétaire ou de chiffonnière de ƒ 500 à ƒ 650 et finalement le piano à queue, en palissandre ou en acajou, à mécaniques anglaise et française, de ƒ 900 à ƒ 1100. Ils ont en outre, l'honneur de prévenu leurs concitoyens qu'ils troquent aussi des vieux Pianos contre des neufs, et que l'on peut louer chez eux toutes sortes de Pianos. Ils se recommandent pour la réparation et l'accordement de Pianos et de toutes sortes d'instrumens. F. SCHRIMPF et J. E. BERGMANN, Fabricans de Pianos du Conservatoire Royal à La Haye."
Journal de la Haye, 04/02/1842, p. 4 (resources2.kb.nl)

"Door vertrek naar elders, UIT DE HAND TE KOOP eene 6 ½ octaafs PIANINO, brillant van meubel en welluidend van toon, voor de geringe som van ƒ 430 ; dezelve is binnen kort uit eene der fabrijken van Brussel ontvangen. Te bevragen op den Langer. Vijverberg, n°. 39, of in de Pianofabrijk van de heeren F. Schrimpf en Bergman." Dagblad van 's Gravenhage, 23/06/1845, p. 4 (resources2.kb.nl)

"[...] eene ingelegde Pianino, driesnarig, van zeven octaaf, uit de fabrijk van den heer Schrimpf." Dagblad van 's Gravenhage, 26/02/1851, p. 4 (resources2.kb.nl)

"TE KOOP : een vierkante PIANO, (Schrimpf) welluidend van toon en goed geconserveerd. — Te bevragen onder letter A., bij BOSHART & OSTHÖFF, Muziek- en Instrumenthandel, Hofstraat, 654." Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 19/04/1866, p. 4  (resources2.kb.nl) - Zie OSTHOFF.

INFO EXTRA

Piano ontdekt van een vergeten Haagse bouwer, in, Den Haag Centraal, vrijdag 16 mei 2014, p. 16

Exposantenlijst Delft, 1849 | Exposantenlijst Arnhem, 1852

 

 370, Kipstraat, wijk I, (*1827), 340, Tweede-Molstraat (*1828), 63, Burgwal, hoek van het Oog in het Zeil (*1832), 164, Lutherschen burgwal (*1834), 163, Paviljoensgracht (**1832)(*1837),  131, Groote Markt, op den hoek van de Gerbrandsstraat, wijk W (*1837)(***1837)(*1843)(*1844-45)(*1848)(*1850)(*1852)(*1853), 's Gravenhage (Den Haag)
SCHULZE Johann Franz Heinrich Wilhelm

(1804 - 1863)(³)

 

 

Pianino ca. 1838-39,
Sjoerd Wiersma Collectie,
Ijlst, Nederland

 

 

 

Pianino ca. 1838-39, Sjoerd Wiersma Collectie, Ijlst, Nederland

FAMILIE

 1 "Heden beviel van eene welgeschapene Dochter A. C. R. SCHULZE, geb. HILLEBRAND. Leeuwarden, den 21 Junij 1842." Leeuwarder Courant, 24/06/1842, p. 3

2 "Heden beviel van een welgeschapen Zoon A. C. R. SCHULZE, geb. Hillebrand. Leeuwarden, den 23 October 1843." Leeuwarder Courant, 31/10/1843, p. 3

3 "Heden beviel van eene welgeschapene Dochter A. C. R. SCHULZE, geb. HILLEBRAND. Leeuwarden, den 27 November 1846." Leeuwarder Courant, 01/12/1846, p. 2

4 "Heden beviel van eene welgeschapene Dochter, A. C. R. SCHULZE. geb. HILLEBRAND. Leeuwarden, den 21 Mei 1848." Leeuwarder Courant, 30/05/1848, p. 3

"Heden overleed ons geliefd jongst Kindje JOHANNA ADOLPHINA, 3 maanden oud. Leeuwarden den 28 Augustus 1848. H. SCHULZE. C. SCHULZE, geb. Hillebrand." Leeuwarder Courant, 05/09/1848, p. 3

5  "Familie en Bekenden gelieven deze als bijzondere kennisgeving aan te nemen. Heden beviel van eene welgeschapene Dochter A. C. R. SCHULZE geb. HILLEBRAND. Leeuwarden, den 10 Maart 1851." Leeuwarder Courant, 14/03/1851, p. 2

6  "Heden beviel van eene welgeschapene Dochter A. C. R. SCHULZE, geb, Hillebrand. Leeuwarden, den 11 October 1853." Leeuwarder Courant, 14/10/1853, p. 2 (resources2.kb.nl)

7  "Heden beviel van eene welgeschapene Dochter A. C. R. SCHULZE, geb. HILLEBRAND. Leeuwarden, den 2 Mei 1855." Leeuwarder Courant, 08/05/1855, p. 3 (resources2.kb.nl)

"Heden overleed, tot diepe droefheid van mij en mijne zes Kinderen, mijn Echtgenoot, de Heer JOHANN FRANZ HEINRICH WILHELM SCHULZE, na een smartelijk geduldig en langdurig lijden, in den ouderdom van bijna 59 jaren, in les en Fabriekant van Piano's alhier. Leeuwarden, Wed. H. SCHULZE, den 18 Februarij 1863. Hillebrand. De sedert 25 jaren gevestigde Fabriek van PIANO'S wordt onder dezelfde Firma gecontinueerd. Eenige algemeene kennisgeving." Leeuwarder Courant, 20/02/1863, p. 1

"Heden overleed ten mijnen huize mijne geliefde Behuwdzuster, Mejufvr. de Wed. ROTHSTEIN, geb. Schülze, in den ouderdom van 63 jaren, diep betreurd door mij en mijne Kinderen. Leeuwarden, Wed. H. SCHULZE, H. Junij 1863. geb. Hillebrand." Leeuwarder Courant, 19/06/1863, p. 7 (resources2.kb.nl)

"Eenige Kennisgeving aan Vrienden en Bekenden. Heden overleed zacht en kalm, na een smartelijk doch geduldig lijden, in den ouderdom van 26 jaren, mijn eenigen goliefden Zoon JOHANN HEINRICH, tot diepe droefheid van zijne Moeder en Zusters. Leeuwarden, Wed. H. SCHULZE, 16 November 1869.  HILLEBRAND." Leeuwarder Courant, 21/11/1869, p. 2 (resources2.kb.nl)

 "Heden overleed mijne geliefde jongste Dochter ANNA MARIA, in den jeugdigen leeftijd van ruim 19 jaren. Leeuwarden, 15 Maart 1876. Wed. H. SCHULZE, geb. HILLEBRAND." Leeuwarder Courant, 21/03/1875, p. 6 (resources2.kb.nl)

PIANONUMMERING

1000 in 1860 - "Te Leeuwarden is in de piano-fabriek van de heer Schulze het 20jarig bestaan dier fabriek en de afwerking van de aldaar vervaardigde 1000e piano of pianino feestelijk gevierd." Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant, 17/09/1860, p. 2 (resources3.kb.nl)

 1500 in 1872 - "In de piano-fabriek van den heer H. Schulze, alhier, opgericht in het jaar 1838, is dezer dagen de 1500ste piano vervaardigd. Het keurig versierde stuk werd onder het gejuich der werklieden aan de fabriek plechtig in het magazijn geplaatst, en daar vereerd met een bezoek van Burgemeester en Wethouders, die, na het instrument te hebben hooren bespelen, aan de vervaardigers hunne bijzondere ingenomenheid daarmede betuigden." De Standaard, 15/05/1872, p. 2 (resources3.kb.nl)

1845 - "Gedurende het verblijf van den beroemden Piano-Virtuoos Alexander Dreutchock in deze stad, heeft dezelve de piano-fabrijk van onzen stadgenoot H. Schülze bezocht, en zich met alle bijzonderheden in betrekking tot de inrigting, wijze van werken en zamenstelling doen bekend maken; vervolgens eenige afgewerkte piano's bespeeld, hetwelk gevolgd is geworden van de loffelijkste getuigenissen, zoo als geblijkt uit den hier volgenden brief, bij den heer SchuLze ontvangen : Herr SCHULZE ! Mit grossem Vergnügen und besonderem Interesse besah ich das aus Ihrer Fabrik hervorgegangene Piano droit, welches sich nicht allein durch elegantes Aüssere und sehr gute Spielart; sondern auch durch einen vollen, runden und gesangreichen Ton anszeichnet, und ich habe die feste Ueberzeugung, das dieses Instrument in der Danerhaftigkeit, so wie in jedem Detail, den besten Erard'schen, Eck'schcu und Englischen dieser Art Pianos fur Seite gestellt werden kann. Nehmen sie für Ihr edles Streben meinen schönsten Dank und denken sie zuweilen Ihres ergebenen, Leeuwarden 14 Februarij 1845. ALEXANDER DREIJSCHOCK." Leeuwarder Courant, 21/02/1845, p. 2 (resources2.kb.nl)

1849 - "[...] Hebben wij nu medegedeeld dat de Toonkunst alhier nog op een goeden voet staat, en is zulks verblijdend voor de ware liefhebbers en beoefenaars derzelve, niet minder mogen wij ons verheugen onder onze stadgen‘ooten iemand te tellen die, ofschoon niet als beoefenaar der Muzijk, evenwel als vervaardiger van instrumenten geen minder aans raak heeft op onze erkentelijkheid. Ik bedoel hiermee den Heer H. Schulze, Piano-fabrikant alhier, welke zijn roem door het vervaardigen van Pianino’s niet alleen in Nederland, maar zelfs buiten ’s lands heeft bevestigd. Met regt kan men zeggen dat hij onder de groote, bekende Piano-fabrikanten ontegenzeggelijk de eerste is, welke datgene bereikt heeft, waarnaar de solide spelers zoo lang verlangd hebben. Wanneer men eenige buitenlandsche Pianino’s onder de vingers neemt, zoo vindt men den aanslag te taai en onbevredigend, de speler vermoeit zich in hooge mate, en na al zijne krachten ingespannen te hebben, is hij eindelijk zoo afgemat dat hem de lust tot verder spelen vergaat; doorgaans zijn de hooge toonen te snerpend, te mager en te zwak, is de Bas daarentegen veel te sterk en te dof; deze gebreken heeft men niet te vreezen in de Pianino’s van Schulze en de speler behoeft zich daarom niet te vermoeijen, omdat het instrument hem alles aanbiedt wat hij tot zijne bevrediging verlangt. De kracht dezer Pianino‘s in alle octaven is bewonderenswaardig, de welklinkende, ronde toon is trotsch, de aanslag aangenaam en elastiek; daarbij zijn de mechaniek en bouworde van het instrument zeer solide en voor den duur berekend; kortom, deze Pianino’s verdienen in alle opzigten de grootste aanbeveling. Thalberg, Dreyschock, Kufferath, Baldenecker, Krause en meer andere groote kunstenaars hebben de schoonheid en deugdelijkheid dezer voortreffelijke instrumenten bevestigd. Met genoegen vernemen wij dan ook dat de Hr. Schulze een belangrijk debiet zijner instrumenten heeft, niet alleen in Holland, maar ook in Engeland, Duitschland, ja zelfs in Oost-Indië, en hij uit alle opgenoemde landen de beste getuigenissen ontvangt. Van harte wenschen wij dat de Hr. Schulze zoo voort mag gaan en zijn streven naar volmaaktheid blijven volhouden, (de kunst is en blijft toch onuitputtelijk en hoe meer de kunstenaar naar hooger streeft, zoo veel te grooter zijn zijne verdiensten), waardoor wij willen hopen dat de naam van Schulze eens eene Europesche vermaardheid als een Beethoven en Mozart verkrijgen." Caecilia : algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland, Volume 6, 1849, p. 79

