home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-H-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
 

HAANRAADS Johannes Pius Joseph

(1867 - 1932)

 

 

EXTRA INFO

Genealogische info bij genealogieonline.nl

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1920  

Amsterdam

 

HAGEDORN C. W.  

"Ondergeteekende heeft het genoegen, langs deezen weg, den Liefhebberen te Koop te presenteeren : Een extra fraai en welluidend georganiseerd FORTÉ-PIANO, bestaande uit eene volkomene Fluit van 8 voeten, Praestant en Flute Douce, beide laatste Registers ieder van 3 voet, Discant & c. Hy vleidt zich dat dit Stuk, en door de fraaiheid yan bewerking, en door de onderscheidene byzonder aangenaame geluids-veranderingen, de grootste goedkeuring van alle deskundige Liefhebbers zal wegdraagen; zoo iemand aangaande dit Stuk nader informatie begeerd, die adresseere zich (mits Brieven franco) by C. W. HAGEDORN, Orgel-en Forte Pianomaaker, te Deventer." Opregte Saturdagse Haarlemse Courant, 18/12/1802, p. 4

 

'Orgel-en Forte Pianomaaker' ca. 1802 Deventer
HAGEMAN Johannes Engelbert  

"ALLE DE GEENEN dewelke iets Ie pretendeeren hebben of verschuldigt zyn, of ook eenige Goederen onder zich mogten hebben, behoorende aan of van den Boedel yan JOHANNES ENGELBERT HAGEMAN, in leven Orgel- en Clavecimbaalmaker op de Looyersgragt te Amsterdam, worden verzocht daar van ten spoedigsten opgaaf en betaaling te doen aan derzelver Weduwe; welke gemelde Affaire blyft Continueeren, die zich by deeze in de Gunst en Recomandatie aanbeveelt met belofte van prompte bediening." Diemer- of Watergraafs-meersche Courant, 27/11/1782, p. 2

 

'Orgel- en Clavecimbaalmaker' ca. 1782 Looyersgragt (*1782), Amsterdam
HAHN Albert

(1885 - 1944)

 

1958 - "VIJFTIG JAAR ALB. HAHNS PIANO'S Concertgebouworkest komt in september te Groningen spelen. [...]
Reeds als zeer jonge man voelde de oprichter van het bedrijf, de heer Alb. Hahn sr., zich tot het Pianovak aangetrokken. Te Groningen geboren op 12 mei 1885 als zoon van een meubelmaker zag hij zijn wens — om als volontair naar het buitenland te vertrekken — in vervulling gaan toen hij met allerhand en spandiensten het daartoe benodigde reis- en kleedgeld zelf had verdiend.
In Duitsland werkte hij in vooraanstaande bedrijven en geïnspireerd én door de vurige wens om in eigen stad en land dit vak te gaan bedrijven stelde buitenlandse fabrikanten de jeugdige pianobouwer in spé in de gelegenheid zich in alle onderdelen van  het vak te bekwamen. De vroege ochtendduren en de late avonduren werden benut om zich in de stepmtechniek te bekwamen en zich te verdiepen in alle problemen betreffende de toonvorming en constructie. Nauwelijks meerderjarig geworden vestigde hij zich reeds als Pianostemmer-reparateur in Groningen. Van een eerste officieel optreden naar buiten was echter eerst sprake toen in november in het Pand Grote Markt no. 12 (naast de toenmalige Studententeit) een naar de eisen van die tijd opgericht pianomagazijn werd geopend. Kort na de vestiging associeerde  de heer Alb. Hahn zich met de heer E. de Kunst, Pianoleraar en muziekredacteur te Groningen, waardoor een bredere opzet van zaken mogelijk werd. In 1913 werd het grotere pand- Oude Ebbingestraat 28 — betrokken. Vanuit dit pand werden o.m. de eerste, geheel door eigen personeel gebouwde piano's aan het publiek afgeleverd.
Erkenning. In een kort aantal jaren had de heer Alb. Hahn als pianobouwer erkenning gevonden zowel bij het muziekminnend publiek te Groningen als ook bij vele collega-pianohandelaren in den lande. Deze laatste omstandigheid schepte de heer Alb. Hahn de mogenlijkheid opm later -- toen een neergaande conjunctuur en het uittreden van de heer Kunst — het noodzakelijk maakten om de detailhandel
te sluiten — zich geheel aan de fabricage van piano's te wijden en deze aan handelaren door het gehele land en in het buitenland af te zetten.
Omstreeks 1926 werd de fabriek overgeplaatst naar Vries (Dr.) waar een grotere ruimte en betere uitbreidingsmogelijkheid werd geboden. In het verleden heeft Nederland meer pianofabrieken geteld waarvan de bekendste wel waren Kessels, Lieshout, Ant. Mes, Hoyting enz. Al deze bedrijven hebben echter tijdens of na de eerste wereldoorlog de produktie gestaakt. De pianofabriek Alb. Hahn is de enige Nederlandse Pianofabriek, welke zonder onderbreking — zij het in de crisisperiode van 1932—1937 — aangevuld met een uitgebreide reparatie-inrichting — piano's heeft gefabriceerd en is daarmede thans wel verreweg de oudste fabriek in ons land. Op het ogenblik telt ons land weer twee fabrieken, n.l. de Pianofabriek Alb. Hahn te Vries en de Pianofabriek Rippen te Ede. Rampen. In de tweede wereldoorlog werden de oprichter Alb. Hahn en zijn oudste zoon G. Hahn door de bezetter gefusilleerd terwijl het bedrijf volkomen werd geplunderd. Alle tekeningen en modellen, archief en administratie gingen verloren. Met inspanning van alle krachten en medewerking van de oude staf van het personeel werd niettemin de fabricage opnieuw voorbereid en weinige jaren na deze ramp werden opnieuw Alb. Hahn piano's — thans in moderne vormgeving — in binnen- en buitenland verkocht. Naast de fabriek werd in 1952 opnieuw een detailzaak in Groningen geopend, thans in het pand Hereplein no. 1. Sedert de laatste oorlog werden Alb. Hahn piano's geëxporteerd naar West-Duitsland, Scandinavië, Zwitserland, Brazilië, Peru, Lipanon, Suriname, Venezuela enz.
De detailhandel in Groningen treedt tevens op als Steinway-vertegenwoordiger. Men beschikt hier over een nieuwe Steinway-eoncertvleugel welke ter beschikking wordt gesteld voor solistische medewerking aan concerten, het geven van recitals enz. in de drie noordelijke provinciën.
Naast piano's werden de laatste jaren verscheidene spinetten en klavecimbels afgeleverd. De firma heeft een bescheiden verzameling van zeer curieuze historische muziekinstrumenten. Het bedrijf wordt momenteel geleid door de jongste zoon van de oprichter, de heer J. H. Hahn."
Nieuwsblad van het Noorden, 04/07/1958, p. 3


