home | Pianofabrikanten in België


Pianofabrikanten in België
-M-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
MACAUX L. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906  

rue Seutin (x1906), Nivelles

 

MACHTELINCK G.
| MACHTELYNCK

Fabrikant en/of handelaar in automatische piano's ca. 1912-14

'Fabrique de pianos automatiques, à manivelle et avec Lumière électrique' (xx1912)

 

51, Koophandelsplaats (xx1912)(**1914), Gent

 

MAESEREEL Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1848-61  

Tour Rouge-Roodetorenstraet (*1848)(**1851)(**1854), 12, Roodetorenstraet en de werkhuizen : Brugschepoort (*1848)(**1849)(***1851)(**1853)(*1855)(*1856)(*1858)(*1859)(*1861), Gent

 

MAESSCHALCK Frans  

'Pianomaker' ca. 1914

1914 - "Trouwbeloften [10 januari] [...] Frans Maesschalck, pianomaker, te Ledeberg en Joanna De Corte, fabriekw., Werkhuisstraat, 75." Gazette van Gent, 12/01/1914, p. 3 (HetArchief.be)

 

 

Ledeberg, Gent

 

MAGGI-ROBA

 

Brevet van 1873 : "Au sieur M. Maggi-Roba, à Liège, invention (17 octobre); perfectionnements apportés à la clarinette Boehm." 1873 (²)

 

 

Fabrikant en/of handelaar in rechte piano's en andere instrumenten ca. 1873-1906

MAGGI-ROBA (1873)(²)

MAGGI M. (x1890)(y1890)(x1906)

'Musikal.- u. Instrumentenhandlung' (x1890)(x1906)

 

37, rue de la Régence (?), 41, ru de la Régence (y1890), 43, rue de la Régence (**1906), 41-43, rue de la Régence (x1890)(x1906), Luik
MAGERMAN  

 

 

Fabrikant en/of handelaar in rechte piano's ca. 19??

MAGERMAN Gebr. (?)

MAGERMAN A. (?)

 

Oosterzele

55, Godshuisham (?), Gand

MAHAUDEN Adolphe & Fils  

'Manufacture d'orgues, pianos et Orchestrions' ca. 1921

 

 

65, Hospitaalstraat (**1921), Grammont

 

MAHEU Charles  

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen over dit merk.

 

'Facteur d'instruments' (°1890)  

 Gent

Doornik

Virton

 

MAHILLON C. & Co  

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen over deze bouwer.

 

'Facteur de pianos' (°1836) Brussel
MAILLET V.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1897; (y1897)

 

 

Saint-Nicolas

 

MAIRESSE Armille  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912-21 [sinds 1895 (**1921)]

'Metallblasinstr.-Macher, auch Händler mit Pianos u. Musikinstr.' (x1912)

 

 

5, rue de Genly (x1912), 7, rue de Genly (**1921), Frameries

 

MAISON BEETHOVEN  

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen over dit merk.

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's  (°1869) en (°1895) Brussel
MAISON MOZART Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912-21

1912 - Eigenaar : Henri PALVEN (x1912), 'Piano-Händler, -Reparateur u. -Stimmer' (x1912)

30, rue Gillon (x1912) (**1921)(1210B), Brussel
MALFEYT A.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1932

 

8, rue des Soeurs Blanches (**1932), Oostende
MANNEKENS Adriaan Franciscus

(1773 - 1857)

 

Tafelpiano ca. 1830-40, Vleeshuis, Antwerpen, België

"Sedert 30 jaren heeft België een groot getal pianomakers opgeleverd, maar de eerste die hier zich als goed en solied pianomaker deed kennen is de heer Adriaan Franciscus Mannekens, den 9 Mei 1773 te Eeckeren geboren, zoon van Cornelius Mannekens, organist en onderwijzer te Brasschaat. Eerst leerde Mannekens het schrijnwerken te Antwerpen en te Brussel, op het laatst der voorgaande eeuw. In het dorpsleven opgevoed, bezat Mannekens eene groote eenvoudigheid, die gepaard ging aan eene strenge levenswijze. Daarenboven was hij zeer gierig en had een goed begrip. Na eenigen tijd te Brussel verbleven te hebben, zond Mannekens vader zijn zoon naar Parijs, hetgeen Adriaan dan ook beviel, met die neiging die hem voor de kunst bezielde, en omdat hij met zoo veel lof hoorde spreken over de pianofabriekanten van Parijs. Bij wie hij aldaar zijne studiën voortzette, hebben wij niet kunnen vernemen. Na verscheidene jaren in Parijs verbleven te hebben, waar hij zelfs eene piano maakte voor eene zijner kennissen, vestigde hij zich te Antwerpen, en weldra waren zijne speeltuigen in de grootste familiën verspreid. Zijne eerste pianos, waarvan er nog heden vele bestaan, en die merkwaardig sterk zijn, waren vierkant en van kleinen vorm. Zij waren gewoonlijk maar van vier en een half octaaf. Weldra was zijn toestand zoo bloeiend, dat Mannekens ook staartstukken leverde. Het eerste vervaardigde hij rond 1815 of 1816; het werd aangekocht ter gelegenheid van het huwelijk van wijlen mijnen vader Johannes Jacobus Gregoir, met J. Huens, een groot liefhebber van muziek, en die verscheidene instrumenten speelde. Deze piano was van groot model. Op dezelve stond een basson, triangle, eene groote-trommel, en in 't geheel zes voetpedalen. De fabrikatie nam zoodanig toe, dat Mannekens geen werkvolk genoeg kon bekomen. Onder zijne werklieden hebben bijzonder uitgemunt : Pieter F. Peel, geboren te Ryssel, die in 1807 reeds bij Mannekens werkzaam was, en in 1848 in 79jarigen ouderdom overleed, Pieter Eliaerts, A. Strijbos, Joh. Jos. Le Gois (1816) en A. J. Doms. Mannekens gelastte zich ook met het stemmen van pianos. Hoewel zulks hem eenen kostbaren tijd wegnam, schat men dat hij niet minder dan vyfhonderd pianos vervaardigde. Het is bijzonder onder het fransch gebied, toen Antwerpen zoo bloeiend was, dat de piano-fabriek van Mannekens zich ontwikkelde. De talrijke concertos en muziekale avondfeesten welke toenmaals te Antwerpen plaats vonden, konden wel niet anders dan eenen krachtigen invloed op het pianomaken uitoefenen. Mannekens leefde niet uitsluitend voor zijne pianos, maar oefende zich in de geleerde wetenschappen, iets wat hem in staat stelde om de kunst ook in andere opzichten, dan zijn eigenlijk vak, van nut te zijn. Rond het jaar 1850 werd Mannekens, die zich door zijne bekwaamheden algemeen geacht gemaakt had, aangetast door hevige rhumatisma; hij was sedert dien tijd gedurig aan ziekte onderhevig, en wel zoo zeer dat hij, in 't jaar 1853, van zijn beroep afzag en zijne oude dagen te Brasschaat ging overbrengen, waar de goede grijsaard den 5 Junij 1857, in 84jarigen ouderdom overleed. Mannekens werd van zijne vroegste jeugd af tot de aanzienlijke kringen der samenleving toegelaten. Hij beminde de kunst buitengewoon, en was in den hoogsten graad een vriend van regelmatigheid en orde. Als mensch was hij achtenswaardig, om zijn edel karakter en zijne goede hoedanigheden. Mannekens was ongehuwd en verwant aan de in de provincie Antwerpen zoo gunstig in het onderwijs bekende familie Mannekens." De Vlaemsche school: tijdschrift voor kunsten, letteren en ..., Volumes 11-12, 1865, Ed. Gregoir, p. 96-97 (vervolg )

 

 

'Facteur de fortepianos' en 'facteur de clavecins', 'Facteur de pianos' ca. 1815-57

