home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-Z-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
ZANINO Franciscus Joannes Nicolaus

(1801 - 1845)(²)

"De ondergeteekende maakt aan het geëerde Publiek bekend, dat hij beeft vervaardigd eene ZES OCTAAFS PIANO, nieuwe consnuctie, met zuivere Metalen, Zingbodem en dito Snaren ter voorkoming van het trekken, waaronder een evenwigng Voetstuk, zijnde mede eene geheel nieuwe uitvinding; voorts verschillende PIANO'S als : twee- en eensnarige PORTATIFS ; recommandeert zich mede in het REPAREREN, RUILEN en STEMMEN van soortgelijke INSTRUMENTEN ; belooft eene goede behandeling. T. J. ZANINO, Piano- en Meubelmaker, Zuidzijde Der A-Kerk." Groninger courant, 20/01/1832, p. 4 (delpher.nl)

"Ondergeteekende berigt aan het geëerd Publiek, dat hij met het laatst dezer maand, ten huize van Vellage, op de Nieuwestad te Leeuwarden, ter verkoop zal staan hebben eene extra frsaije FORTE PIANO, geheel nieuw model en eigea Fabrijk. T. J. [sic] ZANINO, van Groningen." Leeuwarder courant, 22/11/1833, p. 6 (delpher.nl)

"De ondergeteekende verwittigt zijne geëerde Begunstigers, dat hij op nieuw eene, een extra fraaijen Toon gevende, Opstaande PIANO-FORTE heeft vervaardigd. Hij rekommandeert zich verder in het MAKEN, REPAREREN en STEMMEN van gemeld INSTRUMENT. F. J. ZANINO, Fabrikant in Piano's en Meubelen." Groninger courant, 28/10/1834, p. 2 (delpher.nl)

 

 

'Forte Pianomaker' ca. 1827-39

1827 - "De ondergeteekende, F. J. ZANINO, berigt aan het geëerd Publiek, dat hij zich hier geëtablisseerd heeft als PIANO- en ander MUZIJK-INSTRUMENTMAKER. Hij recommandeert zich, als zoodanig, ten vriendelijkste aan bij zijne Stad- en Landgenooten." Groninger courant, 02/10/1827, p. 4 (delpher.nl)

Getrouwd in 1828 met KORTE [CORTE] Antoinette Maria Elisatbeth. -  Zijn vader was een koopman, afkomstig uit Italiaanstalig Zwitserland. Franciscus Joannes ZANINO was de vierde van 13 kinderen. (²)

'Piano-Fabrikant' (1829)

1829 - "Mijne geliefde Echtgenoote A. M. E. Korte beviel heden zeer gelukkig van een welgeschapenen ZOON. Groningen F. J. ZANINO, den 24 Februarij 1829. Piano-Fabrikant. Familie, Vrienden en Bekenden gelieven deze als bijzondere kennisgeving aan te nemen." Groninger courant, 27/02/1829, p. 2

'Forte Pianomaker' (1830)

1830 - "Heden avond beviel mijne geliefde Echtgenoote A. M. E. Korte van eene welgeschapene, doch, tot onze groote droefheid, doode DOCHTER Groningen F. J. ZANINO, den 8 September 1830. Forte-Piano-maker." Groninger courant, 10/08/1830, p. 2 (archive.org)

1833 - "Mijne geliefde Echtgenoote Antoinette Korte beviel van eene doode DOCHTER. Groningen F. J. ZANINO, den 10 October 1833. Forte-Piano- en Meubelmaker." Groninger courant, 15/10/1833, p. 3 (delpher.nl)

'Piano- en Meubelmaker' (1832)

'Forte-Piano- en Meubelmaker' (1833)

'Fabrikant in Piano's en Meubelen' (1834)

