home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-Z-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
ZANINO F. J.  

"De ondergeteekende een aantal jaren te Amsterdam en Parijs in de Fabrijken der Heeren Van der Does, Cheiffes, Kalkbrenner en Plegel [Pleyel] werkzaam geweest, heeft zich thans ter dezer Stede met der woon nedergezet; recommandeert zich ten gunstigsten in het MAKEN, REPAREREN en STEMMEN van PIANO FORTES van welken aard ook; belooft eene prompte eu civiele behandeling. F. J. ZANINO, Leeuwarden, den 2 Junij 1836. Grachtswal, letter L, no. 18." Leeuwarder courant, 03/06/1836, p. 4

"De Ondergeteekende berigt zijne geëerde begunstigers dat hij verhuisd is uit de Kerkstraat naar de Kleine Hoogstraat, letter G, no. 124. Recommandeert zich verder in het maken, repareren en stemmen van alle soorten van FORTE PIANO'S.  Leeuwarden, F- J- ZANINO, den 30 Mei 1839. Forte Pianomaker." Leeuwarder Courant, 31/05/1839, p. 4

 

'Forte Pianomaker' ca. 1836

"Mijne geliefde Echtgenoote A. M. E. Korte beviel heden zeer gelukkig van een' welgeschapenen ZOON. Groningen F. J. ZANINO, den 24 Februarij 1829. Piano-Fabrikant. Familie, Vrienden en Bekenden gelieven deze als bijzondere kennisgeving aan te nemen." Groninger courant, 27/02/1829, p. 2

Groningen

18, Grachtswal, letter L (*1836), Kerkstraat (voor 1839), 124, Kleine Hoogstraat, letter G, (*1839), Leeuwarden

ZEILER A.
| ZEYLER
 

"UIT DE HAND TE KOOP door bijzondere gelegenheid voor een Civielen Prijs : Twee  zeer goed geconserveerde 6 Octaafs PIANO'S, voor de deugdzaamheid wordt ingestaan en zijn zoo goed als nieuw. Te bezigtigen op den Singel bij de Schoorsteenvegerssteeg, N°. 94. (18926) A. ZEILER, Pianomaker." Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 08/12/1851, p. 4

"Door toeval boedt men ter overneming van : Een 6 octaaf piano, van Van Raay, voor ƒ 90, en een 6 octaf dito, van Van Der Does, voor ƒ 60, beide zonder gebreken. Te bezigtigen bij A. ZEYLER, Pianomaker, Singel over de Romeins-Armsteeg." Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 05/08/1852, p. 4

 

'In pianofortes' ca. 1846-74;(*1846-47)

"Bij A. Zeiler, pianomaker, Warmoesgracht, LL 67 ziin steeds voorhanden VRANSCHE PIANO'S, 7 Octaafs, van goede Fabrieken, tegen civiele prijzen, voor goede qualiteit wordt gegarandeerd. (15416)" Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 07/05/1873, p. 4

"Fransche pianino's. A. ZEILER, PIANOMAKER Warmoesgracht, LL 67, heeft weder opnieuw ontvangen prahtige PIANINO'S, van A. WOLTÉR en BERNHARDT fils aîné, en H. PRUVOST. Deze instrumenten zijn vol en helder van toon, sterk gebouwd en sierlijke kasten. Prijzen van ƒ 800 tot ƒ 500, met garantie." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 13/02/1874, p. 4

5219, Vijzelgracht bij de Baangracht (*1846-47), 94, Singel bij de Schoorsteenvegerssteeg (*1851), [363], Singel over de Romeins-Armsteeg (*1852)(**1857), 363, Singel bij de Schoorsteenvegerssteeg (*1865), 67, Warmoesgracht LL (*1873)(*1874), Amsterdam
ZEILER J. H.

 

Tafelpiano ca. 1830, Rien Hasselaar Collectie, Amsterdam

'Pianomaker' ca. 1830, 'In pianofortes' (*1846-47)  1090, Lauriergracht bij de Konijnenstraat (*1846-47), Amsterdam
ZÖLLNER A. A. J.  

 "Heil en Zegen toegewenscht aan alle Begunstigers en Bekenden door A. A. J. ZÖLLNER, Pianomaker en stemmer, Crispijnlaan No. 48 Van af 1 Januari magazijn en werkplaats Delftschevaart No. 30 tegenover het Gerechtsgebouw. Compliment van den Dag aan Familie, Vrienden en Begunstigers." Rotterdams Nieuwsblad, 02/01/1894, p. 7

 

 

'Pianomaker en stemmer' tussen 1893-97

"Pianino ! Door bijzondere omstandigheden te koop aangeboden een welluidende Pianino flinke toon en mooie zwarte kast voor slechts ƒ 110, benevens een zeer solide Piano voor ƒ 30, Dagelijks te zien bij A. A. J. ZÖLLNER, Pianomaker en Stemmer, Van der Duynstraat 47." Rotterdams Nieuwsblad, 15/07/1896, p. 7

 

48, Crispijnlaan (*1893), 30, Delftschevaart tegenover het Gerechtsgebouw (*1894), 47, Van der Duynstraat (*1886)(**1897), Rotterdam
ZWANG B. J.

