home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-N-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
NABER & QUELHORST  

1841 - "Deventer. De Heeren Naber en Quelhorst hebben in dit jaar eene forte-pianofabrijk opgerigt en reeds zeer fraaije stukken van Weener-model afgeleverd." Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid, Volume 22, 1841, p. 613

1842 - "Het Kerkbestuur der Hervormde Gemeente te Lienden, getuigt, naar waarheid dat de Heer C. F. A. Naber Orgel- en Pianomaker te Deventer, zeer kundig en bedreven is in het vervaardigen van doelmatige en zeer welluidende Kerk-Orgels, waarvan hij, onder anderen, in onze Gemeente eene proef getoond heeft, door in een korten tijd onze Kerk met een geheel nieuw Orgel te versieren dat in- en uitwendig den roem van deskundigen, in alle opzigten, heeft weggedragen; het nauwkeurig onderzoek van Nijmegens Toonkunstenaar, den Wel-Edelen Heer de Fries is in dit geval een der beste bewijzen. Inzonderheid heeft den 3den April 1842, de dag der plegtige inwijding van bovenstaande, zulke schóóne proeven opgeleverd, dat onze Gemeente den beroemden Heer Naber nooit vergeten zal zoodat genoemd Kerkbestuur eindigt met deze aanbeveling : De Kunstwerken van Naber vertoonen het Talent van den Meester! Namens het Kerkbestuur voornoemd J. A. van DOKKUM, Presid. Kerkvoogd." Opregte Haarlemsche Courant, 14/04/1842, p. 3

 

 

'Orgel- en pianomakers' ca. 1841-50

'Forte-pianofabrijk' gesticht door Georg Heinrich QUELHORST en zijn stiefzoon C. F. A. NABER in 1841. Kijk ook bij QUELLHORST te Amsterdam.

NABER & QUELHORST (*1841)

NABER C. E. A. (*1850)

1843 - "De Heeren Naber en Quelhorst, gaven doorstralende blijken van hunne bekwaamheid, door de drie vleugel Piano-fortes, Weener mechaniek." Maatschappij-belangen, 1843, p. 399

1850 - "Het orgel werd aangenomen en voltooid door den Heer C. E. A. NABER, orgel- en pianomaker te Deventer, die ook hier wederom toonde, alle lof en aanbeveling te verdienen. Immers heeft Zijn-Edele niet slechts alles verrigt, wat deskundigen, die daartoe de meest loffelijke getuigenis hebben afgegeven, verklaren, dat hij meer heeft gedaan en geleverd, dan men konde vorderen. Met de meeste vrijmoedigheid mogen wij hem dus aanbevelen, die van hem voor hunne Gemeente gebruik zouden willen maken." Boekzaal der geleerde wereld, en Tijdschrift voor de Protestantsche Kerken in het Koningrijk der Nederlanden, 1850, p. 509

 

Deventer
NAESSENS Willebrordus Josephus Theodorus

(1863 - 1915)(²)

 

 

 

LEIDEN - "[...] Deze piano's geven het spel van den grooten meester met alle nuanceeringen en fijnheden weder. Zoo iets hoort men niet veel. Hetzelfde geldt voor de inzending van Hupfed's „Phonola", filiaal dir. W. Naessens, Amsterdam." Electriciteits-tentoonstelling te Leiden, Het Nieuws van den Dag, 26/10/1907, p. 10

"Magazijn van piano-speelapparaten, vleugels en piano's. MAATSCHAPPIJ PHONOLA W. NAESSENS Adres : Passage 14, Den Haag. Met de PHONOLA speelt elkeen piano als artist." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 07/10/1903, p. 12

