home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-V-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
VALK Louis

Foto uit 'Het Leven Geïllustreerd', 1918

"PIANOSTEMMER.- Aan de Pianofabriek (annex Pianohandel) van L. VALK, te Leiden, wordt gevraagd een bekwaam Pianostemmer. Gegadigden wordt verzocht hunne solicitaties onder opgaaf van referentiën, leeftijd enz. in te zenden aan het Kantoor der fabriek, Breestraat 109, Leiden." Het nieuws van den dag : kleine courant, 04/02/1914, p. 14

 

'Pianofabriek' ca. 1912-18 [sinds 1793 (x1912) of sinds 1840 (*1929)]

Opvolger van PELTENBURG te Leiden (x1912)

'Musikal.-, Piano-  u. Orgel-Handlung' (x1912)

1916 - Oprichting van een "Naamloze Vennootschap van Valk's Pianofabriek, 's-Gravenshage. Kap. ƒ 170.000, aand. v. ƒ 500 Gep. volgest. ƒ 34.500. Dir. L. Valk." Algemeen Handelsblad, 04/05/1916, p. 2

1918 - "BELANGRIJKE VERKOOPING van HOUT-BEWERKINGS-MACHINES, een groote partij Indisch werkhout en pianino's wegens LIQUIDATIE.
CORN. DE VLAMING, geëedigd Makelaar in Machinerieën en Metalen te Amsterdam (firma CORN. DE VLAMING & L. BACKER), zal op DONDERDAG 25 SEPTEMBER 1918, des voorm. te 10 uur precies, in het Gebouw der Chr. Vereen, v. Jonge Mannen, aan de Prinsengracht No. 4 te Gravenhage. ten overstaan van den Deurwaarder A. W. A. GOUDART, aldaar, ten verzoeke van de Commissie van Liquidateuren, bestaande uit de H.H. L VALK, CH. L. BOUCHER en B. C. GLASIUS, VERKOOPEN : den completen INVENTARIS der Naaml. Venn. VALK'S PIANOFABRIEK, Z. BINNENSINGEL- 13—14. Daaronder komen voor : Electromotoren 2-8 P.K., (W. Smit, A.E.G., Machinefabriek Esslingen), 215-216-220 Volt, 1425-1440 toeren, Krachtleiding met schakelbord, Lichtleiding met lampen en schakelbord, Drijfwerken en Drijfriemen, Lintzaagbank (Frankforter M. F.), diam. der wielen 0.70 M., Van-Dikte-Bank, doorlaat 020 x 0.50 M., Vlakbank, bladgrootte 1.42 x 0.36 M., Prais- en Pennenbank, blad- Grootte 1 x 0.75 M., automatische Messenslijpmachine 0.90 M. lengte, horizontale Langgatboormachine (Sachs M. F Chemnitz), 6-voudige Profielbeitel-Slijpmachine, Cirkelzaagbank, Boormachine voor bandkracht, Slijpsteenen in bak voor handkracht, een groote partij Piano-onderdeelen, roodkoperen Snarenspindraad 0.3-1 m. M. diam., Mahonie-, lepen-, Linden- en Teak-Werkhout en Blokdeelen, Mahonie-,  palisander-, Noten-, Beuken-, Fineer-Werk banken, Lijm, Pianokisten, Brandhout, enz. Een groote partij droog INDISCH WERKHOUT tot 6 M. lengte, 30 nieuwe PIANINO'S, MAHONIE, EIKEN, NOTEN en ZWARTE, eerste klasse fabrikaat Valk, met koperen bassen, GEEN OORLOGSMATERIAAL; Alles te bezichtigen in bovengenoemde Fabriek op MAANDAG 23. DINSDAG 24 en WOENSDAG 25 september 1918, van 10—4 uur en op den Verkoopdag van 8-10 uur. Uitgebreide Catalogi intijds verkrijgbaar." Algemeen Handelsblad, 06/09/1918, p. 7

 

13, Binnensingel (*1918), 's Gravenhage (Den Haag)

109, Breestraat (x1912)(*1914), Leiden

VAN BERGEN C. G.  

PARIJS - "Van Bergen (C.-G.), à Rotterdam. - Pianos." Quinze visites musicales à l'Exposition universelle de 1855 par Adrien de La Fage, 1855, p. 214

 

 

'Piano fabriekant' ca. 1855-58

Exposantenlijst Parijs, 1855

 

 

85, Hoogstraat [over de Hoofdsteeg], Wijk 10 (*1855), 751, hoek van de Baan, wijk 3 (**1858), Rotterdam

 

VAN BERGEN-HENEGOUWEN W. P.  

 Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12

'Piano- u. Musikinstr.-Handlung' (x1906)

'Piano-, Orgel- u. Saiteninstr.-Handlung' (x1912)

 

19, Anna Paulownastraat (x1906), Anna Paulownastraat (*1910), 41, Anna  Paulownastraat (x1912), 's Gravenhage (Den Haag)
VAN DAM L. & Zonen

 

"PIANO FORTO'S. De Ondergeteekenden hebben weder ontvangen, différente PIANO FORTO'S welke door hunnen krachtvollen toon en schoon uiterlijk uitmunten en te bekomen civiele Prijken te bekomen zijn. Ook wel geconserveerde gebruikte PIANO'S, zes Octaafs, van ƒ 75 tot ƒ 180.  Leeuwarden den 7 september 1848. L. Van DAM en Zonen, Orgel- en Pianomakers." Leeuwarder Courant, 12/09/1848, p. 3

"PIANO FORTO'S. Bij de Ondergeteekenden zijn te bekomen differente PIANO FORTO'S, PIANINOS 7 Octaafs ƒ 530, kleine dito 6¾ Octaafs ƒ 420, vierkante Piano's ƒ 280, gebruikte dito, 6 Octaafs ƒ 70 en hooger. L. Van DAM en ZONEN." Leeuwarder Courant, 25/05/1849, p. 4

 

 

'Orgel- en Pianomakers' ca. 1848-49

1865 - "De vier orgel- en pianofabrieken te Leeuwarden bezigden in elk van beide jaren 60 en 57 arbeiders, waaronder 13 jongens. De weekloonen wisselden van 4 tot ƒ 16 voor de volwassenen, van ƒ 0.50 tot ƒ 1 voor de jongens. Zij verkeeren in gunstigen toestand. De piano- en pianinofabriek aldaar wedijvert met goed gevolg met het uit den vreemde ingevoerde." Statistisch jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden, Volumes 12-13, 1865, p. 350

 

 

Leeuwarden
VAN DAM & Zoon Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1895-1910  

15, Grachtswal (*1895), 157, Grachtswal (*1909)(*1910), Leeuwarden

 

VAN DAM P.
| VAN DAMM
 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1910; (x1890)

VAN DAMM P. & Zoonen (x1890)

'Piano- und Musikinstr.-Handlung' (x1890)

Opgevolgd door J. PRUIS (x1906)

 

 

35, Grachtswal (*1895)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910), Leeuwarden

 

VAN DEN BRINK H.

"Die iets te vorderen hebben van — verschuldigd zijn aan — of onder hunne berusting hebben betrekkelijk — den Boedel van wijlen den Heer BERNARDUS JOANNES VAN DEN BRINK, in leven Orgel- en Pianomaker, laatstelijk zonder beroep, gewoond hebbende en den 16n dezer maand overleden onder de gemeente Slooten, aan den Baarsjes weg nabij den Overhaal op den tuin "Keer Weer", worden verzocht daarvan vóór of uiterlijk op den 15 December aanstaande schriftelijke opgave te doen ten kantore van den Notaris J. E. CLAUSING te Amsterdam aan de Keizersgracht bij de Vijzelstraat BB. 9. (5032)" De Tijd, 29/11/1872, p. 4

INFO EXTRA

'Nieuw beknopt en volledig muziekaal woordenboek, benevens een overzigt van de grondbeginselen der toonkunst', J.B. van den Brink, 1855

 

'Klavier stemmer' ca. 1820-72; (*1820)

VAN DEN BRINK J. B. (? - 1872), 'Orgel- en pianosteller' (*1846-47)

C. F. VAN DER DOES & J. A. VAN DEN BRINK (**1860), met het 'Maison Spéciale' in Amsterdam, met een dépôt van Erard piano's. (**1860), zie C. F. VAN DER DOES hieronder.

VAN DEN BRINK J. A. (*1881)(x1912)

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1912)

"PIANOS ERARD te Parijs. DEPOT AMSTERDAM, Singel bij het Spuij, F. 274. In bovengenoemd Magazijn vindt men eene rijke keuze van deze beroemde instrumenten, welke gelijk in prijzen als aan de fabriek geleverd worden. «root oniiquc (schuin-snarig) fl. 700.—  Piano droit (regt snarig) fl. 600.— Alles zes jaren geguaraudeerd met overleggend Certificaat C. F. VAN DER DOES. J. A. VAN DEN BRINK." Utrechtsche provinciale en stads-courant : algemeen advertentieblad', 28/12/1860, p. 4

409, Achterburgwal bij het Spui (*1820), 1484, Hartenstraat (*1846-47), 274, Singel bij het Spui (x1860), 8, Frans Halsstraat (x1912), Amsterdam

aan den Baarsjes weg nabij den Overhaal op den tuin "Keer Weer" (*1872), Sloten

VAN DEN BURG J. J. Fabrikant en/of handelaar in piano's sinds 1912 [sinds 1899 (x1912)

'Piano- u. Orgel-Stimmer, auch Musikal.- u. Musikinstr.-Händler u. -Reparateur' (x1912)

20, Walstraat (x1912), Vlissingen
VAN DEN BURG R. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912 [sinds 1887 (x1912)

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1912)

8, Arnhem'sche Straat (x1912), Amersfoort (Utrecht)
VAN DEN HASPEL Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1895-1906  

107, Linker Rottekade (*1895)(*1896)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906), Rotterdam

 

VAN DER BURG J. J. Fabrikant en/of handelaar in piano's sinds 1906

'Piano- u. Orgel-Stimmer, auch Instrumenten-Reparateur u. -Händler' (x1906)

9, Bellamy Kade (x1906), Vlissingen
VAN DER DOES Corneille Charles Emanuel

(1769 - 1827)

 

 

 


Tafelpiano ca. 1800, Metropolitan Museum of Arts, N.Y., U.S.
Tafelpiano n° 3363 ca. 1810, Sweelinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland
Tafelpiano ca. 1810, Chris Maene Collectie, Ruiselede, België

Giraffe piano ca. 1815-20, Victoria en Albert Museum, Londen, Engeland, U.K.
Giraffe piano ca. ??, Jean-Michel Renard
Tafelpiano ca. 1815, Geelvinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland
Tafelpiano ca. 1815, Kolthoorn Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland

Tafelpiano n° 4519 ca. 1815, bij Venduehuis, Den Haag, Nederland
Tafelpiano n° 4700 ca. 1815, Sweelinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland
Tafelpiano ca. 1820, Kolthoorn Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland

Tafelpiano ca. 1820, Private collectie

Tafelpiano ca. 1825, en logo, fotogalerij Reijnier Kloeg, Nederland
Tafelpiano ca. 1825, Sweelinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland

Tafelpiano ca. 1830, Private collectie

AMSTERDAM - "Amsterdam. DOES. (C. V. D.) (Internationale galerij). 536. Een oblique pianino (volgens ontwerp van den inzender)." Nationale Tentoonstelling van voortbrengselen van hedendaagsche ..., te Amsterdam, 1875, p. 38

1809 - "De ondergeteekende maakt aan het geëerd Publiek in het DEPARTEMENT GRONINGEN bekend, dat hy in plaats van wylen den Heer P. M. NIEBORG, in leven Organist van St. Martini Kerk te Groningen, wederom heeft aangesteld tot deszelfs Correspondenten Gevolmagtigde, in het verkoopen of verruilen en ontbieden van PIANO FORTO'S uit zyn Fabriek, de Orgelmaker N. A. LOHMAN, in de Heere-straat te Groningen; kunnende de belanghebbenden aldaar van de conditiên, als mede van de pryzen van koop of verruiling, ïnligting bekomen, en zoo goed handelen als in myn Fabriek, myne reeds veel geleverde Stukken in dat Departement kunnen strekken, tot bewys van myne goed gemaakte Werken, en voor welke ik twee jaren my verbinde in te staan voor alle accidenten, die mogten plaats vinden. Rccommandere my inmiddels in de gunst van een ieder. Amsterdam den 20 van Hooimaand 1809. C. van der DOES." Groninger Courant, 01/08/1809, p. 2  - zie LOHMAN

1818 - "78. PIANOMAKERIJ. De ondergeteekende, aangespoord zijnde door zijne veeljarige ondervinding, brengt hiermede ter kennis van het geëerd publiek, dat thans bij hem op zijn fabrijk gemaakt wordt vierkantformige piano-fortes van zoodanig eene verbeterde constructie, dat dezelve zoo in sterkte van geluid als in aangenaamheid van toon de beste staartstukken piano-fortes evenaren zoo niet overtreffen, en voor welker soliditeit hij zich verbindt in te staan, daar gemelde instrumenten geheel zijn ingerigt om zich bijzonder in dit climaat op den duur te soutineren. C. van der Does, fabrijk van forte-piano’s en orgels enz. op den Binnen-Amstel No. 99 te Amsterdam.
(Amsterdamsche Courant, den 13den Maart 1818.) [Hij verhuisde 1 Mei d.a.v. naar de Vijzelstraat 103 tusschen de Heeren- en Keizersgrachten. (Amsterdamsche Courant 5 Mei 1818). 20 Maart 1823 beval hij de door hem op Engelsche wijze vervaardigde piano’s aan, evenals piano’s, die tegen het klimaat der koloniën bestand waren. Andere pianomakers waren:
1°. C. Kadel, die 13 Mei 1815 naar den Singel 149 en 1 Mei 1823 naar het Rokin 39 verhuisde. (Amsterdamsche Courant 13 Mei 1815, 10 Mei 1823). 2°. J . Boch op de Grimnessersluis, die 16 Maart 1818 een bijzonder soort piano’s met triangel aanbeval. 3°. J. B. Ratte, sinds 1 Mei 1818 gevestigd op den N.Z. Achterburgwal 304, die drie- en tweesnaars piano-fortes met en zonder Turksch muzijk maakte. (Amsterdamsche Courant 2 Mei 1818). 4°. M. en P. Meijer, die 11 Mei 1822 van de Keizersgracht bij de Huidenstraat naar Rokin 50 verhuisd waren."  Een en dertigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum, 1934, p. 176-177  - zie ook KADEL, BO[S]CH, RATTE en MEIJER

