home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-T-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
TAK J. W.  

 Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)

 

23, Oostwestplein (x1906), Rotterdam
TAS P. N.  

 Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1912)

 

31, Prinsenstraat (x1912), Dordrecht
TEN BOSCH P. C. B.  

"P. C. B. TEN BOSCH, Pianomaker en Stemmer, is verhuisd van Oude Delft 17 naar OUDE DELFT 23 alwaar de handel in PIANO’S en ORGELS wordt voortgezet. Blijft zich bij zijne geachte clientèle en stadgenooten beleefd aanbevelen voor het verhuren, stemmen, repareeren en inruilen van alle soorten Piano’s en Harmoniums." Studenten Weekblad, 28/09/1907, p. 266 (lib.tudelft.nl)

 

 

 Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)(x1912)

 

17, Oude Delft (x1906)(x1912), 23, Oude Delft (y1907), Delft
TER HAAR E. & Zoon    

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912 [sinds 1882 (x1906)(x1912)]

Bussum

'Piano-, Harmonium- u. Musikinstr.-Handlung' (x1890) in Bussum

'Piano-, Orgel-, Musikinstr.-, Musikwerke u. Musikal.-Handlung' (x1906)

Eigenaar : M. A. TER HAAR (x1906)(x1912)

Manager : Wed. GODRON (x1912)

'Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Handlung' (x1912)

Gorkum

'Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Handlung' (x1890) in Gorcum

Gorkum-Gorinchem

'Musikinstr.-Handlung' (x1890) in Gorinchem

'Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Handlung' (x1906) te Gorkum-Gorinchem

TER HAAR W. D. (x1912), 'Agent' - 'Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Niederlage der Firma Pierre Peters & Co., Nijmegen' (x1912)

 

 

HOOFDFIRMA : [Meerweg, hoek] Linde Laan (x1890)(x1906)(x1912), Bussum

BIJHUIS : Hoogstraat (x1890), Gorkum

BIJHUIS : Gorinchem (x1890)

BIJHUIS : 36 B, Molenstraat (x1906), Appeldijk (x1912), Gorkum-Gorinchem; (x1890)

BIJHUIS : (zie PETERS Pierre & Co - 1906-12)(x1906)(1912), Nijmegen

 

TER SMITTEN Petrus Remigius Franciscus

(1849 - 1886)

 

 

EXTRA INFO

Genealogische info bij genealogieonline.nl

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1873  

Amsterdam

 

TEUNISSEN-VERMEULEN Henri  

 Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912

'Musikal.-, Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Handlung' (x1912)

 

Hoogstraat (x1912), Weert
TEYSEN Hendrik
| TEYSSEN | TYSEN

"Uit de hand te Koop : Een extra STAARDT-STUK met twee Clavieren en vyf Oftaaf, van ƒ tot ƒ en 4 Registers daarby, in 16 voet Register, heeft een zeer aangenaam geluyt, en nog een PANTLON; te bevragen by Teysen, Orgel- en Fortepianomaaker, woond op de Grimmenisse-Sluis te Amsterdam; verzoekt een ieders gunst in zyn qualiteit." Opregte Dinsdagse Haarlemse Courant, 06/11/1798, p. 4

"Uit de hand te Koop, voor een civiele prys, een extra welluidend orgel, kunnende dienen voor een kleine Kerk of voor een groot Huis Orgel; de Kast is van glad Mahognyhout, hoog by kans 10 voet, breed 6 voet, en naar Kerktrant gemaakt, met spreekerde Pypen in het Front en 7 Registers,en een Trainelant. Het zelve is te zien by HENDRIK TEYSSEN, Mr. Orgel- en Fortepianomaaker, op de Brouwersgragt, tusschen den Cingel en Heeregragt, te Amsterdam, in No. 11 [?]." Amsterdamsche Courant, 16/12/1800, p. 1

 

'Orgel- en Fortepianomaaker' ca. 1798-1801

In Brussel (België) vinden een THEISSEN (°1840)

"Uit de hand te Koop, vooreen ei viele Prys : Een extra welluidend KERK-ORGEL, met 8 Registers, Holpyp 8 voet Fluit 4 voet, Prestant 4 voet, in 't Gezicht met spreekende Pypen, Prestant 8 voet, Octaaf 2 voet, Flagellet 1 voet, Quint 1 ½ voet en zes Quartel Entramblant, met een gladde Kast als Mahonyhout, hoog 10 voet, breed 6 voet, met drie Beelden daarop. Ook nog een HUIS-ORGEL te Koop; te bevraagen by H. K. Tysen, Orgel-en Forte-Piano-Maaker, woond op de Brouwergragt tusschen Heeregragt en Cingel, in No. 11., te Amsterdam." Opregte Haarlemsche Courant, 04/04/1801, p. 4

"Uit de Hand TE KOOP : Een uitmuntend HUISORGEL gemaakt door TYSSEN, met een sprekend Front met zes Registers. Het Klavier vier en een half Octaaf, het geheel besloten in eene Mahoniehouten Kast. Is dagelijks te bezigtigen bij Cs. OVERMAN, op de Baangracht, het 2de Huis van de Braak, N°. 374." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 24/07/1837, p. 3

 

Grimmenisse-Sluis (*1798), 11, op de Brouwersgragt, tusschen den Cingel en Heeregragt (*1800)(*1801), Amsterdam
TIELROOIJ W. H.  

 Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912 [sinds 1896 (x1912)]

'Musikal.-, Piano-, Musikinstr.- u. Saiten-Handlung' (x1912)

 

58, Weststraat (x1912), Den Helder
TIJTGAT Michel
| TYTGAT | TYDGAT

(1807 - 1874)(¹)

" [...] On a écouté avec le plus vif intérêt et vivement applaudi M. Nicolas de Becker, dont le talent comme pianiste est vraiment digne d'éloges, mais ce qui a été surtout remarqué, c'est l'instrument dont cet artiste s'est servi dans cette soirée musicale et qui a charmé tous les auditeurs par la beauté, la pureté, la richesse et la vigueur des sons. Cet excellent instrument sort de la fabrique de M. Tytgat, facteur de pianos, établi à La Haye rue dite Moolenstraat. Nous sommes heureux de saisir cette occasion pour signaler à l'attention du public les instruments si remarquables de ce facteur de pianos." Journal de la Haye, 30/12/1847, p. 3

"[...] Overigens meenen wij met regt te kunnen beweeren, dat de heer Weber evenveel voldoening over zijn opgevat denkbeeld zal ingeoogst hebben, als de toehoorders zich in een genotvollen avond hebben kunnen verheugen. Eindelijk meenen wij een enkel woord te mogen zeggen over bet piano, dat bij deze gelegenheid bespeeld werd. Dit stuk door onzen stadgenoot, den heer Tijtgat, vervaardigd, doet den maker, even als elk werk dat uit zijne handen komt, eer aan ; iedereen heeft zich kunnen overtuigen dat zoo het uitwendige een weidsch meubel aanbiedt, zuiverheid van toon en helderheid van klank eene inwendige bewerking verraden, welke den meester in het vak kenmerkt, en dat het dus voor den liefhebbers der edele kunst niet noodzakelijk is zich tot den vreemde te begeven, vooral daar onze eeuw zich al meer en meer ten taak schijnt te stellen de industrie in eigen boezem te bevorderen. Moge dit denkbeeld vooral in 's Bosch steeds dieper en diepere wortelen schieten !" De Noordbrabanter, 26/10/1858, p. 3

BRAND

" 's HERTOGENBOSCH, 11 Dec. De heden ochtend uitgebarsten Brand is gelukkig afgeloopen en heeft zich alleen bepaald tot het pand, bewoond door den heer Tijtgat, pianomaker alhier; kostbare stukken zijn eene prooi der vlammen geworden. De inboedel en pianos waren slechts voor ƒ 4000 verzekerd in de Brusselsche Brandwaarborgmaatschappij, terwijl men verzekert, dat ervoor ruim ƒ 3000 aan gereedschappen, welke niet verzekerd waren, zijn verbrand. Opmerkenswaardig is het dat sedert jaren, te 's Hertogenbosch, dankzij der vlugheid der Brandweer, geen Brand is ontstaan, waarbij meer dan een huis is verBrand." Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 13/12/1858, p. 1

"Zaturdag morgen ten ruim 4 ure, werd te 's Bosch Brand ontdekt bij den heer M. Tijtgat, piano fabrijkant op de breede haven aldaar; de bewoners lageu in diepe rust, terwijl het vreeselijk element reeds boven hunne hoofden woedde, want de Brand was ontstaan boven in de fabriek; toen zij vrij onzacht door het aanschellen en het geroep van Brand in huis gewekt werden, hadden zij naauwelijks den tijd, te weten man, vrouw en 8 kinderen, waarvan 4 nog zeer jong, zich half gekleed door de vlugt te redden; uit de benedenvertrekken zijn een paar piano's, een pianino en nog al vele meubelen kunnen gered worden; de werk— en bergplaatsen boven, zijn allen totaal leeg geBrand, 4 nieuwe geheel afgewerkte en 2 bijna voltooide pianino's, de geheele voorraad hout, snaren en verder ijzerwerk, benevens al de gereedschappen, machinerien, trek- en werkbanken zijn eene prooi der vlammen geworden." Bredasche Courant, 16/12/1858, p. 3