"PIANOLA-UITVOERINGEN. -  Dagelijks geven wij met de Phonolauitvoeringen in de modern ingerichte salons op de eerste etage Passage 14-20 's-Hage. Deze uitvoeringen zijn voor elkeen toegankelijk. Elke Piano komt tot haar werkelijke waarde, wanneer deze met behulp van de Phonola wordt bespeeld. (Men verwarre de Phonola niet met andere piano-speelapparaten, daar alleen de Phonola met haar 72 tonen omvang, tegenover anderen 58 tot 65 tonen, oorspronkelijke zetting van al haar pianonummers garandeert.) Bijna in elke salon staat een piano; doch vele piano's worden oud, zonder een enkel maal behoorlijk bespeeld te zijn geweest. Plaatst er een Phonola voor en dan eerst weet men wat er uit een goede piano is te halen. De prijs der Phonola is ƒ 550. Agentschap Piano's SCHIEDMAYER & FEURICH. (1413) Maatschappij „Phonola", W. NAESSENS, Passace 14 's-Hage." De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 01/03/1904, p. 4

FOTO

Foto's in de Beeldbank Amsterdam : [concertzaal], [Interieur muziekhandel], [Toonzaal], [Gevel : Stadhouderskade 19-21]

INFO EXTRA

Internationale pianofabrikant begraven in Baarn, Groenegraf, Blogspot, 15/08/2012

Pagina met de historiek van de firma (Pianola Museum)

Naessens-pagina (Dirk Van Den Brakel)

Blog-artikel over Naessens (Groenegraf)

 

 

'Pianomaker' ca. 1903-18 [sinds 1896 (x1906) of sinds 1903 (x1912)]

1910 - "Een nieuw piano-magazijn. Door de firma Duwaer en Naessens. gevestigd Kalverstraat 26. werd aangekocht de dubbele villa Stadhouderskade 19-20, hoek Vondelstraat, om daar ter plaatse te vestigen een groot magazijn van piano's, orgels, enz. Het groote pand wordt geheel verbouwd, om een inrichting te verkrijgen, geheel naar de eisenen des tijds ingericht." De Telegraaf, 22/06/1910, p. 1

1911 - "Een nieuw „Muziekhuis. - Met koortsachtige haast is gearbeid om gisteren alles gereed te hebben en 't was gereed, keurig ingericht, het nieuwe muziekhuis op den hoek der Vondelstiaat, recht tegenover het Leidschepleln verrezen, 't Is de grootsche plano-, pianola- en muziekhandel Hupfeld's filiaal, directie Duwaer en Naessens, vroeger gevestigd Kalverstraat 26, nu Stadhouderskade 19—20, hoek Vondelstraat. Beneden is de zaal voor den vleugelverkoop, benevens de uitgebreide muziek-afdeellng; daarachter de concertzaal met plaats voor honderd personen en afzonderlijken ingang. Onder deze zalen is het sousterrain, waar de concert-vleugels en huur-piano's staan. En boven staan de phonola-piano's, met in een bijzaaltje de „Dea" reproductie-piano's, en 't wonder der techniek: de „Violina." De „Violina" speelt automatisch op drie violen met piano-begeleiding. Nog hooger komen de leskamers, daarboven de zaal voor electrische piano's en ten slotte geheel boven de werkplaatsen. Alles is natuurlijk op geheel moderne wijze ingericht. Qua Inrichting mag men dus van eerste klasse spieken. Hedenavond wordt de zaak geopend, gisteren avond had voor genoodigden reeds een concert plaats, waar mevr. Kubbinga—Burg o.a. een viertal liederen zong." De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 03/10/1911, p. 3

1915 - "Zondagochtend is de auto van den heer W. J. H. Naessens bij Weerden door het slingeren tegen de paal van een brug gereden. De heer N. werd door den schok door de ruit geslingerd. Hij overleed spoedig aan de gevolgen. De chauffeur bekwam geen letsel. Het lijk werd per auto naar Soest vervoerd. De overledene was firmant van den bekenden Amsterdamsche piano,- en muziekhandel Duwaer en Naessens en bewoonde te Soest een villa. Hij bereikte den leeftijd van 52 jaar." Middelburgsche Courant, 01/02/1915, p. 1

Amsterdam

NAESSENS W. (*1904)

NAESSENS W. & Co (x1906), 'Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Handlung'

DUWAER-NAESSENS (1904)(*1910)(*1911)(x1912)(*1915). Kijk bij DUWAER, te Amsterdam.