1832 - "Op heden is alhier geopend een MAGAZIJN van een assortiment uitmuntende PIANO'S FORTES, firma C. van der DOES, over de Scheveringschen Brug, wyk F, N°. 264, zoo in koop als in huur ; prijzen zeer billijk. Ook biedt men onder hetzelfde nummer een APARTEMENT te HUUR aan, voorzien van gemakken en zeer fraai gemeubileerd, geschikt voor een Heer of Dame." Dagblad van 's Gravenhage, 10/10/1832, p. 3

1841 - "De Ondergeteekende maakt bij deze het Geëerde publiek bekend, als dat hij een Abbonnement tot het stemmen van PIANO FORTES heeft aangerigt, voor een geheel jaar en dezelve iedere maand eens te stemmen, voor de somma van zeven Gulden. Tevens dat hij ook alle soorten vau PIANO'S verkoopt en verhuurt, tegen zeer matigen Prijs, en ook audere daarentegen inruilt. Zich nogmaals aan het Geëerde Publiek aanbevelende, niet twijfelende hetzelve dooreen goede en prompte bediening verder te voldoen. C. F. VAN DER DOES, Hoek van de Oude Schans en Koningstraat, N°. 29." Algemeen Handelsblad, 01/12/1841, p. 3

1842 "De Ondergeteekende verwittigt bij deze het geëerde publiek dat hij verhuisd is van de Oude Schans naar het Singel, het 2de Huis van de Heijsteeg N°. 45, en aldaar een Fabriek heeft opgerigt van alle soorten van MEUBELEN en STOELEN, als ook alle soorten van PIANO'S, stemt en repareert. Bevelende zich verder in de gunst van het Geëerde Publiek hopende hetzelve door eene goede en civiele Bediening verders te voldoen. C. F. VAN DER DOES." Algemeen Handelsblad, 13/05/1842, p. 4

1847 - "Door vertrek van hier wordt TE KOOP aangeboden : Eene zeer goed en wel geconserveerde, zwaar toon gevende 6 en 1/4 octaaf PIANO, zijnde METALIEKE PLAAT, voorden matigen Prijs van ƒ 150, benevens eene zeer soliede WIPBALANS (BASCULE), 5-à 600 P in ééns kunnende Wegen, tegen uiterst billijken Prijs TE KOOP. Te bevragen bij C. F. VAN DER DOES, Piano-Stemmer, Utrechtschestraat, tusschen de Heeren- en Keizersgrachten, N°. 15. te Amsterdam. Brieven Franco." Algemeen Handelsblad, 08/10/1847, p. 4

 

 

'Pianofabrikant' ca. 1820-1912 [sinds 1840 (x1912)]

'Fabriek van Piano-Fortes' (*1805) ------- 'Muzijkinstrumentmaker' (*1820), Amsterdam ------- 'In Piano-Fortes' (*1846-47)

Leerling van de gebroeders MEYER uit Amsterdam. Getrouwd met Johanna Maria MAGER.

C. VAN DER DOES Weduwe (tot 1837)

Opgevolgd door zijn weduwe en haar broer [?] V. MAGER :

1837 - "De Ondergeteekende heeft de eer het geëerde Publiek te berigten, dat hij zijne PIANO-FABRIEK onder de Firma Wed. C. VAN DER DOES, voortzet, en beveelt zich bij deze in de welwillendheid zijner Begunstigers aan. Hij herinnert bij deze, dat niemand buiten hem het regt heeft deze Firma te teekenen, en dat alzoo geene handteekening, buiten de zijne, als geldig zal beschouwd worden. V. MAGER, Binnen-Amstel, N°. 99." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 24/07/1837, p. 3 (resources2.kb.nl)

VAN DER DOES Cornelis Ferdinand (1820 - 1892)(*1846-47)(*1854), of VAN DER DOES C. F., (portret). Corneille VAN DER DOES werd dus opgevolgd door zijn zoon uit zijn tweede huwelijk :

1839 - "Heden Overleed tot onze innige droefheid onze hartelijk geliefde Moeder, JOHANNA MARIA MAGER, g b. LAMM, eerder Weduwe den Heer C. C. E. VAN DER DOES, in den ouderdom van ruim 40 jaren. Amsterdam, 7 Nov 1839, C. VAN DER DOES, Hof-Pianist. Mede uit Naam mijner Broeders en Zusters. De Fabrijk van Forte-Piano's zal provisioneel onder mijn opzigt gecontinueerd worden." Algemeen Handelsblad, 12/11/1839, p. 3 (resolver.kb.nl)

1840 - "Ondergeteekende C. F. VAN DER DOES Charles Zoon, beeft nogmaals de eer het geëerde Publiek en Begunstigers van de PIANO-FABRIEK, van de firma C. VAN DER DOES, te verwittigen, dat hij, eene fabryk en Magazijn van alle soorten van PIANO-FORTE'S heeft opgerigt, in de Warmoesstraat, N°. 40; alsmede beveelt hij zich aan als Piano-Stemmer Belovende in alles eene prompte en civiele bediening. C. F. VAN DER DOES." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 09/09/1840, p. 3

1842 - "Fabriek van alle soorten van MEUBELEN en STOELEN, als ook alle soorten van PIANO'S." (*1842)

VAN DER DOES C. F. & J. A. VAN DEN BRINK, met het 'Maison Spéciale' in Amsterdam, met een dépôt van Erard piano's. (**1860), zie VAN DEN BRINK hierboven.

VAN DER DOES C. F. (y1861), 'Piano-magazijn' in Den Haag

1865 - "Van de beide pianofabrieken te 's Gravenhage bezigde de ééne in 1861 23 arbeiders tegen een dagloon van ƒ 1.20 tot ƒ 2.40. Zij verkeeren in gunstigen toestand." Statistisch jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden, Volumes 12-13, 1865, p. 350

VAN DER DOES C. F. (x1890), 'Piano- u. Harmonium-Handlung' in Den Haag

VAN DER DOES F. (x1906), 'Piano- u. Orgel-Handlung' - 'Hoflieferant'

VAN DER DOES C. F. (x1912), 'Piano- u. Orgel-Handlung' - 'Hoflieferant'

Einde : 1975


(vervolg)

1851 - "Door bijzondere gelegenheid TE KOOP eene fraaije Palisanderhouten 6¾ octaaf occasie PIANINO (Fransch fabrikaat), zeer schoon en sterk van toon, zonder eenige gebreken, voor den matigen prijs van ƒ 340. Te bevragen bij den heer C. F. van der Does, die zich voortdurend aanbeveelt tot het verkoopen, verhuren, stemmen en repareren van Piano's, zoo binnen als buiten de stad. Adres : hoek Hoogstraat en Groenmarkt, no. 287, te 's Gravenhage (brieven franco)."  Dagblad van 's Gravenhage, 10/02/1851, p. 4

"Onder de voornaamste industriële inrigtingen te Parijs, behoort de piano-fabrijk van don heer Ziegler. De verbeteringen, welke deze fabrikant-kunstenaar in de instrumenten heeft weten aan te brengen, hebben zijn fabrikaat een binnen- en buitenlandschen roem doen verwerven, zoodat in zijne fabrijk, tegenwoordig het grootst aantal piano's wordt vervaardigd. De zuiverheid van toon is onberispelijk, en zyn nieuw systeem, heeft hem dan ook op de twee wereldtentoonstellingen medailles doen verwerven. Vooral zijn zijne piano's verdienstelijk, omdat zij niet aan den invloed der temperatuur onderhevig zijn, terwijl hij de bewoners van buitenplaatsen enz. eenen dienst heeft bewezen, door piano's te vervaardigen, welke con geheel jaar, zonder stemmen, zuiver blijven. Een algemeen depot voor Nederland is bij onzen stadgenoot, den heer C. F. van der Does, gevestigd." Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 23/08/1856, p. 2 Zie ook ZIEGLER

1865 - "Pianos Français - C. F. van der Does, Hofspui n° 6 - Grand assortiment de pianos à vendre et à louer. Erard, Pleyel, Fleig, Bernard [sic] ainé, etc. Prix de location en ville ou à Scheveningue, 5 et 6 Florins par Mois." Dagblad van zuidholland en 's Gravenhage, 12/06/1865, p. 4

"A vendre un superbe PIANO à quatre pédales tait par van der Does, dans une boîte magnifique d'acajou, incrusté de cuivre doré. S'adresser au courtier Jons. Dóll Egges.,.. Kalverstraat, No. 63, à Amsterdam." Affiches, annonces et avis divers d'Amsterdam, 29/04/1813, p. 5

"TE KOOP gepresenteerd : Een 6 Octaafs PIANO, gemaakt door VAN DER DOES, in Mahonyhouten Kast en Koperen Rolpooten, voor den geringen Prijs van ƒ 160. Een Engelsch 6 Octaafs, met Koperen Plaat en Schroeven, voor ƒ 240, goed voor verzending naar de Oost of West. Te bevragen op de Leidschestraat, N°. 18, het 3de Huis van de Keizersgracht, te Amsterdam."  Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 03/02/1851, p. 3

Exposantenlijst Amsterdam, 1875

FOTO

Pianohandel C. F. Van Der Does ca. 1942(Haagse Beeldbank)

INFO EXTRA

Corneille Charles Emanuel VAN DER DOES (wiki.toenleidschendam-voorburg.nl)

 

99, Amstel bij de Wagenstraat (*1805)(*1820), [99], Binnen-Amstel (*1837)(**1837), 40, Warmoesstraat (**1840), 5870, Utrechtsche straat tusschen Heeren- en Keizersgracht (*1846-47), 15, Utrechtschestraat, tusschen de Heeren- en Keizersgrachten (***1847)(*1848)(*1849), 18, Leidschestraat (*1852), 274, Singel bij het Spui (x1860), F 27, Singel bij 't Spui (**1861), Amsterdam

264, over de Scheveringschen Brug, wyk F (**1832), Hofspui, Westzijde (*1839)(*1840), 29, Hoek van de Oude Schans en Koningstraat (*1841), 45, Singel, het 2de Huis van de Heijsteeg (*1842), 287, Hoek van de Hoogstraat (*1851)(*1852),  S 48, Lange Vijverberg (*1853)(*1854)(**1855)(*1857)(*1858), 18, Lange Vijverberg (*1859)(**1859)(y1861)(*1862)(*1863)(*1864), 6, Hofspui (*1865)(*1866)(*1866-67)(*1867)(*1869), 6, Spui (x1890), 11, Lange Houtstraat (**1894)(*1895)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910), 9, Lange Houtstraat (x1906)(x1912), 's Gravenshage (Den Haag)

421, Hoogewoerdsbrug (**1851), (?) Leiden

VAN DER DOES T.

"AAN HET PIANOMAGAZIJN van T. VAN DER DOES. Keizersgracht, 168, bij de Reguliersgracht, zijn ontvangen van Parijs PIANO'S van JELMINI en FLEIG; grand oblique a 3 cordes, Palisander zware bouworde; voor welke stukken men dan ook schriftelijk 5 jaren garandeert, gepaard met de minst mogelijke prijzen. Reparatie, Ruiling en accordage.  KEIZERSGRACHT BIJ DE REGULIERSGRACHT." Algemeen Handelsblad, 27/06/1860, p. 4

 

Pianohandelaar en/of fabrikant ca. 1860-62

VAN DER DOES T., te Amsterdam (*1860)


(vervolg)

"Echte Occasie PIANINO! Dezelve is eenigen tijd IN HUUR geweest, anders zoo goed als nieuw, 7 Octaaf, 3 snarig, gebouloneerd. Fransch Fabricaat, keurig gebouwd, Palisander, krachtvol van toon, Prijs ƒ 320; dezelve nieuw zijnde kost ƒ 500. Te bezigtigen aan het Fransche Piano-Magazijn van T. VAN DER DOES, Reguliersbreestraat, 60 te Amsterdam. Eenigst Depot voor Holland van de beroemde Pianos A. BLONDEL te Parijs, bekroond met de Gouden Medaille. De toon is gelijkstaande met de Piano's Staartstukken. 10 Jaren guarantie op Zegel. Prijzen civiel." Algemeen Handelsblad, 27/09/1862, p. 4

 

168, Keizersgracht bij de Reguliergracht (*1860), 60, Reguliers-Breestraat (***1862), Amsterdam
VAN DER HAAR And. Johann

 

"VAN DER HAAR, Orgel, Forte Piano en Clavecimbaalmaaker en Stelder, adverteerd, dat hy thans woond in de in Boomstraat Huis daar zyn Oom AND. PARADYS veele jaaren dezelfde Affaires geexerceerd, en met hem in Compagnie gedaan heeft; verzoekende ieders gunst en recommandatie,-belovende een prompte enexacte bediening." Amsterdamsche Courant, 10/05/1783, p. 2

"PIANO FORTO'S te Huur. Te zien en te bevragen by A. J. VAN DER HAAR, Piano Forto en Clavevecimbaal-Stelder, op de Egelantiersgragt, Zuidzyde, by de tweede Dwarsstraat, No. 168." Amsterdamsche Courant, 11/01/1806, p. (delpher.nl) & Amsterdamsche Courant, 11/01/1811, p. 2

'Piano Forto en Clavevecimbaal-Stelder' ca. 1783-1811

VAN DER HAAR A. J. (*1785)(y1806)(*1811)

"A. J. VAN DER HAAR, Piano Porte en Clavecimbaalmaker en Stelder, adverteerd, dat hy met primo Mey uit de Boomstraat is gaan woonen in de korte Koningstraat O. Z., her 5de Huis van de Oude Schans, te Amsterdam." Amsterdamsche Courant, 07/05/1785, p. 2

Boomstraat (*1783), korte Koningstraat O. Z., her 5de Huis van de Oude Schans (**1785), 168, Egelantiersgragt, Zuidzyde, by de tweede Dwarsstraat (y1806)(*1811), Amsterdam
VAN DER HAAR C.  

"KERKORGEL De ONDEEGETEEKENDE, ORGEL- en PIANOMAKER, te Oosterhout bij Breda, maakt door deze bekend, dat op zijne Fabriek TE KOOP staat een zeer sterk toongevend achtvoets ORGELWERK in eikenhouten kast, en netjes bewerkt. De bespeling van dit Werk geschiedt door middel van een Speelkastje of Toestel, voor de Orgelkast geplaatst, en stelt den Organist in staat, des te beter den Zang met zijn spel te vereenigen. Verdere informatie aan de Fabriek met franco. R. C. VAN DER AA." Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 28/10/1861, p. 6

'Orgel- en Pianomaker' ca. 1861

1865 - "De pianofabriek te Breda werkte met 10 arbeiders, 8 volwassen mannen en 2 jongens, de laatsten tegen ƒ 0.80, de eersten tegen 3 tot ƒ 9 per week. Zij kreeg in 1862 een octrooi voor den tijd van 15 jaren op de invoering van verbeteringen in muziekwerktuigen met pistons; zij voert jaarlijks meer piano's uit naar de oostindische bezittingen." Statistisch jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden, Volumes 12-13, 1865, p. 350

Oosterhout, bij Breda
VAN DER HEYDEN A. & Co  

'Pianofabrikant' ca. 1906-12

'Piano-Händler u. -Stimmer' (x1906) ------- 'Piano- u. Orgel-Händler' (x1912)

 

 

237, Goudsche Singel (x1912),  Rotterdam

 

VAN DER LUGT D.