1815 - "Eersten Koop. 1. Eene erffelyke rente per reste in capitael 1500 guldens wissel-geld ofte 3174 francs 60 çentimen, rendeerende in cas van preciese betaelinge voor de zes eerstkomende jaeren en voords tot opzeggens toe à rato van 3 guldens 15 stuyvers courant per cent wisselgeld s'jaers, als nu tot laste van Adrianus-Franciscus Mannekens, facteur de Forte-Piano, specialyk bezet op een huys genaemt den Oyvaer, gestaen ende gelegen in de Koey-poort-straet, sectie 1, n. 1121, binnen deeze stad. 2. ene erffelyke rente in capitael 500 guldens wisselgeld ofte 1058 francs 20 centimen, rendeerende in cas van preciese betaelinge voor de zes eerstkomende jaeren en yoords tot opzeggens toe, à rato yan 3 francs 15 centimen courant per cent wissel-geld s'jaers, als nu tot laste van den voors. A.-F Mannekens, specialyk bezet op het voors. huys den Oyvaer, gestaen in de Koey-poort-straet binnen deeze stad." Antwerpsche gazette: feuille d'affiches, annonces, et avis divers de la ..., 14/03/1815, p. 3

MANNEKENS A. J. (*1825)(y1825)

MANNEKENNS A. (**1828)(y1836)(y1837)

 'Facteur de clavecins' (**1828)

MANNEKENS A[drien] F[r.] (**1840)(*1857)


(vervolg)

zijn grootvader, zijn vader

"Tijdens zijn pastoorschap [pastoor Van Reck] waren beurtelings onderpastoor : 1° Guillelmus Schuyns, die in 1728 verliet; 2° Nicolaus Van Reuth, dien wij in 1729 aantreffen, en 3° Joannes Franciscus Mannekens, welke dat ambt vervulde op 't oogenblik dat de pastoor overleed. [...] Als rectors der kapelrijen, onder pastoor Van Reck, kennen wij slechts de volgende: 10 voornoemden onderpastoor, Joannes Franciscus Mannekens, die werd aangesteld als rector der kapelrij van O. L. V., 3e stichting in 1734, en Antonius De Moor, een Eekerenaar van geboorte die kapelaan werd [...]" [p. 490] -  "Op 't oogenblik dat gezeide herder zijn ambt te Eekeren aanving, dat is 1737, was onderpastoor alhier Joannes Franciscus Mannekens. Als wij het goed voor hebben, bleef deze tot in 1747." [p. 508] - "Te Brasschaat waren, gedurende denzelfden tijd, koster en schoolmeester eerst Nicolaus Mannekens en daarna, van in Meert 1767, diens zoon, Cornelius Franciscus Mannekens." [p. 510] -  "De koster van Brasschaat, die tevens schoolmeester was, werd, als koster, benoemd door den deservitor aldaar en, als onderwijzer, door den schout en den schepen van Eekeren, als proviseurs der kerk (qua ecclesiæ provisores). De koster van Brasschaat alsdan was Cornelius Franciscus Mannekens, reeds boven vermeld. Deze leerde in zijne school, waarin de jongens en de meisjes gescheiden waren, den A. B. C., den grooten en kleinen catechismus, 't leven van O. L. V., de reis naar Jerusalem van broeder Jan van der Linden, de historie van David, 100 schoone voorbeelden, de oude en de nieuwe spelkonst en de handschriften." [p. 512] - Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude ..., Volume 11, 1911, p. 490, 508, 510, 512

INFO EXTRA

Verhandeling over het Clavecimbel, gevolgd door de levensbeschrijving van A.F. Mannekens, een der eerste pianomakers van België, De Vlaamsche School. Jaargang 11, 1865, p. 95-97 (dbnl.org)

Zicht op het huis van de gebroeders Mannekens, dat als het eerste schooltje van Brasschaat wordt beschouwd, Beeldbank Heemkundige Kring Breesgata (Brasschaat), p. 27 (breesgata.be)

Cornelis Mannekens, vader van Adriaan Franciscus ?, als violist (molenechos.org)

 1121, Koeypoortstraet, sect. 1 (y1815)(*1825)(y1825), Koepoortstraat, sect. 1 (y1827), 1124 [?], rue (lange) Koepoortstraat (**1828), 1121, rue (longue) Porte aux Vaches (y1836)(y1837)(**1838)(*1840), 1124, Koepoortstraat (**1838)(**1840), 1121, Place aux Vaches (**1851)(**1854)(*1857), Antwerpen
MARCELLIS J.
| MARCELIS
 

"J. MARCELLIS et comp. facteurs de forte-piano et autres instruments maison de son pere rue dite kipdorp-section n° 1749 à Anvers. Prévient le public qu'il a chez lui toutes sortes d'in struments, contenant toutes sortes des forte-pianos à queue et quarrée, à deux et à trois cordes, 4 pedales orgnes d'église ou cabinet clavecin organisée violoncel les carrillions etc.
Les fortepianos quarrée faites par les factuers suscrit, ont à deux qu'à trois cordes étant jusqu'à l'ut dessus fits la 5ème octave sont fait daus un gout le plus modernes en acajou.
Deux Fortepianos à queue commencée par le fameux P. Bull et achevée par les facteurs susscrit, dont un à cordes et l'autre à 3 cordes montant jusqu'au sol audessus la 5ème octave, et à quatre pedales. Une orgue de cabinet, pouvant servir pour une église contenant sept regietres le Bourdon, la flute, préstant violon de genibre Nazar, tierce et octave, la cuisse de cette orgue faite en bois d'acajou, dans un goût très moderne pouvant servir pour de coration d'un salon.. Un clavecin le chef d'ouvre du celebre Daniel Dulcken lequel à une harmonie très agréable près organisée par le facteur suscrit, contenant 4 registres, le Bourdon flute, préstant et violon de gembre, l'on pourra jouer chaque instrument en particulier et en semble. Tous ces instruments sont à vendre à un prix modique." Antwerpsche gazette, 10/09/1805, p. 13 - Zie BULL

 

 

'Facteurs de forte-piano et autres instruments' ca. 1805-11


(vervolg)

"J. Marcellis, maison de son père rue Kipdorp, sect. 2 n. 1749 à Anvers, a l'honneur de prevenir le Public que l'on trouve chez lui des superbes Forte-pianos quarrés, à deux, et à trois cordes, et quatre pédales fait au plus moderne en bois d'acajou [et jusqu'à à l'ut audessus la 5e octave]. L'on y trouve aussi une orgue de cabinet à sept régistres et la caisse en bois d'acajou très bien decorée. Le tout à vendre à juste prix." Antwerpsche gazette, 06/06/1806, p. 195 en Bekendmaekings-blad van Antwerpen, 08/02/1811, p. 18

"L'on vendra publiquement lundi 16 septembre 1811 [...] un tres-beau piano quarre en bois d'acajou, avec quatre pedales et garni en cuivre, fait à Anvers par Mr. Joseph Marcelis [...]" Feuille d'Annonces d'Anvers, 13/11/1811, p. 22

1749, rue Kipdorp, sect. 2 (y1805)(y1806)(y1811), Antwerpen
MARET G.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912

'Musikal.-, Piano- u. Harmonium--Handlung' (x1912)

 

Dampremy
MARET-HANS J.  

"Pianos, auto-pianos, harmon. Gre choix. Maret, 18, pl. Lehon, Brux." La Belgique: journal publie pendant l'occupation sous la censure ennemie, 19/09/1918, p. 4

"Pianos et lutherie en gros. — Editeur. — Musique-Pianos-Harmoniums." Musique-Adresses Universel, 1922

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's en lutherie ca. 1912-22 [sinds 1900 (x1912)]

'Musikal.-Verlag, Piano-, Harmonium- u. Musikinstr.-Handlung' (x1912)

Pub Musique-Adresses 1921

9, Place Lehon (x1912)(1030B), 13, place Lehon (*1918)(**1921)(*1922)(1030B),Brussel
MARICHAL H.  

'Facteur de pianos' ca. 1929

 

106, rue de Bouvy (*1929), Houdeng
MARLIERE G.  

Fabrikant en/of handelaar in rechte piano's ca. 18??

 

Braine L'Alleud
MARLOT Camille

 

"Orchestrions, pianos, grand choix. C. Marlot, 179, bd du Hainaut." La Belgique: journal publie pendant l'occupation sous la censure ennemie, 20/08/1918, p. 4 (HetArchief.be)

 

Fabrikant en/of handelaar in rechte piano's, mechanische piano's en electrische orchestrions ca. 1911-22

Opgevolgd door P. CARNIN.