Vertegenwoordiger van HUPFELD Ludwig (x1906)(x1912)

1912 - Eigenaar : Ludwig HUPFELD A.-G., Leipzig, Duitsland (x1912) - Manager : DUWAER & NAESSENS (x1912) in Amsterdam

'Niederlage von Pianos, Phonolas, elektr. Klavieren, Orchestrions usw. der Ludwig Hupfeld A.-G., Leipzig, sowie Alleinvertrieb von Pianos der Hofpianofabrik Carl Rönisch - Dresden' (x1912)

's Gravenhage (Den Haag)

NAESSENS W. & Co (x1906), 'Musikal.-, Piano- u. Instrumenten-Handlung. Vertreter von Hupfeld - Leipzig'

DUWAER-NAESSENS (x1912), 'Niederlage von elektr. Klavieren, Orchestrions, Phonolas usw.  der Ludw. Hupfeld A.-G., Leipzig, auch Handlung mit Pianos u. Orgeln, sowie Alleinvertrieb der Hofpianofabrik Carl Rönisch ) Dresden'

Eigenaar : Ludwig HUPFELD A.-G. (x1912) - Manager : W. NAESSENS - Filiaalmanager : L. W. MARITZ (x1912)

 Exposantenlijst Leiden, 1907

 

26, Kalverstraat (x1906), 19-20,  Stadhouderskade, hoek Vondelstraat [bij het Leidsche Plein] (*1910)(*1911)(x1912)(y1918), Amsterdam

14 [-20], Passage (*1903)(*1904), 14, Passage (x1906), Kneuterdijk, Hoem Keulstraat (x1912), 18-20, Knetterdijk (y1918), 's Gravenhage (Den Haag)

Baarn

BIJHUIS : Soerabaya  (Nederlands Indië) (x1906)

BIJHUIS : Batavia (Nederlands Indië) (x1906)

 

NEDERLAND'SCHE PIANO- EN ORGEL Cie

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906 [sinds 1882 (x1906)]

Eigenaar : P. VAN VLEDDER (x1906)

'Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Handlung' (x1906)

 

 

B. 517, Wierden'schestraat (x1906), Almeloo

 

NENNSTIEHL J. H.  

"Verhuisd naar de TURFTORENSTRAAT, nabij den Kromelleboog : J. H. NENNSTIEHL, Pianomaker." Groninger Courant, 18/05/1852, p. 4

 

'Pianomaker' ca. 1852 Turftorenstraat nabij den Kromelleboog (*1852), Groningen
NIEDERLÄNDER Gebroeders  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906

Eigenaars : Jean J. & V. R. NIEDERLÄNDER (x1906)

4Piano- u. Orgel-Händler u. -Stimmer' (x1906)

 

93, Cintuurlaan (x1906), Amsterdam
NIEDERLÄNDER Jean J.  

'Pianomaker' ca. 1906-12

 'Klavierbauer' (x1906)

'Musiklehrer, auc Piano-Repatrateur u. -Stimmer' (x1912)

 

14, Van Ostadestraat (x1906), 28, Roelof Hartstraat (x1912), Amsterdam
NIEDERLANDER Victor Rudolph
| NIEDERLAENDER | NIEDERLÄNDER

(1822 - ca. 1890 ?)(³)

KIJK OOK NAAR ...

  NIEDERLANDER in Nancy,  Frankrijk

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1878-1912

Victor Rudolph NIEDERLANDER (*1878), geboren in Neuveville, Zwitserland, eerst gevestigd in Leeuwarden in 1853 (³). Getrouwd met ene Anna Vod. Mogenlijk werkte Victor Rodolph voor SCHULZE.