1853 - "Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johann Franz Heinrich Wilhelm Schulze aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door overlegging der bewijsstukken , opgenoemd in art. 6 der wet tot uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28stenJulij 1850 (Staatsblad 11°. 44) , heeft doen blijken van het bezit der vereischten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet; Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze : Eeníg artikel. - De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan Johann Franz Heínrích Wilhelm Schulze, pianofabrikant, geboren te Berndorf (vorstendom Waldeck), wonende te Leeuwarden (provincie Friesland)." Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1853, p. 79

1856 - "BIJZONDER VERZOEK. De Ondergeteekenden, zich bijna gelijk schrijvende, verzoeken, dat op de Brieven, of stukken van anderen aard, geene uitgezonderd, aan hen gericht, Of voor hen bestemd, ter voorkoming verkeerde bezorging, worde vermeld hunne maatschappelijke betrekking. SCHULZE Fabriekant van Piano-Forto's. H. SCHULTZE, Commies, Chef ter Provinciale Griffie." Leeuwarder Courant, 08/08/1856, p. 4 (resources2.kb.nl)

1857 - "[...] Wij vernemen, dat de heer Wolowski [pianist], na een bezoek in de piano-fabriek van den heer Schulze, eene voor dien heer in hooge mate vleijende verklaring beeft afgelegd en zijne pianino's zelfs boven die van menige beroemde buitenlandsche fabriek heeft gesteld, — iets dat overigens ook reeds vroeger door zoo vele vermaarde piano-virtuozen was gedaan. Wij maken van het bovenstaande met te meer genoegen melding, omdat het hier een stadgenoot geldt, door wiens industrie bij voortduring aan een groot getal werklieden arbeid wordt verschaft." Leeuwarder Courant, 23/10/1857, p. 2 (resources2.kb.nl)

1860 - "In de piano-fabriek van den heer H. Schulze alhier werd gisteren een eigenaardig feest gevierd, en wel ter gelegenheid dat gedurende het 20 jarig bestaan dezer fabriek de duizendste piano of pianino was afgewerkt. Het 40-tal knechten, waaronder meer dan één, die al dien tijd in deze dienst heeft verkeerd, werd door den heer Schulze op zeer onbekrompen wijze onthaald, en zij vermaakten zich tot laat in den avond op gepaste en vrolijke wijze. Daarbij werd menige feestdronk, in wel eenvoudige, doch niettemin regt hartelijke taal, uitgebragt op den geachten industrieel, die sedert zoovele jaren aan menige nijvere hand werk verschaft en wiens voortreffelijk fabriekaat door de eerste pianisten, zooals Thalberg, Litolff, Dreyschock, Baldenecker enz, als om strijd is geroemd, en dan ook zoowel in Nederland als in onze Overzeesche bezittingen en elders steeds zooveel aftrek geniet. Een blyk van belangstelling in deze gebeurtenis ontving de heer Schulze o. a. van de kamer van koophandel en fabrieken, die eene deputatie naar hem afvaardigde, om hem bij monde van haren voorzitter, den heer R. Bloembergen, te feliciteren, door wien vervolgens ook ook de gezamenlijke knechten werden toegesproken." Leeuwarder Courant, 14/09/1860, p. 1 (resources2.kb.nl)

1957 - "De pianofabriek Heinrich Schulze te Leeuwarden Industrie met mogelijkheden (helft vorige eeuw) verdween uit onze stad. Nog op de huidige dag vinden wij hier en daar oude Schulzepiano's staan: betrekkelijk kleine instrumenten, meestal in mahonie- of palissanderhouten kast, vaak nog voorzien van kaarsenluchters en in hun tegenwoordige staat meestal, uit muzikaal oogpunt bezien in vrij droevige toestand.

Een Schulze-piano, die tot op de dag van vandaag in Leeuwarden gebleven is.

Deze instrumenten missen namelijk een stalen raam als steun voor de klankbodem: de trekkracht van de snaren moet derhalve geheel opgevangen worden door een houtkonstruktie, die wel sterk gebouwd is — het slopen van dit instrument kost meestal nog heel wat moeite — maar dat toch in de loop van bijna een eeuw aan de druk heeft meegegeven. Gevolg hiervan is, dat van sommige van deze piano's de klankbodem „schelf" (scheluw) geworden is en dat alle nog levende instrumenten van een hele toon tot een kwint te laag staan! En weer opstemmen is onmogelijk : het zou ruïneuze gevolgen hebben! In oude jaargangen van de Leeuwarder Courant en op het Stedelijk Archief van Leeuwarden vonden wij enkele bijzonderheden omtrent deze Leeuwarder pianofabriek en zijn eigenaar. Johann Friedrich Heinrich Wilhelm Schulze, in de wandeling Heinrich genoemd, geboren in 1804 te Berndorf in het vorstendom Waldeck, vestigde zich in 1839 als pianomaker te Leeuwarden. Zijn eerste werkplaats vond hij in de Bagijnestraat 68, op de hoek van de Bagijnesteeg, in de leegstaande orgelmakerij van Willem van Gruisen, die juist dat jaar de stad verlaten had. Schulze vond een gezellig tehuis bij de ex-orgelbouwer, nu spiegel- en meubelmaker J. A. Hillebrand, wiens zaak gevestigd was op het Waagplein (Nieuwestad) in een van de panden, waar thans V. en D. zetelt. In hoeverre er verband gezocht moet worden tussen werkplaats en kosthuis, willen wij in het midden laten, belangrijker voor Schulze was, dat hij in zijn kosthuis ook aantrof de dochter des huizes, de in 1816 geboren Anna Christina. De romance laat zich gemakkelijk raden : op 8 september 1841 trad het jonge paar in het huwelijk en ging wonen bij of boven de zaak in de Bagijnestraat. Hofleverancier.

Het merk van de Schulze-piano. Met trots wordt de hofleverantie vermeld.

- De pianofabrikage liep toen blijfbaar al heel vlot, immers, twee dagen voor zijn huwelijk verwierf Schulze het predikaat „hofleverancier", met vergunning, het koninklijk wapen te voeren. Zou de kunstzinnige prinses Sophia, die in 1839 getrouwd was met kroonprins Willem, de latere koning Willem II, een van zijn piano's betrokken hebben? We weten het niet, maar de instrumenten waren er in elk geval goed genoeg voor. Dat bewijst de zilveren medaille, die Schulze in 1844 verwierf tijdens de grote tentoonstelling van Kunst en Nijverheid, in juli van dat jaar te Leeuwarden gehouden. Dat verklaarde ook de bekende Tsjechische pianist Alexandre Dreyschock, (1819—1863), die tijdens een concertreis Leeuwarden aandeed en hier op een eigen, meegebrachte piano van Eck en Lefèbre te Keulen een recital gaf. De 14e februari bezocht hij de fabriek van Schulze, onderzocht en bespeelde de piano's en gaf toen de volgende verklaring af: „...das dieses Instrument in der Dauerhaftigkeit, so wie in jedem Détail, den besten Erard'schen, Eck'schen und Englischen dieser Art Piano's zur seile gestellt werden kan." Een soortgelijke verklaring kwam in februari 1847 van de beroemde Sigmund Thalberg, de grote rivaal van Franz Liszt, die eveneens bij gelegenheid van een concert te Leeuwarden de Schulze-fabriek bezocht. " ... sehr befriedigt. Diese Klaviere vereinigen sehr viel Kraft mit grosser Gleichheit des Anschlages und sind den Englischen gleich zu stellen, wenn nicht vor zu ziehen." De Engelse piano's waar beide meesters op duiden, zijn zeer waarschijnlijk die van Broadwood (thans Broadwood ] and Sons), die gedurende de 19e eeuw grote opgang maakten en tegenwoordig nog tot de beste merken behoren. Of Schulze ooit tot het bouwen van een vleugel is gekomen, werd ons niet duidelijk. Er is er bij hem wel op aangedrongen! In de bespreking van een concert van P. Wedemeyer op 6 februari 1857 werd door de recensent de heer Schulze aangeraden, eens een vleugelpiano te fabriceren „Niet, dat zijn piano's niet goed zijn : ze worden zelfs geprefereerd boven de Franse. Maar een vleugel geeft meer effect". En toen een paar weken later de pianist Henri Litolff, de bekende stichter van de grote uitgeversfirma Litolff, een recital gaf op een vleugel, hem door een liefhebber ter beschikking gesteld, stelde de recensent zijn opmerking bijna in de vorm van een eis : „Wij herhalen onze wens, op de concerten voortaan een vleugel in plaats van een piano te zien."
Feest. - In september 1860 was het feest bij de Schulzes : de fabriek, die ruim twintig jaar bestaan had, leverde de dertiende van de maand zijn duizendste piano af. Velen kwamen gelukwensen, o.a, de voorzitter van de Kamer van Koophandel, de heer R. Bloembergen. In het betreffende krantenberichtje lezen we bovendien nog, dat de fabriek veertig man aan het werk had: voor die tijd een vrij aardig bedrijf. Van feest naar droefheid is in het leven vaak maar een stap: midden in de periode van opgang kwam de leider van het bedrijf, de oprichter der zaak, na een langdurig ziekbed te overlijden, achterlatende zijn 47-jarige vrouw en ruim twintigjarige zoon Johan Heinrich. Wie echter zou menen, dat dit overlijden het einde van de zaak zou betekenen, had buiten de flinke weduwe gerekend. Nog in de overlijdensadvertentie maakte zij bekend, dat de zaak op dezelfde voet gecontinueerd zou worden! De zaak, die juist een jaar tevoren was overgeplaatst van de Bagijnestraat naar de Nieuwestad, aan het Waagplein in de voormalige spiegel- en meubelmakerij Hille
brand. Men bleef hier overigens slechts kort: het bedrijf eiste meer ruimte en grotere inrichting. Deze werd gevonden in de Grote Kerkstraat, waar op de hoek van de Pijlsteeg in 1866 een woonhuis met daarachter liggende werkplaats, die tot de Perkstraat reikte, gekocht werd. Hier heeft de firma nog een tiental jaren van grote bloei beleefd. Telkens weer treffen in de L. Crt. de grote advertenties, waarin „schone collecties nieuwe pianino's worden aangekondigd, „voorzien van de nieuwste constructies." Deze laatste bijvoeging zal betrekking hebben op een verbetering in de hamermechaniek. In de oudere Schulze-piano's namelijk zijn de hamers niet alle op een apart asje gemonteerd, maar vinden wij meerdere tezamen op één as staan. Bij reparatie levert dit niet onaanzienlijke moeilijkheden op, waarin dus in een latere periode voorzien werd.
Opheffing. - De weduwe had inmiddels de tweede grote slag in haar leven geïnkasseerd: in 1869, de zestiende november, overleed ook haar [enige] zoon, nauwelijks 28 [eigenlijk 26] jaar oud. [ze had ook nog 6 dochters waarvan er eentje reeds vroeg, en de jongste in 1875 sterft] Nog hield de flinke vrouw het vol, maar tenslotte werd het bedrijf ook haar te machtig. In de Couranten van augustus 1880 vinden wij enige malen aangekondigd de opheffing der zaak per 1 oktober en een totale - echte! - uitverkoop van alle nog aanwezige stukken. De 29e december van het zelfde jaar vond de publieke verkoop plaats van herenhuis en fabriek; in april 1881 vertrok de weduwe naar Eist (O.B.), waar zij haar laatste levensjaren gesleten heeft. Aldus verdween uit onze stad een industrie, waarin toch wel grote mogelijkheden gezeten hadden, wanneer de leiding op tijd het roer gewend had en de nodige vernieuwingen had ingevoerd. De Schulze-fabriek echter heeft zich bepaald bij wat er nu eenmaal was: haar piano's kregen geen onderdemping, bleven rechtsnarig en moesten tot het laatst het stalen raam blijven ontberen. In hun tijd waren het uitstekende instrumenten, maar de grote buitenlandse fabrieken maakten later betere en Schulze kon op den duur de concurrentie niet volhouden. Th. Tambooij. "
Leeuwarder Courant, 28/03/1957, p. 13
(resources3.kb.nl)

