home | Facteurs de pianos en Belgique


 

DAMMEKENS Jean
à Gand (°1825)


1843

"Voorleden zaterdag morgend begaf eenen zeer wel gekleeden vreemdeling, schynende slechts een twintigtalaren oud te wezen, zich ten huyze van den heer Dammekens fabriekant van pianos, in de Kortemeere alhier en vroeg naer de pryzen zyner toonkunsttuygen, aendringende om dezelve schriftelijk te bekomen; den heer Dammekens den vreemdeling gewillig de gevraagde pryzen op een briefje gegeven hebbende, zoo ging den jongelig heen.

Maar des namiddags begaf hy zich in het bankhuys van den heer Verhaeghe-de Naeyer en wilde er een briefje van 203 franken doen escompteren, hetwelk door zekeren heer Ferdinand van den Heuvel, van Brussel zou gemaakt en laatstelijk door den heer Dammekens aen den drager gerugschrift zyn geweest.

De bankier, voor valschheyd beducht, weygerde het broefje te aanvaarden, doch stemmde op nieuwe aandringingen erin toe, voor zooveel den heer Dammekens zijn handteken zou willen herkennen.

Den onbekenden kwam dermael by den heer Dammekens, die afwezig was, en werd er ontvangen door eenen van zyne werklieden, die hem, op zyn verzoek, by den heer Verhaeghe de Nayer vergezelde, aldaer werd den werkman gevraegd of hy den heer Dammekens een briefje had zien geven aan de persoon die hij vergezelde; den werkman, die den prys-courant der pianos had zien geven, antwoordde van en onze quidam ontving de waerde van het briefjen.

Nauwelijks was den werkman by zynen meester terug of verhaelde hem wat er omgegaen was. Den heer Dammekens snuffelde het bedrog, verwittigde den bankier en en weldra stelde men zich ter opzoeking van den valschaerd,om acht uren des avonds door den werkman en en van zyne kamaraden op den Kauter aengehouden werd.

Onmiddelyk naer stads gevangenis geleyd, is hy bekend geworden om denzelfden persoon te zyn, die onlangs in het Hotel de la Poste eenen mantel heeft gestolen.

Hij was drager van een tweede valsch briefje, en de welke hy by den heer Verhaeghe-de Naeyer ontvangen is byna volledig in zyne zakken gevonden. De justitie verrigt de zaek van dezen aftroggelaer, die gezegd heeft Wuts of Wutzen genaemd te zyn, en die men, wel geenen franskiljon maer eenen fransch-duytschen [onleesbaar]us meent te wezen." Gazette van Vlaenderen, 15/02/1843, p. 19

DAMMEKENS
sur ce site

 
EXPOSITIONS
ARTICLES

Cliquer sur le liens ci-dessus

Pour les références voyez la page
 
Pianos belges de 1710 à 1849

of in het Nederlands
 Belgische piano's van 1710 tot 1849


 © Copyright all rights reserved