Hij vertrok op 2 mei 1860 uit Leeuwarden om zich daarna in Amsterdam te vestigen. (³)

Hij had er een 'dépôt van pianino's' van SCHULZE in 1878. (zie advertenties)

NIEDERLANDER & Zoon (ca. 1893)(*1895)(*1896)(*1907) - De zoon noemde waarschijnlijk Berend Karel NIEDERLANDER (1858 - ?)(³), de d e van zijn vijf kinderen, was opgetekend als 'pianostemmer'. (⁴) Getrouwd met Dina Termont in 1885, Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 06/11/1885, p. 3 (resolver.kb.nl)

'Piano- u. Orgel-Händler' (x1912)

 

Leeuwarden

37, Quillijnstraat (*1878), 66, Hemonystraat [Hermonystraat?](*1895)(*1896)(*1907)(*1909)(*1910), 38, Frans van Mierisstraat (x1912), Amsterdam

NIEPOORT Ferd.

 

"Pianino's en kunstspel-piano's - bijzondere gelegenheid Te Koop eenige eerste klas fabrikaten, waaronder de merken Seinway, Rich, Lip, Julius Blüthner, Ibach, en andere fabrikaten vanaf 600 gulden. Weder ontvangen kunstspel-Piano's tonig met de nieuwste vindingen, geheel vredes materiaal, Ferd. Niepoort, pianomaker en stemmer, Kruissstraat 8. Telef. 8622, Rotterdam." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 07/10/1919, p. 7

 

'Pianomaker en stemmer' ca. 1919

FOTO

Pianomagazijn en Interieur, Kruisstraat, 8, Rotterdam, rond 1915. (C.J. Hofker) (www.fotoleren.nl)

8, Kruisstraat (*1919), Rotterdam
NIJMATTEN G. & Zoon Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906 's Hertogenbosch (Den Bosch)
NIJS A. 'Pianomaker' ca. 1905 83, Middellaan (**1905), Breda
NISSEN J. J.
| NIESSEN

 

 

 

"De Fabriek van Piano-Forté's  vroeger onder de Firma van CAVADINO & NISSEN gedreven, op 1°. Mei jl. overgedaan hebbende aan den Heer J. J. NISSEN, dient deze tot algemeene Kennisgeving. C. CAVADINO. Ingevolge bovenstaande Advertentie heb ik de Eer mijne FABRIJK en MAGAZIJN van PIANO-FORTE'S aan het Geëerde Publiek aan te bevelen, terwijl ik mij steeds zal beijveren mij het vertrouwen waardig te blijven houden, hetwelk ik vroeger als Deelgenoot mogt genieten, mij tevens recommanderende voor Verhuren, Repareren en Stemmen van PIANOS. J. J. NISSEN." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 29/08/1848, p. 4

"J. J. NISSEN, Fabriekant in PIANOS, ten spoedigste TWEE SOLIEDE KNECHTS, hun Vak ten verstaande, bij voorkeur die Bekwaam zijn te kunnen STEMMEN. Adres : Looijersgracht bij de Prinsengracht, G G 443." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 28/03/1853, p. 2

 "PIANOMAKERS GEVRAAGD. 2 à 3 PIANOMAKERS, hun Vak grondig verstaande en bij voorkeur met het stemmen bekend, kunnen dadelijk geplaatst worden en vast Werk bekomen, aan de Piano-Fabriek van J. J. NISSEN, Kalverstraat, E 242 en 243, te Amsterdam." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 27/06/1864, p. 6

BERNHARDT NISSEN

"Je soussigné LOUIS BERNHARDT, facteur de PIANOS à Paris, déclare avoir obtenu un brevet de 15 années, le 29 Janvier 1858, pour un nouveau système de pointage du chevalet sur la table d'harmonie, c'est a dire, que j'ai donné le cordage voulu par trois pointes; par ce moyen j'évite tout contre tirage et toute fatigue pour la table d'harmonie. J'apprends que Monsieur J. J. NISSEN d'Amsterdam a exposé un PIANO Fabriqué sur mon système, et a l'invention de prendre un brevet comme inventeur de ce système, quand ce ne serait de sa part que copie, ou contrefaçon. On peut s'assurer de la vérité en voyant mes PIANOS chez Ms. Ms. ZWEERS & Cie. et C. DE PROUW à Amsterdam, Ms. Ms. PALING et RIJKEN frères et DE LANGE à Rotterdam, Ms. Ms. RAHR et OSTERBAAN à Utrecht, et dans beaucoup d'autres magasins de PIANOS en Hollande. L. BERNHARDT." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 22/08/1861, p. 4 - Tentoonstelling-nieuws, Volume 1, 1861, p. 182