KRANTEN

  1952 - "Pianofabriek Alb. Hahn opent filiaal. - De bekende pianofabriek Alb. Hahn, welke voor de oorlog reeds op verschillende plaatsen in de stad gevestigd was, opent heden wederom een filiaal te groningen. Onder leiding van de heer A. J. Hahn is men er in geslaagd dit bedrijf, dat in 1945 tengevolge van de bezetting nog slechts over een - totaal leeggeroofde - fabriek te vries beschikte, weer zijn oude plaats in de piano-industrie te doen innemen. In de beide toonkamers aan het hereplein staat een fraaie collectie piano's, o. m. bestaande uit vier modellen die thans te vries worden vervaardigd. Enkele oude en zeldzame instrumenten, waaronder een lyra-piano uit het jaar 1800 [??] en een giraffe-piano die omstreeks 1700 [waarschijnlijk begin 19e eeuw] werd gebouwd, geven aan het geheel een apart en zeer smaakvol cachet." Nieuwsblad van het Noorden, 29/03/1952, p. 2

(zie vervolg )

 

 

'Pianofabrikant' ca. 1908-67 [sinds 1908]

HAHN & KUNST (1908), zie ook KUNST

HAHN J. H. (*1958)

Opgevolgd door ANDREAS

KRANTEN
(vervolg)

1959 - "Pianofabriek te Vries opent Leeuwarder kantoor - Donderdagmiddag a.s. zal de pianofabriek Alb. Hahn uit Vries in Leeuwarden een winkel openen in het voormalig pand van de firma Doedijns aan de Prins Hendrikstraat, dat sinds enige tijd eigendom is van de gemeente. De fa. Hahn, die thans ruim 51 jaar bestaat, heeft ook in Groningen een verkoopafdeling doch meent gezien het grote aantal gebruikers van dit merk piano's in Friesland er goed aan te doen in deze provincie een kantoor te vestigen. Het pand is voor de duur van vijf jaar gehuurd, hetgeen betekent, dat de eerstkomende vijf jaar de gemeente niet van plan is iets aan de verbreding en verbetering van de te smalle Prins Hendrikstraat te doen. Hiervoor zouden immers de dan alle onteigende panden tegen de grond moeten." Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland, 16/12/1959, p. 17

1964 - "Alb. Hahn Piano's gaat op in twee n.v.'s. - De pianofabriek Alb. Hahn te Vries (Dr) is per 1 januari 1965 in twee nieuwe naamloze vennootschappen opgegaan. De NV Pianofabriek Alb. Hahn zal zich uitsluitend toeleggen op de fabrikage van piano's, alsmede de afzet daarvan aan Nederlandse detailhandelaren. Voor de afzet van haar piano's naar het buitenland zal deze nv participeren in de NV Manufacturer's Centre Holland te Baarn. Daarnaast is opgericht de NV Alb. Hahn Piano's te Groningen en Leeuwarden. Deze  zal zich belasten met de detailverkoop van Alb. Hahn en andere piano's. Daarnaast zal deze NV zich toeleggen op de verkoop van vleugels, electronische orgels, clavecimbels, spinetten etc. Beide vennootschappen starten met een maatschappelijk kapitaal van ƒ 500.000. Zij nemen voor een belangrijk bedrag in elkaars kapitaal deel. Alb. Hahn vierde in 1958 het 50-jarig bestaan. Het bedrijf is vooral de laatste jaren sterk gegroeid." Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland, 31/12/1964, p. 15

1867 - "Produktiebeperking bij pianofabriek in Vries. - (Van een onzer verslaggevers) De NV Pianofabriek Albert Hahn te Tinaarloo (gem. Vries) heeft zich enige produktiebeperking moeten opleggen. Daarmee gepaard gaan enkele liquiditeitsproblemen, welke hebben geleid tot een voorlopige surséance van betaling. In deze periode zoekt men naar een definitieve oplossing der problemen. De laatste jaren zyn de produktiekosten sterk gestegen. In het buitenland ziet men in de piano-industrie dan ook een sterke concentratie, welke ook de exportpositie van de firma Hahn niet onberoerd heeft gelaten. Daarbij komt, dat Japan een grote export heeft opgebouwd tegen prijzen, waarvoor de Europese piano-industrie niet kan werken, ook al verliest hier de piano-fabricage meer en meer zijn ambachtelijk karakter. In de afgelopen anderhalf jaar is het personeelsbestand van de fabriek in Tinaarloo geleidelijk van zeventien op zeven teruggebracht. Alle afgevloeide werknemers konden echter onmiddellijk weer werk vinden in hun eigen vak als houtbewerker, meubelmaker, spuiter, e.d. Enigen van hen konden worden overgenomen door de detailzaken van de familie Hahn in Groningen en Leeuwarden, welke sinds 1964 in een afzonderlijke nv zijn ondergebracht. Zij delen dan ook niet in de moeilijkheden van de fabriek in Tynaarloo. Integendeel de verkoop van piano's, vleugels en orgels, waarvan de nv Hahn naast het eigen fabrikaat een groot aantal buitenlandse merken voert, neemt toe en daarmee het onderhoud, reparatie en het stemmen. Ook de electronische piano's zijn sterk in opkomst. De heer Albert Hahn, wiens ouders een boerderij hadden op de hoek van de Oude Ebbingestraat en de Rodeweeshuisstraat in Groningen, waar hij dan ook geboren werd, begon in 1908 met de handel in en de fabricage van piano's. Hij vestigde zich in een pand aan de noordzijde van de Grote Markt naast de toenmalige studentensociëteit, dus ongeveer waar nu de Gebroeders Janssen zijn gevestigd. Toen er door de groei van de zaak ruimtegebrek ontstond, verhuisde men in de twintiger jaren naar Tynaarloo, waar de fabriek nu nog is gevestigd. Bij de bouw van magazijnen van V & D aan de Rodeweeshuisstraat zijn de laaste resten van de boerderij van de familie Hahn verwijderd." Nieuwsblad van het Noorden, 19/05/1967, p. 23