 

44, rue Plettinckx (xx1911)(1000B), 179, boulevard du Hainaut (1912)(¹)(***1918)(*1922)(1080B), 179, boulevard Maurice-Lemonnier (*1913)(1918)(**1921)(1000B), Ateliers : 72, rue de la Caserne (**1921)(*1922)(1000B), Brussel

 

MARTENS  

GENT - "MARTENS, à Gheel (Anvers). - Un petit carillon à lames d'acier, exposé à Gand, a obtenu une médaille de bronze." Le guide aux manufactures: ou exposition complète des produits de l ..., 1821, p. 77

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1821

Bronzen medaille, Gent, 1821

 

Geel
MARTENS Fr.  

Fabrikant en/of handelaar in rechte piano's ca. 18??

Verkocht door MARTENS A., Antwerpen, 44, Sint-Laureysstraat, Antwerpen.

 

Antwerpen
MARTENS Henri  

VISITEKAART

"Avis aux pianistes. - H. Martens, facteur et accordeur de pianos de Bruxelles, aux Trois Rois, Grande Place, à Ypres." Le Progrès, 09/11/1851, p. 4

 

 

'Facteur de pianos' ca. 1841-51; (yy1844)

LICHTENTHAL & MARTENS rond 1840. Kijk bij LICHTENTHAL (°1823)

MARTENS Henri (yy1844)

BRUSSEL - "Monsieur Henri Martens, à Bruxelles, qui a exposé, sous le n°700, deux pianos dont la qualité de son est convenable pour accompagnement de la voix." Rapports du jury et documents de l'exposition de l'industrie belge en 1841, 1841

BRUSSEL - "N° 700. M. Henri MARTENS, rue du Pachéco, 58, à Bruxelles. (Brabant.) Deux Pianos en palissandre." Catalogue des produits de l'industrie Belge admis à l'exposition de 1841, p. 189

Eervolle vermelding Brussel, 1841

 

38, rue Pachéco (1841)(¹)(1000B), 31, rue du nouveau Pachéco (près le boulevard de Waterloo)(ca. 1850)(1000B), Brussel
MARTIEN Alfr.-DE PROOST Gebr.  

 

'Pianofabriek' ca. 19?? Ateliers : 61, Van der Keilenstraat (19??), Antwerpen

12, Zavel (19??), Zottegem

MARY Ph.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890

'Musikalien-, Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890)

 

[15], rue d'Havré (x1890)(y1890), Bergen
MASSARDO P.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890; (x1890)

'Pianohandlung' (x1890)

 

Spa
MASSARDO Victor Vve.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906

'Pianohandlung' (x1906)

 

84bis, avenue du Marteau (x1906), Spa
MASSART J.  

FAKTUURHOOFD

 

Fabrikant en/of handelaar in rechte piano's en harmoniums ca. 1921-29

MASSART J. was de opvolger van DEREUSME (°1845)

7, rue Grétry (**1921)(*1929), Atelier : 20, rue Méan (**1921), Luik
MASSAUX Auguste Joseph 'Facteur d'instruments' ca. 1838  

135, ruelle du Livre (**1838), Antwerpen

 

MATARDO Vve. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1912)

 

avenue du Marteau (x1912), Spa

 

MASUY Fernand

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1929

 

24, rue de la Croyère (?)(*1929)(????B), Brussel

 

MATON F.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912; (x1890)(y1890)(y1896)

'Musikal.- u. Pianohandlung' (x1890) --- 'Musikal.-, Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1912)

 

 

[4], place de la Victoire (x1906)(x1912), Chatelet

 

MATON L.  

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen over deze bouwer.

 

'Facteur de pianos' (°1850) Brussel - Charleroi
MATTHIJS J. & Fils
| MATTHYS
Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1921  

8 & 10, avenue Jean Volders (**1921)(1060B), Brussel

 

 

MATTHIJS Michel
| MATTHYS

 

 

Rechte piano ca. 1860, Collectie Muziekinstrumentenmuseum, Brussel, België

Pourquoi Pas?, 26/02/1926, p. 238 (donum.uliege.be)

PUB

Pub van 1922, Het Mot, Grimbergen (mot.be)

 

 

Fabrikant en/of handelaar in rechte piano's ca. 1860-1934

"Avant d'acheter un Piano ou un Autopiano, adressez-vous à Michel Matthys, représentant des Pianos Ruch. de Paris, dont l'Exposition des Arts décoratifs consacre le succès. Pianos cordes croisées garantis 15 ans, 5,000 fr. Magasin et atelier de réparation, Vente. échange et accords : 16, rue de Stassart, Ixelles. Téléph. 155-92." Pourquoi Pas?, 25/09/1925, p. 9 (donum.uliege.be)

"Avant d'acheter un Piano ou un Autopiano, adressez-vous à Michel Matthys, représentant des Pianos Ruch. de Paris, dont l'Exposition des Arts décoratifs consacre le succès. Pianos cordes croisées garantis 15 ans, 5,000 fr. Magasin et atelier de réparation, Vente. échange et accords : 16, rue de Stassart, Ixelles. Téléph. 155-92." Pourquoi Pas?, 25/09/1925, p. 9 (donum.uliege.be)

"Comme par le passé, fidèle à la bonne tradition MATTHYS vend et vendra exclusivement des pianos - 27, rue de la Concorde (av. Louise). Tél. 12.53.95 (anciennement 16, rue de Stassaert)" Pourquoi Pas?, 06/04/1934, p. 27 (donum.uliege.be)

 

16, rue de Stassart (**1925)(x1926)(1050B), 27, rue de la Concorde (av. Louise)(**1934)(1050B), Brussel
MATTHYS Jérôme Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12

'Piano-, Harmonium-, Musikinstr.- u. Sprechm.-Handlung' (x1912)

 

[27], rue d'Est (x1906)(x1912), Roeselare

 

MATTON F. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1911; (xx1911)  

Châtelet

 

MAUERSBERGER Chrétien Christian
| MANERSBERGER | MAANSBERGER

(ca. 1803/07 - ?)(²²)

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1837-41

Getuige op het huwelijk van Chrétien Gotthilf NEUBERT in 1837

'Accordeur de pianos' (1837)(²²)(y1838)(*1840)(1841)(²²)

 

 

32, Trapstraat (x1838)(1000B), 29, rue de l'Etoile (*1840)(1180B), Brussel

 

MAWHOUT H. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906  

27, Keizerslaan (x1906)(1000B), Brussel

 

MAYER & VANDEN WYNGAERT Fabrikant en/of handelaar in electrische piano's ca. 1929  

79, Longue rue Pothoek (*1929), Antwerpen

 

MAZET Victor  

"25 - RUE DU GENTILHOMME - Près Sainte-Gudule - MANUFACTURE D'HARMONIUMS - Victor MAZET - Décoration Industrielle 1880 - MÊME MAISON - PIANOS HAUTRIVE - PIANOS— ORGUES VIOLONS ET Violoncelles à clavier." Guide musical, Volume 40, 01/01/1894, p. 24 - - Zie ook  HAUTRIVE (°1887)

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1894-1912

MAZET A. (*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910)(xx1911)(1210B)

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1912)

 

25, rue de Gentilhomme (y1894)(1000B), 19, rue du Gentilhomme (*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910)(1000B), 170, rue Royale (xx1911)(1000B), 59, Middaglijnstraat (x1912)(1210B), Brussel

 

MAZZOLETTI E.  

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen.