"De Ondergeteekende M. TIJTGAT, Pianomaker wonende alhier, brengt bij deze zijnen dank aan alle Burgerlijke en Militaire Autoriteiten en aan al degenen die hebben medegewerkt tot stuiting van den Brand die op den 11e dezer bij hem heeft plaats gehad, hij brengt tevens zijne hulde aan de Maatschappij La Belgique, bij welke de verBrande voorwerpen verzekerd waren, voor de loijale en prompte uitbetaling der geledene schade. M. TIJTGAT. 's Bosch, 30 December 1858." De Noord-Brabander, 's Bosch, 01/01/1859, p. 4

INFO EXTRA

Genealogie TIJTGAT

 

'Pianomaker' ca. 1847-90

Hij was eerst gevestigd te Gent maar tussen 1846-47 verhuisde hij naar 's Gravenhage en later naar 's Hertogenbosch. Kijk bij TYTGAT, te Gent.

TIJTGAT & Zonen (*1864)

1865 - "Te 's Hertogenbosch worden in 1861 vier, in 1862 drie pianofabrieken opgegeven, te zamen met 5 en 4 arbeiders, tegen een weekloon van ƒ 0.50 tot ƒ 4.50." Statistisch jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden, Volumes 12-13, 1865, p. 350

TIJDGAT Wed. & Zonen (x1890), 'Piano-Stimmer'

MIDDELBURG - "6 Aug. Gisteren is de sub-commissie voor de Middelburgsche tentoonstelling te Rotterdam, alhier aangekomen en metalle voorkomendheid ontvangen, terwijl heden die uit 's Hertogenbosch herwaarts keerde, de erkentelijkheid medenemende van het bestuur der tentoonstelling voor hare ijverige bemoeijingen. Hoezeer wij ons kort overzigt reeds sloten, moeten wij nog melding maken van [...] Onder de eergisteren nog nagekomen goederen bevond zich een pianino kopy Pleyel, uit de fabriek van den heer Tytgat, te 's Hertogenbosch, een stuk, dat om deszelfs krachtigen en molligen toon, om zijne hechtheid van konstruktie en uiterlijke schoonheid der vermelding waardig is." De Noordbrabanter, 10/08/1858, p. 4

MIDDELBURG - "Zondag hadden wij het genoegen in de bekende pianofabriek van den heer M. Tijtgat en Zonen, op den Papenhulst alhier, eene aldaar geheel vervaardigde pianino le bezigtigen. Het was inderdaad een zeer prachtig stuk, bestemd voor de tentoonstelling te Arnhem, op 5 Julij aanst. Het uitwendige is zeer schoon en zuiver bewerkt; doch het inwendig is regt gezegd niet te overtreffen, wat zuiverheid en schoonheid van bewerking betreft; maar wat ons het meeste trof, was de welluidende harmonie en volheid van toonen. De heer H. Bonman, de verdienstelijke en welbekende Kapelmeester der harmonie onzer Bosche schutterij, wist die pianino meesterlijk te bespelen zoodat hare schoone en volle toonen op elken aanwezige indruk maakten. Wij kunnen dus den heer Tijtgat gerust aanbevelen en behoeven in geenen deele naar den vreemde te gaan om piano's of pianino's te verkrijgen even deugdelijk bewerkt als sierlijk van toon." De Noordbrabanter, 18/06/1868, p. 3

"Onder de eergisteren nog nagekomen goederen bevond zich een pianino kopy Pleyel, uit de fabriek van den Heer Tytgat, te 's Hertogenbosch, een stuk, dat om deszelfs krachtigen en toch molligen toon, om zijne hechtheid van constructie en uiterlijke schoonheid der vermelding waardig is." Algemeen Handelsblad, 09/08/1858, p. 1 (delpher.nl)