1867 - "Tien werknemers ontslagen bij pianofabriek Vries. - TINAARLO — De NV Pianofabriek Albert Hahn in Tinaarlo (gem. Vries) heeft in anderhalf jaar tijds haar personeelsbestand van 17 moeten inkrimpen tot 7 man. De NV zit op het ogenblik in liquiditeitsmoeilijkheden. Men heeft Joorlopig surséance van betaling gekregen. De detailzaken in Groningen en Leeuwarden staan buiten deze moeilijkheden. Deze bedrijven zijn in afzonderlijke NV's ondergebracht. De moeilijkheden van de pianofabriek ln Tinaarlo zijn ontstaan door de concurrentie van het buitenland. Zo levert Japan piano's tegen prijzen die aanzienlijk lager liggen dan die van de Europese piano-industrie." Friese koerier : onafhankelijk dagblad voor Friesland en aangrenzende gebieden, 22/05/1967, p. 9

INFO EXTRA

 Kroniek Albert Hahn

 

12, Grote Markt (1908), 28, Ebbingenstraat (1913), 1, Hereplein (1952)(*1958), Groningen

Prins Hendrikstraat (*1959), Leeuwarden

HAMPE W. 'In muziekinstrumenten' ca. 1846-1910  

24, Spui bij de Kalverstraat (*1846-47), 11, Spuistraat (*1896)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910), Amsterdam

 

HANKEN G.  

1871 - "Fabrieken van muziekinstrumenten, orgels, piano's enz. — Te Rotterdam verkeerde de gunstig bekende fabriek van muziekinstrumenten van den heer G. Hanken steeds in bloeijenden toestand. De fabrieken van seraphinorgels hadden zich belangrijk ontwikkeld; hun debiet nam niet alleen hier te lande, maar ook in het buitenland toe." Maatschappij-Belangen, 1871, p. 484

 

'Muziekinstrumentenfabriek' ca. 1871 Rotterdam
HAS F. J.

(1810 - 1847)

"Er wordt te Koop of ter inruiling aangeboden : eene nieuwe zes-octaaf PIANO - FORTE, zeer accuraat bewerkt, naar het Engelsch; te bezigtigen bij den heer F. HAS, Piano-Fabrikant in de Jufferstraat, zes huizen van de Zonstraat, te Utrecht." Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant, 21/07/1843, p. 4

"PIANO-FABRIEK TE UTRECHT. F. HAS, Piano-Fabrikant, in de Jufferstraat te Utrecht, adverteert, dat bij hem voorhanden zijn zeer net bewerkte en sterk toongevende PIANO'S, vervaardigd naar het Engelsch, welke in deugdzaamheid en toon den Engelschen gelijk staan en voor zeer billijke prijzen worden verkocht. Ook worden bespeelde Piano's in ruil aangenomen." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 21/03/1845, p. 4

"PIANO-FABRIEK te Utrecht. Bij den ondergeteekende zijn weder Nieuwe en Bespeelde PIANO'S te Huur of te Koop voor civiele prijzen verkrijgbaar. F. HAS, in de Jufferstraat, bij de Wittevrouwenpoort.
Utrechtsche Provinciale en StadsCourant, 29/03/1847, p. 4

 

'Pianomaker en stemmer' ca. 1841-47

1847 - "Heden overleed in den ouderdom van 37 jaren, de Heer F. J. HAS, in leven Pianomaker. Utrecht den 30e November 1847." Utrechtse provinciale StadsCourant. Algemeen advertentieblad, 06/12/1847, p. 3

1841 - "F. HAS, Pianomaker en stemmer, berigt zijne geëerde begunstigers, dat hij met zijne woon- en werkplaats is verplaatst naar 4e noordzijde van de Brigitte Straat, het 2de huis van de Nieuwe Gracht." Utrechtse provinciale StadsCourant. Algemeen advertentieblad, 31/12/1841, p. 4

 
(vervolg)

"UIT DE HAND TE KOOP : Eenige Nieuwe en Bespeelde PIANO'S, alsmede eenige bijna afgewerkte, welke in zeer korten tijd in orde kunnen worden gebragt; ook Vier WERKBANKEN en eene collectie goed geconserveerde WERKTUIGEN; alles afkomstig uit de Fabriek van den Heer F. J. HAS, in leven Pianomaker, onlangs le Utrecht overleden. Te bevragen bij den Heer L. EIJTINGER, Schrijnwerker te Utrecht, in de Lange Jansstraat, Brieven Franco." Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 16/12/1847, p. 4

 

4e noordzijde van de Brigitte Straat, het 2de huis van de Nieuwe Gracht (*1841), Jufferstraat [bij de Wittevrouwenpoort](*1843)(*1845)(*1847), Utrecht
HAUSEMANN Ludolf  

Fabrikant en/of handelaar in piano's' ca. 1890

 'Export-Handlung in Pianos und Musikwerke' (x1890)

 

14-16, Oosteinde (x1890), Amsterdam
HEEMSKERK C.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1910

Er is ook een Hendrik HEEMSKERK te Haarlem, geboren op 04/09/1889 (zie Smeels.nl)

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1890)

 

 

[1], Grootemarkt (*1895)(*1903)(*1905), 25, Zylstraat (*1909)(*1910), Haarlem

 

HEES & Co.  