 

"[...] een fraai Clavecimbaal, zynde een Staartstuk, met een Forte Piano, 6 Registers, 3 Clavieren, gemaakt door D. VAN DER LUGT, te Amsterdam, [...]" Amsterdamsche Courant, 27/05/1777, p. 3

"Uit de hand te koop : Een extra buitegemeene fraaije CLAVECIMBAAL, met 3 Claviere, zynde het bovenste een forte Piano, waarvan de weerga zelden voorkomt, door D. van der LUGT à Amsterdam ; adres by L. Groenewoud, op de hoek van den Nieuwendyk en Oude Haarlemmersluis." Opregte Haarlemsche Courant, 31/03/1792, p. 4

 

 

Clavecimbaalmaker ca. 1777

 

Amsterdam
VAN DER MOLEN H. J.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912; (x1912)

'Orgelbauer, Reparateur u. -Stimmer, auch Händler mit Pianos, Orgeln u. Sprechm.' (x1912)

 

 

Steenwijk

 

VAN DER POT J. A. H.  

"J. A. H. Van der Pot (depôthouder der piano's van Henri Hertz [sic] ), 1ste Wagenstraat." Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ..., Volume 18, 1863, p. 600

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1859-66

'Piano-Magazijn' - 'Dépôthouder der piano's van Henri Hertz' (y1861)

Plein (**1859), [35], 1ste Wagenstraat (y1861)(*1862)(*1863)(*1864)(*1866), 's Gravenhage (Den Haag)
VAN DER SPEK J.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912 [sinds 1891 (x1906)(x1912)]

VAN DER SPEK J. (x1890), 'Piano- u. Harmonium-Handlung'

VAN DER SPEK & RIJKEN (x1906)(x1912)

 'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)

1906 - Eigenaar : H. L. C. RRIJKEN (x1906)(x1912)

 

Gedempte Botersloot (x1890), 96, Gedempte Botersloot (x1906)(x1912), Rotterdam
VAN DER TAK J. & Co

Het orgel: maandblad voor organisten, 15/08/1893, p. 2

 

HAARLEM - "401. J. van der Tak, te Rotterdam. (2e medaille.) Het seraphine-orgel was een verdienstelijk werk: klank en register waren goed; de prijs was matig." Algemeene nationale tentoonstelling, Haarlem, 1861, p. 60-61

TILBURG - "Ook de beide andere firma's' worden door den schrijver hoogelijk geprezen; de firma Krom allermeest om haar pianino met dubbel-klavier, de firma van der Tak om haar harmoniums." Tilburgsche Courant, 19/06/1909, p. 2

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890) ------- 'Orgel- u. Harmonium-bauer u. -Händller' (x1906)

1912 - Eigenaars : J. VAN DER TAK & J. MOSER (x1912), 'Verf. von amerik. Orgeln' (x1912)

Zilveren medaille Haarlem, 1861 | Bronzen medaille Amsterdam, 1861 | Exposantenlijst Rotterdam, 1909

 

32, Hooge Boezem (x1890)(*1895)(*1903)(*1905)(x1906), 32-33, Hooge Boezem (x1912), Rotterdam
VAN DE VELDEN  

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 19?? 168, Dordtschelaan (19??), Rotterdam
VAN D'HELFT L. P.
| D'HELFT Louis
 

 

Publiciteit in Adresboek voor de gemeenten Breda, 1878, 01/01/1878, p. 165

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1878-90

D'HELFT Louis (1878)

VAN D'HELFT L. P. (x1890), 'Pianohandlung'

 

Veldhoven (x1890), Tilburg
VAN DIEPEN A. Johan

 

Tafelpiano ca. 1840 (periode Amsterdam), Haags Gemeentemuseum, Nederland

"IN COMMISSIE een PIANO'S van 6 1/4 Octaaf, gemaakt door H. HERZ à Paris, uitmuntend van Toon in eene sierlijke Palissanderhouten Kast, met toeslaande Clavier, welke, ƒ 600 gekost beeft, voor den civielen prijs van ƒ 275. te bezigtigen bij F. J. VAN DIEPEN, Pianomaker, in de Lange Leidschedwarsstraat, tusschen de Leidschestraat en Kruisstraat, CC, N°. 377, te Amsterdam." Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 19/08/1856, p. 4

 

Pianomaker (*1856), 'Reparateurs van piano's' (*1862), 'Piano en kastenmaker' (*1865)

VAN DIEPEN  J. (ca. 1840)(*1846-47)

VAN DIEPEN  F. J. (*1856)(*1862) en VAN DIEPEN  A. J. (**1857)(*1862)

VAN DIEPEN  T. J. (*1865)

"Waarschuwing. GEEN CREDIET of GELD te verleenen aan mijn Echtgenoote T. DE VRIES, zonder mijn voorkennis, want zulks zal bij den Ondergeteekende NIET VALIDEREN. A. J. VAN DIEPEN, (2460) Pianomaker en Stemmer." Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 13/02/1857, p. 3

4217, Zwanenburgwal (*1846-47), 377, Lange Leidschedwarsstraat, tusschen de Leidschestraat en Kruisstraat, CC (*1856), Amsterdam

40, Vischersdijk (*1862)(*1865)(*1866-67), 's Gravenhage (Den Haag)

VAN DRUTTLEN D.
| VAN DRUTEN
 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-95

Eigenaar : Muziekdirecteur J. H. BEKKER (x1890)

'Pianohandlung' (x1890)

 

 

74, Oude Boteringstraat (x1890), 67, Poststraat (*1895), Groningen

 

VAN ECK G. H. junior  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912 [sinds 1879 (x1912)]; (x1912)

VAN ECK G. H. junior (x1890)(x1906)

'Musikal.- u. Pianohandlung' (x1890)

'Musikal.-Handlung' (x1906)

VAN ECK G. H. (x1912) 'Musikal.- u. Musikinstr.-Handlung'

 

 

38, Vlamingstraat (x1890)(x1906), 's Gravenshage (Den Haag)

 

VAN ESCH Johann  

'Pianofabrikant' ca. 1906-12

'Piano-Händler u. -Stimmer' (x1906)

'Piano-Macher u. -Stimmer' (x1912)

 

 

49, van Oldenbarneveldstraat (x1890)(x1906), 148, Binnenweg (x1912),  Rotterdam

 

VAN ERP J. F. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890; (x1890)

'Piano- u. Musikinstr.- u. handlung' (x1890)

 

Leeuwarden

 

VAN GELDER E.  

"Op zeer aannemelijke voorwaarden, wordt te koop aangeboden, een zeer goed in orde zijnde achtvoets Kerk-Orgel, met twee klavieren en Pedaal, dagelijks te zien en te bespelen, in het Orgel, Piano en Meubel-Magazijn van E. Van Gelder, in de Warmoesstraat, N°. 72. te Amsterdam. Brieven Franko." Boekzaal der geleerde wereld: en tijdschrift voor de Protestantsche kerken, 1830, p. 510

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1830 72, Warmoesstraat (**1830), Amsterdam
VAN GELDER Frederic Theodoris

Tafelpiano ca. 1830, Muziekinstrumentenmuseum, Brussel, België

 

'Pianofabrikant' ca. 1878-92

VAN GELDER F. W. (*1878), zijn zoon en opvolger (?), zie hieronder

"ZELDZAME GELEGENHEID. TE KOOP een nieuwe VLEUGELPIANO, uit de beroemde koninklijke Saksische Hof-Pianofabriek van E. KAPS in Dresden, met driewerf gekruisd snarenstelsel en Steinway'sche repetitions Mechaniek, voor ƒ 750, met twee jaar garantie en Hst. Dit instrument evenaart in kracht en volheid van toon den besten Concert-Vleugel, en neemt buitengewoon weinig plaats in. Te zien bij F. W. VAN GELDER, Jonkerfransstraat 126, te Rotterdam." Het Nieuws van den Dag, 29/05/1878, p. 4

Rotterdam
VAN GELDER F. W.  

KRANT

"Risico van den arbeid. Hedenmiddag 1 uur is in de pianofabriek van v. Gelder in de Heintjehoeksteeg een werkman door een luikje der 4e verdieping gevallen. Zwaar gewond is hij per brancard naar het Binnen Gathuis vervoerd." Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij, 05/09/1905 , p. 5

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1878-1905

F. W. VAN GELDER (*1878)

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890)

'Pianofabriek' (**1905)

126, Jonkerfransstraat (*1878)(x1890)(*1892)(*1895)(*1897), Heintjeshoeksteeg (**1905), Rotterdam
VAN GELDER J. Th. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1910

Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890)

 

13, Scheeptimmermanslaan (x1890)(*1895)(*1897), 153, Oppert (*1910), Rotterdam

 

VAN GELDER K.
| VAN GELDEREN
Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1910-12

'Lehrer, auch Piano- u. Orgel-Händler' (x1912)

71, Goudsche Singel (*1910), 91, Gousche Singel (x1912), Rotterdam
VAN GESSEL D. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912

'Piano- u. Orgel-Händler' (x1912)

Oldenbarneveltstraat (x1912), Rotterdam
VAN GRONDELLE Cornelis

 

"Men zal op Saturdag, den 10 September. 1785, op voordeelige Conditien, in Portien van ƒ 10 10 of 4 Ducaaten voor ieder terug verkoopen : Een Party MUZIEK-INSTRUMENTEN, waaronder Bureau-Orgel, Clavecim-Orgels en, Fortepiano Staart en Blok-Stukken, Clavecordiums, Fluits-Travers, Vioolen, Haut-Bois, Conditien; de Portien te bekomen en de Goederen te nien by C. van GRONDELLE, Mr. Orgel-en Fortepianomaaker en stelder op de Leidschegragt, N. Z., by de Princegragt, te Amsterdam." Opregte Saturdagse Haarlemse Courant, 03/09/1785, p. 2

 

 

'Meester Orgel en Forte Piano maker en steller' ca. 1785

INFO EXTRA

Een timmerman uit Geertruidenberg, de levensloop van Cornelis van Grondelle, meester orgel- en fortepianomaker en -steller.

 

Leidschegragt, N. Z., by de Princegragt (*1785), Amsterdam
VAN GRUISEN Albertus  

"s' HEERENVEEN den 25 September. Het Orgel, door wylen Mevrouwe de Douariere van den Hoog-Ed. Gestr. Heer Menno Coehoorn van Schelsinga, in leven Grietman over Schöterland enz. enz., aan de Gereformeerde Kerk alhier gelegateerd, is heden door drie Heeren, beroemde kenners van het Orgelgestel en Muziek, geëxamineerd, en niet alleen boven het bepaalde bestek, maar in ailes zodanig uitneemend bevonden, dat bet, als een allervolmaakste Stuk, ten hoogsten eere doet aan den alomberoemden Orgelmaker A. GRUISEN, woonachtig te Leeuwarden, en zal, op den 13den October, door eene openbaare Redenvoering en keurig Gezang, den Kerke wordsn toegewyd." Amsterdamsche Courant, 28/09/1790, p. 1

"EEN Engelsche FORTE-PIANO en twee STAART-STUKKEN, zyn te koop by A. Gruisen Mr. Orgelmaker in de Bagynestraat te Leeuwarden." Leeuwarder Courant, 26/01/1793, p. 5

"NB. NB. A GRUISEN, Mr. Orgelmaker in de Bagynestraat te Leeuwarden, en G. MINNEMA, Organist en Klokkenist te Sneek, adverteren, dat by hun zyn te bekomen : Uitnemende PIANO FORTES, met ingeleide Machony-houten Kasten, overheerlyk van geluid, en extra gemaklyk te bespelen, met dubbelde aanslagen en differente veranderingen, in veel minder dan gewone Pryzen. Eerstgenoemde recommandeert zig in het Maaken, Repateeren en Stemmen, van alle zoorten van Orgelen." Bataafsche Leeuwarder Courant, 20/06/1801, p. 3

"De Orgelmakers A. van GRUISEN en ZOONEN, en de Organist P. FRANK te Leeuwarden, zich in het Verkopen en Verhuren van KLAVIER-INSTRUMENTEN geassocieerd hebbende, adverteeren : dat by hun te bekomen zyn PIANO FORTO'S, uit verschillende Fabrieken, als uit die van de Heeren Meyer, van der Does en Kadel, waar onder ook Vleugel Piano's Zijn, (zynde eene geheel nieuwe vinding) allen uitmuntende van toon en zeer modern gewerkt ; dat zy deze Instrumenten Verkopen tegen geyke pryzen als dezelve in de Fabrieken verkrygbaar zyn; dat ook by hun te bekomen zijn CLAVERCORDIUMS in onderscheidene zoorten ; verders dat zy aan de zulks verkiezende Piano Forto's of Clavercordiums, ten gebruike, Verhuren, en zich in ieders gunst aanbevelen. De eerstegenoemden repareren ook nog voornoemde Speel Instrumenten, organiseren Piano Forto's met zeer aangename Stemmen, die geheel van den gewonen Orgeltoon afwyken; maken, repareren en stemmen Kerk- en Huis-Orgels, versoeken daartoe al mede ieders gunst, met belofte van eene prompte behandeling. By dezelven zijn ook te bekomen alle zoorten van Snaren tot Piano Forto's en Clavercordiums." Dagblad van het departement Friesland, 15/11/1811, p. 4

"Joh. A. van GRUISEN, wonende op de Korenmarkt in no. 8, te Leeuwarden,  adverteert, dat hij continueert met het verkoopen van allerhande soorten van Engelsch Aarde- en Glaswerk, Fransche en andere Porseleinen, Delfsch en Keulsch Aardewerk, enz. Voorts heeft hij de eer het geëerd publiek te verwittigen, dat hij heeft bekomen, een volledig assortiment van Vocaal en Instrumentaal MUZIJK, en deze affaire voornemens is, in het groot door te zetten. Eindelijk zyn bij hem te bekomen allerhande, zoo wel halfsleten als nieuwe, PIANO FORTES, allen van de beste makers; terwijl hij tevens bekend maakt, dat hij mede continueert in het geven van Onderwas op genoemd Instrument, en zich in het gunstig aandenken zijner Stad-en Landgenooten op het vriendelijkst aanbeveelt. " Leeuwarder Courant, 19/07/1822, p. 3

"ORGELS en PIANO - FORTES, Zijn thans onderscheiden soorten in gereedheid en te bekomen; de nieuw gemaakte KAMERORGELS als ook CLAVECORDIUMS, bij A. van GRUISEN & ZOON, in de Bagijnestraat, en de PIANO-FORTES bij Joh. A. van GRUISEN, op de Korenmarkt te Leeuwarden. NB. Bij laatstgemelde kan men zich ook wegens de Orgels adresseren." Leeuwarder Courant, 27/07/1827, p. 1

KIJK OOK NAAR ...