BRAND

1851 - "LEEUWARDEN, 1 Sept. In den afgeloopen nacht had alhier eene gebeurtenis plaats, die van denoodlottigste gevolgen had kunnen zijn. Een van de bewoners der piano-fabriek van den Heer Schultze, in de groote Kerkstraat, in het midden van den nacht wakker wordende, bemerkt, dat de groote werkzaal verlicht is. Oogenblikkelijk aan brand denkende, begeeft hij zich naar de zaal en ontwaart eene bijeengezamelde massa spaanders, in volle vlam staande, die zich ook reeds aan eenige stukken van den grooten voorraad hout had medegedeeld. Het gelukte hem, na eenige inspanning, den brand meester te worden, doch voelde zich eensklaps door een hem onbekend manspersoon aangegrepen, die hem met een beitel eenige wonden toebrengt, met de bedreiging eerst hem en dan de overige bewoners te zullen vermoorden. In de duisternis volgt daarop eene worsteling, waarbij de aangevallene eindelijk den booswicht den beitel ontrukt en hem daarmede eene wonde toebrengt. Deze zich ontwapend gevoelende, neemt de vlugt, door eene opening in het raam gemaakt die hem, zonder twijfel, ook den toegang tot de zaal had verschaft, zonder dat het den aangevallene mogt gelukken hem tegen te houden. Onmiddellijk en later gedurende den geheelen dag werdendoor de policie! ijverige nasporingen gedaan om den onverlaat te ontdekken, welke echter voor alsnog vruchteloos zijn geweest. De gewonde die zich onder genees- en heelkundige behandeling bevindt, verkeert gelukkiglyk op dit oogenblik buiten gevaar. Men verdiept zich in gissingen wat aanleiding tot deze gruweldaad, die in zoovele opzigten onberekenbare gevolgen na zich had kunnen slepen, heeft kunnen geven." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 04/09/1851, p. 2

"De commissaris van politie te Leeuwarden heeft eene belooning van ƒ 100 uitgeloofd, aan hen die genoegzame aanwijzingen kunnen geven tot het uitvinden van den persoon die, in den vroegen morgen van den 1sten dezer, den brand in de pianofabriek van den heer Schulze aldaar uit kwaadwilligheid gesticht heeft."  Bredasche Courant, 11/09/1851, p. 3 (resources2.kb.nl)

"H. SCHULZE, Fabrikant van PIANO-FORTO'S, maakt aan zijne geëerde Stad- en Landgenooten bekend, dat zijn Magazijn verplaatst is van de Kerkstraat naar de Nieuwe stad tegenover de Waag, letter D, no. 143; is voorzien van eene fraaije collectie PIANINO'S, als ook gebruikte vierkante PIANO'S, — voorts van STRIJK- en BLAAS-INSTRUMENTEN, MUZIJK en SNAREN, alles tot billijke prijzen. Houdt zich in ieders gunst minzaam aanbevolen."  Leeuwarder Courant, 02/05/1856, p. 4 (resources2.kb.nl)

 

 

'Pianomaker' ca. 1838-80

Geboren te Bernhof, Waldeck (Duitsland) in 1804 (³)

Huis gesticht in 1838 in de verlaten werkplaats van VAN GRUISEN, samen met HILLEBRAND :

SCHULZE & HILLEBRAND van (*1838) tot (**1841), zie ook HILLEBRAND, want eerst associé werd deze laatste werd sinds 1841 ook nog zijn schoonvader.

1841 - "Ondergeteekenden JAN ADOLF HILLEBRAND, Spiegel- en meubelmaker, en HEINRICH SCHULZE, Piano Fortomaker, beide te Leeuwarden, maken bekend, dat het Vennootschap, tot het maken en verkoopen van Piano Forto's, door hun opgerigt onder de firma SCHULZE en HILLEBRAND bij onderhandsch contract dd. 22 Junij 1838, sedert den 19 Julij 1841 is ontbonden, blijkens contract, daarvan op dien datum verteekend, zijnde de vennoot SCHULZE; uitsluitend met de liquidatie en vereffening der firma belast. J. A. HILLEBRAND.  H. SCHULZE.
V
olgens bovenstaande Advertentie maakt de Ondergeteekende aan het geëerd Publiek bekend, dat zijn FABRIJK en MAGAZIJN van PIANO FORTOS is gevestigd in de Groote Hoogstraat, letter H, no. 124. Hij vervaardigt en zijn bij hem te bekomen alle soorten van Piano Forto's, naar de eerste nieuwste en duurzaamste Instructie, zoo als : Opstaande stukken klein formaat :
Groote Fleugel Piano 61 Octaaf 3 snarig 
Vierkante dito 6 1\2 en 6 Octaaf 3 en 2 snarig . . .
Vierkante dito 6 Octaaf 2 snarig I
Om te transporteren 3 halve toonen hooger en lager .
Piano's Vertiaux 61 en 6 Octaaf 3en 2 snarig . . .
Piano's Vertiaux 6 Octaaf 2 snarig
Zonder en met transporteren 3 halve toonen hooger en lager
Piano's met Piano expression 6 Octaaf 2 snarig . .
de beide door een Klavier bespeeld
Piano Cabinet 6 ½ en 6 Octaaf 3 en 2 snarig .... .
Ruilt ook oude Piano's tegen nieuwe in en repareert alle soorten. Houdt zich vriendelijk in ieders gunst en recommandatie aanbevolen, en blijft verantwoordelijk voor zijne gemaakte Instrumenten. Leeuwarden, den 12 Augustus 1841. H. SCHULZE." Leeuwarder Courant, 13/08/1841, p. 4

1841 - "LEEUWARDEN, den 6 September. Bij besluit van Z. M. den Koning, is dezer dagen de heer J. F. H. W. Schulze, piano fabrikant binnen deze stad, benoemt tot hofleverancier, en tevens met de vergunning het koninklijk wapen te voeren." Leeuwarder Courant, 07/09/1841, p. 2

1841 - Hij trouwt met de dochter van HILLEBRAND, nl. Anna Christina Regina HILLEBRAND op 08/09/1841.

1852 - "De Orgelmakerijen en Pianofabrieken in N.-Brabant; zij maakten veel opgang. Te Utrecht was 1 orgelmakerij. In het verslag van Friesland wordt het fabrikaat der pianofabriek van den Heer Schultze [sic] te Leeuwarden zeer geroemd." Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje voor..., Volume 4, 1852, p. 98

1853 - "Ontwerp van Wet tot naturalisatie van J. F. H. W. Schulze, te Leeuwarden. Wij Willem III, enz. Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johann Franz Heinrich Wilhelm Schulze aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850 (Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet. Zoo is het, dat Wij ‚ den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze : Eenig artikel. De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan Johann Franz Heinrích Wilhelm Schulze, pianofabrikant, geboren te Berndorf (vorstendom Waldeck), wonende te Leeuwarden (provincie Friesland). Memorie van Toelichting. De ambtsberigten, door de Regering ingewonnen ten aanzien van het verzoek om naturalisatie va, Johann Franz Heinrich Wilhelm Schulze, geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wetsvoordracht aan te bevelen. De Minister van Justitie. D. Donker Curtius." Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Volume 7, 1853, p. 17

1863 - "Voor de vele bewijzen van deelneming, mij betoond bij het overlijden van mijn dierbaren Echtgenoot, den Heer JOHANN FRANZ HEINRICH WILHELM SCHULZE. betuig ik, bij dezen, zoowel buiten als binnen de stad. Mijnen onregten dank. Leeuwarden. Wed. H. SCHULZE, den 13 Maart 1863. geb. Hillebrand." Leeuwarder Courant, 13/03/1863, p. 7 (resources2.kb.nl)

Weduwe H. SCHULZE (*1863)(**1867)(*1871)(**1880)

1863 - "De Ondergeteekende maakt bekend dat de FABRIEK van PIANO'S, van H. SCHULZE, te Leeuwarden, met behulp van haren Zoon wordt voortgezet. Dezelve is ingerigt op groote schaal, en werkende naar de nieuwste en beste methodes van den jongsten tijd, levert bij voortduring de schoonste PIANINO'S op tegen zeer matig gestelde prijzen. Deze Instrumenten munten vooral uit door hunne kracht, zangerigheid, rondheid en egaliteit van toon, vollen Bas en aangenaam helderen Discant, en zijn buitengewoon geschikt tot het voortbrengen van de fijnste nuancering, waartoe een zuivere en uiterst vlugge aanslag nog veel bijdraagt. Garantie van soliditeit, ook bij verzending naar Indië, wordt verstrekt. Voorts zijn in het Magazijn van tijd tot tijd bespeelde PIANINO'S tot zeer lage prijzen voorhanden en ook PIANINO'S In huur te bekomen, terwijl er mede te verkrijgen zijn BLAAS- en STRIJKINSTRUMENTEN en MUZIJK in de ruimste keuze. (4053) Leeuwarden, Wed. H. SCHULZE, den 25 Maart 1863. geb. Hillebrand." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26/03/1863, p. 4 (resources2.kb.nl)

1880 - "H. SCHULZE, Koninklijk Holleverancier,  Fabriek van Piano's, LEEUWARDEN. Ondergeteekende heeft de eer te berigten, dat zij haar FABRIEK alhier opheft en mitsdien de daar voorhanden nieuwe en in huur geweest zijnde PIANINO'S, doch meerendeels uitmuntende Stukken, alle wenscht OP TE RUIMEN. Zij, die van deze gelegenheid willen profiteren, kunnen in haar Magazijn tot zeer matige prijzen thans teregt. Wed. H. SCHULZE." Leeuwarder Courant, 08/10/1880, p. 8 (resources2.kb.nl)

1880 - "VERKOOP. Heerenhuizinge met Tuin, Pianofabriek enz. TE LEEUWARDEN, Mr. HORAT. ALBARDA en A. OTTEMA, Notarissen te Leeuwarden, zullen op Woensdag 15 December 1880, des avonds 6 uur, bij de Wed. H. Looijenga, aan de Zuiderstraat te Leeuwarden, provisioneel verkoopen : 1. Eene ruime en hechte HEERENHUIZINGE, gekwoteerd no. 63, met Erf, Binnenplaats en fraai gelegen Tuin, aan de Groote Kerkstraat te Leeuwarden, door Mevrouw de Wed. H. Schulze als eigenares bewoond en gebruikt wordende, kadastraal bekend ter grootte van 4 roede 70 el, waarvan echter een klein gedeelte bij het volgende perceel gevoegd wordt. 2. Een voor weinige jaren veel vertimmerd en verbeterd GEBOUW, gekwoteerd no. 28, met Erf en Plaats, achter het vorige perceel, aan de Perkstraat en Pijlsteeg te Leeuwarden, bestaande in eene Pianofabriek met Magazijn, Kantoor, Stalling en Wagenhuis, ruime Zolders enz., kadastraal groot 3 roede 60 el, waarbij komt een gedeelte van perceel 1, alles thans bij Mevrouw de Wed. H. Schulze in eigen gebruik en te veilen in 4 gedeelten. 3. Een HUIS met BOVENWONING, gekwoteerd no. 30, naast perceel 2, aan de Perkstraat te Leeuwarden, groot 20 el, beneden bij de Wed. Westerwal in huur. 4. Eene WONING c. a., no. 8, aan de andere zijde van perceel 2, aan de Pijlsteeg te Leeuwarden, groot 15 el, door H. Schaefer bewoond. Alle perceelen te aanvaarden 12 Mei 1881 en te bezigtigen op de verkoopdagen, van des middags 12 tot des nam. 3 uur, op vertoon van toegangkaartjes, verkrijgbaar ten kantore van de Notarissen." Leeuwarder Courant, 03/12/1880, p. 3 (resources2.kb.nl)