"PIANO'S ƒ 5 p.m., nieuwste systeem, kruissnarig, houtsoort naar verkiezing. Zonder prijsverhooging, 10 jaar garantie. Enkele gebr. Piano's, gelegenheidsaanbod: een zeer goede Fransche PIANO ƒ 120 à contant; een PIANO gekost hebbende ƒ 400 voor ƒ 225; weinig gebr., nieuw systeem, beslist à contant. Alg. Muziekhandel HEES & Co. Amsterdam, Vijzelstraat 45. Den Haag, Wagenstraat 79. Delft, Voldersgracht 29." Het Nieuws van den Dag, 27/04/1907, p. 12

"Men vrage de complete Faust. Voor Piano alleeen ƒ 1.30, met woorden . . . . » 2.30.  HEES & Co., Vijzelstraat 45, Amsterdam. Prinsestraat 29-31, Den Haag.  Peperstraat 8-10, Delft." Het Nieuws van den Dag, 08/06/1912, p. 8

"Buitengewone Aanbieding van Piano's HEES & Co. Fabrikanten van Muziekinstrumenten DELFT bieden aan, gr. kruissnarige PIANO'S als teekening, vanaf ƒ 400,-, worden geleverd met 10 jaar garantie, franco huis en kunnen ook met de huur betaald worden. Elk gewenscht fabrikaat wordt op bovengenoemde gemakkelijke betalingsconditie tegen de officieelen verkoopsprijs geleverd. Tweede hands instrumenten in eigen werkplaatsen verneiuwd, worden met volle garantie geleverd vanaf ƒ 195,-. Catalogussen van nieuwe, of lijsten van op het moment voorradige, bespeelde instrumenten, worden op aanvrage toegezonden. HEES & Co's Magazijnen van Muziekinstrumenten zijn gevestigd te Amsterdam, Vijzelstraat 45. Den Haag, Prinsenstraat 36-38. Delft, Peperstraat 8-10." De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 23/08/1917, p. 4

"Wegens aankoop van een GROOTE PARTIJ Piano's, Autopiano's, Vleugels en Orgels, 1ste klas merken, zijn wij in staat deze zeer voordelig aan te bieden. vergelijk deze aanbieding met buitenlandsche. Geen geld vooruit. Geen risico. Geen verplichting. Betaling naar keuze. Volle garantie. Franco levering.Trots de lage prijs, kan met de huur betaald worden. Elk gewenscht model wordt geleverd. Oude Piano's worden desgewenscht ingeruild. Tweede-hands Instrumenten in- en uitwendig in eigen werkplaatsen vernieuwd, worden met garantie geleverd. Catalogussen en prijslijsten van Nieuwe en Tweede-hands Instrumenten worden op aanvrage gaarne  toegezonden door ons Hoofdkantoor HEES & Co., Delft. FABRIKANTEN VAN MUZIEK-INSTRUMENTEN." Het Centrum, 15/05/1920, p. 10

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1907-18 [sinds 1907]

 
(vervolg)

"WANNEER U UITGAAT KOST HET GELD, BLIJFT U THUIS, DAN SPAART U GELD ! En voor dat gespaarde geld kiint U zich een PRACHTIGE AUTO-PIANO koopen, waar het geheele huisgezin van geniet, en waarop U de moeilijkste composities van de grootste meesters zonder spanning ten gehoore kunt brengen. Het is een sieraad In Uw huis. Hebt U er een, dan wilt U haar nooit meer missen. Vraagt eens catalogus. Over prijs en & betalingsconditien zullen wij het spoedig eens zijn, HEES & CO., Piano-Fabrikanten — DELFT." De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 09/05/1923, p. 4

"In drie jaar eigenaar van een Piano, Kunstspelpiano, Vleugel, Orgel of Kunstspelorgel door eenvoudig huren. Bijna alle bekende merken worden met 10 jaar garantie door geheel Nederland geleverd. Vraagt nieuwen catalogus No. 8 en conditiën aan N.V. HEES & Co. Piano, en Orgelfabr. DELFT." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 31/12/1926, p. 5

"HEES EN CO. FRED. HENDRIKLAAN. De bekende intrumentenhandel N.V, Hees en Co. uit Delft heeft thans een 2e filiaal hier ter stede geopend aan de Frederik Hendriklaan 205, dicht bij het plein van dien naam. Piano's, orgels, gramoloon en radio, kan men er krijgen en achter is een keurig gehoorzaaltje ingericht, met kostbare Perzische tapijten en goede akoustiek. Alle merken van platen en rollen zijn voorhanden, speciaal de American World tophone, in 12 verschillende typen. En zelfs de belichting van het zaaltje kan geregeld worden naar de sfeer van de uit te voeren muziek! Een en ander is ontworpen door den heer Waisvisz, den nieuwen filiaalhouder, die eer beeft ingelegd met zijn aangename inrichting." Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad, 28/11/1927, p. 1

29, Voldersgracht (*1907), 8-10, Peperstraat (*1912)(*1917), Delft

45, Vijzelstraat (*1907)(*1912)(*1917), Amsterdam

79, Wagenstraat (*1907), 29-31, Prinsenstraat (*1912), 36-38, Prinsenstraat (*1917), Den Haag

Haarlem

205, Frederik Hendriklaan (*1927), 's Gravenhage

HEIJNEMANS C. J. 'Pianomaker' ca. 1903-05 4, Pasbaan (**1903)(**1905), Breda
HEMPENIUS A.  

"BY A. HEMPENIUS te Franeker, zyn te bekomen : De volgende CLAVIEREN : een Pantelon van Contra F. tot driegestreepte F., met Pedalom onder het Speelen Piano te formeeren, in twee Afdelingen.  Nog Claverchordiums van 5, 4 en een Quart, en 4 Octaven, Staartstukken van 5 Octaven, met een en twee handclavieren, en 3 of 4 Registers. Bovengemelde continueert in het maken van Nieuwe, en Repareeren van oude Clavier-Instrumenten, zonder onderscheid; gelyk ook in 't Verkoopen van Muzyk, Clavier-Snaaren, en dezelve besponnen tot het gebruik van Forte Piano's en Claverchordiums." Leeuwarder Courant, 08/09/1787, p. 8

 

Pianofabrikant ca. 1787 Franeker
HENDRIKSEN R. 'Pianofabrikant' ca. 1890-95

'Claviermacher und Stimmer' (x1890)

 

[51], Lauriergracht (x1890)(*1895), Amsterdam

 

HENNING Johann Heinrich 'In Muziekalen en instrumenten' ca. 1801  

op 't Rockin over de wijde Capelstraat (*1801), Amsterdam

 

HEYLINCK Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. ?? ?
HILLEBRAND Jan Adolf

(1786 - 1846)(³)

 

"De Ondergetekende, Orgelmaker en Schrynwerker, adverteerd, dat hy, zoo wel in het Orgelmaken, Schrynwerken, mede in het Koopen en Verkoopen van FORTO PIANO'S, CLAVER CORDIUMS en andere CLAVIEREN, continueerd; en dat by hem te bekomen zyn, twee uitmuntende groote FORTE PIANO'S, van zes octaaf en vier pedalen van den hoog beroemden maker C. Kadel, van Amsterdam. Belovende eene civiele behandeling. J. A HILLEBRAND, wonende in letter F, no. 43, te Leeuwarden." Leeuwarder Courant, 05/01/1816, p. 4  - Zie ook Carel KADEL te Amsterdam.