VAN GRUISEN in Liverpool, Engeland

 

 

'Orgelmaker', 'Spiegelmaker en koopman' ca. 1773-1827

VAN GRUISEN Albertus, jr. (1786 - 1831)

VAN GRUISEN A. & Zoonen (*1811).

"Heden zyn Ondertrouwd, ALBERTUS van GRUISEN, Junior. En AGATHA ANTONIA SYbrandS. Leeuwarden den 19 Augustus 1808."  Leeuwarder Courant, 27/08/1808, p. 2

"Mijn geliefden Echtgenoot, den Heer ALBERTUS van GRUISEN, in leven Spiegelmaker en Koopman, overleed heden na eene ziekte van weinige dagen, juist op zijne 45sten verjaardag; mij nalatende zeven Kinderen welke met mij treuren, en alleen hunnen troost vinden dat het den wil is geweest van onzen hemelschen Vader, in wiens wijze handen wij ons toekomend lot stellen. Leeuwarden, Get. A. A. van GRUIZEN, den 11den November 1831." Opregte Haarlemsche Courant, 26/11/1831, p. 4

Na de dood van VAN GRUISEN, neemt HILLEbrand, een deel van deze zaak over in 1834. Het is op deze manier dat later   SCHULZE zijn werkplaats in handen krijgt om er zijn fabriek te installeren.

Na de dood van haar man gaat de weduwe A. Van GRUISEN alleen nog verder met de verkoop van aardewerk en het behangpapier. (*1834)


(vervolg)

"DEN ONDERGETEEKENDEN BIJ A. VAN GRUISEN, Jr., DOOR Z. M. DEN KONING GEBREVETTEERD SPIEGELFABRIJKEUR TE LEEUWARDEN. Bij wien zullen te bekomen zijn alle soorten van, naar den laatsten smaak vervaardigde, MAHONIEHOUTEN MEUBELEN. Bestellingen voor onderscheidene voorwerpen, dit vak betreffende, kunnen bij denzelven gedaan worden en waarvan de modellen of teekeningen bij hem voorhanden zijn. Alles zal voor de naaste en vastgestelde Fabrijksprijzen worden geleverd. Geene Voortbrengselen van mijne Fabrijk zullen bij iemand anders te bekomen z; .1 voor de Provincie Vriesland, als bij bovengenoemden. T. J, HEIJDANUS, te Amsterdam. De ondergeteekende, zich vereerd vindende door het plaatsen van het voormelde Magazijn ten zijnen huize, acht zich verpligt aan zijne Stadgenooten te doen opmerken, dat de voormelde Heer T. J. HEIJDANUS. op de Tentoonstelling van het jaar 1825, te Haarlem, niet alleen eene medaille heeft behaald, maar ook zich door eenen aankoop van M. don Koning heeft beloond gezien. Hij beveelt zich voorts in ieders gunst en aandenken. Ook heeft de ondergeteekende weder verschillende fraaiie en nieuwe stellen BEHANGSELPAPIER ontvangen; alsmede onderscheidene soorten van Weener PIANO FORTES, met Koper Mechaniek, waardoor deze Piano's nimmer door de vochtigheid in den vluggen aanslag kunnen verhinderd worden. De prijzen zijn : zes octaaf Piano's brillante Mahoniehouten Kast van ƒ 235 : 00 met twee Pedalen, met doorloopenden Zangbodem en drio Pedalen ƒ 295 : 00, halve Vleugel-Piano's ƒ 395 : 00. Van opstaande APOLLO'S HARPEN of opstaande VLEUGELS zijn de prijzen naarmate er veranderingen aan gemaakt zijn. Oude Piano's worden in Ruiling aangenomen, die ook op heden bij den ondergeteekenden te bekomen zijn. Leeuwarden, den 24 Julij 1828. A. van GRUISEN, Jr." Leeuwarder Courant, 15/08/1828, p. 5

"A. van GRUISEN, Jr., Spiegel Fabrikant, gebrevetteerd door Z. M. den KONING, Magazijnhouder van Mahoniehouten Meubelen en Piano-Fortes, Fransche en Zwitsersche Behangpapieren, Engelsch Wedgewood's Aardewerk, Kristal en Glaswerken, Fransche Porseleinen, Pendules en Vasen; maakt door dezen bekend, dat alle bovengemelde artikelen in soorten tot de naaste en vastgestelde prijzen bij hem te bekomen zijn. — Beveelt ieders gunst en recommandatie. NB, Bestellingen voor Mahoniehouten en andere Meubels, die in het Magazijn niet voorhanden kunnen aan boyengenoemden worden opgegeven, en zullen ten spoedigsten, volgens de daarvan voorhanden zijnde Modellen en Teekeningen, naar den laatsten smaak, vervaardigd worden. Leeuwarden, den 16 April 1829." Leeuwarder Courant, 05/05/1829, p. 2

 

VAN GRUISEN A. (& Zoon) (& Zoonen) : Bagynestraat (*1793)(*1801)(*1827), Leeuwarden

 Joh. A. VAN GRUISEN : 8, Korenmarkt lett. T (*1822)(*1823)(*1827), Leeuwarden

VAN GRUIZEN Wilhelminus

(? - 1843)

 

"Heden middag 12 ure overleed in den ouderdom vin 55 jaren, onze waarde Broeder WILHELMUS van GRUIZEN, in leven Orgelmaker alhier. Schrans onder Huizum, den 3 November 1843. A. G. Van GRUIZEN, Wed. Dulmers, mede uit naam zijner Zutter en bedhuwzusters." Leeuwarder Courant, 10/11/1843, p. 2

 

'Orgelmaker' ca. 1843 Leeuwarden
VAN HARDEVELD J. Handelaar en/of fabrikant van piano's ca. 1912

'Händler mit Pianos u. Orgeln' (x1912)

30, Haarlemmerdijk (x1912), Amsterdam
VAN HOEK G. J. M. Handelaar en/of fabrikant van piano's ca. 1912

'Piano-Rep. u. -Stimmer' (x1912)

29, Oude Delft (x1912), Delft
VAN KAAN J. & Zonen  

Spinet [?] ca. 1820, Centraal Museum, Utrecht, Nederland

'Instrumentmaker' ca. 1820  

Utrecht ?

 

VAN KALMTHOUT G. A. J. Handelaar en/of fabrikant van piano's ca. 1906

'Piano- u. Orgel-handlung' (x1906)

11, Smetiusstraat (x1906), Nijmegen
VAN KESTEREN J. Handelaar en/of fabrikant van piano's ca. 1890; (x1890)

'Piano- u. Harmonium-handlung' (x1890)

Gennep
VAN LAUN H. 'Instrumentmaker' ca. 1820  

2, Kalverstraat bij den Dam (*1820), Amsterdam

 

VAN LEEUWEN Cornelis

(? - 1876)

 

"De ondergeteekende, van woonplaats veranderd zijnde, neemt de vrijheid zijne geëerde begunstigers te verzoeken, wel op zijn adres te willen letten. C. van LEEUWEN, Piano Stemmer. Vijfde huis van de Geertebrug, boven den heer BLÜTCHEN, Piano-Fabrikant." Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant, 13/11/1844, p. 4  -- kijk bij BLÜTICHEN.

"Publieke verkooping van eene Heerenhuizinge, Pianofabriek met Tuintje eu vrije Steeg. De Notaris A. J. de LANGE te Huizum.  zal, tengevolge regterlijke magtiging, op Dinsdag den 19 December 1876, ten huize van den Heer Bardet te Leeuwarden, provisioneel, des avonds ten 6 uur, tegen uitloving van strijk- en verhooggeld, verkoopen : Eene voor weinige jaren gebouwde Heerenhuizinge met Tuintje en vrije Steeg, waarin met goed succes eene Pianofabriek is en nog wordt gedreven, staande en gelegen op eenen zeer aangenamen stand aan de Turfmarkt te Leeuwarden, gekwoteerd letter A no. 279, ten kadaster bekend gemeente Leeuwarden, sectie 13 no. 1469, groot 2 are 2 centiare, bestaande o. a. uit onderscheideno geplaffoneerde Vertrekken en net betimmerde Kamers en groote Bovenzaal, alles thans bij Mevrouw de Weduwe C. van Leeuwen in eigen gebruik; te aanvaarden 1 Mei 1877 of welligt vroeger. Te bezigtigen op de verkoopdagon van 11 tot 4 uur, op vertoon van toegangkaartjes, die, met de billetten, zijn te bekomen en conditiën te vernemen, bij den Notaris bovengenoemd, zullende tevens billetten met toegangkaartjes verkrijgbaar zijn bij den Heer Bardet. oproeping, Die iets verschuldigd is aan- of heeft te vorderen van, of ook stukken onder zijne bewaring heeft betreffende den ondor het voorregt van boedelbeschrijving aanvaarden boedel en de nalatenschap van wijlen den Heer Cornelis van Leeuwen, in leven Piano-Fabrikant, woonachtig geweest te Leeuwarden, en aldaar overleden 20 November 1876, wordt verzocht zijne betaling te doen of vordering on stukken in te leveren vóór den 19 December 1876, ten kantore van den Notaris A. J. de Lange, in de Schrans onder Huizum." Leeuwarder Courant, 08/12/1876, p. 1

 

'Pianomaker' ca. 1844-76

1865 - "De vier orgel- en pianofabrieken te Leeuwarden bezigden in elk van beide jaren 60 en 57 arbeiders, waaronder 13 jongens. De weekloonen wisselden van 4 tot ƒ 16 voor de volwassenen, van ƒ 0.50 tot ƒ 1 voor de jongens. Zij verkeeren in gunstigen toestand. De piano- en pianinofabriek aldaar wedijvert met goed gevolg met het uit den vreemde ingevoerde." Statistisch jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden, Volumes 12-13, 1865, p. 350

1876 - "OPROEPING. Die iets verschuldigd is aan, of heeft te vorderen van, of ook stukken onder zijne bewaring heeft betreffende den onder het voorrecht van Boedelbeschrijving aanvaarden Boedel en, Nalatenschap van wijlen den Heer CORNELIS VAN LEEUWEN, in leven Piano-Fabrikant, woonachtig geweest te Leeuwarden, en aldaar overleden 20 November 1876, wordt verzocht zijn betaling te doen of vordering en stukken in te leveren vóór den 19den December 1876, ten Kantore van den Notaris A. J. DX, LANGE, in de Schrans onder Huizum." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 13/12/1876, p. 4

Geertebrug (**1844), 297, Turfmarkt, lett. A (*1876), Leeuwarden
VAN LEEUWEN P.

 

"TE KOOP VOOR ƒ 1100 : Een goed geconserveerd welluidend krachtig aansprekend KERKORGEL, bij WEENIG & VAN LEEUWEN, Orgel en Pianomakers aan het Utrechtsche Veer, te Leyden en bij wien onderscheidene soorten van groote en kleine HUISORGELS en PIANO-FORTO'S, tegen billijke Prijzen verkrijgbaar zijn." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 25/11/1847, p. 3

"Magazijn van Piano's, kerk- en huisorgeltjes. Langestraat, 117, te Amsterdam. P. Van Leeuwen maakt het kunstminnend publiek opmerkzaam, dat zijn magazijn voorzien is van GELEGENHEIDSPIANINO'S, uit Frankrijk, 6¾ en 7 octaaf, brillant van toob, aanslag, enz., enz., à ƒ 240; eenige 6 Octaafs tot zeer lage Prijzen, zijnde ƒ 40 en ƒ 50, alles met guarantie van 5 tot 10 jaren. oude piano's worden in ruiling aangenomen." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 26/05/1856, p. 4

"PIANOMAGAZIJN VAN P. VAN LEEUWEN. Haarlemmerdijk tusschen de Brouwersstraat en Prinsengracht, 473, te Amsterdam. Wederom ontvangen: eene Keur van goedkoope en zeer soliede PIANINO'S, van ƒ 200, ƒ 225, ƒ 250, ƒ 275, ƒ 300. enz., enz., vervaardigd door de voornaamste Parijssche Fabriekanten, als PLEYEL, ERARD, BLANCHET.PLEYEL, BERNHARDT, FLEIG, enz.— Brillant geconserveerde vierkante Mahonijhouten PIANO'S van VAN RAAY, BROADWOOD, VAN DER DOES, enz., voor de voordeelige prijzen van ƒ 50, ƒ 75, ƒ 85, ƒ 95 en ƒ
110. — Zeer soliede PIANO'S voor eerstbeginnenden, om op te ruimen, voor ƒ 25, ƒ 28, ƒ 30, ƒ 35 en ƒ 40. — Nieuwe SEHAPHINEORGELS, van ƒ
90 tot ƒ 500, van 1 tot 15 registers. OPSTAANDE PIANO'S vun ƒ 75 en ƒ 95. Bovengemelde Instrumenten worden wegens hunne soliditeit geleverd met 10 jaar garantie. Brieven franco." Algemeen Handelsblad, 08/12/1862, p. 3

(zie vervolg rechts)

 

 

'Pianofabrikant' ca. 1847-1912 [sinds 1850 (x1890)]

'Orgel en Pianomakers' (*1847)

'In piano's' (*1850)

WEENIG & VAN LEEUWEN (*1847)(**1850), zie ook WEENIG

VAN LEEUWEN P. (*1850)(**1862)

1865 - "Amsterdam worden in elk van beide jaren twaalf en vijftien muziekinstrumentmakers opgegeven, waarvan één tevens orgel- en pianomaker." Statistisch jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden, Volumes 12-13, 1865, p. 350

VAN LEEUWEN P. & Zoon (x1890)(x1906)(x1912)

'Piano-, Harmonium- u. Musikinstr.-Handlung' (x1890)

'Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Handlung' (x1906)

'Händler mit Pianos, Orgeln, Musikinstr. u. Sprechm.' (x1912)

FAMILIE

"Heden beriel zeer voorspoedig van eene welgeschapen DOCHTER J. G. K. WITSEN GEIJSBEEK, geliefde Echtgenoote van P. VAN LEEUWEN, in Piano's. Amsterdam, 8 November 1862."Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 11/11/1862, p. 3