"PIANINO'S PLEIJEL, HERZ, ERARD, TIJTGAT & ZONEN, te 's Hertogenbosch. Bij gelegenheid, dat de Liedertafel Oefening en Uitspanning haar laatste Damesconcert voor dit Seizoen gaf, heeft zich daarop doen hooren Mevrouw M. JOHNSON-GRAVER, Pianiste van H. M. de Koningin der Nederlanden, op een Vleugel van ERARD, haar persoonlyk toebehoorende. Het moeijelijke vervoer in dit Seizoen deed vreezen, dat de Piano niét tijdig genoeg zou aankomen; Mevronw GRAVER was er dus op bedacht een ander Instrument te zoeken, dat zij zou kunnen bespelen; zij wendde zich tot de Heeren TIJTGAT & ZONEN, Pianofabriekanten alhier, onderzocht en bespeelde de in hun Magazijn voorhanden Pianino's en koos er zich één, welk door die Fabriekanten haar welwillend ter bespeling werd afgestaan; inmiddels kwam de Vleugel aan en de Heeren TIJTGAT beijverden zich om dien in de Concertzaal te stellen en te stemmen. De Heeren TIJTGAT & ZONEN ontvingen na afloop van het Concert van Mevrouw GRAVER, die wegens hare groote muziekale kennis en verheven talent wel bevoegd is te beoordeelen, het onderstaande schrijven, dat ons werd ter lezing gegeven en dat wij algemeen bekend maken, om eens te meer aan te toonen, dat in Nederland eene goede Fabriek bestaat en het alzoo niet noodig is voor goede Piano's of Pianino's buitenslands bestellingen te doen. BOIS-LE-DUC, 4 Février 1864. Messieurs TIJTGAT & ZONEN, Facteurs de Pianos. Messieurs! Je m'empresse de vous exprimer toute ma reconnaissance et mes remerciments sincères, pour le généreux concours que vous m'avez témoigné hier au soir, à l'arrivée de mon piano. Cette circonstance messieurs m'avait donné l'occasion de faire connaissance avec vos instruments vraiment remarquables, et je déclare volontiers qu'ils peuvent parfaitement rivaliser avec les premier» facteurs de Paris , CAR ILS VALENT LES PIANINOS DE PLEIJEL, HERZ ET ERARD. Veuillez, je vous prie, messieurs, croire a mon opinion et de mon appréciation sincères, et agrééz l'assurance de ma parfaite considération. M. JOHNSON-GRIVER, Pianiste de S. M. la Reine des Pays-Bas. NEDERLANDERS, DIE PRIJS STELLEN OP WARE VERDIENSTEN EN NEDERLANDSCHE INDUSTRIE." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 11/02/1864, p. 4

Exposantenlijst Middelburg, 1858 | Exposantenlijst Arnhem, 1868

 

Gent (België)

Moolenstraat (*1847)(**1848), 's Gravenhage (Den Haag)

op den Papenhulst (*1868), 102, Papenhulst (x1890), 's Hertogenbosch (Den Bosch)

TIMMER L. J.  

 Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12 [sinds 1888 (x1912)]

'Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Handlung' (x1906)

'Händler mit Pianos, Orgeln, Musikinstr., Saiten u. Sprechm.' (x1912)(x1912)

 

vis-à-vis het Stadthuis (x1906)(x1912), Bolsward (Friesland)
TIMMERS A.  

 Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906

'Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Handlung' (x1906)

 

168, Kanaalweg (x1906), Den Helder
TORENBERG Carel  

"CAREL TORENBERG, adverteert, als dat hy is gaan woonen op Boomfloot, het zevende Huys van de Oude Schans, op de hoek van de korte Koningsdwarsstraat maakt, verkoopt, verhuurd Piano-forto CLAVECIMBAALS en andere MUSIEK- INSTRUMENTEN, verzoekt een ieders Gunst en Recommandatie." Diemer- of Watergraafs-meersche Courant, 05/05/1783, p. 2

"Aan C. Torenberg, Orgelmaker te Amsterdam, voor zyne Inventie aan een Piano forte, waar door men een agt voets geluid, door ene kleine Verandering, kan brengen tot dat van zestien voet, en het zelve ook aan andere Piano fortes kan appliceren; ene Remuneratie van de Zilveren Medaille en 20 Ducaten, en vergoeding der Onkosten van het Transport daarenboven." No. 5 Algemene Konst- en Letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden. Vrydag den 1. Augustus, 1788

 

'Orgelmaaker' ca. 1783-88

" [...] Zij [de maatschappij] bekroonde [...] als mede de nieuwe ontdekkingen in de een blijk haarer goedkeuring aan den Orgelmaaker Torenberg te Amsterdam, over zijne uitvinding aan de Piano Forte." Stukken bij gelegenheid der viering, op den 14 junij 1803, van het ..., 1803, p. 103

"291 C. Torenberg te Amsterdam; de Zilveren Medaille en 20 Ducaten, voor eene uitvinding tot het vermeerderen van den Toon eener Piano Forte. Resol. 1836." Algemeen register op de prijsvragen, medailles en premien, uitgeschreven en ..., 1848, p. 99

Boomfloot, het zevende Huys van de Oude Schans, op de hoek van de korte Koningsdwarsstraat (*1783), Amsterdam
TRAUT Christiaan

(1777 - 1836)

 

HAARLEM - "Aanhaling. Zij maakt gewag van den Heer Ch. Traut, te Haarlem, die eenen piano heeft ingezonden." Rapport der hoofdcommissie der beoordeeling der voorwerpen van nationale Nijverheid, 1825, p. 196

HAARLEM - "Christiaan Traut, Haarlem. e. 64. N. H.
2690. a. zeven-octaaf-pianoforte met mahonijhouten kas op kolommen.
2691a. b. zes-octaaf dito met mahonijhouten-kas."
Catalogus der voortbrengselen van Nederlandsche volks- en kunstvlijt ..., Haarlem, 1825, p. 310