"De orgel-, Piano-, Spiegel- en Meubel Fabrijkant Jan Adolf Hillebrand, op de Vleeschmarkt te Leeuwarden, maakt aan het geëerde Publiek bekend, dat hij op nieuw ontvangen heeft : Onderscheidene Engelsche en Inlandsche Piano's van verschillende prijzen. Voorts berigt hij, dat hij zijne fabrijk zoo ingerigt heeft, dat bij hem gefabrijceerd worden : Alle soorten Mahoniehouten Meubele, Spiegels, Lijsten, enz., naar den laatsten smaak en tegen civiele prijzen."  Leeuwarder Courant, 15/08/1828, p. 3

"De Meubel-, Spiegel- en Piano-Fabrikant J. A. HILLEBRAND, bl* de Lingepflp te Leeuwarden, maakt aan zijne geëerde Begunstigers bekend, dat zijn Magazijn thans ruim voorzien is van uitmuntende fraaie massieve MAHONIEHOUTEN MEUBELEN, waaronder eenige nieuto modellen van STOELEN; SPIEGELS van alleriel grootte. In zijne Fabrijk worden ook gevlekte Spiegels, wïder op nieuw geslepen en Verfoelijd. — HIJ heeft aangekregen onderscheidene vreemd geconstructeerde soorten van PIANO'S. welke nog nimmer zoodanig alhier zijn gezien noch van toon gehoord; wordende de liefhebbers uitgenoodigd dezelve te komen bezigtigen. Hij verhuurt Piano's van onderscheiden kwaliteit en prijzen. Houdt zich vriendelijk in de gunst gerecommandeerd." Leeuwarder Courant, 18/09/1835, p. 2

"Spiegel-, Meubel- en Kunstdraayen-Fabrijk. J. A. HILLEBRAND, bij de Langepijp te Leeuwarden, Hofleverancier van ƒ . Z. M. den Koning, maakt aan het geëerde Publiek bekend: dat zijn Magazijn thans ruim is voorzien van alle soorten van SPIEGELS, met zuiver Goud Vergulden en Mahoniehouten lijsten, waaronder glazen ter lengte van 250 en ter breedte van 100 Nederlandsche duimen, uit één glas; — verders van alle soorten van massief ingelegde Palixander en Mahoniehouten MEUBELS en STOELEN; alles naar den laatsten Parijschen smaak; —dat alle Voorwerpen tot het vak van Kunst- en Ivoordraaijen behoorende bij hem worden gefabriceerd. Ook worden bij hem alle defecten en vlekken in oude Spiegels hersteld en uitgemaakt. Voorts dat hij van alle soorten van Spiegels en Meubels Magazijnen heeft opgerigt te Harlingen bij P. Ouendag, en dezer dagen te Sneek, bij S. W. Velds; alles tot de civielste prijzen te bekomen; blijvende hij voor de deugdelijkheid zijner Fabrijkgoederen verantwoordelijk. — Hij beveelt zich in ieders gunst. NB. H. SCHULZE en J. A- HILLEBRAND, aldaar, hebben dezer dagen opgerigt een PIANO-FABRIJK, waarin alle soorten van vreemde Piano's worden gemaakt." Leeuwarder Courant, 10/07/1838, p. 2

 

 

'Orgelmaker' (*1816); 'Spiegel- en meubelmaker' (**1841)

SCHULZE & HILLEBRAND Jan Adolf, geassocieerd tussen 1838 en 1841 (**1841), zie daarvoor ook bij SCHULZE.

HILLEBRAND neemt ook een onderdeel van de zaak over van VAN GRUISEN, wanneer deze laatste sterft, in 1834.

H. HILLEBRAND (*1841)

1843 - "FINALE UITVERKOOP. Door verandering van affaire biedt de Ondergeteekende tot civiele prijzen ter uitverkoop aan de in zijnen Winkel voorhanden zijnde ORGELS, PIANO'S, MEUBELS, SPIEGELS en SCHILDERIJEN, en blijft zich met de werkzaamheden tot Mei aanstaande bij zijne geëerde begunstigers aanbevelen. Leeuwarden, H. HILLEBRAND, den 14 November 1843, in de Poststraat, letter H, no. 107." Leeuwarder Courant, 24/11/1843, p. 8

J. A. HILLEBRAND (*1878), dépôt van pianino's van SCHULZE in 1878.

1882 - "Heden overleed onze geliefde Moeder. MARIA REGINA CHRISTINA MEUERINGH. Weduwe den Heer J. A. HILLEBRAND, in den ouderdom van 92 jaar en ruim 8 maanden., J. A. HILLEBRAND [zoon], C. HILLEBRAND-PETERS, A. C. R. HILLEBRAND, Wed. H. SCHULZE, S. W. C. HILLEBRAND, R. C. A. HILLEBRAND, Wed. J. R. HOOGKLIMMER. Leeuwarden, 29 jan. 1881." Het Nieuws van den Dag, 02/02/1882, p. 8

 

"De ondergeteekende maakt door deze bekend, dat hij voor eenigen tijd van dt Weduwe A. van Gruisen heeft overgenomen al de in voorraad zijnde SPIEGELS, BRANCHES, GIRANDOLES, SCHILDERIJLIJSTEN enz., en verden al de Gereedschappen die tot het uitoefenen der Spiegelmakerij benoodigd zijn. Daar hij dezelfde Werklieden als wylen A. van Grüisen, in zijne Fabrijk in dienst heef; aangenomen, zoo kan een ieder die hem met zijne bestellingen zal geiieven te vereeret, verzekerd zijn, dat het werk dezelfde deugd en schoonheid zal hebben, als bij zijnen voorganger. — Voorts heeft hij een compleet MEUBEL-FABRIJK, waarin alles naar de nieuwste smaak en van de beste kwaliteit wordt vervaardigd; en is voorzien van onderscheidene soorten van PIANO FORTES. Zich in ieders gunst aanbevelende. Tevens belast zich de Weduwe A. van GRÜISEN voortdurend met den verkoop van al de Goederen tot dat vak behoorende, aan wie ook de Commissien kunnen worden opgedragen. J. A. HILLEBRAND. Leeuwarden, den 25 Maart 1834." Leeuwarder Courant, 28/03/1834, p. 4