"Je Soussigné ayant lu une annonce sous N° 14417 dans le Handelsblad du 22 Août de Mr. Louis Bernhardt, facteur de pianos à Paris, déclare avoir déjà fabriqué mes pianos d'après mon nouveau système de pointage du chevalet sur la table d'harmonie en 1857, et que je les ai livré à les sieurs Familles respectables dans les Pays Bas et les Indes, dont j'invite Mr. L. Bernardt [sic] de vouloir se convaincre chez moi, à défaut de quoi à mon tour j'ai le droit de considérer son annonce comme d'aucune valeur et de l'accuser de contrefaçon. En 1859 à l'Exposition Provinciale qui a lieu dans le Parc de c./V., une [sic] Piano fabriquée [sic] d'après mon nouveau système a été exposée par moi, et alors, encouragé par la commission de l'exposition, j'ai demandé brevet d'invention, lequel brevet m'est alloué en 1860. Mr. L. B. semble ignorer cette circonstance, car il pense que j'ai besoin d'un brevet. Par conséquent je déclare que Mr. LOUIS BERNHARDT a absolument tort de vouloir s'approprier la priorité de l'invention, et qu'il a prêté l'oreille à fausses illucidations. D'autres annonces ne seront par répondues. Amsterdam, 24 Août 1861. J. J. NISSEN, fabriquant de pianos (14701)." Algemeen Handelsblad 27/08/1861, p. 6   -   Kijk bij BERNHARDT Louis te Parijs.

"MAGAZIJN EN FABRIJK VAN Piano-Forte's, van J. J. NISSEN. De Ondergeteekende heeft de eer het Geëerde Publiek bij deze te berigten, dat zijn MAGAZIJN ruim voorzien is van Nieuwe Opstaande en Tafelvormige PIANO'S; alsmede Half sletene, welke hij voornemens is tot de laagst mogelijke Prijzen TE VERKOOPEN of TE VERHUREN, voor I welker deugdzaamheid bij Jaren guarandeert. J. J. NISSEN. Looiersgracht bij de Prinsengracht, N°. 5. NB. Neemt ook OUDE PIANO'S in RUIL aan." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 04/05/1849, p. 4

"FABRIEK en magazijn van pianos,  van J. J. NISSEN, Looijersgracht bij de Prinsengracht, N°. 248, te Amsterdam. Bovengenoemde, heeft de eer het Kunstminnend Publiek te berigten, dat zijn MAGAZIJN weder ruim voorzien is van nieuw afgewerkte PIANINO'S, van ƒ 380 tot ƒ 800, met Koperen Stem- en IJzeren Aanhangblokken, van 7 Octaaf, bij voorkeur proefhoudend voor Oost-en West-Indien ; wegens deugdelijkheid wordt voor het binnenland 10 en voor het buitenland 5 jaren schriftelijke guarantie gegeven; tegen een matigen Huurprijs kan men vooraf elke Piano op proef nemen. — RUILT, VERHUURT, STEMT en REPAREERT alle soorten van PIANO'S. De betaling der werkzaamheden zal niet gevorderd worden voor dat men van de soliditeit ten volle overtuigd is. —In voorraad OUDE PIANO'S, van ƒ 25 tot ƒ 250. Bij deze zich minzaam aanbevelende." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 26/05/1856, p. 4

 

 

'Pianomaker' ca. 1846-1906

CAVADINO & NISSEN (*1846-47), zie ook CAVADINO, te Amsterdam.