"Eene piano 6 ½ octaaf van J. H. H. Traut te Delft, schijnt alleen geschikt voor een klein locaal, en kan dus niet bij de overige aanwezige piano-stukken worden vergeleken." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 31/07/1849, p. 2

"De ondergeteekende herige hec Muziekminnend Publiek , dat hij van Londen heeft omvangen zeer fraaije welluidende Metalieke PIANOFORTES, van zes Octaaf, met eene nieuw uitgevondene Demping; dewelke bij hem tot zeer redelijke prijzen te verkrijgen zijn. Ook zijn bij hem voorhanden PIANO-FORTES in huur. Intusschen blijft hij voortgaan mee vermaken, repareren en scemmen van alle soorten van Piano-Fortes. C. TRAUT, Piano Forte-maker , Heerengracht, M. 29." Middelburgsche Courant, 10/06/1834, p. 2

"C. TRAUT, Piano-maker en Piano-stemmer, van 's Gravenhage, met Overleg van de alhier gevestigde afdeeling der Maatschappij : tot bevordering der Toonkunst, binnen deze Stad zich nedergezet hebbende, neemt bij deze de vrijheid zich in opgemelde betrekking aan te bevelen. Ten aanzien zijner bekwaamheden, durft hij zich beroepen op de aan genoemde afdeeling ingezondene verklaringen en getuigschriften, en belooft eene eerlijke en prompte uitvoering der aan hem toevertrouwd wordende werkzaamheden. Is te spreken of te ontbieden bij A. Verton Euijer, in den Kortendelft, Lett. F. No. 17." Middelburgsche Courant, 27/11/1832, p. 2

 

 

'Pianofabrikant' ca. 1825-49

1825 - Failliet in 1825 : "De Crediteuren van CHRISTIAAN TRAUT, Forte-Pianomaker en Verkooper, en van deszelfs Huisvrouw MGENIETA WANNEE, openbare Koopvrouw en als zoodanig op hare eigen Naam Handel drijvende, beiden wonde te Haarlem in start van Faillissement verklaard door de Regtbank van Koophandel zitting houdende te Haarlem pp den derden dezer, worden opgeroepen om de bijeenkomst, welke op het Raadhuis te Haarlem, op Woensdag de 30 November aanstaande, ten 12 uren des middags zal gehouden worden, bijte wonen, of zich door eenen gevolmagtien te doen vertegenwoordigen, ten einde tot de voorstelling vau provisionele Curators overtegaan." Opregte Haarlemsche Courant, 12/11/1825, p. 1 (delpher.nl)

1826 - "De Crediteuren in de Faillissementen van CHRISTIAAN TRAUT, Forte-Pianomaker en Verkooper, en van deszelfs Huisvrouw ANGENIETA WANNEE, openbare Koopvrouw, en als zoodanig op hare eigen naam Handel drijvende, beiden wonende te Haarlem, worden bij deze opgeroepen, om in persoon of bij gemagtigde, van eene behoorlijke vplmagt voorzien, te compareren ten Raadhuize der Stad Haarlem, op Zaturdag den 4 Februarij 1826, des middags ten' twaalf uren. ten einde Hunne schuldvorderingen te doen verifiëren, en dezelve daarna te beëëdigen. — Wordende die genen der Crediteuren, welke tot nog toe in gebreken zijn'gebievcn de bewijzen hunner schuldvorderingen inteleveren, aangemaand om zulks als nog ten spoedigste te doen." Opregte Haarlemsche Courant, 24/01/1826, p. 2 (delpher.nl)

1826 - "De Crediteuren van den Gefailleerden CHRISTIAAN TRAUT, Forte-Pianomaker en Verkooper, en van deszelfs Huisvrouw ANGENETA WANNEE, openbaar Koopvrouw, en als zoodanig op hare eigen Naam handel drijvende, beiden wonende te Haarlem, worden bij dezen, ingevolge Art. 502, van het Wetboek van Koophandel opgeroepen, omme voor of op den zestiende Januarij 1800 zes-en-twintig, of zelve of door gemagtigde zich te vervoegen bij den ondergeteekende Provisionele Curator, in voorschreve Faillissementen, ten einde aan denzelve optegeven uit welke titul en voor welk bedrag zij Schuldeisschers zijn, en de bewijzen hunner Schuldvordering over te geven, ofwel ter Griffie van de Regtbank van Koophandel inteleveren, waarvoor aan hun Recief zal worden gegeven." Opregte Haarlemsche Courant, 20/12/1826, p. 3 (delpher.nl)

Aanhaling expo Haarlem, 1825 | Exposantenlijst Delft, 1849

 