Einde : 1880

LEEUWARDEN - "Schulze, pianomaker te Leeuwarden : No. 465. Een pianino van 7 octaaf (verbeterde constructie).
No. 466. Een dito van 6¾ octaaf. Deze twee pianino's doen den fabrijkant en zijne fabrijk alle eer aan, en beantwoorden aan de gunstige getuigenissen, in der tijd door Thalberg, Dreyschock en andere virtuosen van de pianino's der Leeuwarder piano-fabrijk gegeven.
No. 465, een pianino van 7 octaaf (verbeterde constructie), driesnarig, is een degelijk stuk, dat den toets des onderzoeks kan doorstaan, en 't welk wij gelijk durven stellen met de stukken van Erard, Pleijel, Broadwood en anderen. Wij vorderen in een goed pianino :
. ligtheid en elasticiteit van aanslag; 2°. gelijkheid, egaliteit van toon, zoodat men niet kan bespeuren van 't eene octaaf in het andere overtegaan, en alle toonen, geïsoleerd aangeslagen, eene gelijke volheid en rondheid behouden; 3°. eenen vollen zachten klank, zoowel in het gedempt als aangehouden accoord; 4°. harmonie, repetitie, in elkander rolling van de toonen der accoorden, die vooral moet uitkomen bij zangrijke melodiën. 5°. gelijke welluidendheid in iederen toon-aard; 6°. zuiverheid bij het bespelen van ééne snaar, zoodat deze snaar geheel geïsoleerd blijft en men geene bijgeluiden hoort. Al deze vereischten bevinden zich in dit pianino, waarvan wij de meerdere volmaaktheid verschuldigd zyn aan de verbeterde constructie der mechaniek. Is dit pianino nu reeds krachtig van toon, het zal, zes maanden lang dagelijks bespeeld geworden, eene kracht ontwikkelen, welke met die van vleugels kan wedijveren.
No. 466, een pianino van 6¾ octaaf, tweesnarig, is een lief stukje, dat, hoewel in degelijkheid met no. 465 niet gelijk staande, toch, wanneer wij den prijs (nog geen ƒ 300) in aanmerking nemen, vele verdiensten heeft, zoodat het met alle binnen- en buitenlandsche stukken van die grootte en soort kan wedijveren. Beide stukken zijn zoowel in- als uitwendig net, sierlijk en eenvoudig afgewerkt." Leeuwarder Courant, 03/11/1854, p. 30
(resources2.kb.nl) - Algemeen verslag en beoordeling van de voorwerpen, ingezonden op de tentoonstelling van Friesche Nijverheid en kunst, gehouden te Leeuwarden in de maand julij 1854, p. 21

AMSTERDAM - "[...] en twee pianos van H. Schültze, te Leeuwarden, waarvoor aan dezen de bronzen medaille is toegekend." Nieuw Amsterdamsch Handels- en effectenblad, 19/09/1860, p. 1 (resources2.kb.nl)

ROTTERDAM - "Bronzen médaille met diploma, aan: [...] wed. H. Schulze aldaar, voor pianino's; [...]" Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22/11/1864, p. 2 (resources2.kb.nl)

"Avis important. Les soussignés facteurs de PIANOS à La Haye, ayant appris que, par suite de fausses informations, le public croit assez généralement que leurs Pianos se vendent plus cher que les bons instrumens d'autres facteurs, prennent la liberté de désabuser leurs concitoyens en faisant suivre le prix courant des Pianos de leur fabrique. Comme ils sont les propres facteurs des Pianos qu'ils vendent, ils sont sans nul doute en état, mieux que tous autres, de débiter ces instrumens aux prix les plus raisonnables et les plus réduits. Ces prix sont établis comme suit : Le piano carré en forme de table à 6 1 2octaves, en bois de palissandre et à mécaniques française et anglaise de ƒ 600 à j 800 ; la même sorte, en bois d'acajou, de ƒ 500 à ƒ 800 ; le piano a six octaves, en palissandre et à table métallique, de ƒ 300 à ƒ 500 à la même sorte en bois d'acajou, de ƒ 300 à ƒ 450 ; la deuxième sorte (moindre dimension) de 6 octaves, à table métallique de ƒ 250 à ƒ 300 ; idem, sans table métallique, de ƒ 200 à ƒ 250; le piano de 6 ½ Octaves, en bois d'acajou massif, d'usage pour les Indes-Orientales, avec emballage de ƒ 650 à ƒ 800; la même sorte, à 6 octaves, de ƒ 550 à ƒ 700 ; le piano de cabine de ƒ 170 à ƒ 200; le piano en forme de secrétaire ou de chiffonnière de ƒ 500 à ƒ 650 finalement le piano à queue, eu palissandre ou en acajou, à mécaniques anglaise et française, de ƒ 900 à ƒ 1100. Ils ont, en outre, l'honneur de prévenir leurs concitoyens qu'ils troquent aussi des vieux Pianos contre des neufs, et que l'on peut louer chez eux toutes' sortes de Pianos. Ils se recommandent pour la réparation et l'accordement de Pianos et de toutes sortes d'instrumens. F. SCHRIMPF et J. E. BERGMANN, Fabricant de Pianos du Conservatoire Roy al à La Haye." Journal de la Haye, 06/01/1842, p. 4 (resources2.kb.nl)

"De Ondergeteekende maakt aan zijne geëerde Stad- en Landgenooten bekend, dat in zijne Fabrijk vervaardigd worden de navolgende PIANO FORTO'S, naar de nieuwste en duurzaamste constructie, blijvende hij vijfjaren voor derzelver deugdzaamheid verantwoordelijk.

Nieuw groot model. Opstaand formaat.
1. Piano Vertical van 6¾ octaaf 3 snarig met koperen Hamerlijst en Metaliken Zangbodem ; deze stukken hebben een ronden vollen Zangrijken toon en ligte vlugge speelaard, kunnen in plaats Flugel Piano's gebruikt worden en nemen veel weiniger plaats in dan kleine vierkante Piano's ; de prijs is ƒ 600. Klein model.

Opstaand formaat.
2. Piano Vertical 6 octaaf in Bas 2 en in Discant 3 snarig met koperen Hamerlijst; ƒ 430.

Groot model. Opstaand formaat.
3. Pianino 6¾ octaaf 3 snarig met koperen Hamerlijst en ijzeren Plaat; ƒ 550.

Klein model. Opstaand formaat.
4. Pianino 6 octaaf 2 snarig met koperen Hamerlijst; ƒ 380 tot ƒ 400.

5. Vierkante Piano's 6¾ octaaf niet koperen Hamerlijst, de Mechaniek naar de nieuwste Engelsche constructie en Metaliken Zangbodem met Xpoten; ƒ 380.

6. Vierkante Piano's 6 octaaf met poten ; ƒ 280 tot ƒ 300.
Verhuurt ook Piano's, ruilt oude tegen nieuwe aan en repareert alle soorten, zoo ook worden de Piano's in stemming onderhouden per abonnement of per stemming, daarin is begrepen het onderhoud van een Piano, zoo als Snaren breken en als er iets in het Mechaniek werk staan blijft; beveelt zich in ieders gunst en recommandatie minzaam aan. H. SCHULZE, Groote Kerkstraat te Leeuwarden." Leeuwarder Courant, 14/05/1847, p. 6
(resources2.kb.nl)

"H. SCHULZE. Fabriekant van PIANO'S, te Leeuwarden, heeft de Eer te berigten, dat hij een MAGAZlJN VAN PIANINO'S te Amsterdam heeft gevestigd, ten Huize van den Heer S. RAPPEL, op de Prinsengracht, over het Molenpad, N. 673, aldaar. Hij noodigt het geëerde Publiek beleefdelijk uit, zyne daar geplaatste INSTRUMENTEN, voor welker deugdelijkheid hij jaren lang instaat, te komen bezigtigen en onderzoeken; waarvan in der tyd, toen zyne Fabriek nog geenszins de tegenwoordige hoogte had bereikt, reeds door een DREYSCHOCK on een THALBERG het volgende werd gezegd: Herr Schulze !Mit grossem Vergnügen und besonderm Interesse besah ich das aus Ihrer Fabrik hervorgegangene Piano-droit welches sich nicht allein durch elegantes. Aüssere und sehr gute Spielart sondern auch durch einen vollen, runden und gesangreichen Ton, auszeichnet, und ich habe die feste Üeberzeugung das, dieses Instrument in der Dauerhaftigkeit so wie in jedem Détail, den besten Erard'schen, Eck sehen und Englischen dieser Art Piano's zur Seite gestellt werden kann.  Nehmen sie für Ihr edeles Streben meinen schonsten Dank und_denken sie zuweilen ihrem ergebenen (get.) Alexander Dreyschock, Leeuwarden, 14 februar 1845 .   -  Ich habe die Instrumente des Herrn SCHULZE versucht und warin jeder Hinsicht sehr befriedigt. Diese Klaviere vereinigen sehr viel Kraft, mit grosser Gleichheit des Anschlags und sind den Englischen ganz gleich zu stellen, wenn nicht vorzuziehen. Auch halten sie die Stimmung auf eine ausgezeichnete Art. Es gereicht mir zum gröstten Vergnügen dies hiemit zu bestätigen. (get.) S. THALBERG Leeuwarden, 16 Februar 1847." (10088)" Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 23/06/1851, p. 2  (resources2.kb.nl) - Kijk bij RAPPEL, te Amsterdam.

"H. SCHÜLZE, Fabrijkant van Piano-forto's, HOFLEVERANCIER VAN Z. M. DEN KONING DER NEDERLANDEN, maakt aan zijne geëerde Stad- en Landgenooten bekend, dat zijn Magazijn voorzien is van onderscheidene soorten van PIANINO'S, van 7 en 6¾ Octaaf, van beneden de ƒ 800 en hooger. Deze stukken waarvan reeds verscheidene ten gevolge van bestelling naar Frankrijk, Engeland en Duitschland verzonden zijn, hebben een ronden, vollen, zangrijken en krachtigen toon, zijn naar de nieuwste en duurzaamste constructie vervaardigd en volkomen bestand niet alleen tegen ons vochtig klimaat, maar ook togen de verzengende hitte van onze Oost- en West-Indische bezittingen en voor welke alle de Fabrijkant verscheidene jaren verantwoordelijk blijft. Hij ruilt ook oude Piano's tegen nieuwe in, terwijl er ook bij hem gelegenheid is om Piano's te huren. Ook zijn bij hem voorhanden eenige halfsleten vierkante 6 Octaafs-Piano's voor ƒ 60 en lagere prijzen. Voorts zijn in zijn Magazijn to bekomen alle soorten van STRIJK - en BLAASINSTRUMENTEN, uit eene der eerste fabrijken ; alle soorten van SNAREN, zoowel de echt Romeinsche als andere tot zeer matige prijzen, alsmede klassieke en gemakkelijke MUZIJK voor Piano, ZANG en alle INSTRUMENTEN. Hij houdt zich in ieders gunst en recommandatie minzaam aanbevolen. Zijn Magazijn is te Leeuwarden, Groote Kerkstraat, letter I, no. 120, juist tegenover de kleine Hoogstraat en te Amsterdam, Kalverstraat, letter E, no. 34 over de St, Luciesteeg." Leeuwarder Courant, 22/07/1853, p. 4 (resources2.kb.nl)

"HET PIANO-FORTE-MAGAZIJN van H. SCHULZE, Kalverstraat, hoek van de Duifjessteeg, is thans weder ruim voorzien van onderscheiden soorten van PIANINO'S (uit zyne Fabriek te Leeuwarden), welke zich door hechtheid en sierlijkheid van bouw, elasticiteit van aanslag, toon en door bilijkheid van prijs onderscheiden. Zes Jaren wordt er voor de deugdelijkheid der Instrumenten ingestaan. Er worden ook BESPEELDE PIANO'S en PIANINO'S in Ruiling aangenomen en te Huur gegeven. Amsterdam, 13 September 1855." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 18/09/1855, p. 5 (resources2.kb.nl)

"BIJ H. SCHULZE, FABRIEKANT VAN PIANO' S, tegen over de Waag, letter D, no. 148, te Leeuwarden, zijn tegenwoordig voorhanden gebruikte PIANINO'S van 6¾ octaaf, sterk van toon, zoo goed als nieuw, voor ƒ 215, en nieuwe PIANINO'S voor ƒ 280 en hooger." Leeuwarder Courant, 18/07/1856, p. 4 (resources2.kb.nl)