 

Fabrikant van automatische piano's  (°1898) Brussel
MECHELAERE Edm. & Co  

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890

'Musikal.-, Piano- u. Instrumenten-Handlung' (x1890)

42, rue Sud du Sablon (x1890), Brugge
MEERENS  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1857-90

'Pianos Hertz' (y1860)

MEERENS C. (yy1868)(y1870)(y1873)(xx1875)

'Pianos H. Herz, et orgues Alexandre'  (yy1868)(y1870)(y1873)

'Accordeur de pianos' (y1878)

MEERENS J. (y1885)(x1890)

'Représentant de la maison Henri Herz' (y1885)

'Piano- u. Harmonium-Handlung' - 'Piano-Niederlage von Henri Herz in Paris' (x1890)

 

 

62, rue Neuve (*1857)(1000B), 5, rue Paroissiens (z1859)(y1860)(***1861)(*1862)(x1866)(1000B), 62, rue Royale (yy1868)(y1870)(y1873)(xx1875)(1000B), 152, rue Royale (y1878)(y1885)(x1890)(1000B), Brussel

 

MEERENS Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1851-54  

638, Marché aux Œufs (**1851)(**1854), Antwerpen

 

MEERENS

 

 

"De heer Meerens, zoon, is voornemens in deze stad, veldstraet, n° 66, een volledigen winkel van oude en hedendaegsche muziek te openen; waerdoor de kunstoefenaren en liefhebbers voortaen in de gelegenheid zullen gesteld zyn, zich alhier alle muziekwerken aen te schaffen, die zy tot dus verre hy den vreemde moeten halen." De Eendracht, 22/10/1848, p. 44

 
 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1848-54

Maar nog geen piano's in 1849-50.

WENEN - "M. Ch. Meerens a obtenu le diplôme de mérite à l'Exposition universelle de Vienne pour son système de notation musicale. — M. Gevaert, directeur du Conservatoire de Bruxelles, vient de lui adresser une lettre où il déclare adhérer à la nouvelle évaluation du diapason, due à M. Meerens (864 vibrations pour le la) qui a l'avantage d'avoir une base scientifique et de ne différer du diapason normal français que d'une quantité inappréciable pour l'oreille. M. Gevaert signale ensuite quelques avantagesil mêle des réserves à ses éloges; en admettant qu'il y ait progrès il se demande si ce progrès compenserait la perturbation immense qui serait occasionnée dans la pratique musicale actuelle par l'adoption des idées de M. Meerens." Revue et gazette musicale de Paris, 1873, p. ?

Diploma van verdienste Wenen, 1873

 

24, Koeistraet (**1853), 66, Veldstraat (***1848)(**1849)(*1850)(**1851)(***1851)(**1854), Gent

 

MEERENS J. A.  

 

"Grand magasin de musique, de pianos, et de toutes sortes d'instrumens, Place Simon Stevens, N° 7, à Bruges. Mr. J. A. MEERENS, a l'honneur d'informer MM. les amateurs qu'il vient de recevoir un très grand assortiment de Pianos, de tous les meilleurs facteurs Anglais, Français, Allemands et Belges; il invite avec instance MM. les amateurs à venir voir ces beaux instrumens, et leur donne l'ssurance que dans aucun autre magasin, ils n'obtiendront tant d'avantages que chez lui. - Il vend de superbes PIANOS, Anglais et autres, à table métallique à six octaves et plus, au prix de fr. 525.00 à fr. 800.00. (vervolg )

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1836


(vervolg)

Il tient aussi toutes sortes d'instrumens d'orchestre et de musique militaire, de la meilleure qualité et au plus bas prix. On peut également se procurer chez lui, toute la musique gravée à Leipsich, Bonn, Francfort et Mayence, on obtiendra une remise proportionnée à l'importance de la demande. Il expédiera franc de port toutes les demandes que l'on voudra bien lui adresser." Petites Affiches De Courtrai, 01/09/1836 (Beeldbank Kortrijk)

 

 

7, Place Simon Stevens (**1836), Brugge

 

MEGENS L. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912

'Zigarren-Händler, führt auch Pianos, Musikinstr. u. Sprechm.' (x1912)

 

71, avenue de Mérode (x1912), Turnhout

 

 

MEGENS Stanislas

Pianofabriek van Stany MEGENS

 

 

'Facteur de pianos' van rechte piano's en harmoniums ca. 1890-1929; (x1906)(x1912)

'Pianobauer u. -Stimmer' (x1906) --- 'Pianobauer, -Reparateur u. -Stimmer' (x1912)

EXTRA INFO

De Familie Megens uit Gierle : Marianus Megens, onderwijzer (19e eeuw) en zijn zoon Stanislas, pianobouwer (20e eeuw). Rosette Dillen

 

Avenue de Mérode (*1929), Gierle
MELIS J.  

Fabrikant en/of handelaar in electrische piano's en orchestrions ca. 1906-21

MÉLIS F. & Fils (xx1911), 'New York Musics Stores' (xx1911)

 

17, Lange Koeienpoortstraat (x1906)(xx1911)(**1921), Antwerpen

 

MENGAL Jacques  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1846

'Accordeur de pianos' (*1846)

 

 

2, Korte Violettenstraat (*1846), Gent

 

MERCIET Honoré

 

Brevet de 1849 : "5° Au sieur Merciet (Honoré), constructeur de pianos, domicilié à Mons, un brevet d'invention de dix années, pour un pupitre mécanique" Pasinomie, ou Collection complète des lois, décrets, arrêtés et ..., Volume 19, 1860, p. 218  -  "Un facteur de pianos, M. Merciet, a inventé, à Mons, un pupitre guide-main, à l'aide duquel peuvent écrire les aveugles ainsi que les personnes non affectées de cécité qui voudraient écrire la nuit." Moniteur de l'enseignement : Journal de l'Association professorale ..., Volume 1, 1850, p. 23

 

 

'Facteur de pianos' ? ca. 1848-51

BERGEN - "N.° 300. — MERCIET, Honoré, facteur de pianos, à Mons. Un Piano à buffet, ( invention nouvelle)." Catalogue de l'exposition des produits de l'Agriculture & de l'Industrie de la province de Hainaut, 1851, p. 54

Exposantenlijst Hainaut Mons, 1851

 

Bergen
MERLÉ August  

 

"PIANOS MET GARANTIE TE KOOPEN, Van de beste facteurs vап Рагуs, met twee snaeren, 6 octaven; item 3 snaeren en 6 ½ Octaven. Deze instrumenten zyn met groote harmonie-tafels op colommen, en blyven hun accord behouden verscheyde maenden, en zyn gesnaerd met extra numéros, waarvаn 3 passeert in dikte n° 1 van alle andere facteurs. Te bevraegen in de Majorlynstraete, п. ° б, te Gend." Gazette van Gend, 7 maert, 1825, p. 3

"Prof. van piano en magazijn van pianos." Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 1, 1863

 

 

'Facteur de pianos' ca. 1833-68

In 1829 (*1829) had MERLÉ zoon een magazijn van Pendulen.

MERLE, zoon (*1831)(*1832)(*1833)(**1834)(**1835)

MERLÉ had net hetzelfde adres in 1834 als LANGENSCHEID, namelijk Veldstraet 25.

MERLE [August] Oudsten - of MERLÉ Aîné  (*1836)(**1837)(**1842)(y1842)(*1844)(*1846)(**1851)(***1851)(**1853)(**1854), 'Muziekmagazijn, piano's'

MERLE Louis (b) (*1846), 'Accordeur de pianos'

MERLÉ Gebr. (*1859)(**1862)(**1865)(y1867)

MERLÉ Lodewijk, 'Accordeur de Piano', Galgenbergstraat 18 (*1845)(***1851), Stuksken 42 (*1856), Walpoortstraat 4 (**1865)(*1866)

Later vinden we nog een MERLÉ A., te Onderbergen, 17, professor van piano's en magazijn van piano's (*1866)

MERLÉ A. (yy1868)

 

Marjoleinstraet ? (*1833), [25], Veldstraet (*1829)(*1831)(**1831)(*1832), [33], Veldstraet (**1835)(*1836)(**1837), 52, Kleyne Koornmarkt (*1838), 24, Cammerstraat (*1839)(***1840)(*1841)(**1842)(y1842)(*1844)(*1845), 18, Galgenbergstraat (b)(*1846), 28, Kammerstraet (*1846)(*1848)(*1850)(**1851)(***1851)(**1854), 15, Onderbergen (**1853), 17, Onderbergen (*1859)(**1862)(*1863)(**1865)(y1867)(yy1868), Gent
 

MERLIN Jean Joseph

(1735 - 1804)

Schilderij ca. 1780 - Schilder : Thomas Gainsborough -  Componist : Johann Christian Fischer, ca. 1780 - Tafelpiano : Jean-Joseph Merlin (squarepianotech.com)

Clavecimbel-piano van 1780, Londres, Deutsches Museum, Munchen, Duitsland
Verticale tafelpiano ca. 1780-90, Collectie Muziekinstrumentenmuseum, Brussel, België
Tafelpiano van 1783, Marlowe A. Sigal Collection, Newton Center, U.S.
Vlaugelpiano van 1786, Simon Houfe, Engeland, U.K.