(y1825)(y1826) Haarlem

 's Gravenhage (Den Haag)

17, Kortendelft, Lett. F (*1832), 29, Heerengracht, M. (*1834), Middelburg

TRAUT Jan Hendrik Hermanus

(1809 - 1875)

 

Tafelpiano n° 2882 ca. 1855, Gemeentemuseum Den Haag

"De ondergeteekende heeft de eer aan het geëerde publiek te berigten, dat hij ontvangen heeft een fraai assortiment uit- en inlandsche PIANO-FORTES, met en zonder Metalen klankbodems, welke van dien aard zijn, dat de ondergeteekende dezelve niet behoeft aan te prijzen, maar voor de duurzaamheid instaat, en die voor een' civilen prijs bij hem te bekomen zijn. Ook beveelt hij zich tot het stemmen en repareren van bovengenoemde Instrumenten aan hot geëerde publiek, als ook aan zijne geëerde begunstigers, die hij, zoo bij durft vertrouwen, sedert twee jaren prompt en civiel heeft bediend. J. H. H. TRAUT, Papestraat, wijk E, n°. 228, in 's Gravenhage." Dagblad van 's Gravenhage, 03/10/1834, p. 4

"De ondergeteekende, Fabrikant in Piano-Forto's, wonende in de Nieuwstraat, wijk W, n°. 147, in 's Gravenhage, beeft het genoegen, aan het geëerde publiek bekend te maken, dat hij opnieuw eenige zeer fraaije Leipziger, Engelsche en andere buitenlandsche PIANO'S ontvangen heeft, van eene geheel nieuwe, deugdzame en smaakvolle constructie, voorzien van verschillende mechanieken, alle naar de laatste uitvinding, welke het spel en de welluidenheid tot eene hooge mate bevorderen. Met erkentenis voor de gunstige en onpartijdige wijs, waarop deze stukken, reeds aanvankelijk door deskundigen, zijn beoordeeld, verlangt de ondergeteekende zich, alsnu, verder door het vereerend bezoek van het kunstminnend publiek begunstigd te zien, en daardoor aangemoedigd te worden in zijn stellig voornemen, om hier ter stede eene verzameling van Muzijkinstrumenten bijeen te brengen, die men thans elders met moeite en zonder eenigen waarborg leen schade, moet zoeken; terwijl hij verder aanbiedt, om voor de deugdzaamheid van elk stuk, dat bij hem mogt worden aangekocht, bet dubbele vanden tijd in na staan, welke gewoonlijk daarvoor, hier te lande, bij de fabrikanten van zoodanige instrumenten wordt bedongen. J. H. H. TRAÜT. Bij wien twee PIANOMAKERSGEZELLEN, mits hun vak goed verstaande, tegen een goede salaris, vast werk kunnen bekomen." Dagblad van 's Gravenhage, 27/07/1835, p. 6

"TRAUT, Fabrikant in Piano-Forto's, in de Nieuwe straat, wijk W, n°. 147, in 's Gravenhage, heeft het genoegen het geëerde publiek te berigten, dat zijn Magazijn thans weder voorzien is van een fraai assortiment zoo wel buitenlandsche als zijne eigene fabrijk vervaardigde PIANO-FORTO'S, van alle soorten en qualiteit, die voor civile prijzen bij hem te koop en te huur, hij beveelt zich in ieders gunst, ook tot het repareren en stemmen van genoemde Instrumenten, dat hij in persoon doet. NB. Oude Piano's worden door hem ingekocht en in ruiling aangenomen." Dagblad van 's Gravenhage, 20/01/1837, p. 4

"De ondergeteekende , Fabriekant in Piano-Fortes te''s Gravenhage , heeft de eer aan het kunstminnend Publiek te berigten, dat hij alhier gearriveerd is en heeft medegebragt eene in zijne Fabriek vervaardigde PIANO-FORTE, alsook eene PIANINO van Pfeifer, te Parijs; vereerend zal het voor hem zijn zoo men die Instrumenten gelieft te komen zien en hooren. Hij berigt tevens , dat hij, gedurende den tijd van zijn verblijf alhier, zich zal belasten met het repareren van defecte Piano's. Gelogeerd bij de Wed. Stroeken, in de Abdij. Middelburg, 29 October 1839. J. H. H. TRAUT." Middelburgsche Courant, 29/10/1839, p. 2

'Pianofabrikant' ca. 1831-59

'Piano Forte Fabriek en Magazijn van J. H. H. Traut 's Haage'

"bb. Pianofortes. De voortbrengselen uit de fabrijk van den Heer TRAUT vinden aftrek, ook met te rug zege op den matig gestelden prijs, en schijnen in voldoende deugdzaamheid aanbeveling te verdienen." Tijdschrift ter bevordering van nijverheid, Volume 11; Volume 15, 1852, p. 144