"TE KOOP, Bij den Ondergeteekende drie beste HUISORGELS, waaronder een zeer geschikt om in eene kleine Kerk te worden gebruikt; benevens twee beste PIANO- FORTO'S. H. HILLEBRAND, bij de voormalige Vrouwenpoort te Leeuwarden, Lett. E. no. 416." Leeuwarder Courant, 26/10/1841, p. 4

INFO EXTRA

'Jan Adolf en Gerhard Heinrich Hillebrand orgelmakers, spiegelmakers en schrijnwerkers te Leeuwarden' in Friese Orgelkrant, 2013, p. 28 - 31

KIJK OOK BIJ ...

  HILLEBRAND (°1783) in Parijs.

 

43, letter ƒ (*1816), op de Vleeschmarkt (*1828), Langepijp (*1838), 416, voormalige Vrouwenpoort, Lett. E (*1841), 107, Poststraat, letter H (**1843), Vleeschmarkt (*1878), Leeuwarden
HINDRICHS J. A.  

OVERIJSE - "238. Eene tafelvormige piano van 6 octaaf, van mahonijhout, het naambord van palissanderhout, met gedraaide poten, op koperen rollen. Vervaardiger J. A. Hindrichs te Deventer. Prijs ƒ 270.
239. Eene tafelvormige piano van 6 octaaf van mahonij-blomhout, met band en naambord van palissanderhout, met gedraaide poten, op koperen rollen. Vervaardiger dezelfde, ƒ 275." Catalogus van voortbrengselen van Overijsselsche nijverheid en kunst op de tentoonstelling gehouden te Deventer, in de maanden Julij en Augustus 1842, 1842, p. 34

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1842

Exposantenlijst Overijse, 1842

Deventer
HOEDT-DAVERKOSEN C. J. H. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1910

'Pianohandlung' (x1890)

 

106, Neude (x1890), 21, Neude (*1895)(*1903)(*1905), Lanjefanstraat (*1910), Utrecht

 

HOEK G. J. M. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. ?? Delft
HOIJTINK P. 'Pianomaker' ca. 1928 70, Prins Hendrikstraat (**1928), Breda
HOLLE  

"By H. HOLLE Meester Clavier en Forte Pianomaker, woonagtig te Groningen in de Heere Straat, worden gemaakt en Verkogt, allerlei zoorten van beste Engelsche Forte Piano's, van verschillende groote en pryzen, als mede groote Forte Piano's in Formaat van een Staartstuk, van volle vyf Octaven en Sestien voet in toon, ook repareert dezelve alle zoorten van Clavier Instrumenten, verzoekt alle Liefhebbers der Musiek hun gunst en Recommandatie, belooft een pronte en civiele behandeling. NB. Nog is by bovenstaande te Koop, een allerbest Staart stuk van volle vyf Octaven, twee Clavieren en drie Registers, voor een civiele prys." Groninger Courant, 02/04/1790, p. 2

 

'Meester Clavier en Forte Pianomaker' ca. 1790 Heere straat (1790), Groningen
HOLTGRÄVE Johann Heinrich

(1798 - 1844)

 

"DE ONDERGETEEKENDE zich voor hare affaire van J. POESTKOKE, in plaats van J. KLEIN ONSTENK, als MEESTERKNECHT voorzien hebbend verzoekt hare geëerde Begunstigers, eerstgenoemde als zoodanig met hun vertrouwen te willen vereeren. Deventer, 7 Mei 1852. WED. J. H. HOLTGRÄVE (7974) Orgel- en Pianomaker." Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, 10/05/1852, p. 6

 

'Orgel- en Pianomaker' ca. 1852

HOLTGRÄVE WED. J. H. (*1852)

Opgevolgd door POESTKOKE, te Amsterdam, vanaf 1852.

INFO EXTRA

  Het HOLTGRAVE-document

 

Deventer
HONHOF H. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890; (x1890)

'Piano- und Harmonium-Handlung' (x1890)

Eibergen
HOUILLIER Louis

(1860 - 1907)(⁴)(⁵)

 

"Rahnefeld Piano's, fabrikaat 1ste klasse. Ruime keuze. Billijke prijzen. Stemmen. Verhuren. Repareeren. Louis Houillier, Bosboom Toussaintstraat 36." Algemeen Dagblad, 20/04/1907, p. 11 (delpher.nl)

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1944

1897 - "Faillissementen. Failliet verklaard. 20 dec. L. Houillier, handelaar in piano's, Prinsengracht 196, te Amsterdam; - rechter comm. Mr. J. J. Ermerins; curator Mr. J. J. Uytwerf Sterling." Algemeen Dagblad, 22/12/1897, p. 18 (delpher.nl)

HOUILLIER L[ouis] (x1890)(**1907)

'Pianohandlung' (x1890)

HOUILLIER Louis Jean Charles (**1913)(1916)

Gebroeders HOUILLIER (**1920) - HOUILLIER Louis Jean Charles & HOUILLIER Johannes Anton Henri & HOUILLIER Henri Louis, Nederlands staatscourant, 21/02/1920, p. ? (delpher.nl)

1920 - "[...] Gebroeders Houillier Amsterdam, aangegaan eene vennootschap van koophandel onder de firma Gebroeders Houillier, gevestigd te Amsterdam, ten doel hebbende den handel in, het doen van herstellingen aan een ..." Nederlands staatscourant, 21/02/1920, p. ? (delpher.nl)

HOUILLIER & ROLAND (1920)(**1921)(**1927)(**1939)(1944)

 

196, Prinsengracht (x1890)(*1895)(**1897), 36, Bosboom Toussaintstraat (**1907), 316, Prinsengracht (*1910)(1911)(**1913), 79, 2e Helmersstraat (1916)(**1920), 71, Stadshouderkade (**1921)(**1927)(**1939)(1944), Amsterdam
HOYTINCK Frères