1836 - "De ondergeteekende een aantal jaren te Amsterdam en Parijs in de Fabrijken der Heeren Van der Does, Cheiffes, Kalkbrenner en Plegel [Pleyel] werkzaam geweest, heeft zich thans ter dezer Stede met der woon nedergezet; recommandeert zich ten gunstigsten in het MAKEN, REPAREREN en STEMMEN van PIANO FORTES van welken aard ook; belooft eene prompte en civiele behandeling. F. J. ZANINO, Leeuwarden, den 2 Junij 1836. Grachtswal, letter L, no. 18." Leeuwarder courant, 03/06/1836, p. 4 (delpher.nl)

1839 - "De Ondergeteekende berigt zijne geëerde begunstigers dat hij verhuisd is uit de Kerkstraat naar de Kleine Hoogstraat, letter G, no. 124. Recommandeert zich verder in het maken, repareren en stemmen van alle soorten van FORTE PIANO'S.  Leeuwarden, F. J. ZANINO, den 30 Mei 1839. Forte Pianomaker." Leeuwarder Courant, 31/05/1839, p. 4 (delpher.nl)

'Forte Pianomaker' (*1839) - 'Pianomaker' (1839)

 

Zuidzijde Der A-Kerk (yy1832), Groningen

18, Grachtswal, letter L (*1836), Kerkstraat (voor 1839), 124, Kleine Hoogstraat, letter G. (*1839), Leeuwarden

ZEILER A.
| ZEYLER
 

"A. ZEILER, Pianomaker van Amsterdam, gedurende eenige dagen hier ter stede werkzaam, recommandeert zich tot het in order brengen en repareren van PIANO'S op billijke voorwaarden. — Is gelogeerd in het Logement de Ster, bij den Heer HENDRIKS." Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant, 19/10/1850, p. 2 (delpher.nl)

"UIT DE HAND TE KOOP door bijzondere gelegenheid voor een Civielen Prijs : Twee  zeer goed geconserveerde 6 Octaafs PIANO'S, voor de deugdzaamheid wordt ingestaan en zijn zoo goed als nieuw. Te bezigtigen op den Singel bij de Schoorsteenvegerssteeg, N°. 94. (18926) A. ZEILER, Pianomaker." Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 08/12/1851, p. 4 (resources2.kb.nl)

"Door toeval boedt men ter overneming van : Een 6 octaaf piano, van Van Raay, voor ƒ 90, en een 6 octaf dito, van Van Der Does, voor ƒ 60, beide zonder gebreken. Te bezigtigen bij A. ZEYLER, Pianomaker, Singel over de Romeins-Armsteeg." Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 05/08/1852, p. 4 (resources2.kb.nl)

"Goed geconserveerde bespeelde PIANO'S en met Metalen voorzien, tot lage prijzen. Te bezigtigen bij A. ZEILER, Pianomaker, Singel over de Romeinsarmsteeg, F 363, te Amsterdam. (15974) De Ondergeteekende recommandeert zich ook aan het geëerde Publiek tot het REPAREREN van alle soorten van Piano's." Algemeen Handelsblad, 23/09/1857, p. 4 (delpher.nl)

 

'Pianomaker' ca. 1846-74

'In pianofortes' ca. 1846-74; (*1846-47)

'Pianomaker' (y1865)

"Occasie Piano's. Eene sierlijke, net bewerkte PIANINO, sterk van toon, ZEILER, Pianomaker, Singel bij de Schoorsteenvegerssteeg, F363, te Amsterdam." Algemeen Handelsblad, 10/04/1865, p. 4 (delpher.nl)

"Bij A. Zeiler, pianomaker, Warmoesgracht, LL 67 ziin steeds voorhanden VRANSCHE PIANO'S, 7 Octaafs, van goede Fabrieken, tegen civiele prijzen, voor goede qualiteit wordt gegarandeerd. (15416)" Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 07/05/1873, p. 4 (resources2.kb.nl)

"Fransche pianino's. A. ZEILER, PIANOMAKER Warmoesgracht, LL 67, heeft weder opnieuw ontvangen prahtige PIANINO'S, van A. WOLTÉR en BERNHARDT fils aîné, en H. PRUVOST. Deze instrumenten zijn vol en helder van toon, sterk gebouwd en sierlijke kasten. Prijzen van ƒ 800 tot ƒ 500, met garantie." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 13/02/1874, p. 4 (resources2.kb.nl)