(vervolg)

"Een nieuw muziek-instrumentenmagazijn. Een reeds 60 jaar bestaande zaak heeft, wegens plaatsgebrek, haar magazijnen zijn plaatst naar den Nieuwendijk 211 over de Gravenstraat. Wij bedoelen het bekende muziekinstrumenten- en piano-magazijn van de heeren P. van Leeuwen en Zoon, wier nieuw magazijn gisteren geopend werd. In het magazijn zijn de meest verscheiden muziek-instrumenten als speeldoozen en orchestrions, orgels, pianino's, phonografen enz. enz. in elke soort en tot eiken prijs aanwezig. Als bijzonderheden toonde de heer v. Leeuwen ons nog een orchestrion met papieren rol, ter sterk* van een orkest van 78 personen en een piant e zoowel door een persoon met de handen ol door een slinger, als door electriciteit bespeeld kan worden. Deze firma is hoofd-vertegenwoordiger van de volgende piano-fabrikanten : Julius Keurig, te Leiptrig; J. Gerstenberger, te Lignitz en Carl Mand. te Coblenz." De Telegraaf, 16/06/1901, p. 6

 

Utrechtsche Veer (*1847)(**1850), Leiden

117, Langestraat (**1856), 473, Haarlemmerdijk tusschen de Brouwersstraat en Prinsengracht (**1862), 7, Heiligenweg (x1890), 73, Warmoesstraat (x1890)(*1896), 211, Nieuwendijk over de Gravenstraat (*1901)(x1906), 73, Nieuwendijk (*1907)(*1909)(*1910), 211, Nieuwendijk (x1912), Amsterdam

VAN LIESHOUT & Zonen

 

 

 

HAARLEM - "410. C. Breugelmans, firma : Breugelmans en van Lieshout, te Roosendaal. (2e medaille.) Beide piano’s verdienden bijzondere onderscheiding; zij waren van buitengewoon schoone bewerking en zeer gelijk en aangenaam van toon." Algemeene nationale tentoonstelling, Haarlem, 1861, p. 60-61

PARIJS - "1. VAN KIESHOUT [sic] et Fils (Michel), à Rosendaal (N. B.). — Deux pianos à cordes croisées." Catalogue général officiel de l'exposition universelle de 1889, p. 18 (gallica.bnf.fr)

DORDRECHT - "In ditzelfde vak staan de pianino's van de firma Lieshout en Zonen, te Rozendaal. Eigenaardig van piano's dezer heeren, is de speciale plaatsing van een derde Pedaal, om het hinderlijke van de vele studie te voorkomen door dubbele verzachting van den toon. Zoo zien wij dat pedaal o. a. aangebracht bij de eikenhouten pianino (Duitsch renaissance)." Expo Dordrecht -  Het Nieuws van den Dag, 14/04/1892, p. 10

 

 

'Pianofabrikant' ca. 1861-1937

BREUGELMANS & VAN LIESHOUT (*1861), kijk bij BREUGELMANS

1865 - "In de pianofabriek te Rosendaal, die in gunstigen toestand verkeert, werkten in elk jaar 8 volwassen mannen en 3 jongens." Statistisch jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden, Volumes 12-13, 1865, p. 350

VAN LIESHOUT M. & Zoonen (1883)(x1890)

'Pianobauer u. Händler' (x1890)

VAN LIESHOUT M. & Zoon (x1906), 'Piano-Fabrik'

VAN LIESHOUT M. & Zonen (x1912), 'Piano-Fabrik' - 'Hoflieferant'

1912 - "Bij Kon. Beel. is de eere-medaille der orde van Oranje-Nassau toegekend : in goud, bij bevordering, aan : J. B. C. Kuypers pianomaker bij de firma M. van Lieshout en Zonen, pianofabrikante te Roosendaal; [...]" De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 31/08/1912, p. 3

1937 - "Toegekend is de aan de orde van Oranje-Nassau verbonden eere-medaille in brons, aan P. Konings, pianomaker bij de firma M. van Lieshout en Zonen te Roosendaal." De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 08/05/1937, p. 3

'De pianofabriek van M. Van Lieshout en Zn te Roosendaal', Marius Broos, 2011

Zilveren medaille Haarlem, 1861 | Bronzen medaille Amsterdam, 1861 | Bronzen medaille Parijs, 1889 |  Exposantenlijst Dordrecht, 1892 | Zilveren medaille Antwerpen, 1894 | Vergulde zilveren medaille Rotterdam, 1909

 

75, Markt (x1912), 48, Markt (*1929), Roosendaal [Rozendaal]
VAN LOCKVEN G. W.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12 [sinds 1887 (x1906)(x1912)]

 'Piano-, Orgel- u. [Musik]Instrumenten-Handlung' (x1906)(x1912)

 

13, Steenstraat (x1906)(x1912), Venlo
VAN LODESTEIJN J.  

BIO

"Aan JOHANNES VAN LODESTEIJN, een kweekeling met veel muziekalen aanleg werd in 1789 door Regenten toegestaan van den Organist W. J. F. NIEUWENHUIJSEN Onderwijs op het klavier te ontvangen voor 2 dukaten de 20 lessen.
Als hij op Zondag morgen met den Binnenvader en de andere Elèves de Godsdienstoefening had bijgewoond, werd het hem vergund des namiddags en des avonds in de Domkerk bij NIEUWENHUIJSEN op het orgel te gaan, mits dat hij ook daar de Godsdienst blijft bijwoonen. - Zijn leermeester was zeer tevreden over zijne groote vorderingen. Daarvan wenschte hij Regenten te overtuigen. Dus werd hij met zijn leerling na afloop der ordinaris-vergadering in hunne tegenwoordigheid toegelaten; waarop VAN LODESTEIJN voor hen op het Klavier speelde, met accompagnement van den Organist NIEUWENHUIJSEN op de viool. - Later werd aan VAN LODESTEIJN'S verlangen gehoor gegeven om het orgelmaken bij G. F. Bärz te leeren; die volgens overeenkomst, hem in acht jaren die kunst in perfectie zoude leeren, voor de som van ƒ 2500.-, behalve de noodige gereedschappen en een bedrag van f 300.- voor 't mededeelen van „mensuure, maten, teekeninge, etc. - Nu en dan had er weder een huishoudelijk concert voor Regenten plaats, en werd VAN LODESTEIJN later ook in hunne. tegenwoordigheid in het orgelmaken geexamineerd.
Aan het einde van deze leerjaren bleek het, dat hij zich vrij wel op al wat tot het maken en herstellen van een orgel behoort, had toegelegd, doch dat hij hiermede niet voldoende in zijn onderhoud zoude kunnen voorzien. - Het werd derhalve wenschelijk geacht, dat hij zich ook zoude toeleggen op het maken van piano's. Te vergeefs wendde men zich tot zekeren MEIJER te Amsterdam, den eenigen persoon, die hier te lande daartoe in staat was, en schreef men naar Londen, en deed onderzoek naar een bekwaam onderwijzer in Duitschland en in Frankrijk. - Eindelijk vernamen Regenten, dat de Muziek-Instrumenten van een voornaam Meester te Parijs, ERARD genaamd, toen het meest gezocht waren, en zijne piano's zelfs boven de Engelsche verkozen werden. Zij besloten dus VAN LODESTEIJN derwaarts te zenden. (lees verder )

 

'Orgel- en Forte Piano-maker' ca. 1788-1803


Hij vertrok op 25 April 1800 met een pas, door het Departementaal bestuur te Arnhem afgegeven en door den Franschen Ambassadeur in 's Gravenhage geviseerd, en met een recommandatiebrief aan den Ambassadeur R. J. SCHIMMELPENNINCK.
ERARD wenschte echter geen leerling aan te nemen; maar een ander Meester, FREDENTHALER [Freudenthaler], een beroemd kunstenaar volgens den Heer SCHIMMELPENNINCK, was genegen hem te plaatsen, tegen ƒ 750.- 's jaars voor onderwijs, kost en inwoning, onder voorwaarde, dat al hetgeen hij bearbeidde, ten voordeele van zijn meester zoude zijn, behalve eene Forte piano, die aan Regenten zoude toegezonden worden, ten blijke van zijne vorderingen.
Anderhalf jaar later zond VAN LODESTEIJN die piano, volgens zijne verzekering geheel door hem vervaardigd, over Rouaan en verder per scheepsgelegenheid naar Amsterdam. Eerst na verloop van vier maanden, in April 1802, werd ze in de Fundatie ontvangen." Aanteekeningen betreffende de Fundatie der Douairière Baronesse van Reede ..., 1890, p. 171-173/234

Utrecht
VAN NIJMATTEN G. & Zoon  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906

 'Piano-Fabrikation und Handlung' (x1906)

 

43 C, Hinthamerstraat (x1906), 's Hertogenbosch
VAN OECKELEN  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1906; (x1890)

VAN OECKELEN P. & Zoon (x1890), 'Piano-Händler und Orgelbauer'

 

Haren (Groningen)
VAN OECKELEN A.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12; (x1906)(x1912)

 'Piano-Fabrik und Orgelbauer' (x1906)

'Piano- u. Orgelbauer' (x1912)

 

Haren (Groningen)
VAN OECKELEN C.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906; (x1906)

'Piano- und Orgelbauer, -Stimmer u. -Reparateur' (x1906)

 

Haren (Groningen)
VAN OECKELEN Fils
| VAN OCKELEN
 

GENT - "VAN OCKELEN, fils, facteur de piano, à BREDA. Un piano exposé par lui à Gand, a obtenu une mention honor." Le guide aux manufactures: ou exposition complète des produits de l ..., 1821, p. 77

 

 

'Pianofabrikant' ca. 1820

VAN OECKELEN Fils (y1821)

Eervolle vermelding Gent, 1820

 

Breda
VAN OECKELEN Cornelius Jacobus, Père
| VAN OCKELEN

(1798 - 1865)

 

HAARLEM - "Bronzen medaille [...] Van Ockelen - Breda - Mechanische piano." Algemene konst- en letterbode, 1820, p. 140

GENT - "VAN OCKELEN, père, facteur de piano, à BREDA. Un piano mécanique, exposé à Gand, lui a mérité la médaille de bronze." Le guide aux manufactures: ou exposition complète des produits de l ..., 1821, p. 77

GENT - "Cornelis van Ockelen, Breda, B. S.
No 453. a. Un piano mécanique placé dans un secrétaire, et jouant un air toutes les heures.
b. Un piano ordinaire de f. à c." Catalogus aanwijzende de namen en woonplaatsen van de fabrikanten van het ..., 1820, p. 33

HAARLEM - "Werktuigelijk spelende instrumenten.
Zilveren Medaille -  De Heeren C. Van Ockelen En Zoon, te Breda, hebben eenen werktuigelijk spelenden piano ten toon gesteld, in de gedaante van eenen secretaire, welk stuk de zilveren médaille is waardig gekeurd. Deze Heeren toonen, dat zij hunnen roem in dit vak staande houden." Rapport der hoofdcommissie der beoordeeling der voorwerpen van nationale Nijverheid, 1825, p. 196

BRUSSEL - "846. Van Oeckelen en Cuming Heyliger te Breda. (Noord Braband.)
a. Een staand Piano-forte.
b. Een Hamaton, nieuw uitgevonden blassinstrument, gemaakt van koper, in eene kegelvormige gedaante met negen en twintig kleppen." Catalogus der voortbrengselen van de Nationale Nijverheid, te Brussel, 1830, p. 230

BREVET

Brevet van 1825 :  "Salping-organon, nouvel instrument à vent; par M. Van Ockelen, de Breda. Cet instrument, nommé Salping-organon, ou orgue-trompette, est d'une forme extérieure agréable à la vue; il consiste en un piédestal en bois d'acajou, d'environ 5 pieds de hauteur sur 3  ½ de largeur et de profondeur, dans lequel se trouve renfermé le mécanisme à rouage qui fait jouer l'instrument: il est surmonté d'un trophée, en partie masqué par un nuage du sein duquel vingt trompettes avec accompagnement de deux tambours, d'un triangle et d'une paire de cimbales, de même cachés dans l'intérieur du piédestal, font entendre diverses marches militaires. On peut, au moyen de huit cylindres différens, et même à l'aide d'un plus grand nombre, qui s'ajustent successivement à l'instrument, et n'ont besoin, pour être mus, que du jeu de son mécanisme, exécuter divers autres morceaux de musique. ( Konst en letter Bode. 27 mai 1825.)" Archives des découvertes et des inventions nouvelles: faites dans les ..., 1827, p. 277

INFO EXTRA

'Androïde klarinettist van 1828 tot 1839' bij erfgoed.breda.nl

 

 

'Uurwerk-, orgelspeelwerk- en pianomaker' ca. 1820-31

VAN OECKELEN père (y1821)

VAN OECKELEN & CUMING HEYLIGER (*1830)

 

"TOONKUNST. ACHORDISCH PIANO - (Piano zonder snaren) van den Heer C. Van Oeckelen.
Te Breda is door den Heer C. van Oeckelen, reeds gunstig bij zijne landgenooten als Instrument- en vooral als Pianomaker bekend, dezer dagen de laatste hand gelegd aan een Speeltuig, geheel door hem zelven uitgedacht en vervaardigd. De bijzonderheden van hetzelve zijn ons zoo, belangrijk en verwonderlijk voorgekomen dat wij de korte beschrijving van dit kunststuk laten volgen, waaruit de kenner oordeele.
Dit Speeltuig gelijkt uiterlijk geheel en al naar een staand Piano, hebbende 6 octaaf van lage f tot super F, en wordt even als dat, alleen door de vingers, zonder eenig bijkomend hulpmiddel van buiten bespeeld. Het heeft echter eene eigenschap, welke aan de Piano ontbreekt, en door liefhebbers en kenners meermalen opgemerkt en betreurd wordt; dat, namelijk, terwijl op het Piano ieder aangeslagen geluid terstond in kracht verminden en alleen in den weerklank bestaat, men op die Speeltuig hetzelfde geluid in deszelfs volle kracht kan aanhouden, zoo als bij een gewoon orgel plaats heeft.
Het heeft echter nog dit boven het orgel vooruit; 1. dat het hij de geringste drukking aanspreekt (waardoor men de moeijelijkste Piano-passages kan uitvoeren) en 2. dat het geluid, naar gelang men ieder klavier nederdrukt, sterker en, naarmate de drukking vermindert, zwakker wordt, even als men op de viool een toon beurtelings kan doen zwellen, doen afnemen en weder doen zwellen, zijnde de speler hierdoor in staat, crescendo's en diminuendo's, smorzando's en reforzando's, point d'orgues enz. uit te drukken. Er is aan het Speeltuig slechts ééne pedale, welke het geluid van alle de toonen, even als bij eene Piano, gelijkelijk tempert.
Wat aangaat den aard van het geluid, kan men hetzelve vergelijken: in de twee laagste octaven, met dat der Basson, in het opvolgend octaaf, met dat van den Clarinet; in de middeltoonen, met dat der Hoboë, ja zelfs met de vox humana, en in de twee hoogste octaven met dat der Flageolet.
Eindelijk heeft dit Speeltuig het onschatbaar voorregt, dat liet nimmer ontstemt.
Wat de behandeling zelve betreft, zij men verzekerd, dat een goed Pianospeler dezelve binnen weinige dagen in zijne magt hebben kan." Algemene konst- en letterbode, 22/04/1831, p. 253-254 en Javasche Courant, 12/11/1831, p. 2

Bronzen medaille Haarlem, 1820 | Bronzen medaille Gent, 1821 | Zilveren medaille Haarlem, 1825 | Exposantenlijst Brussel, 1830

 

Groningen ? | Breda
VAN OECKELEN Petrus  

'Organist, Klokkenist, Orgel-en Forte-Piano-maker' ca. 1830

"Ondersteund door de voorlichting en hulp van Jhr. Mr. Samuel Walther Trip, een kundig liefhebber en gelukkig beoefenaar der toonkunst, wiens ijver en schoone talenten in dat vak niet genoeg kunnen worden geprezen ; van den Heer Petrus van Oeckelen, Organist, Klokkenist, Orgel-en Forte-Piano-maker, te Groningen, die, door zijne buitengewone verdiensten te dezen, genoegzaam bekend is; [...]" Groninger Courant, 24/05/1831, p. 3

 

Groningen
VAN OOIJ P.  