'Facteur de pianofortes' ca. 1780-86

Verhuisde later naar Londen.

Combinatie van een Clavecimbel-piano.

Hoei, België

Parijs, Frankrijk

London, Engeland

MERTENS François  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1870-90

MERTENS J. (y1870)(y1878)

'Accordeur' (y1870)(y1878)

MERTENS-CLAESSENS F. (y1882)(x1890)

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890)

 

45, rue Remp. Lombard (y1870), [49], Chaussée de Turnhout (y1878)(x1890), Antwerpen
MESMAKER
 
| MESSEMAKER | MESSEMAKERS | MESSEMAEKERS | MESSEMAEKERS

 

 

"[...] There is also the warehouse of Mons. Messemaker, rue de Loxum,where there is amusic shop, and music I believe let out on hire. Also a good music shop in the rue de Madelaine, and another in the rue d’Or." The Economist's New Brussels Guide, Containing a Short Account of Antwerp, 1839, p. 48

 

 
 

'Facteur de pianos', muziekuitgever en componist ca. 1819-50

"Professeur et marchand de musique" (*1827)

'Facteur d'instrumens' (*1830)

"Bruxelles [...] S. M. l'Impératrice douairière de Russie a fait présent à M. Messemaekers, professeur de piano, d'une superbe bague et brillans, pour un nouvel ouvrage de sa composition, dont il avait eu l'honneur de faire hommage à S. M." Le véridique de Gand : journal politique, littéraire et commercial, affiches, 29/11, 1818, p. 1

 

Loksumstraat (x1819), 287, Loksumstraat, section 7 (x1820)(1000B), 298, Loksumstraat (*1827)(1000B), 12, Loksumstraat, section 7 (*1830)(***1836)(xxx1839)(1000B), 287, rue du Loxum (ca. 1850)(1000B), Brussel
MESTDAGH Stephan Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-11  

53, Simonisstraat (x1906)(xx1911)(1050B), Brussel

 

MESTDAGH V.  

"Amerikaansche, Engelsche en Fransche Pianos en Harmoniums. - Nieuwe buffet-Pianos van fr. 500 tot 2500 fr. - 5 jaren waarborg op factuur. Harmoniums te beginnen van 150 franken. - Eenig depot van de amerik. pianos Krauss, Brinsmead, Chappell. - Vele goede occasiën. Verkoop  Verhuur - Verwisseling - Stemming - Herstelling van allerhande instrumenten - Vermindering van prijs voor liefdadigheidsgestichten en scholen. - V. Mestdagh, Brabantstraat, 25, Gent." De godsdienstige week van Vlaanderen, 12/12/1884, p. 264

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1884  

25, Brabantstraat (y1884), Gent

 

MEYER P.  

Fabrikant en/of handelaar in rechte piano's ca. 1906

36, Oppemstraat (x1906)(1000B), Brussel
MEYNNE Guillaume, oudste

(1821 - ?)

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's, componisten en uitgevers van muziek ca. 1850-85

MEYNNE G. & J. (ca. 1850), Guillaume en Joseph

Opgevolgd door R. BERTRAM ten minste vanaf (**1885).

 

10, rue Saint-Jean (ca. 1850)(**1885)(1000B), Brussel
MICHEL-MONART  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912

Eigenaar : Fernand MICHEL (x1912), 'Musikal.-Verleger, sowie Musikal.-, Piano-, Harmonium- u. Sprechm.-Händler' (x1890)

 

 

La Poste (x1912), Silly

 

MICHELOT A.  

1840 - "Dans notre dernière livraison nous avons signalé les qualités du piano sur lequel M. Litolff s'était fait entendre et nous avons ajouté qu'il sortait des ateliers de M. H. Pape, facteur de pianos du Roi des Français. Tous ceux qui s'occupent de musique connaissent l'infatigable persévérance que M. Pape a mise dans la fabrication des pianos et les nombreux perfectionnements qu'il y a apportés ; nous croyons donc faire chose utile en signalant à nos amateurs les pianos de M. Pape et en leur rappelant qu'un dépôt considérable en est confié à M. A. Michelot, professeur au Conservatoire de musique." Revue Musicale Belge, 04/1840, p. 27

 
 

'Professeur de piano au Conservatoire de musique de Bruxelles' en handelaar in piano's ca. 1840

"Dépot de Pianos. De H. PAPE, de Paris.  Chez M. Michelot, grande rue du Béguinage, vis-à-vis l'Église, à Bruxelles. M. Michelot, professeur de piano au Conservatoire de musique de Bruxelles, prévient les amateurs de musique que son magasin de piano est transféré Grande rue du Béguinage, vis-à-vis l'Église et qu'il vient d'augmenter son dépôt d'un grand nombre d'excellents pianos de M. Pape, de Paris." Revue Musicale Belge, 06/1840, p. 44 - Zie ook PAPE (°1815)

 

 

Grande rue du Béguinage, vis-à-vis l'Église (y1840), Brussel

 

MIGEOTTE C. Vve.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890

 

 

rue Beaumont (y1890), Charleroi

 

MIGNOT  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890; (x1890)

'Piano- u. Instrumenten-Handlung' (x1890)

 

 

Zele

 

MIGNOT Is.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1906; (y1890)

MIGNOT Is. (y1890)

MIGNOT J. (x1906)

 

31, rue des Stations (x1906), Lokeren
MILLE Joseph Fabrikant en/of handelaar in electrische pianos' ca. 1912-14 [sinds 1875 (x1912) in Antwerpen]

'Piano-Händler u. -Reparateur' (x1912) in Antwerpen

 

57, Place Falcon (x1912), Antwerpen

49, Van Hulthemstraat (**1914), 49, Monckhovenstraat (**1914), Gent

 

MILLET Roger

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1921

 

18, rue Childéric (**1921), Doornik

 

MINOT H.  

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen over deze bouwer.

 

'Facteur de pianos' (°1850) Brussel
MOENS J. B.  

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1890

 

 

14-18, galerie Bortier (y1890)(1000B), Brussel

 

MOEREMANS Albert  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1907-29

MOEREMANS L. (*1907)

 

 

Vlaanderenstraat (*1907), 4, Kortedagsteeg (*1929), Gent

 

MOEREMANS Alphonsus

(ca. 1855 - 1917)(**1917)

 

'Pianomaker' ca. 1917

1917 - "Overlijdens [...] [24 april] Alfons Moerman, 62 j., pianomaker, Blankenbergesstr., 24." De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot, 28/04/1917, p. 3 (HetArchief.be) en  Nieuwe Gazet van Gent', 27/04/1917, p. 3 et Journal de Gand: politique, industriel, commercial et litteraire, 29/04/1917, p. 3 (HetArchief.be)

 

 

24, Blankenbergestraat (**1917), Gent

 

MOEREMANS Julien   Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1929 60, Vlaanderenstraat (*1929), Gent
MOEREMANS Léon  

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen.

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's  (°1880) Gent
MOERMAN E.

Pub in de 'Gazette van Maldegem', 25/06/1925

 

"PIANOS Occasion exceptionnelle : à vendre huit pianos, qui ont été un certain temps en location. Marques Pleyel, A. Bord, Paris, Dopéré et Berden, cordes croisées, Van Hyfte, et deux pianos Moerman, à des prix avantageux. S'adresser Moerman, rue Haute, 122." La Flandre libérale, 25/02/1914, p. 6 (HetArchief.be)

"HUIS MOERMAN Hoogstraat, 122, Gent. Voor eene goede Piano, Auto-Piano, Harmonium of Occasie-Piano, wend U naar het Huis Moerman, daar zult ge vinden, goede, goedkoope en schoone Pianos, zooals men gewoonlijk vraagt, doch zelden vindt, al mijne Pianos hebben heldere en zangrijke toonen, worden geleverd met 20 jaar waarborg en 2 maand op proef gegeven. Groot getal brieven van groote tevredenheid kunnen getoond worden. Op aanvraag van betaling. Elektrieke Pianos, merk KUHL & KLATT, Berlijn. Wendt U dus voor gediend te worden in volle vertrouwen tot het Huis Moerman GENT, 122, Hoogstraat, 122, Gent. Het huis heeft geene hulphuizen." Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst, 29/06/1914, p. 4 (HetArchief.be)

"PIANOS. — Het huis MOERMAN, Hoogstraat 122, Gent, verlangt te koopen: 50 oude pianos. (1127.) PIANOS. — Twee prachtpianos te koopen, Moerman, Hoogstraat, 122, Gent." 't Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom, 10/10/1918, 2 (HetArchief.be)

 

 

'Pianofabriek' ca. 1914-25

MOERMAN E. (1925)

 

Er was ook een handelaar/bouwer met de naam MOERMAN in Ieper vanaf 1850.