1907 - "Pianostemmen. - Een nieuwe verbetering voor het in stand houden der stemming voor piano's. De pianofabriek der firma Gebr. Hoytink, Ambacntstraat te Utrecht, heeft daarvoor een nieuw instrument, dat van de vroegere in bouw zooverre afwijkt, dat hier geen stemblok meer noodig is. Bij deze instrumenten is nu een stemblok totaal overbodig. Het wordt vervangen door een metalen blok of staaf, dat met het andere ijzerwerk of raam tot één geheel samengegoten wordt. De stemming geschiedt door een schroef, welke met gewoon gereedschap en tevens vee! gemakkelijker te behandelen is. Op den stalen bouw der piano heeft de temperatuur geen invloed. De onmogelijkheid, dat de piano zelf in elkaar getrokken wordt, waarborgt een in stand blijven van alle maten en verbindingen, waardoor de toon ook zijn volheid en kracht behoudt. (lees vervolg )

 

'Facteur de pianos' ca. 1890-1907

HOYTINK Gebrüder (x1890), 'Pianobauer'


(vervolg)

 Het stemmen zelf is er gemakkelijker en daardoor nauwkeuriger te verkrijgen en wanneer eenmaal de snaar op toonhoogte is opgetrokken, bestaat er stellig veel minder kans tot onzuiver worden. Zoowel aan vleugels als aan piano's is deze constructie aangebracht, zonder verandering aan den uiterlijken bouw. Er zijn nu instrumenten reeds zes maanden in gebruik, die in dien tijd gebleken zijn zonder gestemd te zijn precies op toon te blijven. Dat zulk eene constructie vooral voor de Indiën van groote waarde is, laat zich begrijpen." De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad, 09/01/1907, p. 4

 

386, Ambachtstraat (x1890), 5, Ambachtstraat (*1895)(*1903)(*1905)(**1907), Utrecht
HUMMEL Johan Julius

 

"By J. J. HUMMEL, in 't groote Music Magazyn op 't Rockin, over de N. Z.
Kapel, zyn op heetten te bekoomen, bestaande nieuwe Music-Werken, als Albrechts-
berger 6 quat. en fugues op 2 ƒ 5 : — : — Kammel 3 quat. op 14 ƒ 3 : — : — Schmitt
(]oseph) 3 Fluit en Viol quat. op 9 ƒ 3,: — : — diro op 10/3 :—: — Raimond: 3
Viol Conct. op 8 ƒ4 : 10 :— Bach 6 Clav, Son. 4 met Fluit of Viol. en 2 a 4 main
op 18 f 5: — : — Calkuberg (Comte Je) G Cl. Trios met 1 Viol. op 1/4 : —
Giordani 6 Clav. Trios. I VioLop 6 f 5 : —: — Kammsl 6 Viol. Trio op 16/3:10:-
Baumberg 6 Fluit Trio op 1 f 3 : 10 : — Reinards 6 Fluit Duos op 6 f 3 : — / -
Giordani 12 Lesfous pour le Clav. op 7 ƒ 3 : — : — Haydn 1 Son.; à 4 mains f 1 : — : -
Konig Lieder ode Samlung in 't Hoogduits ƒ 1: — : 10 : — Onder de Pars zyn Schmitt
(Joseph) 6 Trio op 11 f 3 - 10 : — Kammel 6 Duos op 15 f 3: — : — Fl. Duos op 7 ƒ 3 :— : — Zullen volgen Pichl. quint. op 5. Giornovichi Viol. Conct.
lib. 4, 5 en 6. Viotti Viol. Conct. lib. 1. Eichecr Fl. Conc. lib. 2- Metzger Fluit Conct. lib. 4. Smith (Theod.) 6 Clr. Conct. op 3. Giordani 6 Fl. Trios tirées
de meilleurs airs Ital. Baumbach 6 Cl. Son. op 1. By bovengemelde zyn mede te bekoomen forte Pianos, Citars en Spaanse Guitarren, alle soorten van Blaas- en Stryk-
Instrumenten , Ital. Snaaren pr. Stuk en by 't Paquot. Voorlhande Music Werken zijn
meede te bekoomen by B. HUMMEL in 's Hage, en verdere Correspondenten, neevens de nieuwe Cathal. van Music-Instrumenten, gratis." Noordhollandsche courant, 03/09/1781, p. 2 (Delpher.nl)

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1781-92


(vervolg)

"By JOHAN JULIUS HUMMEL, in het Groots Muziek- en op het Rokkin over de Kapel, te Amsterdam, zyn op Heden de volgende Nieuwe MUZIEK-WERKEN, te bekomen, als :
~ Feier, Viol-Concert, Op. 2.  - - - - -ƒ 3:-:-
~ Ernest Harmonie, voor twee Clarinetten, ~ twee Walthoorns en twee Basfons, gearrangeert uit de
Opera Terrara - - - - - - - - - ƒ 3:-:-
~ Hoffmeister, Fluit-Concert, Op. 14. Lib. 4. - - - - - ƒ 1:16:-
~ Renwalt, Simph. fluit-conc. Op. I. - - ƒ 4:-:-
~ Fiovillo, Etude de Viol. - - - - - - - ƒ 3: 10:-
En staan met den eersten te volgen Mozard, Clavecin Concert, Op. 9 Bliefener, Quatuorf. 0p. 3 Mozard, Clavecin Trio Op 7. met Clarinet of Alt-Viol, L. Duport, Violoncel-Concert, Op. 1. en Stephen, Clarinet Duos. By bovengemelden zvn mede te bekomen : Alle soorten van STRYK- en BLAAS-INSTRUMENTEN, beste Indiaansche VIOL-, ALT-, BAS-, CONTRABAS-, GUITAR- en HARP-SNAAREN; idem, CLAVECIN-, PIANO-FORTE-en MANDOLIN-SNAAREN, alle soorten van Gelinieerde MUZIEK-PAPIEREN, by de Riem en in het klein, idem, gebonden en ongebonden; een Nieuwe MUZIEKen compleete INSTUMENTEN- CATALOGUS gratis." Amsterdamsche Courant, 04/09/1792, p. 3

Rokkin over de Kapel (*1781)(*1792), Amsterdam
HUTZEN Petrus Jacobus
| HUTSEN

(1827 - ?)