5219, Vijzelgracht bij de Baangracht (*1846-47), 94, Singel bij de Schoorsteenvegerssteeg (*1851), [363], Singel over de Romeins-Armsteeg (*1852)(**1857), 363 [F], Singel bij de Schoorsteenvegerssteeg (*1865), 67, Warmoesgracht LL (*1873)(*1874), Amsterdam
ZEILER Johann Heinrich
| Hendrik

(1807 - na 1877)

 


Foto : logo tafelpiano 1835, Pieter Verhulst

Tafelpiano ca. 1835, Collectie Pieter Verhulst, Delft, Nederland
Tafelpiano ca. 1838, (Ex-Rien Hasselaar Collectie ?) Sweelinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland

"Te KOOP: Een allerfraaist bewerkte en op eene nieuwe wijze tot Meubelstuk ingerigte zes Octaafs PIANOFORTE , bijzonder helder en welluidend van Toon. Te igtigen bij J. H. ZEILER, Fabrijkant in Piano's-Forte, op de Nz. Achterburgwal, bij de Korte Gasthuismolensteeg, No. 344, te Amsterdam." Opregte Harlemsche Courant, 01/10/1832, p. 4 (delpher.nl)

"ANNONCES. A VENDRE UN PIANO NEUF DE ZEILER, d'Amsterdam, pour le prix de 245 florins, mécanique anglaise, chez Abel, Hôtel de La Ville de Paris, à La Haye." Journal de La Haye, 07/11/1842, p. 4 (delpher.nl)

"Uit de hand te koop : Een hecht en sterk Toonaangevend 6¾ Octaafs PIANINO, in eene net bewerkt Mahoniehouten Kast, voor welker deugdzaamheid geguarandeerd wordt, benevens een 5½ Octaaf PIANO, ook zonder gebreken. Te bevragen en te bezigtigen bij den Ondergeteekende J. H. ZEILER, N.Z. Achterburgwal bij de Gasthuismolensteeg, G, N°. 312." Algemeen Handelsblad, 18/07/1855, p. 2 (delpher.nl)

"PIANO. Door buitengewone gelegenheid wordt TE KOOP aangeboden: Een OCCASIE-PIABNO, uit de beroemde Fabriek van den Heer JOHN BROADWOOD and SONS, te London, zoo goed als nieuw en sterk van toon, voor den geringen prijs van 150; te bevragen bij J. H. ZEILER, Fabriek van Piano's, N. Z. Achterburgwal bij de Gasthuismolensteeg, N°. 312, te Amsterdam." Algemeen Handelsblad, 26/08/1856, p. 3 (delpher.nl)

"OCCASIE PIANO'S - Om op te ruimen eenige PIANO'S tot zeer billijke en verschillende Prijzen, sterk van toon, waaronder zich bijzonder onderscheiden eene PIANO, 6½ Octaaf, Metalliek, in een net bewerkte Mahoniehouten Kast, zoo goed als nieuw, bijzonder geschikt voor een Instituut of ter verzending naar buiten; nog eene PIANINO, 6 Octaaf, in moderne Kast met Vergulde Lusters, alle met guarantie. Te bezigtigen bij J. H. ZEILER, N. Z. Achterburgwal bij de Gasthuismolensteeg, G 312." Algemeen Handelsblad, 20/12/1860, p. 3 (delpher.nl)

 

'Pianomaker' ca. 1830-70

Geboren te Issny, Württemberg, Duitsland, op 05/05/1807. Getrouwd met Haaseveld Suzanna Maria (1807-?) te Amsterdam 01/10/1828. Ze hadden 7 kinderen, waarvan de oudste, gelijknamige zoon een muziekmeester was. Info : Driesen&Frick op gw.geneanet.org

'In pianofortes' (*1846-47)

'Fabriek van Piano's' (y1856)