(vervolg)

"Pianos : Het huis Moerman, Hoogstraat, 122, verlangt te koopen 150 oude Pianos." De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot, 28/09/1918, p. 1 (HetArchief.be)

"Pianos - Wendt U voor eene goede en deugdelijke Piano, alleenlijk tot het huis Moerman, Hoogstraat, 122, Gent, tram n. 3." De Volksstem, 21/04/1920, p. 4

FOTO

van het huis E. MOERMAN, Geldmunt, Gent (Beeldbank Gent)

 

31, Elisabethgracht (1925), Magazijn : 122, Hoogstraat (x1914)(**1918)(**1922)(1925), Geldmunt 19??), Gent

BIJHUIZEN : Amsterdam, Oostende en Eeklo

MOISSE S. & Fils

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 19??

 

Perbais, Walhain st. Paul, Chastre (Brabant)

 

MOLHANT Jean Baptiste

Visitekaart ca. 1850  - "J. B. MOLHANT, Facteur Accordeur de pianos - Égaliseur Mécanicien, rue St. Amand N° 27 Bruges. Accorde tous les Pianos avec le même son (n'importe de quelques Facteurs ils proviennent) fait toutes les réparations tant à la mécanique qu'aux autres parties du Piano. Il garantit toutes les réparations que l'on veut bien lui confier. Abonnemen à l'année pour l'accord et entretien des Pianos à un prix modique. - Grand assortiment de musique dans tous les genres. - Fournitures de Bureaux. - Le tout à prix fixe."

 

"Mr Molhant in also an excellent music-seller and piano tuner." Belgium as She is, 1843, p. 40

"Fabrique de pianos et magasin de musique de J. B. Molhant, rue des Pierres, 2, à Bruges. - L'assortiment de musique dans tous les genres et pour tous les goûts, que le public y trouvera, est aussi complet que possible. Les collections musicales sont considérablement augmentées. On y reçoit toutes les semaines les nouveaux ouvrages qui paraissent. Fabrique, vente et location de Pianos, tous de 6 octaves, 6 ½ et 6¾, propres à exécuter les compositions des pianistes modernes, notes jusqu'au sol de la 7e octave. Pianos d'occasion de diverses formes et divers prix, depuis 50 jusqu'à 500 francs et au-dessus." Le Progrès, 22/05/1851, p. 3

 

 

Fabrikant en pianostemmer ca. 1840-73

Ook 'Kerkmeester in de Onze-Lieve Vrouwkerk te Brugge tot 1871

'Facteur de pianos' (y1841)

'Fact. et accord.' (y1873)

GENT - "N° 122. — M. MOLHANT (Jean-Baptiste), à Bruges. Flandre Occidetitale. Quatre pianos." Catalogue des produits admis à l'exposition industrielle des Flandres en 1849, p. 44

GENT - "Ter dezer gelegenheid had, voor de tweede mael, eene tentoonstelling van handwerken plaets, vervaerdigd door of onder het toezigt der leden van de maetschappy Burgerwelzyn. [...] In deze tentoonstelling werden vier leden elk eene zilvere medalie vereerd, om de volgende nyverheids-takken, eerst in Brugge  ingevoerd te hebben, te weten: [...] aen Molhant, voor het maken van pianos; [...]" Kronyk of tydrekenkundige Beschryving der Stad Brugge, sedert derzelver ..., 1849, B. J. Gailliard, p. 386

Zilveren medaille Gent, 1849

 

26, rue de la Monnaie (y1840), 6, rue des Pierres (y1841), 27, Sint-Amandstraat (c.p. rond 1850), 2, rue des Pierres (y1851), 6, rue des Pierres (**1854)(*1857), 15, rue des Pierres (y1873), Brugge
MOLLET L. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1873

'Marchand de musique' (y1873)

 

Quai (y1873), Oostende

 

MONIER Jules  

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano'sca. 1912-21

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1912)

 

47, rue de Russie (x1912)(**1921)(1060B), Brussel
MONS A.

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1???

Gent
MORET Victor  

Fabrikant en/of handelaar in piano's  ca. 1919-39; (⁷)

 

Gent
MORIAUX E.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's  ca. 1921

 

34, Wijngaardstraat (**1921)(1190B), Brussel
MORJEAN  

'Facteur de pianos' ca. 1824-48; (**1833)(*1837)(**1839)(**1848)

MORJEAN Fils (**1848)

Zilveren medaille Doornik, 1824

 

Pont-à-Chin (Doornik)
MORJEAN J. B.  

'Facteur de pianos' ca. 1862-94

 

Ramegnies-Chin (Doornik)
MORTIER Theophile

(1850 - ?)

 

INFO EXTRA

thmortier.be

 
 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-46 [sinds 1879 (x1906)(x1912)]

'Drehorgelbauer' (x1906)

'Drehorgelbauer u. Verleiher' (x1912)

'Manufacture d'orgues et orchestrions' (*1929)

 

56, rue de Bréda (x1906), 62, rue de Bréda (x1912)(*1929)(*1946), Antwerpen
MOSSOUX Adolphe  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-29

'Piano- u. Harmoniumbauer, Musikinstr.- u. Sprechm.-Händler' (x1912)

 

 

32, rue du Pont (x1906)(x1912), 93, rue Sous-le-Château (**1921)(*1929), Hoei

 

MOSSOUX Juliette  

Fabrikant en/of handelaar in piano's, harmoniums en instrumenten ca. 1921-29

 

28, rue St-Pierre (**1921)(*1929), Hoei
MOSSOUX Victor

 

Brevet van 1885 : "appareil de précision servant à accorder les pianos." (⁴)

ONDERMERK

FAUBERT - Paris ?

 

 

'Fabrique de Pianos' ca. 1891-1929: (xx1911)

MOSSOUX V[ictor] (y1896)(x1906)(xx1911)(x1912)

'Fabt. de pianos' (y1896)

 'Piano-Fabrik u. Musikinstr.-Handlung' (x1906)

'Piano-, Harmonium- u. Musikinstr.-Handlung' (x1912)

MOSSOUX V[ictor] & Fils (*1929)

 "De weduwe MOSSOUX en haar zonen, kleine metaalfabricanten uit Hoei, waren ook in het bezit van een 'fabrique de pianos et de harmoniums'. In een advertentie van 1891 vermeldden ze dat «les ateliers étant à la maison, les clients pourront suivre et contrôler l'exécution de leurs commandes.»" (⁴)

20, rue de la Station (y1896)(x1906)(x1912), 77, rue de la Station (*1929), Hoei

rue du Pont (?), Andenne

MOUGENOT George  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890 [sinds 1878 (x1890)]

'Piano- u. Harmonium-Handlung' - 'Geigennbauer u. Instr.-Handlung' (x1890)

47, rue St. Jean (x1890)(1000B), Brussel
MOULING Georges
| MOULIN G.

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1921 [sinds 1910 (**1921)]

 

2, rue de la Percée (**1921), Hasselt

BIJHUIS :  9, rue du Haut-Pont (**1921), St. Truiden

 

MOULLE  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 18??

Brussel
MOUNIER Jules  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 18??