 

1847 - "Nominatie opgave van Lotelingen behoorende tot eenige provincien van het koningrijk welke zich aan de ligting der nationale militie van het jaar 1846, hebben onttrokken. [...] 51. Hutzen, (Petrus Jacobus) provincie Noord-Braband, geboren te Amsterdam den 9den Maart 1827, van beroep pianomaker, zoon van Jacobus, van beroep pianomaker, wonende te 's Bosch, en van Anna Maria, Marynen, laatste verblijfplaats Parijs." Provinciaal blad van Zeeland, 1847, p. 10

HERTOGENBOSCH - "N° 463. HUTZEN ET FILS 's Bosch. - Piano, die reeds drie jaren bespeeld is, tot bewijs van soliditeit." Lijst van voorwerpen ingezonden op de algemeene tentoonstelling van landbouw en Nijverheid, 's Hertogenbosch, 1855, p. 30

 

'Pianomaker' ca. 1828-1905

Opgericht in 1828.

1846 - "Lotelingen behoorende tot eenige provincienvan het Koningrijk welke zich aan de ligting der Nationale militie van het jaar 1846 hebben onttrokken [...] Hutzen, (Petrus Jacobus) provincie Noord-Braband, geboren te Amsterdam den 9den Maart 1827, van beroep pianomaker, zoon van Jacobus, van beroep piamomaker, wonende te 's Bosch, en van Anna Maria Marijnen, laatste verblijfplaats Parijs." Provinciaal blad van Zeeland, 1846, p. 10

HUTZEN & Fils (1855)(**1883)

HUTSEN P. & Fils (x1890)(*1895)

'Pianohandlung' (x1890)

"Den ondergeteekende biedt te KOOP aan :  Eene partij van 2000 voet droog KERSENHOÜT van verscheidene dikten geschikt voor Stoelen. J. HUTZEN Piano-Fortemaker." Noord-Brabanter, 05/12/1843, p. 4

"Pianos Erard - Pianos Pleijel, Wolff & Cie - HUTZEN et FILS, Facteurs de Pianos, Bois-le-Duc, Maison fondée en 1828. Magasin de Pianos Français et Allemands et d'Harmoniums Français et Américains. Seuls représentants pour Bois-Le-Duc et les environs des 'Standard-Organ' des Maisons Estey & Cie, de Bratlebory, etats-Unis, et Peloubet and Compagny de New-York. Location, réparation, échange et accord des Pianos. Tous nos Instruments sont garantis sur facture." Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard 01/06/1883, p. 4 (kranten.salha.nl)

Zilveren medaille, 's Hertogenbosch, 1855

 

25, Vughterdyk (x1890)(*1895)(*1896)(*1897)(*1903)(*1905), 's Bosch
 

(*1781): 'Noordhollandsche courant', 03/09/1781, p. 2 (Delpher.nl) 

(*1782): 'Diemer- of Watergraafs-meersche Courant, 27/11/1782, p. 2

(*1790): 'Groninger Courant', 02/04/1790, p. 2

(*1792): 'Amsterdamsche Courant, 04/09/1792, p. 2

(*1801): 'Naamregister van alle de kooplieden, voornaame handeldryvende of ...', 1801, p. 44

(*1816): 'Leeuwarder Courant', 05/01/1816, p. 4

(1828): 'Leeuwarder Courant', 15/08/1828, p. 3

(*1838): 'Leeuwarder Courant', 10/07/1838, p. 2

(*1841): 'Utrechtse provinciale StadsCourant. Algemeen advertentieblad, 31/12/1841, p. 4

(**1841): 'Leeuwarder Courant', 13/08/1841, p. 4

(*1843): 'Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant', 21/07/1843, p. 4

(*1843): 'Leeuwarder Courant', 24/11/1843, p. 2

(*1845): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 21/03/1845, p. 4

(*1846-47): 'Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der ...', Volume 5, 1846-47, p. 98

(*1847): 'Utrechtsche Provinciale en StadsCourant', 29/03/1847, p. 4

(*1878): 'Leeuwarder Courant', 26/04/1878, p. 8

(**1883): 'Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard', 11/04/1883, p. 4 (kranten.salha.nl)

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Amsterdam p. 101, Eibergen p. 102, Haarlem p. 102, 's Hertogenbosch p. 102, Utrecht p. 104 (digital.slub-dresden.de)

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893

(*1895): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1895 

(*1896): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1896

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897

(**1897): 'Algemeen Dagblad', 22/12/1897, p. 18 (delpher.nl)

 

 

 

(*1903): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1903

(**1903): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 1903', 01/01/1903, p. 250

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905

(**1905): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 1905', 01/01/1905, p. 270

(*1906): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1906

(*1907): 'Het Nieuws van den Dag', 27/04/1907, p. 12

(**1907): 'Algemeen Dagblad', 20/04/1907, p. 11 (delpher.nl)

(**1907): 'De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad', 09/01/1907, p. 4

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910

(*1912): 'Het Nieuws van den Dag', 08/06/1912, p. 8

(**1913): 'Algemeen Dagblad', 25/10/1913, p. 28 (delpher.nl)

(*1917): 'De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad', 23/08/1917, p. 4

(**1920): 'Algemeen Dagblad', 23/03/1920, p. 11 (delpher.nl)

(***1920): 'Nederlands staatscourant', 21/02/1920, p. ? (delpher.nl)

(**1921): 'Algemeen Dagblad', 02/03/1921, p. 11 (delpher.nl)

(*1927): 'Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad', 28/11/1927, p. 1

(**1927): 'Algemeen Dagblad', 18/03/1927, p. 8 (delpher.nl)

(**1928): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 1928', 01/01/1928, p. 486

(**1939): 'Algemeen Dagblad', 22/08/1939, p. 16 (delpher.nl)

(*1958): 'Nieuwsblad van het Noorden', 04/07/1958, p. 3

(*1959): 'Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland', 16/12/1959, p. 17

(³): 'Historisch Centrum Leeuwarden' - Hillebrand

(⁴): 'Nederlands staatscourant', 27/06/1907, p. ? (delpher.nl)

(⁵): 'stamboom.zegerdejong.net' - Houillier

 


 © Copyright all rights reserved | contact