 

"Nu de trap op naar het tooneel. Als er geen huzaren of andere muzikanten spelen, dan zet de Heer B. J. Zwang, pianohandelaar te Dordt, zijne inzending aan den gang. Want och, hij of een ander heeft zich nog niet eens aan den fraaien vleugel van Zeitter und Winkelman (Brunswijk) te zetten om tonen door de zaal te laten weerklinken. Wel, er is hier eene verzameling van speeldoozen, ariston's, monophonen, symphonions, orpheu'sen en hoe al die instrumenten meer mogen heeten, dat hij voor dagen muziek kan geven zonder dat iemand eenen vinger op de toetsen zet. Het aardigste is zeker wel de piano-automaat (met 25 platen : ƒ 100) het leuke voorwerp wordt tegen de piano gezet, men draait aan eene kruk en de hamertjes van den automaat trommelen er lustig op los. Dan heeft men die Trommel-glocken-castagnetten, waar de vlindertjes plus rares que beaux zijn, maar het geluid is toch aangenaam. En het piano-melodico — kijk, het is een lust om het te hooren. Een omslag met een reep karton, vol kepen en gaatjes. Het instrument wordt in beweging gebracht, als men dat omslag half geopend op de bestemde plaats heeft gelegd. En nu gaat alles vanzelf: het bewegen der toetsen, het omslaan der bladen. Leuk is en blijft het, maar — de ziel die een mensch in een stuk muziek kan leggen, is er toch niet in." Het Nieuws van den Dag, 14/04/1892, p. 5

 

 

'Pianohandelaar' ca. 1890-1902

'Pianomacher und Händler' (x1890)

"Verplaatst het PIANO-MAGAZIJN van B. J. Zwang van Wijnstraat naar Groenmarkt 48, 3de huis vanaf de Vischbrug. Ruime keuze Pianino's in verschillende stijlen vanaf ƒ 800. Groote sorteering gramaphones vanaf 30 Gulden. Ruime keuze muziekplaten Hollandsch, Fransch, Duitsch enz vanaf ƒ 1,50." Dordrechtsch Nieuwsblad, 01/05/1902

 

St. Jorisweg (x1890), Wijnstraat (voor 1903), 48, Groenmarkt (vanaf 1902), Dordrecht
ZWEERS Hendricus Antonius
| ZWEERTS

(1817 - 1885)

 

"In Het handelblad leest men het volgende : Piano-magazijn van Zweerts [sic] & Comp. te Amsterdal. Zweers & Comp. hebben de eer te berigten, dat hun Magazijn van Piano's geplaatst is in de Kalverstraat bij de Munt, n° 128, te Amsterdam, te, huize van den boehandelaar H. A. Zweers Men vindt in dit Magazijn de beste Instrumenten uit de voornaamste binnen- en buitenlandsche fabrieken, welke, onder waarborg voor derzelver deugdzaamheid, tot de billijkste prijzen worden afgeleverd. Ook worden Piano's in huur gegeven en in ruiling aangenomen. Zij hebben mede eenige bespeelde Piano's tegen goedkoopen prijs voorhanden." De tijd: merkwaardigheden der letterkunde en ..., 1851, p. 134

"MAGAZIJN VAN PIANINO'S EN ORGELS SERAFINES. ZWEERS & Co., Kalverstraat bij de Munt, 152, Amsterdam. eene ruime sortering PIANINO'S, uit de voornaamste Parijsche Fabrieken, als van Pleyel, Soufleto, Ziegler, Fleig, Bernhardt en anderen, welke allen tot de minstmogelijke prijzen en met guaratie voor vyf jaren worden verkocht. ORGUES SERAFINES in  schillende grootten en prijzen van af ƒ 175 tot ƒ 800. BESPEEL PIANO'S van van Raay, Broadwood, Duwaer en anderen, tot buitengewoon Lage Prijzen." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 28/08/1854, p. 2 (resources2.kb.nl)

 

 

'Roomsche Boek- en Muziekhandel' en muziekuitgever ca. 1851-56

Zijn oudste zoon Bernard Zweers was een bekend componist (Wikipedia)

"MM. PLEYEL & C°., facteurs de PIANO'S à Paris, ayant été informés que des INSTRUMENTS portant leur nom, et Fabriqués en Hollande avaient été frauduleusement offert en vente, comme sortis de leurs ateliers, ont l'honneur d'informer le public que chaque Piano, fabriqué dans leur Manufacture est accompagne d'un Certificat d'origine qui doit être exigé par chaque acheteur et dont MM. L. H. DUWAER, ROOTHAAN FRÈRES, J.H. STEUP & ZWEERS & C°., pourront montrer le modèle." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 24/11/1856, p. 6 (resources2.kb.nl) - Kijk bij PLEYEL (°1855).

EXTRA INFO

Genealogische info bij glasatelierpercy.nl

128, Kalverstraat bij de Munt (**1851), 152, Kalverstraat bij de Munt (*1854), Amsterdam
 

 

(*1836): 'Leeuwarder courant', 03/06/1836, p. 4

(*1839): 'Leeuwarder Courant', 31/05/1839, p. 4

(*1846-47): 'Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der ...', Volume 5, 1846-47, p. 301

(*1851): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 08/12/1851, p. 4

(**1851): 'De tijd: merkwaardigheden der letterkunde en ..., 1851, p. 134

(*1852): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 05/08/1852, p. 4

(*1854): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 28/08/1854, p. 2

(*1857): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 23/09/1857, p. 3

(*1865): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 10/04/1865, p. 4

(*1873): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 07/05/1873, p. 4

(*1874): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 13/02/1874, p. 4

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Dordrecht p. 102 (digital.slub-dresden.de)

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893

(**1893): 'Rotterdams Nieuwsblad', 02/01/1893, p. 3

(*1894): 'Rotterdams Nieuwsblad', 02/01/1894, p. 7

(**1896): 'Rotterdams Nieuwsblad', 15/07/1896, p. 7

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897 (Gallica)

(**1897): 'Rotterdams Nieuwsblad, 03/06/1897, p. 3

 

 

(**1902): 'Dordrechtsch Nieuwsblad, 01/05/1902