"H. SCHULZE. FABRIEK VAN PIANO FORTO'S. Hofleverancier van Z. M. den Koning der Nederlanden TE LEEUWARDEN. Ondergeteekende maakt aan hare geëerde stad- en Landgenooten bekend, dat haar MAGAZIJN thans ruim voorzien is van verschillende soorten NIEUWE PIANINO'S, vv elke zich niet alleen onderscheiden door volle, zangrijke, krachtige toonen, ligte repeterenden speelaard en fijne bewerking, maar ook door duurzame constructie bewerkt voor dit climaat en bestand voor den sterkste Speler. Doordien de Pianino's nog voortdurend fabrykmatig pp groote schaal bewerkt worden, kunnen prijs en kwaliteit tegen het Buitenland goed concurreren. Voor de deugd wordt jaren lang geguarandeerd. Voorhanden bespeelde PIANINO'S en PIANO'S; er worden oude tegen nieuwe aangeruild, en zijn ten allen tijde NIEUWE PIANINO'S IN HUUR te bekomen. Wed. H. SCHULZE." Leeuwarder Courant, 07/03/1871, p. 4 (resources2.kb.nl)

"H. SCHULZE. - Fabriek van Piano Forto's, Koninklijke Hofleverancier, Leeuwarden. In de bovengenoemde Fabriek worden voortdurend op groote schaal vervaardigd Pianino's, naar de nieuwste constructie, in onderscheidene soorten. Deze Instrumenten onderscheiden zich niet alleen door fijne bewerking, krachtvolle zangrijke toonen, ligten repeterenden speelaard, waarop men de fijnste nuances kan voortbrengen en voor den sterksten speler bestaanbaar zijn, maar ook om dezelfde soliditeit en laag gestelde fabrieksprijzen; doordien men uit de eerste hand koopt, is men vrij van Magazijnkosten, inkomende regten, vrachten etc. te betalen. In het magazijn op heden voorhanden eene rijke collectie PIANINO'S, met jaren lange garantie. Voortdurend worden oude piano's in ruil aangenomen en zijn ten allen tijde PIANINO'S in huur te bekomen." Leeuwarder courant, 11/04/1873, p. 1 (Delpher.nl)

"H. SCHULZE - Fabriek van Piano Forto's Koninklyke Hofleverancier, LEEUWARDEN. In het Magazijn op heden voorhanden : Eene fraaije collectie PIANINO'S derscheidene soorten, naar de nieuwste constructie vervaardigd. De INSTRUMENTEN onderscheiden zich niet alleen door fijne bewerking, zangrijke toonen, ligten repeterenden speelanrd, waarop men de fijnste nuances kan brengen, en die; voor den sterksten Speler bestand zijn, maar ook om hunne soliditeit en laag gestelde Fabrieksprrjzen, expres voor dit climaat vervaardigd, met jaren lange guarantie.  Doordien men uit de eerste hand koopt is men vrij van Magazijnhouderskosten in regten, vrachten etc. te betalen.  Voortdurend worden oude PIANO'S in RUIL aangenomen en zijn ten alle tijden PIANINO'S in HUUR te bekomen. DE MUZIEK IS MET EEN RIJKE COLLECTIE VERMEERDERD Wed. H. SCHULZE." Leeuwarder Courant, 10/11/1876, p. 4 (resources2.kb.nl)

"SCHULZE. Fabriek van Piano Forto's,  Koninklijk Hofleverancier, LEEUWARDEN. In het Magazijn op heden voorhanden een fraajje collectie PIANINO'S, in onderscheiden soorten, naar de nieuwste en duurzaamste constructie vervaardigd. Deze Instrumenten onderscheiden zich niet alleen door fijne bewerking, krachtvolle,zangrijke toonen, ligten repeterenden speelaard, waarop mer- de fijnste nuances kan voortbrengen, en die voor den sterksten Speler bestand zijn, maar ook om hun soliditeit en laag gestelde Fabrieksprijzen, expres voor dit klimaat bewerkt, met jaren lange guarantie. Doordien men uit de eerste hand koopt, is men vrij van magazijnhouderskosten, inkomende Regten, Vrachten etc. te betalen. Voortdurend worden oude PIANO'S in ruil aangenomon en zijn ten allen tijde nieuwe PIANINO'S in huur te bekomen. Wed. H. SCHULZE. Dépôt van pianino's Dépót van pianino's LEEUWARDEN  bij den Heer bij den Heer J. A. Hillebrand, Vleeschmarkt; Dépôt van Pianino's, AMSTERDAM, bij den heer V. R. Niederlander, Quillijnstraat, no. 37."  Leeuwarder Courant, 26/04/1878, p. 8 (resources2.kb.nl)   -   Zie ook HILLEBRAND te Leeuwarden en NIEDERLANDER te Amsterdam.

Exposantenlijst Londen, 1851 | Exposantenlijst Leeuwarden, 1854 | Bronzen madaille Amsterdam, 1860 | Bronzen medaille Leeuwarden, 1864

 

124, Groote Hoogstraat, letter H (**1841), Groote Kerkstraat (**1845)(x1851), Groote Kerkstraat, letter I (**1853), 143, Kerkstraat naar de Nieuwe stad tegenover de Waag, letter D (*1856), 63, Groote Kerkstraat (**1880), Leeuwarden

673, Prinsengracht, over het Molenpad (xx1851), 34, Kalverstraat, letter E, over de St, Luciesteeg (***1852)(**1853), Kalverstraat, hoek van de Duifjessteeg (**1855), Amsterdam

SCHUTTE Lodewijk

(? - 1845)

 

'Pianomaker' ca. 1846

"Al degenen, die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan, of eenige Goederen, Gelden of Papieren onder zich berustende moeten hebben, betrekkelijk den boedel en nalatenschap van wijlen den heer LODEWYK SCHUTTE, in leven Pianomaker, gewoond hebbende te 's Gravenhage, en aldaar den 1 Mei 1845 overleden, gelieven daarvan opgaaf, betaling of afgifte te doen, uiterlijk vóór den 1 Maart eerstkomende, ten kantore van den Notaris J. BERVOETS, in de tweede Wagenstraat, te 's Gravenhage." Dagblad van 's Gravenhage, 04/02/1846, p. 4 (resources2.kb.nl)

 

's Gravenhage (Den Haag)
SCHUTTE W. 'Fabriekant in piano-fortes' ca. 1821-52  

Korte Pooten (*1821)(*1839)(*1840)(*1842)(*1843)(*1844-45)(*1847)(*1848)(*1850)(*1852), 's Gravenhage (Den Haag)

 

SEELENHORST Hendrik Antoni

"MAGAZIJN VAN ALLE SOORTEN VAN PIANO FORTES, Plein, wijk K, n°. 292. De ondergeteekende vindt zich verpligt, ter kennisse van zijne begunstigers te brengen, dat het Magazijn van PIANO'S, opgerigt door zijnen Vader Hendrik Antoni Seelenhorst onder de firma van C. van der Does, over de Scheveningsche Brug, wijk F, n°. 264, in geenen deele met dat van den ondergeteekenden in eenige betrekking slaat. Hij beveelt zich in het voortdurend aandenken zijner begunstigers. J. W. F. Seelenhorst." Dagblad van 's Gravenhage, 17/10/1832, p. 4  (resources2.kb.nl) - Zie VAN DER DOES.

 

 

'Pianofabriek' ca. 1832-67

SEELENHORST J. W. F. (*1840)(*1842)(*1843)(*1844-45)(*1847)(*1848)(*1850)(*1852)

SEELENHORST J. W. E. (*1859)(*1865)(*1866-67)(**1866)(*1867)

"Au sud du Plein, se trouvait aussi le logis des députés de Rotterdam au temps de l'Union; maintenant c'est le ministère de la guerre, bâtiment qui date de 1743. Sur ces deux maisons on voit encore les armes des villes auxquelles elles appartenaient. Du même côté que le palais du prince d'Orange, la troisième maison plus haut vers le sud, où demeure le facteur de pianos Seelenhorst, sont au premier étage les appartements que Voltaire occupa pendant son séjour à La Haye." La Haye: Par un habitant, Volume 2, Antonio Lopez de Fonseca, 1853, p. 31

 

 K 292, Plein (x1832)(*1839)(*1840)(*1842)(*1843)(*1844-45)(*1847)(*1848)(*1850)(*1852), 20, Plein (*1859)(*1865)(*1866-67)(**1866)(*1867), 's Gravenhage (Den Haag)
SELKES S. H.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1910

 

162, Jan Steenstraat  (*1910), Amsterdam
SEYFFARDT  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890

'Musikal.- u. Piano-Handlung' (x1890)

 

99, Damrak (x1890), Amsterdam
SIERICH L. C. 'Instrumentmaker' ca. 1865-67  

32, Paviljoensgracht (*1865)(*1866)(**1867), 's Gravenhage (Den Haag)

 

SIJZES J. J.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906

Exposantenlijst Rotterdam, 1906

 

15, Minnemastraat (*1906), Leeuwarden
SMITH J. D.-BRACHTHUIZER G.

 

 

"De ondergeteekenden een MAGAZIJN aangelegd hebbende van FORTE PIANO'S, vervaardigd door de vermaardste Engelsche en Nederlandsche Muzijk Instrumentmakers, als RAAIJ, RATTE en KUIPERS, en anderen, bieden de zelve hunne Stad- en Landgenooten in Koop of Ruiling aan. J. D. SMITH, Poeletraat, letter S, no. 34. ; G. BRACHTHUIZER, Heere-straat." Groninger Courant, 14/04/1826, p. 2 (resources3.kb.nl)

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1826 34, Poeletraat, letter S (*1826), Heerestraat (*1826), Groningen
SMITH Frederik Jr.

 

"In het PIANO MAGAZIJN van Fk. SMIT, Jr., Hoogstraat, zijn weder ontvangen PIANINO'S, van Vogelsangs, te Brussel, en PIANO'S droit, van Eek en Comp., te Keulen. Ook kan men nieuwe en bespeelde Piano's in HUUR verkrijgen." Dagblad van 's Gravenhage, 23/06/1845, p. 4 (resources2.kb.nl)

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1845

Exposantenlijst Rotterdam, 1906

39, Vijverberg (x1845), 's Gravenhage
SMITS  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1915

'Piano-en orgelhandel'

SMITS D. J. Wed. (19??)

 

24, Oude Gracht T. Z. (*1915), Utrecht
SMULDERS F. H.  