 

Brussel
MOZART  

ONDERMERK

MOZART - Bréveté Marque Déposée is waarschijnlijk een ondermerk van Jean OOR (°1871)

 

Brussel
MUNDIGO George Henri

(1805 - ?)(²²)

 

Brevet van 1848 :  "Au sieur Mundigo (Henri), domicilié à Bruxelles, rue des Moineaux, section 8, n° 9, un brevet d'invention de quinze années, pour an mécanisme destiné à faire fonctionner les marteaux des pianos."  Pasinomie: collection complète des lois, décrets, arrêtés et réglements, 1848, p. 530

BRUSSEL - "Les pianos de MM. Vogelsangs, Florence et Vanlair, Heddrich Hortsmann, Herreboudt, Mundigo et Stadeleer, seraient dans tous les pays regardés comme de bons pianos, faits avec soin et avec goût." La Belgique industrielle: compte rendu de l'exposition des produits, 1836, p. 169

  MUNDIGO te Rijsel, Frankrijk

 

KIJK OOK NAAR ...

 

'Facteur de pianos' ca. 1848-57

Georges Henri MUNDIGO, werd geboren op 4 april 1805 in Hamburg, Duitsland, Facteur de pianos, huwde op 19 mei 1830, in Schaarbeek, met Thérèse GITS, geboren op 10 september 1806, te Schaarbeek, zij stierf op 31 mei 1853, te Brussel, op de leeftijd van 46 jaar. ³)

Getuige bij het huwelijk van LIEDEL in 1840

MUNDIGO G. (*1857)

'Accordeur de pianos' (**1854)(*1857)

Exposantenlijst Brussel, 1835

 

9, rue des Moineaux (1848)(**1854)(*1857)(1000B), Brussel

Rijsel, Frankrijk

MURAILLE Vve.  Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890 44, rue de l'Université (y1890), Luik
MUSCH F.
| MÜSCH
 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1868-1911

MUSCH F. (yy1868)(y1870)(y1873)(y1878), 'de Pleyel'

MUSCH J. (y1885)(y1890)(x1890)

'Piano- u. Harmonium-Handlung - auch Musikalien' (x1890)

Verdeler van STEINWAY (x1906)

 

46, rue Neuve (yy1868)(1000B), 32, rue Royale (y1870)(y1873)(y1878)(1000B), 29a, rue Royale (y1885)(1000B), 31, rue Berckmans (y1890)(1060B), 121, rue Berckmans (x1890)(1060B), 224, Koningsstraat (x1906)(xx1911)(1000B), Brussel
MUUS J.  Fabrikant en/of handelaar in piano's  ca. 1903

'Pianomaker' (xx1903)

3, Van Hulthemstraat (xx1903), Gent
MUYS-GRAUS Eugène  Fabrikant en/of handelaar in piano's  ca. 19?? 774, Bredalaan (19??), Merksem

Bronnen :

 

(y1805): 'Antwerpsche gazette', 10/09/1805, p. 13

(y1806): 'Antwerpsche gazette', 06/06/1806, p. 195

(y1811): 'Bekendmaekings-blad van Antwerpen', 08/02/1811, p. 18

(y1815): 'Antwerpsche gazette: feuille d'affiches, annonces, et avis divers de la ...', 14/03/1815, p. 3

(x1819): 'Nouvel indicateur bruxellois, pour l'année 1819, contenant un historique sur ...', 1819, p. 164

(x1820): 'Almanach du commerce de Bruxelles', 1820, p. 57+65

(*1825): 'Leydsman der vremdelingen of Belangryke tweevoudige beschryving der stad ...', Philippe Ville, 1825, p. 201

(y1825): 'Almanach indicateur commercial de la ville d'Anvers', 1825, p. 18

(*1827): 'Revue musicale', Volume 1, 1827, p. 220

(y1827): 'Almanach indicateur commercial de la ville d'Anvers', 1827, p. 158

(**1828): 'L'indicateur commercial de la ville d'Anvers: recueil en forme de ...', 1828, p. 74

(*1829): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', 1829, Muzyk-instrumentenmakers en herstellers p. 257-258

(*1830): 'Almanach du commerce du royaume des Pays-Bas: Bruxelles et ses environs', 1830, p. 166+180

(*1831): 'Algemeenen koophandels-almanak of wegwyzer der stad Gend, en alle ...', Volume 33, 1831, Magazijnen van Pianos p. 179, Magazynen van Pianos p. 293

(**1831): 'Algemeenen koophandels-almanak of wegwyzer der stad Gend', Volume 33, 1831, p. 170

(*1832): 'Nieuwen utilen almanach en wegwyzer der stad Gend in 't bezonder', 1832, p. 170

(*1833): 'Nieuwen utilen almanach en wegwyzer der stad Gend in 't bezonder', 1833, p. 169

(**1833): 'Almanach du commerce de Paris', 1833, p. 861 (gallica.bnf.fr)

(**1834): 'Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen', Volume 36, 1834, p. 395

(**1835): 'Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen', 1835, p. 394-395

(xx1835): 'Almanach administratif et industriel de Bruxelles, pour l'année 1835', 1835, p. 267

(*1836): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', 1836, Magazijnen en Depots van Pianos p. 374-375, Fabriekanten van Pianos p. 362

(**1836): 'Petites Affiches De Courtrai', 01/09/1836 (Beeldbank Kortrijk)

(***1836): 'Uylenspiegel', 29/06/1836, p. 4

(y1836): 'Indicateur des adresses des négocians, commissionnaires et agens de commerce ...', 1836, p. 51

(*1837): 'Almanach du commerce de Paris', 1837, p. 944 (gallica.bnf.fr)

(**1837): 'Nieuwen utilen almanach en wegwyzer der stad Gend in 't bezonder, en van de ...', 1837

(y1837): 'Almanach indicateur commercial de la ville d'Anvers', 1837, p. 113

(*1838): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', Philippe Gimblet, 1838, Accordeurs van Pianos p. 358, Fabriekanten van Pianos p. 419

(**1838): 'Adresboek Antwerpen' 1838

(x1838): 'Almanach royal et du commerce de Belgique. Pour l'an 1838', 1838

(*1839): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', Volume 70, 1839

(**1839): 'Annuaire général du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration : ou almanach des 500.000 adresses de Paris, des départements et des pays étrangers', 1839, p. 779 (gallica.bnf.fr)

(xxx1839): 'The Economist's New Brussels Guide, Containing a Short Account of Antwerp', 1839, p. 48

(*1840): 'Indicateur belge, ou Guide commercial et industriel de l'habitant et de l ...', 1840, Facteurs de pianos p. 229, Accordeurs de pianos p. 185

(**1840): 'Le double guide commercial, ou Livre d'adresses de la ville d'Anvers et de ...', Henry Ratinckx, 1840

(***1840): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', 1840, Accordeurs van Pianos p. 405, Muziek-instrumentenmakers en herstellers p. 487, Depots en magazijnen van Pianos p. 471

(y1840): 'Revue Musicale Belge', 06/1840, p. 43-44

(*1841): 'Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen', Vanderhaeghen, 1841

(**1841): 'Rapports du jury et documents de l'exposition de l'industrie belge en 1841', 1841

(***1841): 'Catalogue des produits de l'industrie Belge admis à l'exposition de 1841'

(y1841): 'Revue Musicale Belge', 03/1841, p. 85

(**1842): 'Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen, Volume 44', 1842

(y1842), 'Algemeenen koophandel-almanak of wegwyzer der Stad Gend, en alle de steden ...', 1842, p. 223

(*1843): 'Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen, Volume 45, 1843, p. 435

(*1844): 'Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen, Volume 46', 1844, p. 454

(yy1844): 'Grosses Adressbuch der Kaufleute, Fabrikanten und handelnden ...', 1841, p. 22

(*1845): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', 1845, Magazijnen van Pianos p. 408, Fabriekanten van Pianos p. 390

(*1846): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 48, 1846, Accordeurs de pianos p. 350, Magazijnen en depots van Pianos p. 438 Facteurs of fabriekanten van Pianos p. 420

(**1847): 'Catalogue des brevets d'invention', France min. de l'agric, 1847

(*1848): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', 1848, Muziek-instrumentenmakers en herstellers p. 413, Depots en magazijnen van Pianos p. 414

(**1848): 'Les sociétés chorales en Belgique', Auguste Thys, p. 99

(***1848): 'De Eendracht', 22/10/1848, p. 44

(*1849): 'Compte-rendu de l'exposition industrielle de deux Flandres en 1849: actes ...', La Belgique industrielle (exposition Gand 1849)