'Piano-Fabriekant' (y1862)

1877 - "Wij achten het een voorrecht, aan vrienden en bekenden te kunnen mededeelen, dat het 1 October a. s. de datum is, waarop vóór 50 jaren onze Ouders JOHANN HEINRICH ZEILER BN SUSANNA MARIA HAZEVELD in den ECHT werden verbonden. - Receptie, 1 October, Singel 381. (36004) Hunne Kinderen." Algemeen Handelsblad, 29/09/1877, p. 3 (delpher.nl)


(vervolg)

"Door sterfgeval wordt TE KOOP aangeboden een BROADWOOD PIANO, zoo goed als nieuw, sterk van toon, in een net onderhouden kast. Te bevragen bij J. H. ZEILER, Piano-Fabriekant, N. Z. Achterburgwal bij de Gasthuismoleusteeg, G 312." Algemeen Handelsblad, 12/09/1862, p. 2 (delpher.nl)

"PIANINO'S EN PIANO. Voor geringen prijs, Van het beste Fabriekaat, met en sierlijk gebouwd, voorzien van Bouten, Schroeven, enz., driesnarig en sterk van loon, metaliek mechaniek, zoowel als bouwing der kast, geschikt ter verzending naar de Kolonie, met bewijs van echtheid en guarantie; alsook een PIANO, zes octaaf Engelsche constructie, mede zonder gebreken en guarantie. Te bezigtigen bij J. H. ZEILER, N. Z. Achterburgwal, bij de Gasthuismolensteeg, G 312." Algemeen Handelsblad, 20/03/1866, p. 2 (delpher.nl)

"OCCASIE PIANO'S - TE KOOP tegen geringen prijs eene 7 Octaafs PIANINO in Palisanderhouten kast, 3 snarig, krachtig van toon, sterk gebouwd, voorzien van bouten en schroeven, benevens eene 6 Octaafs PIANO in fraaije Mahoniehouten kast, insgelijks krachtig van toon, beide met schriftelijke guarantie. Te bezigtigen bij J. H. ZEILER, N. Z. Achterburgwal bij de Gasthuismolensteeg, G 312." Algemeen Handelsblad, 22/07/1867, p. 10 (delpher.nl)

"Solide pianino Bernhardt Aîné Fils, Echt, 7 Octaaf Oblique, door tijdsomstandigheden TE KOOP AANGEBODEN à 315. Garantie 5 jaren. Te bezigtigen bij J. H. ZEILER, Spuistraat, G 312, bij de Korte Gasthuismolensteeg te Amsterdam." Algemeen Handelsblad, 06/11/1870, p. 5 (delpher.nl)

 

 344, Nz. Achterburgwal, bij de Korte Gasthuismolensteeg (y1832), 1090, Lauriergracht bij de Konijnenstraat (*1846-47), 312 G, N.Z. Achterburgwal, bij de Gasthuismolensteeg (y1855)(y1856)(y1860)(y1862)(y1866)(y1867), 312, Spuistraat, bij de Gasthuismolensteeg (y1870), Amsterdam
ZÖLLNER A. A. J.  

 "Heil en Zegen toegewenscht aan alle Begunstigers en Bekenden door A. A. J. ZÖLLNER, Pianomaker en stemmer, Crispijnlaan No. 48 Van af 1 Januari magazijn en werkplaats Delftschevaart No. 30 tegenover het Gerechtsgebouw. Compliment van den Dag aan Familie, Vrienden en Begunstigers." Rotterdams Nieuwsblad, 02/01/1894, p. 7

 

 

'Pianomaker en stemmer' ca. 1893-97

"Pianino ! Door bijzondere omstandigheden te koop aangeboden een welluidende Pianino flinke toon en mooie zwarte kast voor slechts ƒ 110, benevens een zeer solide Piano voor ƒ 30, Dagelijks te zien bij A. A. J. ZÖLLNER, Pianomaker en Stemmer, Van der Duynstraat 47." Rotterdams Nieuwsblad, 15/07/1896, p. 7

 

48, Crispijnlaan (*1893), 30, Delftschevaart tegenover het Gerechtsgebouw (*1894), 47, Van der Duynstraat (*1886)(**1897), Rotterdam
ZWANG B. J.