"De heer Smulders, piano-fabrikant te Maastricht, heeft eene hoogst belangrijke uitvinding gedaan. Hij heeft namelijk op zeer kunstige wijze een instrument zamengesteld, dat dienen moet om het carillon te bespelen, op dezelfde manier als men het orgel bespeelt, door middel van klavieren. Het is bekend, dat de zoogenaamde klavieren van de thans bestaande carillons met de geheele hand of de voeten in beweging word-ten gebragt. De hand wordt te dien einde gewapend met een zwaar zeemlederen handschoen. Men begrijpt gemakkelijk, dat er veel kracht toe behoort, om zoodoende de klepels der klokken in beweging te brengen, daar toch de zwaarte daarvan verschilt van 5 tot 200 kilogram. Zoover bekend is, wordt nog steeds dit oude stelsel, dat zeer moeijelijk is, gevolgd. Reeds sedert jaren is men er op bedacht geweest dit te verbeteren, maar tot heden nog zonder gunstig gevolg. Het carillon, vervaardigd door den heer Collin te Parijs,  is zeer zamengesteld ; het gelijkt wel op het werk van een horologie en is bovendien zeer kostbaar. In 1867 was op de tentoonstelling te Parijs zulk een model aanwezig, en een dusdanig klokkenspel bevindt zich in den toren van de kerk St. Germain-l'Auxerrois te Parijs. De heer Smulders nu heeft een zeer eenvoudig en minder kostbaar stelsel uitgevonden; het carillon wordt daarbij bespeeld als een gewoon orgel en vereischt zoo weinig kracht, dat een kind van 14 jaren het gemakkelijk kan bespelen." Leeuwarder Courant, 09/09/1873, p. 2 (resources2.kb.nl)(zie vervolg )

 

 

'Facteur de pianos et accordeur' ca. 1854-1910


(vervolg)

"De bekende piano-fabrikant te Maastricht, de heer Smulders, had een oud klavecimbel zonder snaren en toetsen voor fr. 15 gekocht, in orde gemaakt en daarna aan het museum Plantijn te Antwerpen verkocht voor fr. 700." Tilburgsche Courant, 28/05/1881, p. 2 (resources2.kb.nl)

"Smulders, F. H., Klavierbauer und Erfinder eines Mechanismus, welcher ein Glockenspiel mit dem Klavier verbindet, st. in Maastricht im Aug. M. Tim. 687." Monatshefte für Musikgeschichte, 1895, p. 99

 

rue Saint-Pierre (*1854)(*1855), 14, Platielstraat (*1895)(*1903)(*1905), 14 G., Platielstraat (*1910), Maastricht
SMULDERS Gérard  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890

'Piano-, Harmonium- u. Musikinstr.-Handlung' (x1890)

 

Groote Staat (x1890), Maastricht
SMULDERS Jacobus  

BREDA - "Van de heer Smulders, pianomaker te 's Hertogenbosch, eene buitengewone fraaije wind-harp." Bredasche Courant, 01/10/1831, p. 2 (resources2.kb.nl)

 

'Pianofortomaker' ca. 1822-31; (⁶)

Exposantenlijst Noord-Braband, 1831

 

105, Vughterdijk (1822)(⁶), 's Hertogenbosch
SNEL L. J. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906 Amsterdam
SOMMER A. F.  

"A. F. SOMMER, maakt, verkoopt, repareerd en stemt Orgels, Piano-Fortes en andere Muziek-Instrumenten, op de Laat, N°. 303, te Alkmaar. Bij bovengenoemde is te bevragen een nieuw KERKORGEL; nader te bezigtigen en te bespelen bij J. H. SOMMER, op de Oudezijds Achterburgwal, N°. 149, te Amsterdam." Opregte Haarlemsche Courant, 26/06/1838, p. 4 (resources3.kb.nl)

"A. F. SOMMER, Orgel- en Pianomaker en Stemmer op de Laat te Alkmaar, bij wien te bekomen zijn Huis-Orgels en Piano's waaronder één Orgel zeer geschikt voor eene kleine Kerk!" Haarlemsche Courant, 16/08/1845, p. 3 (resources2.kb.nl)

 

'Orgel- en Pianomaker' ca. 1838-45

Familie van SOMMER Mathias te Wenen?

[303], op de Laat (**1838)(*1845), Alkmaar
SOMERS J. & zn Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 19?? 78, Neerstraat (19??), Roermond
SPECHT J.  

"Specht, Dépot de pianos de Bruxelles, vente location." Guide des voyageurs: histoire de Maestricht et de ses environs, suivie d'un ..., 1854, p. 260

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1854-55

'Facteur de pianos' (*1855)

rue [du] Grand Staat (*1854)(*1855), Maastricht
SPORREMAN J.
| SPOOREMAN

 

"J. SPORREMAN Mr. Orgel en Engelsche Forte Piano maker op de Voorstraat te Franeker, heeft te Koop: Een extra mooye Maghonie gekleurde Birau-orgel na de Nieuwste manier; het Orgel extra goed mooy en duurzaam, van hem zelfs gemaakt. met twee en half Register, en een Transelateur van 3 voet Bas, een Fluit 4 voet, een Octaaf 2 voet, Roer-Fluit 8 voet diskant. Verzoekende de Organisten en Muziek Meesters en Liefhebbers haar gunst en Recommandatie." Leeuwarder Courant, 28/07/1787, p. 8 (resources3.kb.nl)

 

'Orgel en Engelsche Forte Piano maker' ca. 1787

"Een Orgelmaker en een Schreinwerkers KNEGTS haar Werk wel verstaan, en een aankomend Schreinwerkers Knegt [j] tamentlyk kan arbeiden, addresseren zig spoedig by J. SPOOREMAN Mr. Orgel eo Engelsche Fortepianomaker te Franeker in Vriesland, en kan ten extra goede dagloon bekomen." Groninger Courant, 26/05/1786, p. 1 (resources2.kb.nl)

Voorstraat (*1787), Franeker, Leeuwarden
STACHE Ed.

"Kennisgeving. De Ondergeteekende maakt het geëerde Publiek van Leeuwarden en Omstreken bekend, dat hij zich in de Speelmanstraat, M no. 24, heeft gevestigd als PIANOMAKER en STEMMER. Hij verzoekt vriendelijk gunst en recommandatie, daar hij voor eene soliede en nette behandeling zal zorgdragen. Ed. STACHE." Leeuwarder Courant, 12/08/1880, p. 4 (resources2.kb.nl)

 

'Pianomaker- en stemmer' ca. 1880

"ED. STACHE, PIANOMAKER EN STEMMER, repareert en stemt alle soorten van PIANO'S. Abonnement volgens overeenkomst. Langdurige garantie. Leeuwarden, Speelmanstraat, no. 24. N.B. Wegens plaatsgebrek TE KOOP, twee goed onderhouden PIANINO'S, waarvan een met mahoniehouten Kast, sterk en lieflijk van toon, tegen zeer billijken prijs. Ten mijnen huize te bezigtigen." Leeuwarder Courant, 13/09/1880, p. 4 (resources2.kb.nl)

 

 24, Speelmanstraat M (*1880), Leeuwarden
STARCK Johannes

 

"Johs. STARCK, Clavecimbaalmaker en Stem-Meester, woond vooraan op de Bloemgragt, adverteerd aan alle Liefhebber; dat by hem uit de hand te koop is een extra fraaye Clavecimbaal van Andreas Rukkers, met drie Registers, en ook andere van vyf Octaaf, met 2 Clavieren en Koppeling met 4 Snaaren, en enkel de met een Clavier, lopende boven tot Bandelongs, Clavecordiums & c .: alles voor een civiele prys. Alle dagen van 2 tot 5 uuren te zien." Amsterdamsche Courant, 02/11/1762, p. 2 (resources3.kb.nl)

 

'Clavecimbaalmaker en Stem-Meester' ca. 1862 Bloemgragt (*1762), Amsterdam
STEEDS C. 'Instrumentmaker' ca. 1820(muziekinstr.?)  1, Oudekennissteeg (*1820), Amsterdam
STEIN J.  

"GEHOORD zijnde het gerapporteerde door den Burger Besìer, en verdere Gecommitteerden, ingevolge van, en ter voldoening aan het Besluit Commissoriaal, van den 30 October 1801, No. 22, geëxamineerd hebbende alle zoodanige Stukken, als, by de beide Kamers van het Vertegenwoordigend Lichaam, ten tyde van deszelfs dissolutie, in deliberatie, ofte, onder de Leden, commissoriaal waren, en bepaaldelijk een Secreet Besluit van de Eerste Kamer, de dato den 31 July 1799, genomen op eene Secreete Missive van het Uitvoerend Bewind, van den 29 te voren, Litt. ZZ., houdende deszelfs consideratiën en advis op de Requeste van J. Stein, Negotiant in Muziek Instrumenten, woonende alhier, daarby verzogt hebbende permissie, om, na  dat hy Suppliant alhier in den Haag zoude hebben opgericht eene Muziek Instrument Fabriek, specialijk tot het maken van Forte Piano’s, de daar toe benoodigde Ingrediënten, uit Londen naar herwaards te mogen laten overkomen. WAAR op gedelibereerd zijnde, is besloten, uit aanmerking, dat de Invoer van Ingrediënten, tot het maken van Muziek-lnstrumenten, niet is verboden, des Requestrants verzoek als overtollig te verklaren, en den Requestrant daar van, by appoinetement op zijn Request, kennis te geven." Besluiten van het Staats-bewind der Bataafsche Republiek, Volume 5, 1802, p. 241-242

 

'Muziek Instrument Fabriek' ca. 1802  Den Haag
STENGER & PADOLI Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1915 Amsterdam
STEUP H. C.  

"De Ondergeteekende heeft de eer aan de de Liefhebbers der Muziek bekend te maken, dat hij zijn nieuw aangelegd MUZIEKMAGAZIJN op morgen Woensdag den 25 November openen zal waarin zich bevinden de nieuwste uitgekomenen MUZIEKWERKEN voor Zang, Piano Forte, als ook voor allerlei Snaar en Blaas-Instrumenten ; breder bij Catalogus, die uitgegeven wordt voor twee Stuiver. H. C STEUP, op het Spui, No. 22, te Amsterdam." Opregte Haarlemsche Courant, 24/11/1807, p. 1 (Delpher.nl)

"Uit de hand te Koop, eene uitmuntende Mahonyhoute FORTE-PIANO, van 6 Octaven, uit de Fabriek van de Heer VAN DER DOES. Nader onderrigt by den Heer STEUP, op 't Spui, No. 22; dezelve is te zien op de Prinsengragt, tusschen de Spiegelgragt en Leydsche Kruisstraat, No. 731." Amsterdamse courant, 28/07/1810, p. 3 (Delpher.nl)

"Uit de hand te koop, een FORTE-PIANO, zynde een WEENER-STAARTSTUK van zes Octaven, door een vermaard Meester te Weenen vervaardigd. Te bevragen by de Heer H. C. STEUP, in de Kalverstraat, by de Osjessluis, No. 171 te Amsterdam, by wien nadere information te bekomen." Amsterdamse courant, 09/10/1810, p. 1 (Delpher.nl)

"In het Magazijn van H. C. STEUP, Kalverstraat, zijn weder voorhanden PIANO'S en PIANINO'S van Broadwood, Collard, Grosse en andere gerenomeerde Fabrieken, waaronder eene bijzonder schoone 6 ½ octaaf gebreveteerde VLEUGEL, van Erard, te Parijs, verders zijn aldaar eenige goede PIANO'S tegen billijke Prijzen uit de Hand te koop, alsmede in Huur verkrijgbaar." Algemeen Handelsblad, 30/01/1846, p. 4 (Delpher.nl)

"MAGAZIJN VAN PIANOS VAN H. C. STEUP, Kalverstraat, N°. 203. „. In bovengenoemd MAGAZIJN zijn van Londen en Parijs ontvangen : PIANINOS en PIANOS OBLIOUES, uit de Fabrieken van BROADWOOD & Sons, PLEYEL & Co., BERNHARDT, H. VIJGEN, STERNBERG en anderen." Algemeen Handelsblad, 17/10/1850, p. 4 (Delpher.nl)

 

 
 

'In muziekinstrumenten' (*1846-47), maar in 1820 alleen vermeld als STEUP H. C., 'Muzijkmeesters'. Hij was tevens muziekuitgever.