NISSEN nam deze fabriek van CAVADINO over in 1848

1865 - "Amsterdam worden in elk van beide jaren twaalf en vijftien muziekinstrumentmakers opgegeven, waarvan één tevens orgel- en pianomaker." Statistisch jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden, Volumes 12-13, 1865, p. 350

NISSEN J. J. (x1890)(x1906)

 'Piano- u. Orgelhandung' (x1890)(x1906)

1890-1906 - Eigenaar : WIEGANT W. (x1890)(x1906)

Opgevolgd door WIEGANT rond 1905

BREVET

Brevet van 1860 : "Dd. 16 Sept. 1860 voor vijf jaren aan J. J. NISSEN te Amsterdam op de invoering van eene verbeterde wijze om de snaren te spannen in alle soorten van piano's, waardoor het scheuren en trekken der zangbodems wordt voorkomen." Nieuw tijdschrift gewijd aan alle takken van volksvlijt ..., Volume 6, 1860, p. 56

ROTTERDAM - "Eene tafelvormige piano van J. J. Nissen, te Amsterdam, is een fraai bewerkt stuk, zeer gelijk en vrij krachtig van toon, ofschoon de speelaard en de aanslag ons wat al te ligt voorkomen. In eene opstaande pianino van denzelfden maker, vonden wij die gelijkheid van toon niet terug, terwijl de hooge octaven zeer dun klinken." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 31/07/1849, p. 2

ROTTERDAM - "Gingen wij af naar den maatstaf der prijzen, dan zouden wij hier don palm moeten toewijzen aan J. Nissen te Amsterdam, wiens prys notering onder allen het hoogst was. Men zou nogtans zeer verkeerd handelen met daaruit een besluit af te leiden voor de schatting des werktuigs. Integendeel schenen ons constructie, bewerking en toon der twee door hem poseerde pianos van 7 en 6 ½ octaaf verre staan beneden hetgeen men voor die prijzen zou mogen verlangen; vooral liet het ferme en mollige van toon, bijzonder in de hoogte, nog al iets te wenschen. Ook het kastwerk, hoezeer in het oog van den gewonen beschouwer daaraan nog al zorg besteed scheen, was niet in verhouding tot dien prijs." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 03/11/1852, p. 1

AMSTERDAM - "Van den heer J. J. Nissen als pianofabriekant alhier zoo gunstig bekend, zoowel door zijne voortreffelijke fabriekaten, als door zijne veelvuldige afleveringen namelijk ook naar Oost- en West-Indië, zagen wij eene uitstekende pianino met koperen stem-en ijzeren aanhangblok, alsmede eene belangrijke verbetering in de mechaniek en zangbodem van dit stuk aangebragt, dat zich tevens onderscheidt door zijn krachtig geluid en zijne plotselinge afdemping, welk hoofdvereischte toch voor eene, goede pianino wij nogtans elders tevergeefs hebben gezocht. Welverdiend is dan ook de bekrooning met een der eerste prijzen, den heer Nissen te beurt gevallen." Nieuw Amsterdamsch Handels- en effectenblad, 19/09/1860, p. 1

HAARLEM - "[...] en wat verder de verbetering in het aanbrengen der snaren van J. J. NISSEN te Amsterdam, waardoor het scheuren van den zangbodem wordt voorkomen." De economist, Volume 10, bezoek aan de nijverheids-tentoonstelling te Haarlem, 1861, p. 228

HAARLEM - "405. J. J. Nissen, te Amsterdam. (2e medaille.) De pianino was bijzonder krachtig van klank en zeer soliede bewerkt; de toonaanslag weigerde echter dikwijls; waarschijnlijk moet zulks daaraan toegeschreven worden, dat het hout niet oud genoeg was." Algemeene nationale tentoonstelling, Haarlem, 1861, p. 60-61

HAARLEM - "Het geëxposeerde, wij moeten het bekennen, laat veel te wenschen over; maar bedriegen wij ons niet, dan gelooven wij dat, wanneer de opgesomde bezwaren opgeheven waren, onze pianofabrieken spoedig met die van andere natien zouden kunnen wedijveren, en zelfs met roem bekend worden. Om al het geëxposeerde al ware het slechts ter loops te bespreken, ligt niet in ons plan; wij willen ons dus bepalen tot die stukken, welke naar ons bescheiden oordeel de meeste verdiensten hebben. [...] Onder 405 treffen wij eene pianino aan van J. J. NISSEN te Amsterdam, met eene uitvinding ter voorkoming van het barsten of scheuren van den zangbodem, dat veroorzaakt wordt door het trekken der snaren. Deze uitvinding is zoo eenvoudig dat iedereen die het kleine model dat er bijgevoegd is bezigtigt, het doelmatige daarvan terstond moet erkennen; waardoor zij dan ook ten volle ieders opmerkzaamheid verdient, en waardig is algemeen in toepassing gebragt te worden. De pianino zelve is zeer helder en krachtig van toon." Tentoonstelling-nieuws, Volume 1, 1861, p. 135