"PIANINO ƒ 650. Door vertrek naar elders wordt te Koop aangeboden een rijk vergulde, prachtig ingelegde Pianino (Email). Dezelve is zeer weinig bespeeld en zoo goed als nieuw. Door den Eigenaar ter bezichtiging gesteld aan het adres van den Heer P. VAN OOIJ, Pianomaker en Stemmer, Gedempte Oudegracht No. 1, te Haarlem." Het Nieuws van den Dag, 23/06/1879, p. 6 (resources2.kb.nl)

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1879-1912

'Pianohandlung' (x1890)

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)(x1912)

1, Gedempte Oudegracht (*1879), 57, Kruisweg (x1890)(x1906)(*1910)(x1912), Haarlem
VAN OUDHEUSDEN S. C. & Co  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12 [sinds 1895 (x1906)(x1912)]

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)

Eigenaar : S. C. van OUDSHEUSDEN (x1912)

'Vertreter für Holland von F. Stichel - Leipzig in Pianos, Player-Pianos u. Piano-Players' (x1912)

 

36, Gedempte Burgwal (x1906), 115, Wagenstraat (x1912), s' Gravenhage (Den Haag)
VAN RAAY Joannes
| VAN RAAIJ

(ca. 1775 - 1845)

 

 

 

VAN RAAY Joannes


Tafelpiano ca. 1815, Sweelinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland
Giraffepiano ca. 1825, Gemeentemuseum Den Haag, Nederland
Tafelpiano ca. 1825, Sweelinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland
T
afelpiano ca. 1827, Gemeentemuseum Den Haag
, Nederland
Tafelpiano ca. 1825, Rien Hasselaar Collectie, Amsterdam, Nederland
Giraffe piano ca. 1825, bezitter onbekend

VAN RAAY Joannes & Zonen

Tafelpiano ca. 1815-20, Private collectie, Londen, Engeland, U.K.
Giraffepiano ca. 1825, collectie onbekend, bolpianos.nl
Tafelpiano n° 9266 ca. 1830, Kolthoorn Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland
Tafelpiano ca. 1830, Private collectie, Londen, U. K.
Tafelpiano ca. 1830, Gemeentemuseum Den Haag, Nederland

Tafelpiano ca. 1833, Collectie Jose Arsenio Rueda Ocaña, Sevilla, Spanje
Piramidepiano ca. 1835, private collectie, Amsterdam, Nederland
Tafelpiano n° 7093 ca. 1835, Sweelinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland

Giraffepiano ca. 1835, Muziekinstrumentenmuseum, Brussel, België
Giraffepiano ca. 1835-40, Technisches Museum Wien, Oostenrijk
Tafelpiano n° 7006 ca. 1835, Sweelinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland

P
iramidepiano ca. 1835, Gemeentemuseum Den Haag, Nederland
Piramidepiano ca. 1840, Gemeentemuseum Den Haag, Nederland
P
ianino ca. 1840, Gemeentemuseum Den Haag, Nederland
Rechte piano ca. 1840, U. P. Mouthaan, Den Haag, Nederland

Giraffepiano ca. 1830-40, Rijksmuseum, Amsterdam, Nederland

BRUSSEL - "121. JOHANNES VAN RAAY en Zonen, te Amsterdam. (Noord-Holland.)
a. Een zes-octaaf opstaand Piano, in den vorm eener harp.
b. Twee Pianofortes, met metalen klankborden.
c. Twee Pianofortes.
d. Een Horo-Aeolodicon." Catalogus der voortbrengselen van de Nationale Nijverheid, te Brussel, 1830, p. 29

BRUSSEL - "Nog altijd worden er in Amsterdam belangrijke fabrijken aangetroffen; van een gedeelte derzelve getuigde de Brusselsche tentoonstelling in 1830, waarop ingezonden werden, [...] Van Raajj en zonen, piano fortes, horo-aelodicon instrumenten voor vele vertrekken en in een bespeeld; [...]" Algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen: met Aanhangsel op het ..., 1833, p. 183

BREVET

Brevet van 1807 "PLECTRO-METRALLIQUE. - Den 14 November 1807, heeft de Heer Ferdinand Hauft, op order van Zijne Majesteit den Koning, zich laten hooren, voor hunne Excellentie den Groot- Kamerheer des Konings, d'Argufon, en andere voorname Heeren, op een nieuw uitgevonden Muzijk- Instrument, genaamd Clavecin Plectro- Metallique, uitgevonden door den Heere J. van Raay de Emmerik. Dit Instrument is geheel eenig in zijn soort;, en nog nimmer in 't publiek verschenen; het overtreft alle andere tot nog toe uitgevondene Instrumenten aan concentreerende kracht en zuiverheid; het beeft het voorkomen van een Piano Forte, doch is veel kleiner in dezelfde omtrek, de lengte is 3 voet, de breedte 2 voet, en de diepte 8 duim; de toon van dit instrument is zoo aangensam en vloeijend, dat het ook volkomens goedkeuring van de voornoemde Heeren heeft weggedragen." Koninklijke Courant, 03/12/1807, p. 4

Brevet van 1820 : "Den 27 April 1820. Aan den Heer J. van Raaij, te Amsterdam, een octrooi voor  jaren, op de verbetering van het muzijk-instrument, genaamd Aeolodieon." Rotterdamsche Courant, 08/07/1820, p. 2

1811  - "MELODIUM' S. - Op verzoek van verscheidene Kunstminnaars zal J. Van Raay van Emmerick, nog gedurende de maand december, des dinsdags en vrijdags, 's avonds van 10 uren, in de Keizers kroon, in de Kalverstraat, continueeren met het laten bespelen van twee Melodiums, door de Heeren Boursse en Brachthuizen. De entrée voor ieder persoon is 11 St. - N. B. Deze instrumenten blijven steeds tot een zeer modieke prijs te koop, tot welk einde men zich bij Van Raay voornoemd gelieve te adresseren." Affiches, annonces et avis divers d'Amsterdam, 03/11/1811, p. 4

1812  - "A la demande réitérée de plusieurs amateurs, J, VAN RAAY, venant d'Emmerick, continuera pendant quelque tems à faire toucher deux melodiums par M. M. BOURSSE et BRACHTHUIZER, à compter de mardi 7 janvier 1812 et les mardis et vendredis suivans le soir de sept à dix heures, à l'hôtel la couronne impériale, dans le Kalverstraat. L'entrée est fixée a n sols par personne. NB. Ces instrumens restent à vendre à prix très modique. On est prié de s'adresser à cette fin au dit J. VAN RAAY." Affiches, annonces et avis divers d'Amsterdam, 20/01/1812, p. 11

1815  - "77. PIANO- EN HARPENMAKERIJ. - De ondergeteekende, gezien hebbende zeker artikel uit ‘s-Gravenhage, geplaatst in de Amsterdamsche Courant van den 31 sten Januarij 1818 No. 27, waarbij aan
den heere J. van Raaij de eer wordt toegekend der uitvinding eener harp, welke even als een pianoforte kan worden bespeeld, vindt zich in de noodzakelijkheid gebragt. [...] het algemeen bekend te maken, dat eene dergelijke harp door hem, ondergeteekenden, reeds voor drie jaren is gemaakt en als zoodanig is geadverteerd geworden in de Amsterdamsche Courant van den 26sten April 1815, No. 98. H. [Het bericht uit ‘s-Gravenhage maakte melding van een concert in de Doelen, waar van Raaij de organisten Boursse en Brachthuizer op de melodicon, harp en aelodicon had laten spelen.] " Een en dertigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum, 1934, p. 176-177

1817  - "66. MUZIEK-INSTRUMENTEN-MAKERIJ. - J. van Raaij, [Gevestigd Kalverstraat no. 61.] heeft de eer aan het toonkunstminnend publiek te berigten, dat hij vervaardigd heeft twee onlangs nieuw uitgevonden muzijkinstrumenten, genaamd aeolodicon, die een geheel orkest van blaas- en strijkinstrumenten voorstellen en in reine harmonie als ook in doelmatige zwelling en afneming der toonen alles overtreffen, wat tot nog toe door middel van clavierinstrumenten heeft kunnen daargesteld worden. Amsterdamsche Courant, den 19den Julij 1817." Een en dertigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum, 1934, p. 172

1821 - "J. van RAAIJ, Muzijk-Instrumentmaker van Z. M. den Koning, van Hoogstdenzelve verkregen hebbende Octrooi, tot vervaardiging van het Instrument AELODICON genaamd, heeft besloten twaalf Stuks van hetzelve tot eene matige prijs bij Inteekening aan te bieden, waarvan, het berigt en voorwaarden bij hem gratis te bekomen zijn. Hij zal dit Instrument (reeds bij veele Liefhebbers en bijzonder ook bij het Koninklijk Instituut gunstig- bekend,) van heden af gedurende de eerstkomende vier Weken, door eene kundige hand, ten zijnen Huize laten bespelen en aan alle Kunstminnaars des begerende doen horen op de dagen en uren, bij het voornoemd berigt vermeld. Woensd. in het Magazijn van Piano Fortes, Melodiums enz., in de Kalverstraat over de Kapel N°. 61, te Amsterdam." Opregte Haarlemsche Courant, 10/04/1821, p. 5

1828 - "KONINKLIJKE MUZIJK - INSTRUMENTEN -FABRIJK en MAGAZIJNEN te AMSTERDAM - J. van RAAY en ZONEN, hebben de eer hier mede ter kennisse te brengen van het Kunstminnend Publiek dat hunne beide MAGAZIJNEN, in de Kalverstraat, N°. 61 en het nieuw geopende (Nederlandsche Huis) N°. 66, ruim voorzien zijn van allerhandes soorten PIANO-FORTO'S, alsmede KLAVIER-HARPEN, MELODIUMS, HUIS-ORGELS en AEOLODICONS enz., door Z. M. den KONING geoctroijeerd en alle op hunne Inlandsche FABRIJK vervaardigd. Deze soorten van Instrumenten zijn ook tegen is billijke prijzen te Huur.  Bovengenoemde Fabrijkanten belasten zich ook met repareren aller MUZIJK-INSTRUMENTEN, zoo van Uitlandsche Fabrijken." Opregte Donderdagse Haarlemse Courant, 28/08/1828, p. 6

1831 - "ECHTE TURKSCHE BEKKENS, tot verminderde Prijzen, zijn voorhanden in 't Koninklijke Muzijk - Instrument - Magazijn, in de Kalverstraat, No 61 en 66, te Amsterdam, alsmede een brillant assortiment PIANO FORTE'S - la Giraffe, VleugelstafVlvormiiremet en zonder metalique Bodems: AEOLODICONS, MELODIUMS, KLAVIER- en PEDAALHARPEN, alle vervaardigd en expresselijk voor dit klimaat afgewerkt op de Hollandsche Fabrijk van J. van RAAY en ZONEN." Opregte Haarlemsche Courant, 22/12/1831, p. 4

INFO EXTRA

Genealogische informatie over de familie Van Raaij Joannes door Kees VENEMA

 

'Pianomaker' ca. 1811-47

VAN RAAY J. & Zonen (*1828)(*1832)(*1833)(*1840)

 'Magazijn van Piano fortes' (*1846-47)

Hij was waarschijnlijk geboren in Emmerich. Waarschijnlijk had hij meer dan twee zonen. Het aantal dochters is onbekend. De eerste zoon sterft tussen 1840-45. De tweede zoon sterft 11 weken voor zijn vader sterft, in 1845. Vandaar dat alles openbaar wordt verkocht, inboedel en fabriek in de twee volgende jaren, bij gebrek aan opvolgers. Zie voor verdere genealogische informatie op volgende pagina.