Opgevolgd door DU PLAN & Comp. (***1867)

KRANT

"Madame la Veuve F. C. STEUP née STEUP, Maîtresse de Piano, demeurant rue dite Lage Westeinde, B, n° 266, en cette résidence, où elle à forme plusieurs élèves distingués, peut disposer en es moment de quelques heures, qu'elle désirerait consacrer à des leçons dans des familles respectables. Ou peut s'adresser soit chez elle ou bien chez MM. Weygand et Beuster, Marchands de Musique à La Haye, où Ton pourra se procurer tous les renseignemens désirables." Journal de La Haye, 06/04/1842, p. 4 (Delpher.nl)

"De ondergeteekende, Muzijkmeester, VIOLONCELLIST van Amsterdam, heeft de eer aan heeren Muzijkliefhebbers van Soerabaya te berigten, dat hij alhier is aangekomen en zich aanbeveelt tot het geven van Muzijkonderrigt en zich tevens belast met het stemmen en repareeren van PIANO'S, in welke laatste betrekking hij eene veeljarige ondervinding heeft verkregen zoowel in do gerenomeerde fabrieken van J. Broadwood & Sons, te London en Berden & Co, te Brussel, als in de PIANOHANDEL van wijlen H. C. Steup, te Amsterdam. Adres bij de Uitgevers dezes.  (157). K. H. STEUP." De Oostpost, 16/03/1857, p. 2 Delpher.nl)


(vervolg)

"In het Magazijn van H. C. STEUP, Kalverstraat N°. 39 te Amsterdam, zijn weder ontvangen PIANINO'S, uit de Fabrieken van J. Broadwood & Sons, te London, Roller et Blanchet, te Parijs, Pleyel & C°., Bernhardt, enz.: terwijl aldaar tevens eenige goed onderhoudene gebruikte PIANO'S voorhanden zijn." Opregte Haarlemsche Courant, 17/11/1852, p. 3

"HET MAGAZIJN VAN H. C. STEUP is voorzien van een nieuwe keuze Pianino's, uit de eerste fabrieken, en van goed geconserveerde huurstukken, waaronder Engelsche PIANO'S, welke ook tot billijke prijzen verkrijgbaar zyn." Algemeen Handelsblad, 26/09/1856, p. 3 (Delpher.nl)

 

22, op het Spui (*1807)(*1810), 171, in de Kalverstraat, by de Osjessluis (**1810), 203, Kalverstraat bij Kapelsteeg (*1820)(*1836)(*1846)(***1849)(x1850), 3779, Kalverstraat hoek wijde Kapelsteeg (*1846-47), 39 [E], Kalverstraat (x1852)(x1858), Amsterdam
STOKER J. W. M.  

"PIANO's en ORGELS - Firma J. M. W. STOKER (Opgericht 1893] UTRECHT : Choorstraat 9; HILVERSUM : Stationsplein 2; PIANO-FABRIEK EN GROOTE REPARATIE-INRICHTING. In-en verkoop van tweede-handsch Piano's. Gedurende de zomermaanden 's av. 7 u. gesloten." De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad, 11/07/1919, p. 3 (Delpher.nl)

 

'Orgel- en pianohandel' vanaf 1893-1919

Exposantenlijst Rotterdam, 1906

 9, Chloorstraat (*1915)(**1919), Utrecht

2, Stationsplein (*1894)(**1919), Hilversum

's Hertogenbosch

STOLLEWERK W. J.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's en pianostemmer ca. 1890-1910

'Clavierstimmer' (x1890)

 

90, Lauriergracht (x1890), 100, Lauriergracht (*1910), Amsterdam
STRAATMAN Wilhelmus

Tafelpiano ca. 1820, Gemeentemuseum Arnhem, Nederland

"Bij W. STRAATMAN, Meubel- en Piano-maker in de 0everstaat te Arnhem, zijn IN HUUR te bekomen onderscheidene zeer goede PIANO-F0RTE'S. Hij beveelt zich aan tot het leveren van allerlei MEUBELEN; stemt Piano's en maakt dezelve schoon, en belooft in alles eene prompte en civiele bediening." Arnhemsche Courant, 04/04/1840, p. 4 (resources2.kb.nl)

"Parijsche piano's. - De Ondergeteekende, Piano-maker in de Oeverstraat te Arnhem, heeft de eer aan zijne geachte Begunstigers te berigten, dat hij dezer dagen van eene reis naar Parijs is teruggekeerd, en van daar, uit de alom beroemde en herhaaldelijk bekroonde Piano-fabrijken van de Heeren ERARD, MERCIER, enz. heeft medegebragt eenige Piano's, wier elegante en hoogst beknopte vorm en zuiverheid van toon niets te wenschen overlaten. Elken liefhebber van kunst en smaak noodigt hij uit, deze schoone stukken te komen bezigtigen, — Bij verkoop wordt voor elk stuk voor den tijd van drie jaren ingestaan. W. STRAATMAN." Arnhemsche Courant, 09/08/1845, p. 4 (resources2.kb.nl)

"De Ondergeteekende heeft de eer aan het geëerde publiek bekend te te maken, dat hij wederom eene uitgezochte collectie PIANINO'S (Cordes obliques) alsmede een uitmuntend zeven octaafs VLEUGEL-PIANO, alle van den Heer ERARD te Parijs, heeft medegebragt. — Hij noodigt alle kunstbeminnaren uit, deze voortreffelijke stukken te komen bezigtigen. Bij verkoop wordt voor ieder stuk drie jaar ingestaan. W. STRAATMAN, Mr. Pianomaker. Oeverstraat, Wijk C, No. 29, te Arnhem. NB. Zes-Octaafs ingeruilde PIANO'S zijn te bekomen van ƒ 80. tot hoogere prijzen, zoowel in HUUR als in KOOP." Arnhemsche Courant, 23/11/1845, p. 4 (resources2.kb.nl)

"De Ondergeteekende maakt met deze bekend, dat hij een aanzienlijk assortiment van de beste PIANO-FORTE'S van ERARD à Paris, ontvangen heeft, welke te Koop of in Huur, bij hem te bekomen zijn, alsmede ingeruild Zes Octaaf PIANO'S van ƒ 60 tot hoogere Prijzen. W. STRAATMAN, ARNHEM, 19 Mei 1846. Pianomaker en Stemmer. Ook bij Abonnement. Wijk B. N°. 29." Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 19/05/1846, p. 4 (resources2.kb.nl)

"De Voldoening, welke de onderge- teekende, sedert twee jaren, heeft mogen erlangen door het afleveren van PIANO-FORTES uit de beroemde Parijsche en Engelsche Fabrijk des Heeren P. ERARD, heeft hem doen besluiten, met genoemden Heer in uitgebreider relatiën te treden, zoo als nu werkelijk bij zijn verblijf te Parijs heeft plaats gehad. Hij zal derhalve, binnen weinige dagen, ten zijnen huize een DEPOT DER GENOEMDE FABRIJK VOOR DE PROVINCIE GELDERLAND openen, en niets onbeproefd laten, om zijne geëerde Begunstigers te voldoen. Alle bestellingen voor gezegd huis worden van nu af aan door hem aangenomeu en ten uitvoer gebragt, waarom bij zijn Depot bij dezen aanbeveelt, alwaar de Vleugel, door den Heer THALBERG bespeeld, nog ter bezigtiging staat, en stukken in RUILING worden aangenomen of ook ingeruilde TE KOOP worden aangeboden. W. STRAATMAN, Mr. Pianomaker en Stemmer." Arnhemsche Courant, 18/04/1847, p. 4 (resources2.kb.nl)

"De ondergeteekende, Depót-Houder  van Piano's der Parijsche en Londensche Fabrieken des Heeren P. ERARD, voor de Provincie Gelderland, heeft weder nieuwe, in smaakvolle bewerking en gelijkluidendheid van Toon uitmuntende PERPENDICULAIRE en OBLIQUE PIANO'S ontvangen, tot welker bezigtiging bij zijne geëerde begunstigers bij dezen uitnoodigt. Hij neemt ook Piano's in RUILING, en staat voor de nieuwe, bij hem verkrijgbare, volgens den wensch van den Heer ERARD, ten minste drie jaren in Zes octaafs ingeruilde PIANO'S te koop voor ƒ 100 tot ƒ 200. W. STRAATMAN, Pianomaker en Stemmer. Oeverstraat, No. 157, te Arnhem." Arnhemsche Courant, 03/08/1847, p. 4 (resources2.kb.nl)

 

'Pianomaker' ca. 1837-50

STRAATMAN J. [?](**1837)

Dépôt van ERARD-piano's te Gelderland vanaf 1847.

W. STRAATMAN & ZOON (vanaf 1851 tot 1857) :

1851 - "Blijkens acte, op den 8sten November 1851 voor den Notaris T. J. Van Riet en getuigen te Amsterdam gepasseerd, in tijds geregistreerd, is tusschen de Ondergeteekenden WILLEM STRAATMAN, Pianomaker, koopman en Verhuurder van Piano's, wonende te Amsterdam, en WILHELMÜS LUDOVICUS STRAATMAN, Pianomaker, Koopman en Verhuurder, wonende te Arnhem, eene VENNOOTSCHAP, aangegaan, uitsluitend ten doel hebbende het Verhuren van Piano's onder de Firma van W. STRAATMAN & ZOON, en waarbij de onder andere is bepaald : 1°. Dat de Firma door ieder der Vennooten zal mogen worden gevoerd en geteekend, doch niet anders dan in Zaken de Affaires der Vennootschap onmiddellijk betreffende en alzoo geenszins tot het doen of voeren van eenigen Handel (als blijvende alle Handel voor Privé rekening der Vennooten) het opnemen van Gelden, het passeren van Borgtogten, vreemde Transactien en alle andere soorten Verbintenissen van dien aard;  2°  Dat deze Vennootschap is aangegaan voor den tijd der eerstkomende zes jaren en twee maanden, aanvang genomen hebbende  met den 1sten November 1851 en zullende mitsdien eindigen op Ultimo December 1857; zullende diegeen der Vennooten, welke mogt goedvinden de Vennootschap op dien tijd te doen eindigen, daarvan zes maanden bevorens schriftelijk moeten kennis geven, terwijl bij gebreke van zoodanige kennisgeving, deze Vennootschap telkens wederom voor een  Jaar zal zijn geprolongeerd, tot zoolang eene soortgelijke waarschuwing heeft Plaatsgehad, zullende echter, bij Overlijden van een der beide Vennooten, deze Associatie met het eindigen der Maand, waarin zoodanig Overlijden plaats vindt, dadelijk ophouden te bestaan. W. STRAATMAN. - W. L. STRAATMAN." Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 26/11/1851, p. 3 -  Voor deze laatste zie verder hieronder !

STRAATMAN Wilhelmus Ludovicus (ca. 1826 - ?)(⁹), zoon, trouwt in 1851.

1857 -  "BEKENDMAKING. By Acte, op den 16den Maart 1857 voor den Notaris C. F. Troost, te Arnhem, verleden, is de Vennootschap tot het Verhuren van Piano's, tusschen den heer Willem Straatman, Koopman in Piano's, wonende te Amsterdam, en den heer Willem Ludovicus Straatman, Pianomaker, Koopman en Verhuurder van Piano's, wonende to Arnhem; bestaan hebbende onder de Firma van W. Straatman & Zoon, opgerigt bij Acte van den 8sten November 1851, voor den Notaris T. J. van Riet te Amsterdam gepasseerd,— verklaard te zijn Ontbonden, zoodanig dat zij moet worden geacht op den eersten Maart dezes jaars te hebben opgehouden te bestaan." Nederlandsche Staats-Courant, 26/03/1857, p. 6 (resources3.kb.nl)

 
(vervolg)

"LE SOUSSIGNÉ a l'honneur d'informer le public qui'l [sic] a autorisé Mr. W. STRAATMAN, demeurant à Amsterdam, Heeregracht près le Handelmaatschappij, pour son seul représentant dans les villes d'Amsterdam et d'Arnhem soit pour l'entretien, l'accord et la réparation, soit pour la vente des PIANO'S [sic] de sa célèbre fabrique. Tous les Piano's [sic] expédiés a lui sont choisis avec le plus grand soin et ne laissent rien è désirer sous le rapport des qualités éminentes qui les ont fait adopter par tous les Pianistes célèbres. SEBASTIEN PIERRE ERARD, Facteur de Pianos et de Harpes a Paris. Nommé par Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de Commerce, membre de la commission chargée de juger les instruments de musique, sur la proposition unanime du jury de l'Exposition des produits de l'industrie Française, dont les Pianos se trouvent ainsi hors de concours. Paris, le 22 Juillet 1849." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 20/10/1849, p. 8 (resources2.kb.nl)

"DEPOTHOUDER DER PIANO-FABRIEK VAN DEN HEER P. ERARD TE PARIJS EN LONDEN. Door het ruim debiet van het geëerde hooge Publiek hier te Lande sedert jaren, heeft mij het Huis ERARD op nieuw toegezonden een rijk ASSORTIMENT, waaronder zich bevinden 7 OCTAAES PIANINO'S OUBLIOUES, van een geheel nieuw Model, voor de Oost- en West-Indien bestandbaar, als Agent order hebbende volgens Fabrieks-PrijsCourant tegen de soliedste Voorwaarden te verkoopen en op Proef te verhuren, Stemming als anderzins tot het Vak behoorende, wordt door mij en mijne Zonen met de meeste naauwgezetheid waargenomen, beleefdelijk hiertoe aanbevelende. W. STRAATMAN, Heerengracht naast de Ned. Handelmaatschappij N° 339, te (14366) Amsterdam, en Arnhem, Oeverstraat, N°. 157."  Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 01/10/1850, p. 3 (resources2.kb.nl)

 

[29], Oeverstraat, Wijk C. (**1837)(**1840)(*1845), 157, Oeverstraat (**1847)(*1850), Arnhem

339, Heerengracht naast de Ned. Handelmaatschappij (***1850), Amsterdam

STRAATMAN Wilhelmus Ludovicus  

"De vleugel-pianoforte van Erard door Ernst Lubeck bij zijn laatste optreden te Amsterdam, te Rotterdam en te 's Hage bespeeld, was uit het magazijn van W. L. Straatman alhier." Caecilia: algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland, Volume 17, 1866, p. 74

 

'Pianomaker' ca. 1895-96en zoon van bovenstaande pianomaker.