 

"Nu de trap op naar het tooneel. Als er geen huzaren of andere muzikanten spelen, dan zet de Heer B. J. Zwang, pianohandelaar te Dordt, zijne inzending aan den gang. Want och, hij of een ander heeft zich nog niet eens aan den fraaien vleugel van Zeitter und Winkelman (Brunswijk) te zetten om tonen door de zaal te laten weerklinken. Wel, er is hier eene verzameling van speeldoozen, ariston's, monophonen, symphonions, orpheu'sen en hoe al die instrumenten meer mogen heeten, dat hij voor dagen muziek kan geven zonder dat iemand eenen vinger op de toetsen zet. Het aardigste is zeker wel de piano-automaat (met 25 platen : ƒ 100) het leuke voorwerp wordt tegen de piano gezet, men draait aan eene kruk en de hamertjes van den automaat trommelen er lustig op los. Dan heeft men die Trommel-glocken-castagnetten, waar de vlindertjes plus rares que beaux zijn, maar het geluid is toch aangenaam. En het piano-melodico — kijk, het is een lust om het te hooren. Een omslag met een reep karton, vol kepen en gaatjes. Het instrument wordt in beweging gebracht, als men dat omslag half geopend op de bestemde plaats heeft gelegd. En nu gaat alles vanzelf: het bewegen der toetsen, het omslaan der bladen. Leuk is en blijft het, maar — de ziel die een mensch in een stuk muziek kan leggen, is er toch niet in." Het Nieuws van den Dag, 14/04/1892, p. 5

 

 

'Pianohandelaar' ca. 1890-1912

'Pianomacher und Händler' (x1890)

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)

'Piano-Händler, -Reparateur u -Stimmer' (x1912)

"Verplaatst het PIANO-MAGAZIJN van B. J. Zwang van Wijnstraat naar Groenmarkt 48, 3de huis vanaf de Vischbrug. Ruime keuze Pianino's in verschillende stijlen vanaf ƒ 800. Groote sorteering gramaphones vanaf 30 Gulden. Ruime keuze muziekplaten Hollandsch, Fransch, Duitsch enz vanaf ƒ 1,50." Dordrechtsch Nieuwsblad, 01/05/1902

 

St. Jorisweg (x1890), Wijnstraat (voor 1903), 48, Groenmarkt (vanaf 1902)(x1906)(x1912), Dordrecht
ZWEERS Hendricus Antonius
| ZWEERTS

(1817 - 1885)

 

"In Het handelblad leest men het volgende : Piano-magazijn van Zweerts [sic] & Comp. te Amsterdal. Zweers & Comp. hebben de eer te berigten, dat hun Magazijn van Piano's geplaatst is in de Kalverstraat bij de Munt, n° 128, te Amsterdam, te, huize van den boehandelaar H. A. Zweers Men vindt in dit Magazijn de beste Instrumenten uit de voornaamste binnen- en buitenlandsche fabrieken, welke, onder waarborg voor derzelver deugdzaamheid, tot de billijkste prijzen worden afgeleverd. Ook worden Piano's in huur gegeven en in ruiling aangenomen. Zij hebben mede eenige bespeelde Piano's tegen goedkoopen prijs voorhanden." De tijd: merkwaardigheden der letterkunde en ..., 1851, p. 134

"MAGAZIJN VAN PIANINO'S EN ORGELS SERAFINES. ZWEERS & Co., Kalverstraat bij de Munt, 152, Amsterdam. eene ruime sortering PIANINO'S, uit de voornaamste Parijsche Fabrieken, als van Pleyel, Soufleto, Ziegler, Fleig, Bernhardt en anderen, welke allen tot de minstmogelijke prijzen en met guaratie voor vyf jaren worden verkocht. ORGUES SERAFINES in  schillende grootten en prijzen van af ƒ 175 tot ƒ 800. BESPEEL PIANO'S van van Raay, Broadwood, Duwaer en anderen, tot buitengewoon Lage Prijzen." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 28/08/1854, p. 2 (resources2.kb.nl)