1832 - "De fabrijk van de Heeren van Raay en Zonen, Koninklijke muzijk-instrumentmakers in de Kalverstraat alhier, is, ondanks den kommervollen toestand des Vaderlands, waardoor voorwerpen van weelde althans moeten lijden, bij voortduring in een bloeienden staat. Er werken zeventig menschen, dagelijks wordt eene piano afgemaakt. - Vóór de onlusten in Braband had deze fabrijk honderd tachtig menschen in het werk." Jaarboek der stad Amsterdam voor ..., Volume 2, Cornelis van der Vijver, 1832, p. 146

1842 - "Heden overleed tot mijne groote droefheid, in den ouderdom van 30 jaren, op het aller onverwachts, mijn geliefde Echtgenoot, FRANCISCUS LAURENTIUS van RAAIJ. JOHANNA van LAETHUM. Amsterdam, Wed. F. L. van Raaij. 1 Januarij 1842." Opregte Haarlemsche Courant, 06/01/1842, p. 3

VAN RAAIJ J. H., 'In pianofortes' (*1846-47)

1845 - "Na een Ziekte van slechts vier dagen, overleed heden onze oudste en eenige  Zoon, JOHANNES HENDRIKUS in  den ouderdom van bijkans 42 Jaren. Diep bedroefd geven wij hiervan kennis aan Vrienden en Bekenden, zoo binnen als buiten de stad, verzoekende deze Algemeene ook als Bijzondere Kennisgeving aan te nemen. Amsterdam 2 October. J. VAN RAAY, G. VAN RAAY, Geb. HENDRIRSEN." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 08/10/1845, p. 3

1845 - "Werd mijn moederhart voor ruim elf weken diep getroffen, door het afsterven van mijnen eenigen Zoon, zoo treft mij heden op nieuw de allergevoeligste slag mijns levens, door het overlijden van mijnen dierbaren Echtgenoot JOANNES van RAAIJ, in den ouderdom van ruim 70 jaar. Alle die den overleden gekend hebben, zullen deelnemen in mijne smart en om mijne droefheid niet te vermeerderen, verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven. G. HENDRIKSEN, Amsterdam, Weef. J. van Raay. 18 December 1845." Opregte Haarlemsche Courant, 25/12/1845, p. 3

1846 - "Al degenen die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan, of Goederen, Gelden of Papieren onder zich mogten hebben, betreffende den BOEDEL en de NALATENSCHAP van wijlenden Heer JOHANNES VAN RAAY, in leven Koninklijk Fabrikant in Piano's en andere Muzijk-Instrumenten, gewoond hebbende te Amsterdam, in de Kalverstraat en aldaar op den 18den December des vorigen jaars overleden, worden verzocht, daarvan vóór of op den 1sten April eerstkomende, opgave te doen, ten Kanton van den Notaris HENDRIK VIERVANT, op de Keizersgracht, bij het Molen pad, te Amsterdam." Algemeen Handelsblad, 11/03/1846, p. 3

1847 - "Uitverkoop bij Likwidatie tot zeer Civiele Prijzen van eene anzienlijke Partij PIANO'S, PIANINO'S, alsmede van andere MUZIJK-INSTRUMENTEN, allen vervaardigd in de Koninklijke Fabriek, van J. VAN RAAIJ en ZONEN, in de Kalverstraat, N°. 66, le Amsterdam. Het voorn. Magazijn is dagelijks als naar gewoonte open. Aanvracen en Brieven Franco." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 24/02/1847, p. 4

1847 - "G. A. VAN DER VOORT, P. L. POSTHUMUS, J. J. BOLDOOT, en verdere Makelaars in het Billet vermeld, zullen op Dingsdag den 8sten Junij 1847 en volgende Dagen, in het Lokaal voor Publieke Verkoopingen door Notarissen, genaamd het Oudezijds Heeren-Logement, ten overstaan Van de Notarissen COMMELIN en WEIJLAND, Verkoopen : Eenen welgeconserveerden INBOEDEL, bestaande in fraai gezette Juweelen, Horologien Goud en Kostbaarheden, Gouden en Zilveren Penningen en Munten, gepolijst Zilveren Kandelaren, Zuurservies, Tafel-Tabaksdoos en ander, Zilverwerk Plated, Galanteriën en Rariteiten, Porseleinen, Lak- en Glas- Werk Lijnwaden, Mans en Vrouwenkleederen, Bedden, Tapijten, Spiegels en Schilderijen, Pendules, Staande Horologiën, Ornementen, Mahony-, Gladhouten en Geschilderde Meubelen, Kantoor-, Pakhuis en Winkelgoederen Koffijhuishouders Benoodigdheden, waarbij magnifique Biljardtafel met Toebehooren; voorts Koper-, Tin-, IJzer- en Blikwerk en laatstelijk eenige Boeken; voorts excellente Piano-Fortes, melodiums Vleugel Piano's, benevens eene groote partij Pianomakers en Smidsgereedschappen, als Draaibanken, Pletbanken, Trekbanken, Draadtrekbank, Spinmachine, Werkbanken, enz.; eene zeer zeldzaam voorkomende Dril- en Boormachine. Waaronder voorkomt de Inboedel, nagelaten door wijlenden Heer JOANNES VAN RAAIJ, alsmede die nagelaten door wijlen Mejufvrouw TANNEKE VAN DER GOUWE, Wedduwe den Heer DIRK TJEERDS VISSER. Alles breeder in Catalogus omschreven en Maandag vóór den Verkoopdag voor een ieder te zien." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 24/05/1847, p. 3

1848 - "F. L. Hoelen, G. De Vries Jerzen, P. L. Posthumus, J. F. Van Straaten Jzn. en J. J. Boldoot, Makelaars, zullen op woensdag den 6den September 1848, des voormiddags ten 11 ure, in het lokaal voor Publieke Verkoopingen door Notarissen te Amsterdam, genaamd het Oude-Zijds Heeren-Logement, ten overstaan van den Notaris J. L. KABEL, verkoopen : Exellente PIANO'S, Vleugel-, Giraffe- en Vierkante PIANO-FORTES, SECRETAIRE-ORGEL, AEOLODICONS, MELODÏUMS, GLAS - HARMONICA en HARPEN. Alles voortkomende uit en meerendeels vervaardigd in de Koninklijke Fabrijk van J. VAN RAAIJ & ZONEN. Breeder bij Notitiën omschreven en Zaturdag, Maandag en Dingsdag vóór den Verkoopdag, voor een ieder te zien." Opregte Haarlemsche Courant, 28/08/1848, p. 4

1807 - "CONCERT-BERICHT. Word geadverteerd dat op Vrydag den 4. December 1807, op bet gewoone Stads Concert, onder anderen zal worden gehoord : Een Instrument van geheel nieuwe vinding, uitgevonden en gemaakt door den Heer J. VAN RAAY, van Emmerick, zynde een Clavecin Plectro-Métalique, 't wel zat worden Bespeeld door den Heer F. HAUFF, van Nymegen. De Entree is elf Stuivers. Men zal beginnen om zes uuren precies.  Rotterdam den 1. December 1807." Utrechtsche Courant, 04/12/1807, p. 2

1818 - "BINNENLANDSCHE BERIGTEN. 's Gravenhage, den 5 Maart.  -  Gisteren avond, hadden wij het genoegen, alhier, in de zaal van den schouwburg, de instrumenten van den heer J. van Raaij te hooren bespelen. Het eerste dezer instrumenten, aeolodicon genaamd, behaagt algemeen door de zuiverheid van toon, die hetzelve, ook bij de schoonste afwisselingen en overgangen van bet forte en piano behoudt, en nu en dun de strijk-instrumenten op het bevalligst nabootst; bovendien, eenmaal goed gestemd zijnde, behoeft men niet te vreezen, dat hetzelve bij het gebruik, dien toon zal verliezen.
Het tweede instrument is eene harp, welke even als de piano-forte kan worden bespeeld, en niet, zoozeer als de gewone harp, aan spoedige ontstemming is blootgesteld; dit instrument, waarop zich de moeljelijkste muzijkstukken met gemak doen uitvoeren, levert tevens een zeer aangenaam accompagnement voor den zang op, en verdient, dus de opmerking van het schoone geslacht; beide deze instrumenten zijn te gelijk sierlijke en weinig plaats beslaande meubelstukken.  Met zeer veel vermaak heeft met deze instrumenten hooren bespelen door de verdienstelijke heeren Boursse en Brachthuizer, beide organisten te Amsterdam, wier kunsttalent men des te meer bewondert, daar beide deze heeren van kindsbeen af via het gezigt berooid zijn. Het genoegen werd niet weinig vermeerderd door de tegenwoordigheid van HH. XX. HH. de Prinses Douairière van Oranje en hertogin van Brunswijk, welke het grootste gedeelte van deze muzijkale avond hebben bijgewoond.
Naar men verneemt, zal de heer van Raaij, daartoe door een groot aantal liefhebbers aangezocht, nog eenen dergelijken muzijkalen avond alhier geven, waarna, zoo men zegt gemelde heer van voornemen is, zijne instrumenten te Delft en te Rotterdam te laten hooren, zullende hij daarna naar Brussel vertrekken." Nederlandsche StaatsCourant, 06/03/1818, p. 3

"[..] een kostbaren en excelent zuiver toongevende Forto Piano van 6 Octaaf, gemaakt door Joseph Wachtl, te Weenen, en een allerbrillantsten Bloem Maghonijhouten Kast, alsmede nog een dito uitmuntende Forte Piano van 6 Octaaf met 5 Pedalen en doorloopende Zangbodem gemaakt door J. van Raay, te Amsterdam in sierlijk bewerkte Bloem Maghonijhouten Kast, deze beide fraaije Piano's zullen ten gemakken der Liefhebbers met verzoek van den 25 April of dagelijks te zien zijn; [...]" Opregte Haarlemsche Courant, 10/04/1827, p. 7

1840 - "KONINKLIJKE GEOCTROIJEERDE MUZIJK INSTRUMENTEN FABRIJK VAN J. van RAAIJ & ZOONEN te AMSTERDAM, aan eemelde Fabrijk worden vraagt PIANO-MAKERS, PIANO-KASTENMAKERS eneen PIANO-STEMMER alle hun Werk goed verstaande, adres aan het Magazijn in de Kalverstraat. Brieven franco."Algemeen Handelsblad, 21/08/1838, p. 4 en  Opregte Haarlemsche Courant, 10/11/1840, p. 3

Exposantenlijst Haarlem, 1825 | Exposantenlijst Brussel, 1830

 

[61], Kalverstraat over de Kapel (**1811)(*1812)(1817)(*1820)(*1821)(*1828)(*1832), 66, Kalverstraat (*1828), 61 & 66, Kalverstraat (**1831), [3752], Kalverstraat bij de Bagijnhofsteeg (***1840)(*1846-47), Amsterdam
VAN RANTWIJK W.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12 [sinds 1871 (x1906)(x1912)]

'Piano-, Orgel- und Instrumenten-Handlung' (x1906)

1906-12 - Eigenaar : B. DIRKES (x1906)(x1912)

'Piano-, Orgel- u. Streichinstr.-Handlung' (x1912)

 

25, Koestraat (x1906)(x1912), Zwolle
VAN SANTEN A.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12 [sinds 1894 (x1912)]; (x1906)

'Piano-Handlung' (x1906)

'Orgel-Händler u. -Reparateur' (x1912)

 

190, Hoogstraat (x1912), Vlaardingen
VAN SCHAIK Adriaan J.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-15 [sinds 1901 (x1912)]

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)(x1912)

'Piano- u. Orgel-Händler, sowie -Reparateur' (x1912)

'Stemmer en reparateur' (*1915)

 

1, Drift (x1906)(x1912)(*1915), Utrecht
VAN SLOOTEN

 

"AANBIEDING HUISORGELS. Opnieuw hebben wij een uitgebreide keuze huisorgels beschikbaar. Levering onder garantie. Lage prijzen. VAN SLOOTEN, Piano- en Orgelmaker, TINAARLO, VRIES Dr. Telef. 05921-360." Gereformeerd Gezinsblad, 05/03/1958, p. 4

 

'Piano- en Orgelmaker' ca. 1950 Tinaarlo
VAN SPRANG J. C.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890; (x1890)

'Pianohändler u. Stimmer' (x1890)

 

Vlissingen
VAN VEEN & Zoon  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1875

 

Hoorn
VAN VEEN W.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1906

'Piano- und Harmonium-Handlung' (x1890)

Zie ook RIJKEN & Co (x1890)

Eigenaars : RIJKEN & VAN VEEN (x1906)

 

20b, Korte Houtstraat (x1890), s' Gravenhage (Den Haag)
VAN VLOTEN Gebroeders  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912

'Piano-Stimmer u. -Reparateur' (x1912)

 

258, Prinsengracht (x1912), Amsterdam
VAN VOORNVELD & SPOOR J.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890)

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)(x1912)

Eigenaar : J. D. SPOOR junior (x1906)(x1912)

 

[22], Plaats (x1890)(x1906)(*1910)(x1912), 's Gravenshage (Den Haag)
VAN WIJK C.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906

'Piano-, Harmonium- u. Musikinstr.-Handlung' (x1906)

 

Oudshoorn (x1906), Alphen-Oudshoorn
VAN WIJK Ph.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12

'Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Handlung' (x1906)

'Uhrmacher, handelt auch mit Pianos, Orgeln, Musikinstr. u. Sprechm.' (x1912)

 

356b, Hoogstraat (x1906)(x1912), Gorkum-Gorinchem
VAN ZEYL Weduwe  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890

'Möbel- u. Pianohandlung' (x1890)

 

Zwanenstraat (x1890), Arnhem
VASTER-AVENS H.
| VASTERAVENDS
 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912

'Pianohandlung' (x1890)

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)(x1912)

 

1093, Willem II Straat (x1890), 237, Heuvel (x1906)(x1912), Tilburg
VASTERT J. B.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12 [sinds 1880 (x1912)]

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)(x1912)

 

3, Haverstraat (x1906)(x1912), Enschede
VEEN J. & Zoon  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912 [sinds 1875 (x1912)]

'Pianobauer, auch -Händler u. -Stimmer' (x1912)

Eigenaar : J. VEEN (x1912)

 

65, Groote Noord (x1912), Hoorn
VELDERMANN F. J.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890

'Piano- und Hamonium-Handlung' (x1890)

 

Alkmaar
VELTMANN H.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912 [sinds 1909 (x1912)]

'Piano-, Orgel- und Musikinstr.-Handlung' (x1912)

 

48, Groote Markt (x1912), Groningen
VERHEY J.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890)

 

37, Westewagenstraat (x1890), Rotterdam
VERKOOIJ H.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)

 

296, Rustenburgerstraat (x1906), Amsterdam
VERKOOIJ S.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12

'Piano-Stimmer u. -Händler' (x1906)(x1912)

 

8a, Haarlemmer Houttuinen (x1906)(x1912), Amsterdam
VERKRUISEN N. J.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12 [sinds 1894 (x1906) of sinds 1896 (x1912)]

'Piano- u. Orgel-Händler u. -Reparateur' (x1906)

'Handlung mit Pianos u. Orgeln, sowie Reparatur-Werkstatt' (x1912)

 

215, Heerengracht (x1906), 116, Stadhouderskade (x1912), Amsterdam
VERLAAT W.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912

'Musiklehrer, handelt auch mit Pianos' (x1912)

 

57, Da Costakade (x1912), Amsterdam
VERMEER N.  