PARIJS - "378. J. J. Nissen, te Amsterdam. Zilveren medaille, voor zijn uitmuntend bewerkte pianino's van voortreffelijker toon." Volksvlijt, 1867, p. 52

Exposantenlijst Delft, 1849 | Exposantenlijst Arnhem, 1852 | Eerste prijs Amsterdam, 1860 | Zilveren medaille Haarlem, 1861 | Zilveren medaille Parijs, 1867

 

675, Prinsengracht over het Molenpad (*1846-47), 5, Looijersgracht bij de Prinsengracht (**1848)(*1849), 248,  Looijersgracht bij de Prinsengracht (*1856), 443, Looijersgracht bij de Prinsengracht, G G (*1853), 242 & 243, Kalverstraat, E (*1864), 56, Kalverstraat (x1890)(*1895)(*1896)(x1906), Amsterdam
NÖHREN Th. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912 [sinds 1899 (x1912)]; (x1912)

'Kirchenorgelbauer, sowie Piano- u. Orgel-Händler' (x1912)

Kasteel-Meerwijk-Empel
NOORBERGEN & VAN HOUTE Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. ?? 's Gravenhage (Den Haag)
NOORD Gothart K. 'Pianomaker' ca. 1839

Hij kwam van Cleef, Duitsland in 1839 naar Utrecht. (¹)

643, Lange Smeesteeg (1839)(¹), Utrecht
 

 

(*1846-47): 'Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der ...', Volume 5, 1846-47, p. 47/48

(**1848): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 29/08/1848, p. 4

(*1849): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant', Algemeen Handelsblad, 04/05/1849, p. 4

(*1852): 'Groninger Courant', 18/05/1852, p. 4

(*1853): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 28/03/1853, p. 2

(*1856): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 26/05/1856, p. 4

(*1860): 'Nieuw tijdschrift gewijd aan alle takken van volksvlijt ...', Volume 6, 1860, p. 56

(*1861): 'De economist, Volume 10, bezoek aan de nijverheids-tentoonstelling te Haarlem', 1861, p. 228

(**1861): 'Algemeene nationale tentoonstelling', Haarlem, 1861, p. 60-61

(*1864): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 27/06/1864, p. 2

(*1867): 'Volksvlijt', 1867, p. 52

(*1878): 'Leeuwarder Courant', 26/04/1878, p. 8

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893

(*1895): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1895

(*1896): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1896

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897

 

 

 

(*1903): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1903

(**1903): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 07/10/1903, p. 12

(*1904): 'De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad', 01/03/1904, p. 4

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905

(**1905): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 1905', 01/01/1905, p. 353

(*1906): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1906

(x1906): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1906, Almeloo p. 525, Amsterdam p. 525-527 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1907): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1907

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910

(**1910): 'De Telegraaf', 22/06/1910, p. 1

(*1911): 'De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad', 03/10/1911, p. 3

(x1912): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1912, Amsterdam p. 674-676, 's Gravenhage p. 678-679, Kasteel-Meerwijk-Empel p. 680 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1915): 'Middelburgsche Courant', 01/02/1915, p. 1

(y1918): 'The Official Gazette of the Uganda Protectorate...', 1918, p. 165

(*1919): 'Nieuwe Rotterdamsche Courant, 07/10/1919, p. 7

(¹): 'Database nieuwkomers in Utrecht in 1839'

(²): Internationale pianofabrikant begraven in Baarn, Groenegraf, Blogspot, 15/08/2012

(³): 'Historisch Centrum Leeuwarden' - Niederlander

(⁴): 'Pondes.nl' - Niederlander

 


 © Copyright all rights reserved