W. STRAATMAN & ZOON (vanaf 1851 tot 1857), lees de teksten over de vennootschap hierboven.

STRAATMAN Jun. (*1895)(*1896)

2, Wydekapelsteeg (*1895), 87, Rokin (*1896), Amsterdam
STROOBER F.  

"F. Stroober, Muziek-Onderwijzer, Magazijn van Fransche en Brusselse Piano's, uit de beroemde Fabrieken van ERARD, HERZ, PLEYEL, VOGELSANGS, BERDEN enz., stemt, repareert, ruilt en verhuurt PIANO'S in alle soorten. Depôt van Muziek van Schott Frères te Brussel. Napelsche Guitar- en Vioolsnaren, Schroeven, Kammen enz. Polstraat No. 2017/1421, Deventer." Adresblad voor de bezoekers der feesten op 25, 26 en 27 april 1864 te Deventer, p. 4

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1864

 

2017/1421, Polstraat (***1864), Deventer
SWART  

"G. SWART, PIANOMAKER, heeft de eer aan het Publiek te kennen te geven, dat hij 15 jaren werkzaam geweest is aan de Fabriek van den Heer H. Schulze, en nu het vak voor zich zelf aanvangt. Repareert alle soorten van Piano's en Vleugel-Piano's; belooft eene prompte behandeling. — Woont op de Kaai, hoek van de Tuinen, letter A, no. 191, te Leeuwarden." Leeuwarder Courant, 03/02/1854, p. 4 (resources2.kb.nl)

 

'Pianomaker' vanaf 1854

Leerling van SCHULZE te Leeuwarden (zie hierboven).

191, Kaai, hoek van de Tuinen, letter A (**1854), Leeuwarden
SWARTSBURG  

"By laatstgen. Hero Eykhoudt, is meede te Koop, of te Huur een zeer Fraay STAARTSTUK, voorzien met 3 Registers, gemaakt door Mr. SWARTSBURG." Leeuwarder Courant, 15/08/1761, p. 4 (resources3.kb.nl)

 

Harlingen ?
SYSES J. J. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1910; (x1890)

'Pianohandlung' (x1890)

 

15, Minnerstraat (*1895)(*1897)(*1903)(*1905)(*1907)(*1909)(*1910), Leeuwarden

 

 

 

(*1761): 'Leeuwarder Courant', 15/08/1761, p. 4

(*1762): 'Amsterdamsche Courant', 02/11/1762, p. 2

(*1787): 'Leeuwarder Courant, 28/07/1787, p. 8

(*1807): 'Opregte Haarlemsche Courant', 24/11/1807, p. 1

(*1810): 'Amsterdamse courant', 28/07/1810, p. 3

(**1810): 'Amsterdamse courant', 09/10/1810, p. 1

(*1820): 'Algemeen adresboek der stad Amsterdam, of Almanak voor ...: inhoudende eene ...', 1820, p. 262

(*1821): 's Gravenhaagsche Courant', 11/05/1821, p. 2

(*1826): 'Groninger Courant', 14/04/1826, p. 2

(*1827): 'Rotterdamsche Courant', 12/05/1827, p. 2

(*1828): 'Rotterdamsche Courant', 03/04/1828, p. 3

(*1832): 'Dagblad van 's Gravenhage', 04/05/1832, p. 3

(**1832): 'Rotterdamsche Courant', 18/10/1832, p. 3

(x1832): 'Dagblad van 's Gravenhage', 17/10/1832, p. 4

(*1834): 'Dagblad van 's Gravenhage', 10/10/1834, p. 4

(*1836): 'Algemeen Handelsblad', 25/06/1836, p. 2

(*1837): 'Dagblad van 's Gravenhage', 20/01/1837, p. 4

(**1837): 'Arnhemsche Courant', 24/06/1837, p. 4

(***1837): 'Dagblad van 's Gravenhage', 06/01/1837, p. 4

(*1838): 'Leeuwarder Courant', 10/07/1838, p. 2

(**1838): 'Opregte Haarlemsche Courant', 26/06/1838, p. 4

(*1839): 's-Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar 1839', 1839, p. 32

(*1840): 's-Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar 1840', 1840, p. 113

(**1840): 'Arnhemsche Courant', 04/04/1840, p. 4

(*1841): 'Leeuwarder Courant', 13/08/1841, p. 4

(*1842): 's' Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar', Volume 15, 1842, p. 352

(**1842): 'Utrechtse provinciale StadsCourant. Algemeen advertentieblad', 26/10/1842, p. 2

(*1843): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ....', Volume 1, 1843, p. 371

(**1843): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 28/08/1843, p. 4

(*1844): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 09/05/1844, p. 4

(**1844): Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 03/05/1844, p. 3

(*1844-45): ' 's Gravenhaagsche stads- en residentie-almanak voor het jaar ...', Volume 2, 1844-45, p. 46

(*1845): 'Arnhemsche Courant', 09/08/1845, p. 4

(**1845): 'Leeuwarder Courant', 14/05/1847, p. 6

(***1845): 'Rotterdamsche Courant', 09/10/1845, p. 4

(x1845): 'Dagblad van 's Gravenhage', 23/06/1845, p. 4

(*1846): 'Opregte Haarlemsche Courant', 02/05/1846, p. 3

(*1846-47): 'Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der ...', Volume 5, 1846-47, p. 226/230/234

(*1847): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', 1847, p. 377

(**1847): 'Arnhemsche Courant', 03/08/1847, p. 4

(***1847): 'Rotterdamsche Courant', 15/05/1847, p. 4

(*1848): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 3, 1848, p. 384

(**1848): 'Nieuwe Rotterdamsche Courant', 21/02/1848, p. 4

(***1848): 'Nieuwe Rotterdamsche Courant', 15/03/1848, p. 4

(x1848): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 11/12/1848, p. 3

(*1849): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 26/09/1849, p. 4

(**1849): 'Nieuwe Rotterdamsche Courant', 12/10/1849, p. 4

(***1849): 'Algemeen Handelsblad', 18/09/1849, p. 4

(*1850): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ....', Volume 5, 1850, p. 482

(**1850): 'Nieuwe Rotterdamsche Courant', 18/07/1850, p. 4

(***1850): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 01/10/1850, p. 3

(x1850): 'Nieuwe Rotterdamsche Courant', 02/04/1850, p. 4

(*1851): 'Algemeene nijverheids Courant: weekblad voor landbouw, koophandel, zeevaart ...', 22/02/1851, p. 18

(**1851): 'Rotterdamsche Courant', 05/06/1851, p. 4

(***1851): 'Nieuwe Rotterdamsche Courant', 11/06/1851, p. 4

(x1851): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 04/09/1851, p. 2

(xx1851): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 23/06/1851, p. 2

(*1852): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ....', Volume 7, 1852, p. 499

(**1852): 'Rotterdamse Courant', 01/01/1852, p. 1

(***1852): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 03/12/1852, p. 6

(x1852): 'Opregte Haarlemsche Courant', 17/11/1852, p. 3

(*1853): 'Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 31/10/1853, p. 6

(**1853): 'Leeuwarder Courant, 22/07/1853, p. 4

(*1854): 'Guide des voyageurs: histoire de Maestricht et de ses environs, suivie d'un ...', 1854, p. 260

(**1854): 'Leeuwarder Courant', 03/02/1854, p. 4

(*1855): 'Le guide impartial du voyageur à Maestricht, ou Indicateur général de la ...', 1855, p. 51/98

(**1855): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 18/09/1855, p. 5

(*1856): 'Leeuwarder Courant', 02/05/1856, p. 4

(*1858): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 13, 1858, p. 498

(x1858): 'Algemeen Handelsblad', 29/04/1858, p. 6

(*1859): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 8, 1859

(**1859): 'Nieuwe Rotterdamsche Courant', 04/05/1859, p. 3

(*1860): 'Leeuwarder Courant', 14/09/1860, p. 1

(*1863): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 18, 1863, p. 600

(*1864): 'Nieuwe Rotterdamsche Courant', 22/11/1864, p. 2

(**1864): Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26/05/1864, p. 2

(***1864): 'Adresblad voor de bezoekers der feesten op 25, 26 en 27 april 1864 te Deventer', p. 4

(*1865): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 5, 1865, p. 123/124

(*1866): 'Caecilia : algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland', Volume 17, 1866, p. 74

(**1866): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', 1866, p. 123

(*1866-67): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage, Volume 6, 1866-1867, p. 123/124

(*1867): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 7, 1867

(**1867): 'De piano', Franz Ludwig Schubert, Johannes Gijsbertus Bastiaans, 1867, p. 22

(***1867): 'Opregte Maandagsche Haarlemse Courant', 04/03/1867, p. 5

(*1871): ' Leeuwarder Courant', 07/03/1871, p. 4

(*1872): 'Leeuwarder Courant', 03/05/1872, p. 7

(**1872): 'De Standaard', 15/05/1872, p. 2

(*1878): 'Leeuwarder Courant', 26/04/1878, p. 8

(*1880): 'Leeuwarder Courant', 12/08/1880, p. 4

(**1880): 'Leeuwarder Courant', 03/12/1880, p. 3

(*1883): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 29/06/1883, p. 4

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Amsterdam p. 101, Leeuwarden p. 103, Maastricht p. 103, Rotterdam p. 103 (digital.slub-dresden.de)

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893

(*1894): 'De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad', 25/08/1894, p. 5

(*1895): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1895

(*1896): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1896

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897

 

 

(*1903): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1903

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905

(*1906): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1906

(**1906): 'Nieuwsblad van Friesland', 18/07/1906, p. 2

(*1907): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1907

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910

(*1915): Geneaknowhow, Dewit, Utrecht 1915

(**1919): 'De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad', 11/07/1919, p. 3

(*1929): 'Musique-Adresses Universel', 1929

(¹): 'Database nieuwkomers in Utrecht in 1839'

(²): Genealogische info over Bernhard SCHMITZ, door A. Pondes, 2004

(³): 'Historisch Centrum Leeuwarden' - Schulze

(⁵): 'Gerard Schellekens' bij Regionaal Archief Tilburg

(⁶): 'De Volkstekking van 1822', Kring voor Geschiedenis en Heemkunde 'De Boschboom', p. 76

(⁷): Genealogische info over SANDBERGEN Andries Fredrik bij pondes.nl

(⁸): Genealogische info over SANDBERGEN Karel Fredrik Rudolf bij pondes.nl

(⁹): Genealogische info over STRAATMAN Wilhelmus Ludovicus bij Wiewasie.nl