 

 

'Roomsche Boek- en Muziekhandel' en muziekuitgever ca. 1851-56

Zijn oudste zoon Bernard Zweers was een bekend componist (Wikipedia)

"MM. PLEYEL & C°., facteurs de PIANO'S à Paris, ayant été informés que des INSTRUMENTS portant leur nom, et Fabriqués en Hollande avaient été frauduleusement offert en vente, comme sortis de leurs ateliers, ont l'honneur d'informer le public que chaque Piano, fabriqué dans leur Manufacture est accompagne d'un Certificat d'origine qui doit être exigé par chaque acheteur et dont MM. L. H. DUWAER, ROOTHAAN FRÈRES, J.H. STEUP & ZWEERS & C°., pourront montrer le modèle." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 24/11/1856, p. 6 (resources2.kb.nl) - Kijk bij PLEYEL (°1855)

EXTRA INFO

Genealogische info bij glasatelierpercy.nl

128, Kalverstraat bij de Munt (**1851), 152, Kalverstraat bij de Munt (*1854), Amsterdam
 

 

(y1832): 'Opregte Harlemsche Courant', 01/10/1832, p. 4 (delpher.nl)

(yy1832): 'Groninger courant', 20/01/1832, p. 4 (delpher.nl)

(*1836): 'Leeuwarder courant', 03/06/1836, p. 4 (delpher.nl)

(*1839): 'Leeuwarder Courant', 31/05/1839, p. 4 (resources2.kb.nl)

(*1846-47): 'Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der ...', Volume 5, 1846-47, p. 301

(*1851): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 08/12/1851, p. 4 (resources2.kb.nl)

(**1851): 'De tijd: merkwaardigheden der letterkunde en ..., 1851, p. 134

(*1852): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 05/08/1852, p. 4 (resources2.kb.nl)

(*1854): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 28/08/1854, p. 2 (resources2.kb.nl)

(y1855): 'Algemeen Handelsblad', 18/07/1855, p. 2 (delpher.nl)

(y1856): 'Algemeen Handelsblad', 26/08/1856, p. 3 (delpher.nl)

(*1857): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 23/09/1857, p. 3 (resources2.kb.nl)

(y1860): 'Algemeen Handelsblad', 20/12/1860, p. 3 (delpher.nl)

(y1862): 'Algemeen Handelsblad', 12/09/1862, p. 2 (delpher.nl)

(*1865): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 10/04/1865, p. 4 (resources2.kb.nl)

(y1866): 'Algemeen Handelsblad', 20/03/1866, p. 2 (delpher.nl)

(y1867): 'Algemeen Handelsblad', 22/07/1867, p. 10

(*1873): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 07/05/1873, p. 4 (resources2.kb.nl)

(*1874): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 13/02/1874, p. 4 (resources2.kb.nl)

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Dordrecht p. 102 (digital.slub-dresden.de)

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893 (gallica.bnf.fr)

(**1893): 'Rotterdams Nieuwsblad', 02/01/1893, p. 3 (resources3.kb.nl)

(*1894): 'Rotterdams Nieuwsblad', 02/01/1894, p. 7 (resources3.kb.nl)

(**1896): 'Rotterdams Nieuwsblad', 15/07/1896, p. 7 (resources2.kb.nl)

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897 (gallica.bnf.fr)

(**1897): 'Rotterdams Nieuwsblad, 03/06/1897, p. 3 (resources2.kb.nl)

 

 

(**1902): 'Dordrechtsch Nieuwsblad, 01/05/1902

(x1906): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1906, Dordrecht p. 528, Dordrecht p. 677 (digital.sim.spk-berlin.de)

(²): geneanet.org (Elly Crone Kraaijeveld)


 © Copyright all rights reserved