 
(vervolg)

"De ondergeteekende heeft het genoegen eer kennis van hee geëerde Publiek te brengen, dat hij zich sedert den eersten dezer te Middelburg gevestigd heeft, en dat in zijne Fabrijk aldaar alle soorten van PIANO-FORTES vervaardigd worden, die, zoo hij nederig vertrouwe, mee de buiten 's Lands gemaakte stukken zoo wel in Toon, Mechanieke vaardigheid en sterke construtie wedijveren kunnen ; hij beveelt zich bij deze in de gunst van elk Liefhebber der Toonkunst, met belofte van eene nauwgezette en civile bediening. Ook mee opzigt tot het repareren van reeds gebruikte en daardoor defect geworden Piano's, acht hij zich in staat, door eene negenjarige ondervinding als Fabrijkant in "s Gravenhage, aan ieders verlangen ce kunnen voldoen, en zoodanige Instrumenten te kunnen herstellen, dat zij wederom de welluidendheid herkrijgen die zij vroeger bezaten ; eindelijk recomandeert hij zich nog tot het stemmen van Piano's, zoowel bij als zonder abonnement. Middelburg, 4 Februarij 1840. J. H. H. TRAUT, Noordstraat, L. No. 133." Middelburgsche Courant, 04/02/1840, p. 2 (Krantenbank Zeeland)

"Uit de hand te koop, voor ƒ 110, een groot KABINETORGEL, met sprekend Front, en een dito voor ƒ 80; te bevragen bij J. H. H. Traut, Piano-maker en Stemmer, in de Noordstraat, No. 133; alwaar voor zeer civile prijzen nieuwe en gebruikte PIANO'S te bekomen zijn." Middelburgsche Courant, 20/08/1840, p. 2

"Onder dankbetuiging voor het genoten vertrouwen, dat de ondergeteekende op  nieuw ten deel is gevallen, neemt hij de Vrijheid, zich beleefdelijk aan te bevelen tot het stemmen en repareren van PIANO-FORTES. Daar hij dit vak meer dan twintig jaren beeft uitgeoefend, en zicb bijzonder op het stemmen beeft toegelegd, zoo kan bij de verzekering geven, dat de Piano's door hem goed en zuiver gestemd worden; tot civilen prijs kan men zicb abonneren, zoo wel in als buiten de stad. J. H. H. TRAUT, Luthersche Burgwal, T, n°. 180, to 's Gravenhage." Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage, 12/02/1856, p. 4

"De PIANO-FABRIJK en MAGAZIJN van J. H. H. TRAUT is verplaatst uit het Westeinde naar de Veenestraat, wijk S, n°. 186. 's Gravenhage, den 3 Mei 1839." Dagblad van 's Gravenhage, 08/05/1839, p. 3

Middelburg

228, Papestraat, wijk E (**1834), 147, Nieuwe Straat, wijk W (**1835)(*1837), Lage Westeinde, hoek van de Assendelfstraat (*1839), 186, Veenestraat, wijk S (**1839), 133, Noordstraat (*1840),  T 180, Luthersche Burgwal (*1856)(*1858)(**1859), 40, Zieken (*1859), 's Gravenhage (Den Haag)

 

 

TRAUT J. L.

 

Tafelpiano ca. 1840, Stewart Symonds Antique Piano Collection, Sydney, Australië

"De Ondergeteekende heeft de eer het kunstminnend publiek te kunnen berigten, als dat bij hem te beamen zijn alle soorten van PIANO-FORTES, dewelke zoowel in toon als solide bewerking alle verwachting te boven gaan. Ook heeft hij weder eenige portare PIANO-FORTES gefabriceert, welke mede voor een civiele prijs te bekomen zijn. J. L. TRAUT, Piano-Fortemaker op het Molenwater, N°. 44, te Middelburg." Opregte Donderdagse Haarlemse Courant, 21/05/1835, p. 3

"De Ondergeteekende heeft de eers het geacht Publiek te berigten, dat hij zich te Rotterdam gevestigd heeft als PIANOFORTE-MAKER en STEMMER. Hij vleit zich door eene prompte en civiele bediening het vertrouwen te zullen mogen verwerven. De Ondergeteekende J. L. TRAUT, Oppert, wijk F, n.° 182." Rotterdamsche Courant, 10/03/1836, p. 1

 

 

'Piano-Fortemaker' ca. 1835-37

"De Ondergeteekende heeft de eer bet geacht Publiek te berigten, at hij zich te Rotterdam gevestigd heeft  als PIANOFORTE-MAKER en STEMMER,  Hij vleit zich door eene prompte en civiele bediening het vertrouwen te zullen mogen verwerven. J- L- TRAUT, Oppert, wijk F, n.° 182." Rotterdamsche Courant, 10/03/1836, p. 3