"De Heer N. VERMEER, Pianomaker, is verhuisd van de Rotte naar den Houttuin, L, n.° 172." Rotterdamsche Courant, 29/10/1844, p. 4

"OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING, op Donderdag den 1 April 1847, des voormiddagsten 10 ure, in den Houttuin, wijk L, n.° 175, te Rotterdam, ten overstaan van den Heer DANIEL HENDRIK CORNE, van vijf deugdzame en smaakvolle PIANINO'S (waaronder twee van 7 Octaaf en een Staartstuk), schoone MUZIJK-INSTRUMENTEN, als  eene Stradivarius en Steiner Viool, en een aantal goede Violen, eene Steiner Bas en anderen, diverse Alten (waaronder twee van Egidius Klos), guitaren en goed MUZIJKPAPIER, eene Mecanieke DRAAI-en IVOOR-ZAAGMACHÏNE, 2 SPIN- en meerdere andere MACHINES, een DRAAIBANK, benevens eene groote partij goed onderhouden (vervolg )

 

'Pianomaker' ca. 1844-47

  (vervolg)

PIANOMAKERS-GEREEDSCHAP, diverse Werkbanken, Kallen en Modellen, eene aanzienlijke partij SNAREN en SPINDRAAD, verder eene groote partij divers WERKHOUT, waaronder eene zeldzaam voorkomende partij Zangbodem- en Ahornhout, alles geheel en alleen nagelaten door wijlen den Heer N. VERMEER, voorheen Pianomaker alhier. Al deze Goederen kunnen twee dagen vóór den verkoopdag worden bezigtigd, van des voormiddags ten 10 ure tot des namiddags ten 4 ure; zijnde intusschen alles in eens of bij gedeelten UIT DE HAND TE KOOP, waaromtrent men zich bij den Heer CORNE voornoemd kan vervoegen." Rotterdamsche Courant, 16/03/1847, p. 4

de Rotte (*1844), 175, den Houttuin, L, (*1844)(*1847), Rotterdam
VERMEULEN P. J.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1906 [sinds 1830 (x1906)(x1912)]; (x1890)

'Orgelbauer u. Pianohändler' (x1890)

1906 - Eigenaar : P. J. VERMEULEN (x1906)

VERMEULEN [P. J.] & Zonen (x1906)(x1912)

 'Orgelbauanstalt, auch Handlung mit Pianos u. Orgeln. Zweigfabrik in Alkmaar unter der firma L. YPMA & Co' (x1906)

1912 - Eigenaars : Fr. & Th. VERMEULEN (x1912)

'Orgelbauanstalt, Piano- u. Orgel-Handlung' (x1912)

Zie ook YPMA & Co, Alkmaar

 

240, Hoogstraat (x1906), 246, Hoogstraat (x1912), Weert
VERMIJ Otto  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1900

 

Den Haag / Haarlem ?
VERNOUT A.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1910

 

10, Warmoesstraat (*1910), Haarlem
VERWEY Jan

 

"JAN VERWEY, Mr. Clavecimbaalmaker, woont in de Negelantierstraat Z. Z. voorby de laatste Dwarsstraat t'Amst., heeft thans vervaardigt en presenteert te koop,een Clavecimbaal, zynde een Staartstuk met 2 Clavieren en 4 Registers, lopende onder van C tot F, nog een vierkant prooper gearbeid en zeer aangenaam van geluit; alle dagen van 2 tot 5 uuren te zien. Nog presenteert hy zyn dienst aan alle Liefhebbers van de Muziek, om oude stukken te repareeren, te verlangen [verlengen?] of breder te maken." Amsterdamsche Courant, 10/11/1761, p. 2

 

'Clavecimbaalmaker' ca. 1761 Negelantierstraat Z. Z. voorby de laatste Dwarsstraat (*1761), Amsterdam
VERWEYEN & VAN SCHOONHOVEN Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912

'Piano- u. Musikinstr.-Handlung' (x1912)

 

24, Boulevard (x1912), Roermond

 

VIJGEBOOM Johannes  

"PIANINO. TE KOOP: eene uitmuntende PIANINO, welluidend en krachtig van toon, in zwart gepolitoerde kast, voor ƒ 275. Te bezichtigen bij JOHs. VIJGEBOOM, Pianomaker en Stemmer, Van Alkemadestraat 28. " Rotterdams Nieuwsblad, 12/04/1894, p. 4

 

 

'Pianofabrikant' ca. 1894-1912 [sinds 1893 (x1912)]

Rotterdam

'Piano-Händler und Reparatur-Werkstatt' (x1906)

'Pianobauer u. -Händler' (x1912)

Utrecht

'Pianobauer, -Händler u. -Stimmer' (x1906)

 

28, Van Alkemadestraat (*1894), 154, Oppert (x1906)(x1912), Rotterdam

154, Oppert [???] (x1906), Utrecht
VISSERS W.  

"TE KOOP, voor ƒ 140:00, eene zuivere toongevende PIANO FORTE, van 5 2/3 Octaven, staande len huize van den Mr. W. VISSERS, Piano-Maker in de Burchtstraat, te Nijmegen." Arnhemsche Courant, 25/03/1825, p. 4

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1825 Burchtstraat (*1825), Nijmegen
VOGLER Oskar  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912 [sinds 1886 (x1906)(x1912)]

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890)

1904 - "Der Piano- und Harmonium-Händler Herr Oskar Vogler in Maastricht, Holland, teilt uns mit, daß er sein Geschäft von Groote Markt 42 nach Achter de Comedie 3 verlegt habe." Zeitschrift für Instrumentenbau, Volume 25, 1904, p. 339

'Piano- u. Orgel-Händler, auch Stimmer u. Reparateur' (x1906)(x1912)

 

 

1, Jodenstraat (x1890)(*1895)(*1903), 3, derrière le Théatre [achter de Comdie] (*1905)(*1906)(x1906)(*1907)(*1909)(*1910), 1, Breedestraat [Hoek O. L. Vrouwe Plein] (x1912), Maastricht

 

VOOL J. J.

 

"Uit de hand te koop een magnificq Kabinet HUIS - ORGEL, in zyn moderne Mahogny-Houte Kas, op het zelve drie fraaije gesneden Vergulde Beelden, 't zelve heeft 7 Registers, als : Holpyp 8 voet. Fluit 4, Prostant 4, Quint 3, octaaf 2, Proslant 8 voet. Discant Fluit Travers 8 voet, Discant Vagot Bas 8 voet, Hobo Discant 8 voet, Ventiel Tremblant en Forte Piano gemaakt door den beroemden H. BLUTZ ; kunnende dit Orgel mede in een Kerk gebruikt worden. Nader te bevragen by J. J. VOOL, Orgel- en Clavecimbaalmaker, in de eerste Wetering-Dwarsstraat, Zuidzyde, by de Spiegelgragt te Amsterdam." Amsterdamsche Courant, 26/01/1788, p. 3

'Orgel- en Clavecimbaalmaker' ca. 1788 eerste Wetering-Dwarsstraat, Zuidzyde, by de Spiegelgragt (*1788), Amsterdam
VOS J. H. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1910  

Groote straat (*1910), Maastricht

 

VROWIJN François  

'Pianomaker' ca. 1839

Hij kwam van Ronsdorf, Duitsland in 1839 naar Utrecht. (¹)

 

448, Steenweg (1839)(¹), Utrecht
 

 

(*1761): 'Amsterdamsche Courant', 10/11/1761, p. 2

(*1783): 'Amsterdamsche Courant', 10/05/1783, p. 2

(*1785): 'Opregte Saturdagse Haarlemse Courant', 03/09/1785, p. 2

(**1785): 'Amsterdamsche Courant', 07/05/1785, p. 2

(*1788): 'Amsterdamsche Courant', 26/01/1788, p. 3

(*1801): Bataafsche Leeuwarder Courant', 20/06/1801, p. 3

(*1805): 'Amsterdamse courant', 28/05/1805, p. 4

(y1806): 'Amsterdamsche Courant', 11/01/1806, p. (delpher.nl)

(*1811): 'Amsterdamsche Courant', 11/01/1811, p. 2

(**1811): 'Affiches, annonces et avis divers d'Amsterdam', 03/11/1811, p. 4

(*1812): 'Affiches, annonces et avis divers d'Amsterdam', 20/01/1812, p. 11

(*1820): 'Algemeen adresboek der stad Amsterdam, of Almanak voor ...: inhoudende eene ...', 1820, p. 38/163/220

(*1821): 'Opregte Haarlemsche Courant', 10/04/1821, p. 5

(*1822): 'Leeuwarder Courant', 19/07/1822, p. 3

(*1823): 'Leeuwarder Courant', 02/12/1823, p. 2

(*1825): 'Arnhemsche Courant', 25/03/1825, p. 4

(*1828): 'Opregte Donderdagse Haarlemse Courant', 28/08/1828, p. 6

(*1830): 'Catalogus der voortbrengselen van de Nationale Nijverheid, toegelaten ter ...', 1830, p. 230

(**1830): 'Boekzaal der geleerde wereld: en tijdschrift voor de Protestantsche kerken', 1830, p. 510

(**1831): 'Opregte Haarlemsche Courant', 22/12/1831, p. 4

(*1832): 'Jaarboek der stad Amsterdam voor ...', Volume 2, Cornelis van der Vijver, 1832, p. 146

(**1832): 'Dagblad van 's Gravenhage', 10/10/1832, p. 3

(*1834): ' Leeuwarder Courant', 28/03/1834, p. 4

(*1837): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 24/07/1837, p. 3

(**1837): 'Algemeen Handelsblad', 24/07/1837, p. 3

(*1839): 's-Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar', 1839, p. 32

(*1840): 's-Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar 1840', 1840, p. 113

(**1840): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 09/09/1840, p. 3

(***1840): 'Opregte Haarlemsche Courant', 10/11/1840, p. 3

(*1841): 'Algemeen Handelsblad', 01/12/1841, p. 3

(*1842): 'Algemeen Handelsblad', 13/05/1842, p. 4

(*1844): 'Rotterdamsche Courant', 29/10/1844, p. 4

(**1844): 'Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant', 13/11/1844, p. 4

(*1846-47): 'Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der ...', Volume 5, 1846-47, p. 34/61/209/210

(*1847): 'Rotterdamsche Courant', 16/03/1847, p. 4

(**1847): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 25/11/1847, p. 3

(***1847): 'Algemeen Handelsblad', 08/10/1847, p. 4

(*1848): 'Algemeen Handelsblad', 09/12/1848, p. 4

(*1849): 'Algemeen Handelsblad', 02/02/1849, p. 3

(*1850): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 02/01/1850, p. 1

(**1850): 'Leydse courant', 17/06/1850, p. 4

(*1851): 'Dagblad van 's Gravenhage', 10/02/1851, p. 4

(*1852): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ....', Volume 7, 1852, p. 499

(*1853): 'Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage', 29/07/1853, p. 4

(*1854): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 2, 1854

(*1855): 'Rotterdamse Courant', 01/01/1855, p. 1

(**1855): 'Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage', 04/04/1855, p. 4

(*1856): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 19/08/1856, p. 4

(**1856): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 26/05/1856, p. 4

(*1857): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 12, 1857, p. 483

(**1857): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 13/02/1857, p. 3

(*1858): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 13, 1858, p. 498

(**1858): 'Nieuwe Rotterdamsche Courant', 01/01/1858, p. 2

(*1859): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 8, 1859

(**1859): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 14, 1859, p. 559

(*1860): 'Algemeen Handelsblad', 27/06/1860, p. 4

(**1860): 'Algemeen Handelsblad', 20/12/1860, p. 4

(x1860): 'Utrechtsche provinciale en stads-courant : algemeen advertentieblad', 28/12/1860 , p. 4

(*1861): 'Algemeene nationale tentoonstelling', Haarlem, 1861, p. 60-61

(**1861): 'Algemeen Handelsblad', 12/01/1861, p. 4

(y1861): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 36, 1861, p. 568

(*1862): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 17, 1862, p. 615

(**1862): 'Algemeen Handelsblad', 08/12/1862, p. 3

(***1862): 'Algemeen Handelsblad', 12/06/1862, p. 4

(*1863): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 18, 1863, p. 600

(*1864): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 19, 1864, p. 610

(*1865): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 5, 1865, p. 31

(*1866): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', 1866, p. 621

(*1866-67): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage, Volume 6, 1866-1867, p. 31

(*1867): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 7, 1867

(*1869): 'Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage', 17/03/1869, p. 4

(*1872): ' De Tijd', 29/11/1872, p. 4

(**1872): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 03/07/1872, p. 7

(*1878): 'Het Nieuws van den Dag', 29/05/1878, p. 4

(*1879): 'Het Nieuws van den Dag', 23/06/1879, p. 6

(*1881): 'Lexicon der Toonkunst', 1881, p. 5

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Alkmaar p. 101, Arnheim p. 101, Gennep p. 102, 's Gravenhage p. 102, Groningen p. 102, Haarlem p. 102, Haren p. 102, Leeuwarden p. 103, Maastricht p. 103, Rozendaal p. 103, Rotterdam p. 103, Tilburg p. 103-104, Vlissingen p. 104, Weert p. 104 (digital.slub-dresden.de)

(*1892): 'Rotterdams Nieuwsblad', 01/01/1892, p. 4

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893

(*1894): 'Rotterdams Nieuwsblad', 12/04/1894, p. 4

(**1894): 'De Telegraaf', 30/06/1894, p. 4

(*1895): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1895 

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897

 

 

(*1903): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1903

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905

(**1905): 'Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij, 05/09/1905, p. 5

(*1906): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1906

(x1906): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1906, Alphen-Oudshoorn p. 525, Amsterdam p. 525-527, Delft p. 528, Enschede p. 528, Gorkum-Gorinchem p. 528, s' Gravenhage p. 528-529, Haarlem p. 529-530, Haren p. 530, 's Hertogenbosch p. 530, Maastricht p. 532, Nijmegen p. 532, Rosendaal & Nispen p. 532, Rotterdam p. 532-533, Tilburg p. 533, Utrecht p. 533, Venlo p. 533, Vlaardingen p. 533, Vlissingen p. 534, Weert p. 534, Zutphen p. 534 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1907): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1907

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910

(x1912): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1912, Almersfoort p. 673, Amsterdam p. 674-676, Delft p. 677, Eindhoven p. 678, Enschede p. 678, Gorkum-Gorinchem p. 678, 's Gravenhage p. 678-679, Groningen p. 679, Haarlem p. 680, Haren p. 680, Hoorn p. 680, Leiden p. 681, Maastricht p. 681, Roermond p. 682, Rotterdam p. 682-683, Rozendaal & Nispen p. 683, Steenwijk p. 683, Tilburg p. 683-684, Utrecht p. 684, Venlo p. 684, Vlaardingen p. 684, Vlissingen p. 684, Weert p. 684, Zwolle p. 685 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1914): 'Het nieuws van den dag : kleine courant', 04/02/1914, p. 14

(*1915): Geneaknowhow, Dewit, Utrecht 1915

(*1918): 'Algemeen Handelsblad, 06/09/1918', p. 7

(*1929): 'Musique-Adresses Universel', 1929

(¹): 'Database nieuwkomers in Utrecht in 1839'


 © Copyright all rights reserved