(**1849): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 51, 1849, p. 415

(*1850): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ..., Volume 81, 1850, p. 447-448

(**1850): 'Annuaire statistique, Annuaire du département du Nord', 1850

(**1851): 'Almanach du commerce et de l'industrie‎', 1851, Brussel p. 457-458, Gent p. 587

(***1851): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 53, 1851, Fabriekanten van Pianos p. 425, Magazijnen van Pianos p. 444-445, Accordeurs van pianos p. 371

(y1851): 'Le Progrès', 22/05/1851, p. 3

(**1853): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 55, 1853, Magazijnen van pianos p. 446, Accordeurs van pianos p. 373, Facteurs van pianos p. 426

(**1854): 'Almanach du Commerce et de l' industrie', 1854, Anvers p. 20, Gand p. 83, Liège p. 119, Bruxelles p. 548

(***1854): 'Wegwijzer der Stad Gent en Provinciale almanach van Oost-Vlaanderen', 1854, Accordeurs van pianos p. 372, Magazijnen p. 437, Muziek-instrumentenmakers p. 438

(*1855): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 57, 1855

(*1856): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 58, 1856, Pianomakers p. 440, Accordeurs van Pianos p. 367

(*1857): 'Almanach du commerce et de l'industrie', 1857, Bruxelles p. 66, Anvers p. 24

(*1858): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 60', 1858

(*1859): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 61, 1859, Pianomakers p. 442, Muziek-instrumenten-magazijnen p. 437

(z1859): 'Annuaire-almanach du commerce de l'industrie de la magistrature et de l ...', 1859, p. 20

(y1860): 'Almanach du commerce et de l'industrie', 1860, Antwerpen p. 42, Brussel p. 248, Namen p. 404

(*1861): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 63, 1861, p. 427

(***1861): 'Annuaire du commerce Didot-Bottin', 1861, p. 2336 (gallica.bnf.fr)

(*1862): 'Annuaire et almanach du commerce, de l'industrie', 1862, p. 2555

(**1862): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen', Volume 93, 1862, p. 421

(**1865): 'Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 3, 1865, Accordeurs van Pianos p. 324, Muziek-Instrumenten-Magazijnen p. 436, Pianomakers p. 442

(*1866): 'Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 4‎, 1866

(x1866): 'Annuaire du commerce Didot-Bottin', 1866, p. 2640 (gallica.bnf.fr)

(y1867): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, 1867, Pianomakers p. 442, Muziek-instrumenten-magazijnen p. 436

(x1868): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Pianomakers p. 434

(yy1868): 'Almanach du commerce et de l'industrie', 1868, Bruges p. 130, Bruxelles p. 539, Gand p. 265

(y1870): 'Almanach du commerce et de l'industrie', 1870, Brussel p. 571, Gent p. 50

(y1873): 'Almanach du commerce et de l'industrie', 1873, Brugge p. 134, Brussel p. 643, Gent p. 262, Oostende p. 583

(xx1875): 'Adressbuch aller Länder der Erde der Kaufleute, Fabrikanten ...', Volume 21, 1875, Bruxelles p. 29

(y1878): 'Almanach du commerce et de l'industriel', 1878, Antwerpen p. 24, Brussel p. 714

(y1882): 'Adressbuch aller Länder der Erde der Kaufleute, Fabrikanten ..., Volume 21, 1882, Anvers p. 200

(y1884): 'De godsdienstige week van Vlaanderen', 12/12/1884, p. 264

(**1885): 'L'Art moderne', Volume 5, 1885, p. 8

(y1885): 'Almanach du commerce et de l'industrie', 1885, p. 904

(y1887): 'Almanach général du commerce, de l'industrie, de la magistrature ...', Volume 32, 1887, Anvers p. 1092

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Antwerpen p. 105, Brügge p. 106, Brüssel p. 106, Charleroi p. 107, Chatelet p. 107, Lüttich p. 108, Mons p. 109, Spa p. 109, Zele p. 110 (digital.slub-dresden.de)

(y1890): 'Annuaire de la librairie belge: livre d'adresses de tous les ...', 1890, p. 134-136

(y1894): 'Guide musical; revue internationale de la musique et de theâtres lyriques', 01/01/1894, p. 2 (archive.org)

(y1896): 'Annuaire-almanach du commerce de l'industrie de la magistrature et de l ...', 1896, Chatelet p. 190, Hoei p. 441

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897 (gallica.bnf.fr)

(y1897): 'Annuaire de la Flandre orientale', 1897, p. 260-261, Sint-Niklaas p. 358

 

 

(*1903): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1903 (gallica.bnf.fr)

(xx1903): 'Wegwijzer der Stad Gent en der Provincie Oost-Vlaanderen voor het jaar 1903, Pianomakers p. 527, Magasin d'instruments de Musique et luthiers p. 519, Muus p. 765

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905 (gallica.bnf.fr)

(**1906): 'The Music Trade review', 1906

(x1906): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1906, Andenne p. 298, Antwerpen p. 298-299, Bruxelles p. 299-301, Chatelet p. 304, Gierle p. 305, Huy p. 306, Lokeren p. 306, Nivelles p. 308, Roulers p. 308, Spa p. 309, Tournai p. 309-310 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1907): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1907 (gallica.bnf.fr)

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909 (gallica.bnf.fr)

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910 (gallica.bnf.fr)

(xx1911): 'Adressbuch aller Länder der Erde, der Kaufleute, Fabrikanten ...', Volume 9, 1911, Anvers p. 266, Bruxelles p. 155-156, Châtelet p. 636, Huy p. 812

(x1912): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1912, Andenne p. 404, Brüssel PF p. 407-408 & Brüssel PM p. 408-409, Chatelet p. 415, Dampremy p. 416, Frameries p. 416, Gierle p. 417, Huy p. 418, Roulers p. 421, Silly p. 422, Spa p. 422, Tournai p. 422-423, Turnhout p. 423 (digital.sim.spk-berlin.de)

(xx1912): 'Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, 1912', p. 583-584

(**1914): 'Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 52, 1914'

(x1914): 'La Flandre libérale', 25/02/1914, p. 6 (HetArchief.be)

(**1917): 'Nieuwe Gazet van Gent', 27/04/1917, p. 3

(*1918): 'La Belgique: journal publie pendant l'occupation sous la censure ennemie', 19/09/1918, p. 4

(**1918): 'De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot', 28/09/1918, p. 1 (HetArchief.be)

(***1918): 'La Belgique: journal publie pendant l'occupation sous la censure ennemie', 20/08/1918, p. 4 (HetArchief.be)

(**1920): 'De Volksstem', 21/04/1920, p. 4

(**1921): 'Musique-Adresses Universel', 1921

(*1922): 'Musique-Adresses Universel', 1922

(**1925): 'Pourquoi Pas?', 25/09/1925, p. 9 (donum.uliege.be)

(x1926): 'Pourquoi Pas?', 26/02/1926, p. 238 (donum.uliege.be)

(*1929): 'Musique-Adresses Universel', 1929

(**1932): 'Annuaire commercial industriel et maritime d'Ostende et du Littoral', 1932 (deplate.be)

(**1934): 'Pourquoi Pas?', 06/04/1934, p. 27 (donum.uliege.be)

(*1946): 'Belgisch staatsblad', 01/12/1946, p. 9811

(¹): 'Dictionnaire des facteurs d'instruments de musique en Wallonie et à Bruxelles du 9e siècle à nos jours: IXème siècle à nos',  Malou Haine, Nicolas Meeùs, Pierre Mardaga, éditeur

(²): 'Bulletin Volumes' 63-64, Brussels, musée de l'Industrie de Belgique, 1873, p. 296

(³): Museum Vleeshuis. Catalogus van Muziekinstrumenten

(⁴): 'Proceedings of the XXth International Congress of History of Science' (Liège), Dieter Hoffmann, Michel Letté, Michel Oris, 2000

(⁶): 'Makers of the Piano: 1820-1860', Martha Novak Clinkscale

(⁷): 'Rode Cultuurbeleving in het feestlokaal van Voruit (1919-1939)', Johannes Teerlinck, 2009-2010, p. 212

³): Genealogie - Mundigo, par Christian Declerck (gw.geneanet.org)

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z


 © Copyright all rights reserved