 
(vervolg)

"De Ondergeteekende heeft de eer het Miizijkminnend Publiek te berigten , dat bij hem te bekomen zijn fraai bewerkte en sterke Toon gevende PIANO-FORTES, tegen zeer geringe prijzen; hij staat volkomen voor de deugd zijner Instrumenten in en recommandeert zich ook verder tot het Stemmen en Repareren van bovengemelde Instrumenten. J. L. TRAUT, Piano-Fortemaker, Hoogstraat, L, 241." Rotterdamsche Courant, 02/02/1837, p. 4

"UIT DE HAND TE KOOP gepresenteerd eene zeer Fraaije, sterken Toon gevende Zes Octaafs PIANO-FORTE, van J. L. Traut, van Rotterdam, geheel gemaakt volgens Engelsch Model; voor de deugd wordt volkomen ingestaan. Adres Wijde-Draaisteeg, n.° 101 boven den Broodbakker, waar tevens GEMEUBELEERDE KAMERS met of zonder den KOST verkrijgbaar zijn !" Rotterdamsche Courant, 23/09/1837, p. 4

 

4, Molenwater (*1835), Middelburg

182, Oppert, wijk ƒ (*1836), 241, Hoogstraat, L (***1837), 101, Wijde-Draaisteeg (**1837), Rotterdam

   

(*1783): 'Diemer- of Watergraafs-meersche Courant, 05/05/1783, p. 2

(*1788): 'No. 5 Algemene Konst- en Letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden. Vrydag den 1. Augustus', 1788

(*1798): 'Opregte Dinsdagse Haarlemse Courant', 06/11/1798, p. 4

(*1800): 'Amsterdamsche Courant', 16/12/1800, p. 1

(*1801): 'Opregte Haarlemsche Courant', 04/04/1801, p. 4

(*1825): 'Catalogus der voortbrengselen van Nederlandsche volks- en kunstvlijt ...', Haarlem, 1825, p. 310

(y1825): 'Opregte Haarlemsche Courant', 12/11/1825, p. 1 (delpher.nl)

(y1826): 'Opregte Haarlemsche Courant', 24/01/1826, p. 2 (delpher.nl)

(*1832): 'Middelburgsche Courant', 27/11/1832, p. 2

(*1834): 'Middelburgsche Courant', 10/06/1834, p. 2

(**1834): 'Dagblad van 's Gravenhage', 03/10/1834, p. 4

(*1835): 'Opregte Donderdagse Haarlemse Courant', 21/05/1833, p. 3

(**1835): 'Dagblad van 's Gravenhage', 27/07/1835, p. 6

(*1836): 'Rotterdamsche Courant', 10/03/1836, p. 3

(*1837): 'Dagblad van 's Gravenhage', 20/01/1837, p. 4

(**1837): 'Rotterdamsche Courant', 23/09/1837, p. 4

(***1837): 'Rotterdamsche Courant', 02/02/1837, p. 4

(*1839): 's-Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar', 1839, p. 32

(*1840): 'Middelburgsche Courant', 20/08/1840, p. 2

(*1847): 'Journal de la Haye', 30/12/1847, p. 3

(*1848): 'Algemeen register op de prijsvragen, medailles en premien, uitgeschreven en ...', 1848, p. 99

(**1848): 'Journal de la Haye', 27/02/1848, p. 4

(*1852): 'Tijdschrift ter bevordering van nijverheid, Volume 11; Volume 15, 1852, p. 144

(*1856): 'Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage', 12/02/1856, p. 4

(*1858): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 13, 1858, p. 498

(*1859): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 8, 1859

(**1859): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 14, 1859, p. 559

(*1864): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 11/02/1864, p. 4

(*1868): 'De Noordbrabanter', 18/06/1868, p. 3

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Bussum p. 102, Gorcum p. 102, Gorinchem p. 102, 's Hertogenbosch p. 102 (digital.slub-dresden.de)

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893

(*1895): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1895

(*1896): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1896

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897

 

 

 

 

(x1906): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1906,   Bolsward p. 527, Bussum p. 527, Delft p. 528, Gorkum-Gorinchem p. 528, Helder p. 530, Rotterdam p. 532-533 (digital.sim.spk-berlin.de)

(y1907): 'Studenten Weekblad, 28/09/1907, p. 266 (lib.tudelft.nl)

(x1912): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1912, Bolsward p. 677, Bussum p. 677, Delft p. 677, Dordrecht p. 677, Gorkum-Gorinchem p. 678, Helder p. 680, Weert p. 684 (digital.sim.spk-berlin.de)

(¹): Genealogie TIJTGAT


 © Copyright all rights reserved